Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Nieuw beleid

In Begroting 2014 is geen nieuw beleid opgenomen.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Dit overzicht geeft inzicht in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume. De reden om dit overzicht op te nemen is dat deze verplichtingen niet in de balans worden opgenomen.

Onderwerp

(bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Vakantiegeld

6.104

5.914

5.154

4.936

Werkloosheidsuitkeringen

350

350

350

350

Vroegpensioen (FPU)

1.212

367

-

-

Totaal

7.666

6.631

5.504

5.286

Verleende garanties en waarborgen

Garantstellingen

(bedragen x € 1 mln)

Ultimo 2011

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Ultimo 2014

Zorginstellingen

13,4

10,7

8,5

5,8

Wegschap tunnel Dordtse Kil

0,7

0,3

0,2

0,1

Totaal

14,1

11

8,7

5,9

Staat van reserves en voorzieningen 2014

Toelichting op de reserves en voorzieningen

De totale reserveomvang van de provincie Zuid-Holland bestaat uit de som van de algemene reserve en de programmareserves. Hieronder worden beide toegelicht.

Algemene reserve

Algemene reserve

(bedragen in €)

Saldo per

1-1-2014

Vermeerderingen

2014

Verminderingen

2014

Saldo per

1-1-2015

Algemene reserve

41.857.586

8.949.556

0

50.807.142

De hoogte van de algemene reserve is in 2014 met € 8,9 mln toegenomen naar € 50,8 mln.

Programmareserves

Onderwerp

(bedragen in €)

Saldo per

1-1-2014

Vermeerderingen

2014

Verminderingen

2014

Saldo per

1-1-2015

Programmareserve 1

Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)

49.930.889

9.700.000

3.711.419

55.919.470

Groene subsidies

840.159

0

366.691

473.468

Sanering glastuinbouw

5.928.737

0

2.292.958

3.635.779

Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden

384.362

0

0

384.362

Ontwikkelingsplan Water

291.551

0

0

291.551

NORAH

84.863

0

0

84.863

Beheerplannen Natura 2000

43.710

0

0

43.710

Vlietland

1.076.752

0

83.000

993.752

Raingain

105.000

0

0

105.000

IODS

27.212.725

749.550

11.244.840

16.717.435

Zwakke schakels

230.000

0

0

230.000

Hof van Delfland-Glastuinbouw

46.000

0

0

46.000

Programmamanagement Kustontwikkeling

564.367

0

0

564.367

IRP Delflandse kust

1.000.000

0

0

1.000.000

Zandmotor

927.228

0

100.000

827.228

Totaal Programmareserve 1

88.666.344

10.449.550

17.798.908

81.316.986

Onderwerp programmareserve:

Groene ambities (ILG- / niet ILG-doelen)

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG), inclusief de uitvoering van motie 98 (€ 16,0 mln projecten). Voor de aankoop van RodS-gebieden in het UPG wordt een belangrijke bijdrage ontvangen van het Rijk in het kader van de afwikkeling ILG.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%.

Looptijd

2018 (einde EHS-programma van het ILG-programma).

Toelichting vermeerdering

Van de Hoofdlijnenakkoordmiddelen voor de groenimpuls wordt

€ 9,7 mln gestort in de reserve Groene Ambities. Deze middelen zullen in 2015 en verder worden uitgegeven op basis van de (nog te actualiseren) programmering in het Uitvoeringsprogramma Groen.

Toelichting vermindering

In 2014 wordt er € 3,0 mln onttrokken voor het project Poelzone in het kader van de versnelling van inrichting groengebieden (amendement 98A). Daarnaast wordt er € 0,4 mln onttrokken voor procesmiddelen van groenprojecten. Ook wordt er € 0,1 mln onttrokken voor Beheersmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000 en € 0,2 mln onttrokken voor subsidies in het kader van de Subsidieregeling Landelijk Gebied. Deze reserve wordt aangewend voor de realisatie van het UPG. Aandachtspunt is wel PS-motie 439 waarin GS wordt opgeroepen de opgelopen achterstanden in de groenrealisatie te gaan inlopen door versterkte inzet van groenreserves. Voor 2015 wordt voor projecten in het kader van het UPG € 0,9 mln onttrokken en in 2016 € 9,2 mln (waaronder € 8,5 mln voor ontwikkeling Bentwoud).

Onderwerp programmareserve:

Groene subsidies

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met als doel duurzame inrichting of beheer van de groene ruimte, evenals het geven van voorlichting of het doen van onderzoek naar duurzame ontwikkeling van de functies van de groene ruimte. Op grond van de Asv zijn subsidies toegekend in het kader van onder meer Groene Subsidies, Soortenbeleid, Landschap, Landbouw en Duurzaam ondernemen.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Voor het project Boeren voor Natuur is een beschikking afgegeven voor 30 jaar met ingang van 2008 (€ 0,01 mln per jaar). Einddatum 2038.

