Programma 1 Groen en Water

Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening

2012

Begroting

2013 na VJN

Begroting

2014

Raming

2015

Raming

2016

Raming

2017

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Lasten

36.736

42.008

39.698

17.317

10.689

4.741

Baten

22.846

23.473

21.729

129

129

129

Resultaat voor bestemming

-13.890

-18.535

-17.969

-17.188

-10.560

-4.611

Programmareserves

           

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

1.629

1.417

150

0

0

0

Sanering glastuinbouw

1.302

217

267

0

0

0

IODS

3.381

10.751

11.245

10.646

5.455

0

Hof van Delfland-Glastuinbouw

400

0

0

0

0

0

Reservering IRP's

400

0

0

0

0

0

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

0

111

93

11

0

0

2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer

0

254

0

0

0

0

Groene subsidies

1.178

743

51

10

10

10

+ Bijdrage uit reserve

8.291

13.493

11.805

10.667

5.465

10

IODS

1.080

840

750

423

75

0

Sanering glastuinbouw

1.300

0

0

0

0

0

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

215

0

0

0

0

0

2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer

254

0

0

0

0

0

- Storting in reserve

2.849

840

750

423

75

0

Resultaat na bestemming

-8.448

-5.881

-6.913

-6.944

-5.170

-4.601

 
Toelichting meerjarenraming

In 2014 zullen de subsidies voor de projecten Greenports worden toegekend voor een bedrag van € 21,5 mln. Dit wordt bekostigd uit rijksmiddelen. De verschillen in de meerjarenraming van de baten wordt hierdoor verklaard. Voor de uitvoering van het project IODS A4-Midden Delfland zijn op basis van het projectplan de volgende bedragen geraamd: voor 2014 € 11,4 mln, voor 2015 € 10,8 mln en 2016 € 5,6 mln. Tot slot zijn voor systeeminnovaties landbouw (UPG) middelen geraamd van € 1,7 mln in 2014, € 2,1 mln in 2015 en € 0,6 mln in 2016.

Wat mag dat kosten voor het doel?

 

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2014

Lasten

39.698

5.207

0

44.905

Baten

21.729

-21.245

0

484

Saldo van baten en lasten

-17.969

-26.452

0

-44.421

Mutaties programmareserve

       

Groene ambities (ILG/niet-ILG doelen)

150

0

0

150

Groene subsidies

51

290

0

341

Sanering glastuinbouw

267

240

0

506

Natuurcompensatie Z-W randweg Gouda

0

9

0

9

IODS

11.245

12.185

0

23.430

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

93

0

0

93

+ Bijdrage uit reserve

11.805

12.723

0

24.529

IODS

750

0

0

750

- Storting in reserve

750

0

0

750

Resultaat

-6.913

-13.729

0

-20.642

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

Eenmalig

Ja/Nee

Dekking

 

Categorie bijstelling planning

€ 12,2 mln (n)

Ja

RES

Op basis van het aangepaste Projectplan van de Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) wordt het voor 2014 benodigde budget aangepast. Het gaat hier om de aan Rijkswaterstaat te betalen bijdrage voor de aanleg van de A4, waarvan de betaling doorgeschoven is van 2013 naar 2014 (zie ook deNajaarsnota 2013).

€ 7,5 mln (v)

Ja

 

Op basis van het op 11 februari 2014 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Uitvoerings­programma Groen (UPG) 2014 en de daarin opgenomen programmering worden de binnen dit doel hiervoor benodigde middelen bijgesteld. Het gaat daarbij om € 7,5 mln aan minder lasten. Dit leidt voor 2014 tot de volgende bijgestelde dekking:

   

BAT

  • € 13,3 mln uit de voor dit doel via het Provinciefonds ontvangen integratie-uitkering Natuur.

   

FR

  • € 0,5 mln uit het bij de Jaarrekening 2013 beklemd deel van het resultaat.

   

RES

  • € 0,3 mln uit de programmareserve (Groene subsidies).

