Programma 5 Ruimtelijke Projecten

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening

2012

Begroting

2013 na VJN

Begroting

2014

Raming

2015

Raming

2016

Raming

2017

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone

Lasten

12.633

13.455

4.174

0

0

0

Baten

12.549

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

-84

-13.455

-4.174

0

0

0

Reserves

           

Reservering IRP's

0

13.340

4.074

0

0

0

+ Bijdrage uit reserve

0

13.340

4.074

0

0

0

Reservering IRP's

11.300

3.000

3.200

0

0

0

- Storting in reserve

11.300

3.000

3.200

0

0

0

Resultaat na bestemming

-11.384

-3.115

-3.300

0

0

0

Toelichting meerjarenraming

De gemeenschappelijke regeling loopt af op 1 januari 2015. De lasten van 2015 en verder zijn daarom niet meerjarig meegenomen.

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2014

Lasten

4.174

47

0

4.221

Totaal saldo van baten en lasten

-4.174

-47

0

-4.221

Mutaties programmareserve

       

Reservering IRP's

4.074

0

0

4.074

+ Bijdrage uit reserve

4.074

0

0

4.074

Reservering IRP's

3.200

0

0

3.200

- Storting in reserve

3.200

0

0

3.200

Resultaat

-3.300

-47

0

-3.347

Toelichting bijstelling

Gezien de beperkte omvang van de afwijzing is geen toelichting opgenomen.

 

Wat heeft dat gekost?

 

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaar-rekening

2013

Oorspron-kelijke Begroting

2014

Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone

Lasten

13.412

4.174

47

0

4.221

4.078

144

Baten

1

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

-13.411

-4.174

-47

0

-4.221

-4.078

144

Programmareserves

             

Reservering IRP's

13.340

4.074

0

0

4.074

4.074

0

+ Bijdrage uit reserve

13.340

4.074

0

0

4.074

4.074

0

Reservering IRP's

3.000

3.200

0

0

3.200

3.200

0

- Storting in reserve

3.000

3.200

0

0

3.200

3.200

0

Resultaat

-3.071

-3.300

-47

0

-3.347

-3.204

144

 
Toelichting afwijking

Geen afwijkingen.