Toelichting vermindering

Ter dekking van diverse subsidietitels van de subsidieregeling Landelijk Gebied wordt in 2014 € 0,37 mln onttrokken. Meerjarig wordt er € 0,01 mln per jaar onttrokken voor de subsidie Boeren voor Natuur.

Onderwerp programmareserve:

Sanering glastuinbouw

Inhoud en doel

De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.

Functie

Bestemming.

Voeding

Financiële ruimte en programmabudget.

Looptijd

Vooralsnog onbekend. In het Coalitieakkoord 2012-2015 zijn extra middelen toegezegd; minimale looptijd t/m 2015.

Toelichting vermindering

In 2014 wordt € 0,3 mln ingezet ter dekking van de afgegeven subsidiebeschikkingen saneren glas betreffende Westvoorne en Verspreid Glas Lint Oud. Wegens meerjarige verplichtingen vanuit de subsidietranche 2012 wordt € 2,0 mln in 2014 onttrokken. In 2015 en 2016 gaat het om € 1,5 mln en € 0,4 mln.

Onderwerp programmareserve:

Achterstallig onderhoud Provinciale Recreatiegebieden (PRG)

Inhoud en doel

Voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud in de PRG zijn middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2008-2012.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2014 (was 2013).

Onderwerp programmareserve:

Ontwikkelingsplan Water

Inhoud en doel

In 2004 is een bedrag van € 3,0 mln gereserveerd voor de uitvoering van waterprojecten op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid en waterbeheersing, inclusief herstructureringskosten om de provinciale organisatie te faciliteren in de nieuwe rol.

Functie

Bestemming.

Voeding

Financiële ruimte.

Looptijd

2013.

Onderwerp programmareserve:

NORAH

Inhoud en doel

Doel is het realiseren van de natuurcompensatie in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH).

Functie

Bestemming.

Voeding

Voormalige OVP NORAH.

Looptijd

2020.

Onderwerp programmareserve:

Beheerplannen Natura 2000 DLB

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van het opstellen van Beheerplannen Natura 2000.

Functie

Bestemming.

Voeding

Voormalige OVP Beheerplannen Natura 2000.

Looptijd

2014 (was 2013).

Onderwerp programmareserve:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Bestemming.

Voeding

Voormalige OVP Vlietland.

Looptijd

2020.

Toelichting vermindering

Ter dekking van de procesmiddelen voor de herinrichting Meeslouwersplas wordt € 0,08 mln onttrokken in de jaren 2014 tot een met 2017.

     

Onderwerp programmareserve:

Raingain

Inhoud en doel

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van het EU project Raingain. Hiertoe wordt bijdrage ontvangen vanuit de EU van 50% van de totale projectkosten.

Functie

Bestemming.

Voeding

eenmalig, uit reserve Stimulering duurzame energie.

Looptijd

Einddatum 2015.

Onderwerp programmareserve:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werk­zaam­heden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmare­SER­ve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Bestemming.

Voeding

Financiële ruimte.

Looptijd

Na 2015.

Toelichting vermeerdering

Op basis van het IODS convenant en de Bestuursovereenkomst IODS is door de provincie € 40,0 mln (prijspeil 2006) toegezegd. Het resterende bedrag in de reserve IODS is voor 2014 geïndexeerd op basis van de index voor Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) van het CPB, waardoor voor 2014 een bedrag van € 0,75 mln wordt toegevoegd aan de reserve IODS. Voor 2015 gaat het daarbij om een bedrag van € 0,4 mln en voor 2016 om € 0,08 mln.

Toelichting vermindering

In 2010 is de Uitvoeringsorganisatie IODS gestart samen met de andere IODS partijen. Vanaf dat jaar vinden ook de provinciale bijdragen voor het programma plaats. In 2014 wordt € 3,24 mln onttrokken voor bijdragen aan de projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor deze projecten wordt in 2015 € 3,65 mln en 2016 € 3,46 mln onttrokken. In de reserve zit tevens de bijdrage van de provincie aan het Traject A4 Delft - Schiedam van € 25,0 mln (prijspeil 2006), als volgt geraamd, 2013 € 8,0 mln, 2014 € 8,0 mln, 2015 € 7,0 mln en 2016 € 2,0 mln. De bijdrage zal pas in 2014 en verder betaald gaan worden, derhalve is bij Najaarsnota 2013 de € 8,0 mln van 2013 afgeraamd en zal bij Voorjaarsnota 2014 opnieuw ter begroting worden gebracht.