   

OVP

  • € 21,6 mln neerwaartse bijstelling van de in de begroting nog opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden. Bij de Jaarrekening 2013 zijn de OVP ILG-gelden overigens toegevoegd aan de programmareserve (decentralisatie-akkoord Natuur).

€ 0,3 mln (n)

Ja

OVP/BAT

Op basis van het begin 2014 vastgestelde projectplan Hof van Delfland wordt het budget met € 0,3 mln verhoogd. Dit wordt voor € 0,2 mln gedekt uit de OVP Mooi en Vitaal Delfland en voor € 0,1 mln uit bijdragen van derden.

€ 0,2 mln (n)

Ja

RES

Eind 2013 zijn subsidies in het kader van sanering glastuinbouw verstrekt waarvan de lasten drukken op 2014. Deze zijn nog niet in de begroting verwerkt. Het betreft € 0,2 mln aan extra lasten, die worden gedekt uit de programmareserve (sanering glastuinbouw).

Baten

     

€ 21,6 (n)

Ja

RES

Bij de Jaarrekening 2013 zijn de OVP ILG-gelden toegevoegd aan de programmareserve 1 (decentralisatie-akkoord Natuur). Als gevolg van deze omzetting wordt de in de begroting nog opgenomen bijdrage vanuit de OVP omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve.

€ 0,3 mln (v)

Ja

N.v.t.

Als gevolg van wijziging in de lasten voor het project Hof van Delfland wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast en de bijdrage van derden opgenomen.

Bijdrage uit reserve

     

€ 12,7 mln (v)

 

N.v.t.

 

 

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel:

  • Als gevolg van de UPG-programmering wordt de begrote onttrekking verhoogd met € 0,3 mln.

  • Ten behoeve van IODS wordt de bijdrage met € 12,2 mln verhoogd.

  • Ten behoeve van de sanering glastuinbouw wordt € 0,2 mln meer onttrokken.

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2014

Lasten

39.698

5.207

-10.190

34.716

Baten

21.729

-21.245

0

484

Saldo van baten en lasten

-17.969

-26.452

10.190

-34.232

Mutaties programmareserve

       

Groene ambities (ILG-/niet ILGoelen)

150

0

0

150

Groene subsidies

51

290

0

341

Sanering glastuinbouw

267

240

0

506

Natuurcompensatie Z-W randweg Gouda

0

9

0

9

Decentralisatieakkoord natuur

0

0

-2.283

-2.283

IODS

11.245

12.185

0

23.430

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

93

0

0

93

+ Bijdrage uit reserve

11.805

12.723

-2.283

22.246

Groene ambities (ILG-/niet ILGoelen)

0

0

1.800

1.800

Decentralisatieakkoord natuur

0

0

6.070

6.070

IODS

750

0

0

750

- Storting in reserve

750

0

7.870

8.620

Resultaat

-6.913

-13.729

36

-20.606

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten (- € 10,2 mln)

Eenmalig

Ja/Nee

Dekking

 

Categorie bijstelling planning

 

€ 8,2 mln (v)

Ja

RES /

doel 1.4

De uitvoering van het UPG in 2014 wijkt op enkele onderdelen af van de planning, zoals opgenomen in het UPG 2014 en bij de Voorjaarsnota 2014 in de begroting verwerkt. De afwijkingen betreffen:

  • De omvang van de in 2014 te verstrekken subsidies voor met name de systeeminnovatie landbouw en ontwikkelen landschapselementen. Omdat de nieuwe subsidieplafonds pas per 1 juli 2014 zijn opengesteld, wordt verwacht dat de hiermee verband houdende subsidielasten deels doorschuiven naar 2015. Van de hiervoor in 2014 beschikbaar gestelde provinciale middelen wordt € 1,8 mln doorgeschoven naar 2015 (via toevoeging aan programmareserve 1).

  • In het kader van de afwikkeling van het ILG zijn gewijzigde beschikkingen opgesteld voor de Nota Ruimte Projecten Greenports en Veenweidegebied. Hierdoor verschuiven de subsidielasten deels van 2014 naar 2015 en navolgende jaren. Het betreft een bedrag van € 6,1 mln dat voor dit doel gereserveerd blijft en daartoe wordt gestort in programmareserve 1.

