Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening

2012

Begroting

2013 na VJN

Begroting

2014

Raming

2015

Raming

2016

Raming

2017

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Lasten

16.683

16.142

14.649

14.538

12.538

12.307

Baten

484

68

63

63

63

63

Resultaat voor bestemming

-16.199

-16.074

-14.586

-14.474

-12.474

-12.243

Programmareserves

           

Fort Wierickerschans

652

14

0

0

0

0

2011 DP Diefdijk

109

55

55

0

0

0

2011 DP Basisregistratie provinciaal archeologisch depot

40

0

0

0

0

0

Cultuurbereik

0

230

0

0

0

0

2011 DP Actualisatie archeologische beleidskaart

40

0

0

0

0

0

+ Bijdrage uit reserve

841

298

55

0

0

0

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

3.029

0

0

0

0

0

Cultuurbehoud

146

0

0

0

0

0

- Storting in reserve

3.175

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-18.532

-15.776

-14.531

-14.474

-12.474

-12.243

Toelichting meerjarenraming

De voor de jaren 2012-2015 toegekende herallocatiemiddelen voor het beleidsthema cultureel erfgoed (€ 2,0 mln) die vanuit de taakstelling op subsidies zijn gevormd, zijn in 2016 niet meer beschikbaar. In 2017 stopt het budget basisvoorziening cultuurparticipatie (€ 0,2 mln).

Wat mag dat kosten voor het doel?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2014

Lasten

14.649

520

0

15.169

Baten

63

0

0

63

Totaal saldo van baten en lasten

-14.586

-520

0

-15.105

Mutaties programmareserve

       

Cultuurbehoud

0

146

0

146

2011 DP Diefdijk

55

0

0

55

+ Bijdrage uit reserve

55

146

0

200

Resultaat

-14.531

-374

0

-14.905

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten

Eenmalig

Ja/Nee

Dekking

 

Categorie bijstelling budget

€ 0,2 mln (n)

Ja

RES

Met de verlening van subsidies voor projecten uit het vastgestelde Maatregelen­pakket erfgoedlijnen 2014 is een bedrag van € 3,7 mln gemoeid. Hiervoor zijn dekkingsmiddelen in de begroting opgenomen van € 3,5 mln. Voor een bedrag van € 0,2 mln vindt dekking plaats uit de programmareserve (Cultuurbehoud, conform bijlage 4 van de Jaarstukken 2013, beklemming reserves).

Categorie bijstelling planning

€ 0,5 mln (n)

Ja

FR

Van het beklemde deel van het jaarrekeningresultaat 2013 heeft een bedrag van

€ 0,5 mln betrekking op subsidies cultureel erfgoed. Het gaat om subsidie­verleningen met een meerjarig karakter die in 2013 zijn beschikt. Ter dekking van de subsidieverplichtingen 2014 vanuit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2013 (€ 0,3 mln) en de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (€ 0,2 mln) wordt € 0,5 mln ten laste van de financiële ruimte gebracht.

Categorie bijstelling administratief

€ 0,1 mln (v)

Ja

Doel 3.1

Uit dit doel wordt een financiële bijdrage van € 0,1 mln geleverd aan doel 3.1, Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit, in verband met het opstellen van gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit.

€ 0,1 mln (v)

Nee

Par. Bedrijfs­voering

In 2012 is in het kader van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) de taak tot restauratie van rijksmonumenten van het Rijk overgegaan naar provincies. Voor de provincie Zuid-Holland gaat het om € 3,0 mln per jaar. Dit budget is sindsdien toegevoegd aan het Provinciefonds. In de beleidsvisie Cultureel Erfgoed is besloten deze middelen voor de helft te besteden aan rijksmonumenten in de gehele provincie en de andere helft aan rijksmonumenten binnen zeven erfgoedlijnen. Met de uitvoering van deze taak is echter ook 1 fte formatieruimte gemoeid. Deze kosten worden uit de materiële middelen van dit doel gefinancierd.

Bijdrage uit reserve

     

€ 0,2 mln (v)

Ja

N.v.t.

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt de begrote onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

Wat willen we bereiken?