Onderwerp programmareserve:

Zwakke schakels

Inhoud en doel

Van de programmareserve is € 2,0 mln ter dekking van de provinciale bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke schakel kust Katwijk. Bij Voorjaarsnota 2011 is hiervoor € 2,0 mln toegevoegd aan de programmareserve. De resterende middelen zijn voor de afwikkeling van de Zwakke schakel kust Noordwijk.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning.

Onderwerp programmareserve:

Hof van Delfland-Glastuinbouw

Inhoud en doel

De middelen zijn ter dekking van een meerjarige subsidietoezegging sanering verspreid glas in Midden-Delfland.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget en financiële ruimte.

Looptijd

2014 (was 2013); in de Voorjaarsnota 2014 zal de onttrekking uit de reserve hieraan worden aangepast.

Onderwerp programmareserve:

Programmamanagement Kustontwikkeling

Inhoud en doel

Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de IRP's.

Functie

Bestemming

Voeding

Financiële ruimte

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning IRP's

Onderwerp programmareserve:

IRP Delflandse kust

Inhoud en doel

De programmareserve dient ter dekking van de kosten die samenhangen met het uitvoeringsplan integrale ontwikkeling Delflandse Kust.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget en reservering IRP's.

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning.

Onderwerp programmareserve:

Zandmotor

Inhoud en doel:

Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (Deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan Zuid-Hollands Landschap.

Functie

Bestemming.

Voeding

Deels door herschikking binnen het programma (Kust onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1,0 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1,0 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010).

Looptijd

2020.

Toelichting vermindering

Voor de verlening van de opdracht aan Zuid-Hollands Landschap wordt in de periode 2013-2020 jaarlijks € 0,1 mln uit de reserve onttrokken.

Onderwerp

(bedragen in €)

Saldo per

1-1-2014

Vermeerderingen

2014

Verminderingen

2014

Saldo per

1-1-2015

Programmareserve 2

Stimulering duurzame energie

607.899

0

0

607.899

Luchtkwaliteit (NSL)

3.337.223

1.182.710

0

4.519.933

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

1.858.965

0

0

1.858.965

Fietsprojecten

1.919.671

0

1.150.000

769.671

Milieueisen openbaar vervoer

1.260.223

0

0

1.260.223

1%-regeling Kunst

1.850.820

0

12.500

1.838.320

Reservering Integrale bereikbaarheid

46.903.073

25.048.420

24.617.934

47.333.559

RijnGouweLijn

28.900.261

0

4.331.000

24.569.261

COA P&R knooppunten

352.934

0

0

352.934

Impuls openbaar vervoer

22.792.094

7.000.000

7.824.594

21.967.500

Egalisatiereserve bereikbaarheid

9.437.910

6.658.602

7.048.193

9.048.319

HOV NET Zuid-Holland Noord

8.500.000

0

0

8.500.000

Egalisatiereserve kapitaallasten mobiliteit

0

8.105.782

0

8.105.782

Frictiekosten RUD

7.041.833

263.557

2.571.253

4.734.137

Totaal Programmareserve 2

134.762.906

48.259.071

47.555.474

135.466.503

Onderwerp programmareserve:

Stimulering duurzame energie

Inhoud en doel

Het doel is om middelen te reserveren voor de uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied en in het bijzonder een zonne-energie project voor het bedrijventerrein op de Hoeksche Waard. Voor de SLOK-regeling (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) worden middelen via vast kasritme ontvangen als decentralisatie-uitkering, maar loopt in de eerste jaren het uitgavenpatroon nog niet gelijk op, omdat projecten dan nog in de startfase zitten.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2015.

Onderwerp programmareserve:

Luchtkwaliteit (NSL)

Inhoud en doel

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een programma van de gezamenlijke overheden en heeft als doel tijdig de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen en ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Doel van het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) is maatregelen te nemen die op lokale en regionale schaal de luchtkwaliteit verbeteren. Het actieprogramma omvat onder andere de provinciale bijdrage aan het NSL. Van de rijksbijdrage NSL gaat 97% als subsidie naar de grote steden en regio’s. Het restant van 3% zet de provincie zelf in. Een van de voorwaarden van het NSL is dat de provincie de inzet van 3% rijksmiddelen co- financiert door deze met 50% aan te vullen. De maximale looptijd van de rijksmiddelen maakt deel uit van programma-financiering en zal uiterlijk in 2014 moeten worden verplicht.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Tot 2015.

Toelichting vermeerdering

In de jaren 2014 en 2015 worden de vrijvallende kapitaallasten

(€ 1,2 mln) van een nooit uitgevoerd Investeringsproject luchtkwaliteit van € 22,0 mln gestort in de reserve ter uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma lucht (PAL).