Overheveling van € 0,3 mln naar doel 1.4 ten behoeve van gemaakte proceskosten.

€ 2,3 mln (v)

Ja

RES

De kosten van uitvoering van ILG-projecten in het kader van verspreid glas zijn lager dan geraamd. Conform de subsidievoorwaarden is een bedrag van € 2,3 mln terug­betaald aan de provincie. Deze middelen waren destijds betaald aan het project vanuit programmareserve 1. De ontvangen middelen blijven voor dit doel gereserveerd via programmareserve 1.

Categorie bijstelling budget

 

€ 0,1 mln (v)

JA

Doel 6.1

Na de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een verwachte vrijval begroot. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen.

Categorie bijstelling administratief

 

€ 0,4 mln (n)

Nee

Doel 6.1

Kostenverdeling

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen.

Bijdrage uit reserve (- € 2,3 mln)

 

€ 2,3 mln (n)

Ja

N.v.t.

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het ILG wordt de onttrekking uit de reserve bijgesteld.

Storting in reserve (€ 7,9 mln)

 

€ 7,9 mln (n)

Ja

N.v.t.

Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het UPG worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen in programmareserve 1 gestort.

 

Wat heeft dat gekost?

 

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaar-rekening

2013

Oorspron-kelijke Begroting

2014

Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Lasten

25.101

39.698

5.207

-10.190

34.716

31.851

2.865

Baten

17.527

21.729

-21.245

0

484

635

151

Totaal saldo van baten en lasten

-7.574

-17.969

-26.452

10.190

-34.232

-31.216

3.016

Programmareserves

             

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

111

93

0

0

93

93

0

Decentralisatieakkoord natuur

0

0

0

-2.283

-2.283

-2.389

-105

Groene ambities (ILG-/niet ILGoelen)

496

150

0

0

150

-72

-222

Groene subsidies

569

51

290

0

341

54

-287

IODS

1.530

11.245

12.185

0

23.430

21.467

-1.962

Natuurcompensatie Z-W randweg Gouda

0

0

9

0

9

0

-9

Sanering glastuinbouw

282

267

240

0

506

506

0

+ Bijdrage uit reserve

2.988

11.805

12.723

-2.283

22.246

19.660

-2.586

Decentralisatieakkoord natuur

0

0

0

6.070

6.070

6.070

0

Groene ambities (ILG-/niet ILGoelen

0

0

0

1.800

1.800

1.800

0

IODS

840

750

0

0

750

750

0

Natuurcompensatie Z-W randweg Gouda

71

0

0

0

0

0

0

- Storting in reserve

910

750

0

7.870

8.620

8.620

0

Resultaat

-5.497

-6.913

-13.729

36

-20.606

-20.176

430

 
Toelichting afwijking

Financiële afwijkingen

Toelichting/onderbouwing op afwijking

Lasten

Eenmalig

Ja/Nee

Dekking

 

€ 2,0 mln (v)

Ja

RES

De lasten op het project Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) zijn met € 2 mln (v) onderschreden. De belangrijkste oorzaak is de lagere begrotingssubsidie aan Midden-Delfland op grond van lagere realisatiekosten.

€ 0,3 mln (v)

Ja

RR

De lasten binnen de uitvoering van het UPG zijn onderschreden met € 0,3 mln (v) als gevolg van het naar 2015 en verder doorschuiven van subsidielasten met name op het gebied van ontwikkelen landschapselementen. Zie ook toelichting doel 1.3.

€ 0,6 mln (v)

Ja

RES

 

De lasten binnen de uitvoering van de Groene Subsidies (POP-subsidies) voor ruimtelijke kwaliteit en voor landbouw en landschap zijn onderschreden met € 0,6 mln (v), onder andere als een gevolg van subsidieafrekeningen.

€ 0,1 mln (v)

Ja

RR

Apparaatslasten. Zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Bijdrage uit reserve

€ 2,6 mln (n)

 

N.v.t.

Zie toelichting bij de lasten.