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2014

Lasten

14.649

520

1.991

17.160

Baten

63

0

0

63

Totaal saldo van baten en lasten

-14.586

-520

-1.991

-17.096

Mutaties programmareserve

       

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

0

0

1.583

1.583

Cultuurbehoud

0

146

0

146

2011 DP Diefdijk

55

0

0

55

+ Bijdrage uit reserve

55

146

1.583

1.783

2014 DP Brandveiligheid depot archeologie

0

0

125

125

- Storting in reserve

0

0

125

125

Resultaat

-14.531

-374

-533

-15.438

 

Toelichting bijstelling

Financiële mutaties

Toelichting / onderbouwing op mutatie

Lasten (€ 2,0 mln)

Eenmalig

Ja/Nee

Dekking

 

Categorie bijstelling planning

 

€ 1,6 mln (n)

Ja

RES

De subsidies in het maatregelenpakket voor Restauratie Monumenten en Erfgoed kennen een meerjarig karakter. De lasten in 2014 bestaan enerzijds uit verplichtingen van subsidies die in het verleden zijn aangegaan, anderzijds uit verleende beschikkingen van dit jaar en daarvoor is € 1,3 mln nodig uit de programmareserve. In 2014 zijn er meer aanvragen binnengekomen dan via het huidige subsidieplafond kunnen worden gehonoreerd. Om meer aanvragen te kunnen honoreren wordt daartoe het subsidieplafond met € 0,3 mln verhoogd. Hiervoor vindt dekking plaats uit de programmareserve ( € 0,3 mln) die gevormd is uit de niet bestede middelen van het budget Rijksmonumenten 2012.

Categorie bijstelling budget

 

€ 0,2 mln (n)

Ja

FR

 

Bij Voorjaarsnota 2014 hebben Provinciale Staten € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor verbetering brandveiligheid depot archeologie. In verband met de nodige voorbereidingstijd van de werkzaamheden kan de prestatie dit jaar niet geheel worden gerealiseerd. Daarom wordt een deel van de beschikbare middelen 2014 (€ 0,1mln) voor dit doel gereserveerd.

€ 0,1 mln (n)

Ja

BAT

 

Voor het project Oud Hollandse Waterlinie wordt in 2014 een decentralisatie-uitkering uit het Provinciefonds (programma 6) ontvangen van € 0,1 mln. Het materiële lastenbudget wordt met dit bedrag verhoogd.

Categorie bijstelling administratief

 

€ 0,2 mln (n)

Nee

Doel 6.1

Kostenverdeling

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma Middelen.

Bijdrage uit reserve (€ 1,6 mln)

 

€ 1,6 mln (v)

Ja

N.v.t.

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Maatregelenpakket erfgoedlijnen en honorering van een aantal reeds ingediende subsidieaanvragen wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

Storting in reserve (€ 0,1 mln)

 

€ 0,1 mln (n)

Ja

N.v.t.

Als gevolg van wijzigingen in de kosten voor 2014 van verbetering brandveiligheid depot archeologie worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen gereserveerd ten behoeve van aanwending in 2015.

 

Wat heeft dat gekost?

 

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaar-rekening

2013

Oorspron-kelijke Begroting

2014

Wijzigingen VJN

Wijzigingen NJN

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Lasten

14.365

14.649

520

1.991

17.160

16.300

859

Baten

109

63

0

0

63

56

-7

Totaal saldo van baten en lasten

-14.255

-14.586

-520

-1.991

-17.096

-16.244

853

Programmareserves

             

2011 DP Diefdijk

55

55

0

0

55

55

0

Cultuurbehoud

0

0

146

0

146

146

0

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

0

0

0

1.583

1.583

1.011

-572

+ Bijdrage uit reserve

55

55

146

1.583

1.783

1.212

-572

2014 DP Brandveiligheid depot archeologie

0

0

0

125

125

125

0

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

1.200

0

0

922

922

922

0

- Storting in reserve

1.200

0

0

1.047

1.047

1.047

0

Resultaat

-15.401

-14.531

-374

-1.455

-16.360

-16.079

281

 
Toelichting afwijking

Financiële afwijkingen

Toelichting/onderbouwing op afwijking

Lasten

Eenmalig

Ja/Nee

Dekking

 

€ 0,1 mln (n)

   

Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering.

€ 0,6 mln (v)

Ja

RES

De subsidielasten die voortvloeien uit de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2014 zijn lager dan geraamd. Dit als gevolg van vertraging in de projectuitvoering die na het opstellen van de Najaarsnota zijn opgetreden. De onttrekking aan de reserve is overeenkomstig verlaagd.

€ 0,2 mln (v)

Ja

RR

In 2014 is minder geld uitgegeven omdat er niet veel herbestemmingsprojecten in opstart zijn. De beschikbare middelen zijn bedoeld voor adviezen op maat.

Bijdrage uit reserve (totaal saldo)

 

€ 0,6 mln (n)

Ja

N.v.t.

In verband met de lagere uitgaven voor de restauratie van monumenten is de onttrekking aan de reserve verlaagd (zie lasten).