Onderwerp programmareserve:

Dekking infra projecten < 1 mln DBI

Inhoud en doel

De programmareserve dient ter dekking van infrastructurele projecten < € 1,0 mln van de dienst Beheer en Infrastructuur. Deze kosten mogen in het kader van de nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen niet worden geactiveerd. In het verleden heeft een storting voor deze programmareserve plaatsgevonden om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele extra exploitatie-uitgaven in een jaarschijf op te kunnen vangen.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2013.

Onderwerp programmareserve:

Fietsprojecten

Inhoud en doel

In het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden ook projecten > € 1,0 mln uitgevoerd voor vijf programma's Infrastructuur, waaronder het fietsprogramma. Het budget is beschikbaar om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele tegenvallers op kleine projecten op te kunnen vangen.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Na 2015.

Toelichting vermindering

Op basis van het MPI 2014-2028 wordt voor 2013 een onttrekking geraamd ter gedeeltelijke dekking van diverse fietsprojecten in het MPI. Aangezien deze programmareserve dezelfde functie vervult als de programmareserve Integrale bereikbaarheid (dekking voor infrastructurele projecten < € 1,0 mln) zal bij Voorjaarsnota 2014, op basis van de eindstand van deze reserve bij de Jaarrekening 2013, een voorstel worden gedaan de dan resterende middelen in deze programmareserve, toe te voegen aan de programmareserve Integrale bereikbaarheid. Voor 2014 is een onttrekking geraamd van € 1,2 mln.

Onderwerp programmareserve:

Milieueisen openbaar vervoer

Inhoud en doel

De programmareserve is ingesteld om te kunnen voldoen aan de opgave uit het vorige coalitieakkoord op het gebied van schone bussen in het DAV-gebied (Drechtsteden - Alblasserwaard - Vijfheerenlanden). Inmiddels zijn uitvoeringsovereenkomsten afgesloten met de exploitant van het openbaar vervoer voor bussen om voor een deel hybride bussen in te gaan zetten. Met de inzet van de hybride bussen wordt een reductie van geluidsemissie en afname van de CO2 nagestreefd.

Functie

Bestemming.

Voeding

Financiële ruimte.

Looptijd

Na 2015.

Onderwerp programmareserve:

1%- regeling Kunst

Inhoud en doel

De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is bedoeld voor kunstwerken in de openbare ruimte die in fysieke en/of ruimtelijke zin gekoppeld zijn aan de provinciale investeringen. In 2009 zijn de volgende kunstpro­jecten gekozen: 1. IRP Kust met de naam Fietsen onder zee, 2. Provinciale Fietspadenplan, 3 metropolitane parken; Hof van Delfland, Deltapoort en Buytenland.

Functie

Bestemming.

Voeding

Financiële ruimte.

Looptijd

2015 (was 2013); bij NJN 2013 voor 1,85 mln vrijgevallen, het resterend saldo van de reserves zal in 2014 en 2015 worden aangewend.

Toelichting vermindering

Onttrekking van € 12.500,- ter dekking van kosten projectbegeleiding.

Onderwerp programmareserve:

Reservering Integrale bereikbaarheid

Inhoud en doel

De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen op projecten op te kunnen vangen, waarbij de projecten wel binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen in baten en lasten ontstaan in de betreffende jaarschijf.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Na 2015. De programmareserve is in feite een continue, waarbij de looptijd van de programmareserve per jaar maximaal gelijk is aan het langstlopende project.

Toelichting vermeerdering

Met ingang van 2014 wordt structureel (geïndexeerd met IBO) een bedrag van € 10,7 mln gestort voor de uitvoering van projecten

< € 1,0 mln. Tot 2014 is jaarlijks € 6,0 mln aan provinciale middelen als suppletie op de BDU-bijdrage beschikbaar gesteld voor het MPI. Met ingang van 2014 wordt deze systematiek niet meer toegepast. Hierdoor stijgt de netto provinciale bijdrage in het MPI. Ter compensatie wordt in de jaren 2014-2017 € 6,0 mln in deze reserve gestort. Na 2017 zijn de effecten van de suppletie uitgewerkt. Zowel de lasten als de baten voor projecten < € 1,0 mln worden met de reserve verrekend. De voor 2014 geraamde bijdragen ad € 8,3 mln voor deze projecten worden in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

Ten behoeve van de uitvoering van projecten < € 1,0 mln wordt in 2014 € 24,6 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

RijnGouweLijn

Inhoud en doel

Dekking voor een deel van de realisatie van het project HOV-NET Zuid-Holland Noord.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Na 2015.

