Programma 1 Groen en Water

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken?

 

Taak 1.5.1 Verbeteren en behouden van de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten

De Beleidsvisie Groen heeft als 4e prioriteit ‘Kwaliteitsimpuls in recreatiegebieden en landschap rond het stedelijk netwerk’. Hierbij is onder andere het doel het versterken van de gebiedseigen identiteit van de (provinciale) landschappen door de realisatie van meer landschapselementen, mede op basis van cultuurhistorische kwaliteit.

De ruimtelijke kwaliteit van het landschap wordt behouden en verbeterd door ruimtelijke ontwikkelingen (poorten, toeristische overstap punten (TOP’s), wegen, dijkversterking, woningbouw en dergelijke) landschappelijk goed in te passen. De kwaliteitskaart uit de Provinciale Structuurvisie wordt daarvoor geactualiseerd. Met de regio’s worden Gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit opgesteld. Hiermee kan de provincie beter sturen op de ruimtelijke kwaliteit. van het landschap en kan ruimte worden gegeven aan het ondernemerschap (agrarisch, toeristisch / recreatief) in het landelijk gebied. Dit draagt bij aan een vitaal en aantrekkelijk platteland. Daarnaast zijn de gebiedsprofielen een belangrijk uitgangspunt bij advisering over een goede landschappelijke inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen.

De beleving en waardering voor het landschap wordt vergroot door het opruimen van verrommeling zoals verspreid glas en vrijkomende agrarische bebouwing. Daarbij wordt het ruimtelijk instrumentarium ingezet onder andere door de Ruimte-voor-Ruimteregeling. De landschapselementen, zoals bosjes, houtwallen en- singels, grienden, kreken, knotbomen en dijken, zijn kenmerkend voor de Zuid-Hollandse landschappen en een aantrekkelijk landelijk gebied. Het is tevens de basis voor het beleven van het landschap door de inwoners van de provincie Zuid-Holland.

De samenwerkingsprogramma’s Hof van Delfland en Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) worden voortgezet. Belangrijk speerpunt binnen de Hof van Delfland is het realiseren van grote doorgaande recreatieve (fiets) routes. Binnen het IODS project worden uitgevoerd de projecten Groenblauw Lint, de sanering verspreid liggende glastuinbouw, de stedelijke inpassing, recreatieve routestructuur en Groen ondernemen.

 
Prestatie-indicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

1.5.1.1

Aantal in stand gehouden landschappelijke eenheden in Zuid-Holland (bijv. veenweiden, duinen) per 31/12

17

17

17

17

17

1.5.1.2

Jaarlijkse groei van het aantal landschapselementen in percentage van het totaal oppervlakte landelijk gebied

(volgens meetnet Agrarisch Cultuurlandschap)

1,3%

0,05%

0,05%

0.05%

0.05%

 

Taak 1.5.2 Verbeteren van de economische vitaliteit van het landelijke gebied

In 2013 is als uitwerking van de beleidsvisie Groen het Innovatiekader grondgebonden Landbouw in Zuid-Holland vastgesteld. De provincie zet in op de innovatie van de keten klant-tot-producent. Die innovatie is kansrijk vanuit de vraag naar hoogwaardige voedselproducten. In korte ketens tussen consument en producent ontstaan de beste kansen voor regionale markten. Door het Veenweiden Innovatie Centrum wordt de kennisontwikkeling en de kennisdeling beter benut en kan mede vanuit het Centrum nieuwe praktijkpilots worden gestart gericht op de economische vitaliteit.

Via de Provinciale Regeling Agrarische Structuurversterking krijgt de landbouwsector ook in 2014 de mogelijkheid om te werken aan versterking van de bedrijfsstructuur, met name door het uitvoeren van kavelruilen.

 
Prestatie-indicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

1.5.2.1

Jaarlijkse groei van het aantal door de Provinciale Regeling Agrarische Structuurversterking ondersteunde bedrijven met verbeterde structuur

1.232

2%

2%

2%

2%

 

Taak 1.5.3 Verduurzamen landbouw op basis van Europese regelgeving

De provincie heeft zich ingezet om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van Europa (GLB, 2014) de koppeling van inkomenssteun aan verduurzaming en maatschappelijke diensten te regelen. Dit moet leiden tot het duurzamer omgaan met bodem en water, door invoering van aangepaste agrarische bedrijfssystemen. Voor veenweide-innovaties ondersteunt de provincie de initiatieven van het Veenweiden Innovatie- en Kenniscentrum voor verduurzaming van de landbouwfunctie.

Deze verduurzaming is ook gekoppeld aan een robuuster kostenbesparend waterbeheersysteem. De organisatie en uitvoering van het agrarisch natuurbeheer sluit aan op het nieuwe GLB. De streefwaarden zijn gebaseerd op het aantal deelnemers binnen het subsidiestelsel Natuur en Landschap waarvoor een contractperiode van 6 jaar geldt.

 
Prestatie-indicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

1.5.3.1

Aantal bedrijven met activiteiten op het gebied van natuur, water en (cultuur-) landschap per 31/12

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 

Taak 1.5.1 Verbeteren en behouden van de landschappelijke kenmerken en kwaliteiten

 
Prestatie-indicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.5.1.1

Aantal in stand gehouden landschappelijke eenheden in Zuid-Holland (bijv. veenweiden, duinen) per 31/12

17

17

17

1.5.1.2

Jaarlijkse groei van het aantal landschapselementen in percentage van het totaal oppervlakte landelijk gebied (volgens meetnet Agrarisch Cultuurlandschap)

1,3%

0,05%

0%

 
Verantwoording prestatie-indicatoren

De 17 landschappelijke eenheden in Zuid-Holland zijn in stand gehouden. Voor wat betreft de jaarlijkse groei van het aantal landschapselementen in percentage van het totaal oppervlakte landelijk gebied is in 2014 de doelstelling niet gehaald. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de gebleken benodigde aanpassing van het subsidie-artikel in de Uitvoeringsregeling Groen en het achterliggende beleidsdocument (Natuurbeheerplan) pas in september 2014 is doorgevoerd waardoor de uitvoering net is gestart. Er is tot nu toe één subsidieaanvraag voor aanleg landschapselementen binnengekomen in 2014.

 

Taak 1.5.2 Verbeteren van de economische vitaliteit van het landelijke gebied

 
Prestatie-indicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.5.2.1

Jaarlijkse groei van het aantal door de Provinciale Regeling Agrarische Structuurversterking ondersteunde bedrijven met verbeterde structuur

1.232

2%

3,8%

 
Verantwoording prestatie-indicatoren

In 2014 hebben 47 bedrijven het eigendom van agrarische percelen geruild in een kavelruil die met provinciale subsidie wordt gefinancierd. Voor deze bedrijven is daarmee een betere verkavelingssituatie ontstaan die een versterking van de bedrijfsstructuur tot gevolg heeft. Deze kan bestaan uit een betere huiskavelsituatie, minder versnipperd bezit of een verkorting van de afstand tussen boerderij en veldkavel. In één van de kavelruilen is tevens provinciaal eigendom vervreemd.

 

Taak 1.5.3 Verduurzamen landbouw op basis van Europese regelgeving

 
Prestatie-indicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.5.3.1

Aantal bedrijven met activiteiten op het gebied van natuur, water en (cultuur-) landschap per 31/12

1.300

1.300

1.300

 
Verantwoording prestatie-indicatoren

Het aantal bedrijven is gebaseerd op de CBS statistiek van 19 februari 2014. In 2014 heeft het CBS geen gegevens over verbreding landbouw verzameld. De meest actuele gegevens dateren van 2013.