Toelichting vermindering

In 2014 wordt € 4,3 mln uit de reserve ingezet ter dekking van de investeringen in het project HOV-NET Zuid-Holland Noord.

Onderwerp programmareserve:

COA P&R Knooppunten

Inhoud en doel

Uitvoeringsprogramma om voorzieningen en veiligheid op alle grote trein- en busstations te verbeteren door realisatie van onder andere (bewaakte) stallingen en voldoende parkeergelegenheid (P&R-locaties). Via het verstrekken van subsidies aan gemeenten en ProRail worden nieuwe P&R plaatsen gerealiseerd en bestaande plaatsen heringericht.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Afhankelijk van subsidieaanvragen derden.

Onderwerp programmareserve:

Impuls Openbaar Vervoer

Inhoud en doel

Bij Jaarrekening 2010 is geconstateerd dat middelen in de overlopende passiva Brede Doeluitkering (BDU) ten onrechte als rijksmiddelen waren geoormerkt. Dit is gecorrigeerd waardoor deze middelen in de programmareserve (Impuls Openbaar vervoer) zijn gestort. De programmareserve wordt daarom ingezet om de korting van het Rijk op de BDU deels te kunnen compenseren voor de komende jaren.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Na 2015.

Toelichting vermeerdering

De storting van € 7,0 mln is in tegenstelling tot het Hoofdlijnenakkoord verschoven van 2013 naar 2014, aangezien in 2013 het geld nog niet benodigd is.

Toelichting vermindering

De middelen worden de komende jaren uit de reserve onttrokken om zo de korting op de BDU gedeeltelijk op te kunnen vangen. Voor 2014 is de onttrekking € 7,8 mln.

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve bereikbaarheid

Inhoud en doel

Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en- programma's van Verkeer en Vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Na 2015. In een volgende collegeperiode kunnen de begrotingsspelregels opnieuw worden gewogen.

Toelichting vermeerdering

Conform de besluitvorming bij de Begroting 2013 wordt de vrijval kapitaallasten ad € 6,5 mln in de reserve gestort. Tevens wordt de besparing door de lagere bijdrage aan Connexxion voor vervoer over water ad € 0,1 mln in de reserve gestort.

Toelichting vermindering

De middelen worden conform besluit herbestemming middelen voor mobiliteit (Voorjaarsnota 2012) voor € 0,5 mln ingezet voor Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer. De vrijval kapitaallasten ad € 6,5 mln wordt overgeheveld naar de Egalisatiereserve kapitaallasten mobiliteit.

Onderwerp programmareserve:

HOV NET Zuid-Holland Noord

Inhoud en doel

Het HOV NET is het uitvoeringsalternatief van de RijnGouweLijn.

Functie

Bestemming.

Voeding

Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5,0 mln in 2012).

Looptijd

Tot oplevering van het project HOV NET Zuid-Holland Noord.

Onderwerp programmareserve:

Egalisatiereserve kapitaallasten mobiliteit

Inhoud en doel

Opvangen van de effecten van het verschuiven van kasritmes van de investeringen mobiliteit op de berekende kapitaallasten.

Functie

Egalisatie.

Voeding

Vanuit de vrijvallende kapitaallasten mobiliteit.

Looptijd

Na 2015.

Toelichting vermeerdering

Door achtergebleven investeringen in mobiliteit zijn de kapitaallasten bij de Begrotingen 2013 en 2014 neerwaarts bijgesteld. De vrijval 2013 is in eerste instantie in de egalisatiereserve bereikbaarheid gestort. Daarmee lijken deze middelen vrij inzetbaar. Echter, aangezien de investeringen slechts naar achteren zijn geschoven, zijn de gereserveerde middelen nodig om de extra kapitaallasten af te dekken die zich zullen voordoen op het moment dat de beoogde investeringen tot uitvoering komen. Om die reden wordt de vrijval kapitaallasten in een aparte reserve aangehouden. Een bedrag van € 8,1 mln in 2014,

€ 18,6 mln in 2015 en € 9,3 mln in 2016 wordt gestort in de reserve.

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten RUD

Inhoud en doel

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de Omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te kunnen betalen.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2016 (was 2014).

Toelichting vermeerdering

Conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2013 wordt € 0,3 mln in de reserve gestort. Deze programmareserve kan gebruikt worden voor verrekening met de mogelijke kosten die voortkomen uit de afspraken die met de RUD’s zijn gemaakt.

Toelichting vermindering

Conform besluitvorming bij Voorjaarsnota 2013 wordt voor de dekking van de kosten van de omgevingsdiensten West Holland, Midden Holland en Haaglanden € 2,6 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp

(bedragen in €)

Saldo per

1-1-2014

Vermeerderingen

2014

Verminderingen

2014

Saldo per

1-1-2015

Programmareserve 3

Collectief particulier opdrachtgever

40.000

0

0

40.000

Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

10.730.738

0

2.450.000

8.280.738

Bedrijventerreinen

9.950.868

0

9.300.000

650.868

EFRO middelen

180.937

0

150.000

30.937

Pieken in de Delta

592.638

0

592.638

0

Manden maken

1.000.000

0

0

1.000.000

Coolport middelen

2.793.000

1.700.000

0

4.493.000

Mitigatie / Energie

1.372.748

0

240.000

1.132.748

Overcommittering OP-West

9.200.000

0

0

9.200.000

Economische agenda Zuidvleugel

7.845.992

0

0

7.845.992

Green Deal Zonnepanelen-asbest

504.000

0

0

504.000

ROM Zuidvleugel

1.100.000

1.100.000

0

2.200.000

Totaal Programmareserve 3

45.310.922

2.800.000

12.732.638

35.378.284

Onderwerp programmareserve:

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Inhoud en doel

De regeling is opengesteld voor burgers die zich in een groep hebben georganiseerd voor de realisatie van een woningbouwproject voor eigen bewoning en die op basis van de provinciale subsidieverorde­ning een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning, met name voor de startfase van hun project. Van het voormalig ministerie van VROM heeft de provincie eenmalig € 1,4 mln beschikbaar gekregen ter financiering van de subsidie­regeling. De subsidieaanvragen lopen via de gemeente waarin het woningbouwproject wordt gerealiseerd. De regeling blijft beschikbaar, zolang middelen niet volledig zijn uitgeput.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

In de subsidieregeling is geen einddatum opgenomen voor aanvragen, maar is het beschikbare budget taakstellend. De verwachting is dat ultimo 2012 de middelen zijn beschikt.

Onderwerp programmareserve:

Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

Inhoud en doel

Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en de vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatieuitkering.

Functie

Egalisatie.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Na 2015. Vanaf 2015 vervalt de decentralisatieuitkering Bodemsanering. Uitgaven zullen daarna mogelijk vanuit de programmareserve nog plaatsvinden in het kader van de afwikkeling van het werkprogramma.

Toelichting vermindering

Dit betreft een vermindering ten behoeve van 2 projecten in de Hollandse IJssel van € 2,4 mln.

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen

Inhoud en doel

Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met 3 jaar extra te verlengen).

Functie

Bestemming / Egalisatie.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van 7 jaar met een optie tot verlenging van maximaal 3 jaar. De aanvrager moet binnen 10 jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes / plafonds op de planning.

Toelichting vermindering

Op grond van reeds afgegeven meerjarige subsidiebeschikkingen is in 2014 een onttrekking geraamd van € 4,2 mln. Er is een extra onttrekking van € 5,1 mln nodig vanwege minder beschikbare provinciale middelen door het aanpassen van de kasritmes subsidie-uitgaven (Kadernota 2014-2017).

Onderwerp programmareserve:

EFRO middelen

Inhoud en doel

Het doel van het EFRO (Economisch Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd 2007-2013.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2015 (indicatie). Programma loopt tot en met 2013 en daarnaast moeten alle projecten in 2015 definitief vastgesteld worden.

Toelichting vermindering

In 2014 wordt € 0,15 mln onttrokken ter dekking van de meerjarige subsidielasten van het project Valorisatieprogramma Deltatechnologie en water.

     

Onderwerp programmareserve:

Pieken in de Delta

Inhoud en doel

Het doel van de subsidieregeling Pieken in de Delta is om een aantal regionale economische kansen te stimuleren. De projecten van Pieken in de Delta komen tevens voor cofinanciering in aanmerking. Het project heeft een meerjarig karakter met een looptijd tot 2012.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2015.

Toelichting vermindering

Ter dekking van meerjarige subsidielasten in het kader van Pieken in de Delta wordt in 2014 een bedrag van € 0,6 mln aan de reserve onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

Manden Maken

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam.

Functie

Bestemming.

Voeding

Financiële ruimte.

Looptijd

2015.

Onderwerp programmareserve:

Coolport middelen

Inhoud en doel

De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaart-faciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa.

Functie

Bestemming.

Voeding

Decentralisatie € 3,2 mln in 2012 en € 1,8 mln in 2013.

Looptijd

2018.

Toelichting vermeerdering

Via het Provinciefonds wordt in een aantal termijnen de bijdrage vanuit het Rijk voor dit project ontvangen. Voor dit jaar betekent dit een bijdrage van € 1,7 mln.

Toelichting vermindering

Het project wordt in een aantal jaren als onderdeel van het programma Kwaliteitsnet Goederenvervoer gerealiseerd. In verband met de voor dit jaar geraamde bijdragen van derden voor dit programma is geen bijdrage uit de reserve nodig.

Onderwerp programmareserve:

Mitigatie / Energie

Inhoud en doel

Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij Voorjaarsnota 2012 werd een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.

Functie

Bestemmingsreserve.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2014.

Toelichting vermindering

De onttrekking in 2014 wordt ingezet voor zowel de uitvoering van het windenergiebeleid, met name PlanMer en ruim­telijke inpassing Goeree-Overflakkee als de uitvoering van het warmte­beleid, met name de oprichting van het programmabureau warmte Zuid-Holland en invulling geven aan de Green Deal met het Rijk.

Onderwerp programmareserve:

Overcommittering OP-West

Inhoud en doel

Deze reserve dient ter afdekking van het financiële risico als gevolg van de overcommittering en de financiële dekking van de bevoorschotting van de Management Autoriteit van het Landsdeel West ten behoeve van de overcommitteringsprojecten OP West. De mate waarin na de uiteindelijke afrekening van alle projecten (vóór

31-12-2015) een beroep gedaan moet worden op de gereserveerde middelen hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2015.

Onderwerp programmareserve:

Economische Agenda Zuidvleugel

Inhoud en doel

De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale cofinanciering van EFRO-projecten. De projectaanvragen worden eind 2012 verwacht en daarmee krijgen de middelen 2012 in 2013 hun bestemming. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn in de visie ook middelen voor meerjarige cofinancieringprojecten gereserveerd. Deze programmareserve zal ook in die jaren worden benut.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programma Ruimte, Wonen en Economie (€ 5,15 mln in 2012 en

€ 2,7 mln in 2013).

Looptijd

2020.

Onderwerp programmareserve:

Green Deal Zonnepanelen-asbest

Inhoud en doel

Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst.

Functie

Bestemming.

Voeding

Rijksbijdrage.

Looptijd

2017 (was 2014).

Onderwerp programmareserve:

ROM Zuidvleugel

Inhoud en doel

Deze programmareserve is ingesteld met het oog op de kapitaalinbreng van de provincie Zuid-Holland in het Participatiefonds ROM Zuidvleugel BV. Deze middelen worden later benut voor het treffen van een voorziening om het risico van de waardedaling van het provinciale aandelenbezit in het Participatiefonds af te dekken

Functie

Bestemming / Egalisatie.

Voeding

Programmabudget (herallocatie middelen Economie van in totaal

€ 3,3 mln (2013 t/m 2015)).

Looptijd

Vermoedelijke einddatum 2016; wordt definitief bepaald na de volstorting van het Participatiefonds.

Toelichting vermeerdering

Vanuit de herallocatie middelen Economie wordt in 2014 en 2015

€ 1,1 mln gestort in deze reserve.

Onderwerp

(bedragen in €)

Saldo per

1-1-2014

Vermeerderingen

2014

Verminderingen

2014

Saldo per

1-1-2015

Programmareserve 4

Cultuurbereik

187.000

0

0

187.000

Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg

1.000.000

0

0

1.000.000

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

3.028.762

0

0

3.028.762

Cultuurbehoud

145.863

0

0

145.863

Totaal programmareserve 4

4.361.625

0

0

4.361.625

Onderwerp programmareserve:

Cultuurbereik

Inhoud en doel

In 2010 vindt afrekening plaats met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de uitvoering van het Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008. Verwacht wordt dat in loop van 2011 de definitieve vaststellingen van het Rijk binnen zijn. Na ontvangst hiervan zal duidelijk zijn of het geld uit de programmareserve benodigd is of dat het kan vrijvallen.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Programma is inmiddels afgelopen. Het wachten is op definitieve vaststelling van het Rijk.

Onderwerp programmareserve:

Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg

Inhoud en doel

Deze middelen zijn bestemd voor inzet bij preventief jeugdbeleid en het terugdringen van de wachtlijsten jeugdzorg. PS heeft op 9 november 2011 besloten (PS besluit 6387) middelen te heralloceren voor jeugdzorg. Voor het onderdeel jeugdzorg is ervoor gekozen om de middelen die in 2013 beschikbaar zijn te reserveren en in te zetten

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2016.

Toelichting vermindering

In 2015 wordt € 1,0 mln onttrokken aan deze programmareserve.

Onderwerp programmareserve:

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatie-uitkering.

Functie

Bestemming en Egalisatie.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Onbepaald.

Onderwerp programmareserve:

Cultuurbehoud

Inhoud en doel

De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 (vastgesteld PS september 2012). De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed in de provincie behouden door het te beschermen, beleefbaar te maken en te benutten en richt zich daarbij op 7 erfgoedlijnen. De gereserveerde middelen dienen ter dekking van de activiteiten inzake ontwikkeling van deze erfgoedlijnen, conform het Uitvoeringsprogramma Cultureel Erfgoed, dat volgens planning in juni 2013 door PS wordt vastgesteld.

Functie

Bestemming.

Voeding

Voormalige OVP-middelen.

Looptijd

2016.

Onderwerp

(bedragen in €)

Saldo per

1-1-2014

Vermeerderingen

2014

Verminderingen

2014

Saldo per

1-1-2015

Programmareserve 5

Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG

277.907

0

0

277.907

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

4.587.767

0

0

4.587.767

Reservering IRP's

1.590.517

3.200.000

4.074.035

716.482

IRP Goeree Overflakkee

1.525.000

0

875.000

650.000

Totaal Programmareserve 5

7.981.191

3.200.000

4.949.035

6.232.156

(Kust gaat met ingang van Begroting 2013 over naar programma 1, reserves blijven nu nog in programma reserve 5, na de Jaarrekening 2012 naar programmareserve 1).

Onderwerp programmareserve:

Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG

Inhoud en doel

De ontwikkeling van de Zuidplas is van belang voor de verdere versterking van de Zuidvleugel. De komende jaren zal de programmareserve onttrokken worden voor de ontwikkeling van met name de Driehoek RZG (Rotterdam-Zoetermeer-Gouda).

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning.

Onderwerp programmareserve:

Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone

Inhoud en doel

Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de reserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden).

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

2020.

Onderwerp programmareserve:

Reservering IRP’s

Inhoud en doel

De middelen zijn bedoeld ter dekking van de programmamanagement­kosten van de IRP samenhangende integrale gebiedontwikkeling Kust.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programmabudget.

Looptijd

Tot einde IRP’s.

Toelichting vermeerdering

Het Rijk verstrekt aan project ‘Nota Ruimte’ middelen. Deze bijdrage 2014 (€ 3,2 mln) komt ten gunste aan dit project. Later zal dit bedrag aan de gemeenschappelijke Regeling zal worden overgemaakt.

Toelichting vermindering

De vermindering wordt onder meer veroorzaakt door de uitbetaling van het project ‘Nota Ruimte’. Daarnaast vinden in latere jaren een onttrekking plaats voor het project Goeree.

Onderwerp programmareserve:

IRP Goeree Overflakkee

Inhoud en doel:

Het doel van deze reserve betreft het realiseren van projecten welke een rechtstreeks verband hebben met Goeree-Overflakkee.

Functie

Bestemming.

Voeding

eenmalig, uit reserve IRP Delflandse kust.

Looptijd

Einddatum 2018.

Toelichting vermindering

Voor de uitvoering van het programma Goeree, zoals de getijdencentrale en Integrale gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree wordt in 2014 € 0,87 mln onttrokken aan de reserve Goeree. In 2015 zal het restant onttrokken worden ter grootte van € 0,65 mln. Hiermee worden 6 projecten gerealiseerd waaronder de getijdencentrale.

Onderwerp

(bedragen in €)

Saldo per

1-1-2014

Vermeerderingen

2014

Verminderingen

2014

Saldo per

1-1-2015

Programmareserve 6

2012 DP Groene Hart Zuid-Holland

104.000

0

93.000

11.000

2012 DP RodS projecten

760.000

0

760.000

0

Transitie subsidie

3.150.000

94.138

0

3.244.138

Frictie algemeen

6.841.052

2.500.000

362.011

8.979.041

2011 DP Diefdijk

54.600

0

54.600

0

Totaal programmareserve 6

10.909.652

2.594.138

1.269.611

12.234.179

Onderwerp programmareserve:

DP Groene Hart Zuid-Holland

Inhoud en doel:

Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, dit naar aanleiding van de herijking en de decentralisatie van rijksbeleid. De uitvoering van het programma Groene Hart zal plaatsvinden in 2012 t/m 2015. Deze programma­reserve zal voorzien in het kasritme van de uitvoering van het Groene Hart programma.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programma middelen.

Looptijd

2015.

Toelichting vermindering

Voor de uitvoering van het Groene Hartbeleid wordt € 0,09 mln onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

DP RodS projecten

Inhoud en doel:

Vanwege de inhoudelijke samenhang met het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma van de Beleidsvisie Groen is in overleg met de betreffende gemeenten besloten om de concrete uitvoeringsprojecten inzake Routenetwerken later te starten. Voor € 3,8 mln zijn er reeds subsidieaanvragen ingediend op verzoek van de provincie. Na vaststelling van de Groenvisie en het Uitvoeringsprogramma zullen de beschikkingen worden afgegeven. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de subsidiebeschikkingen.

Functie

Bestemming.

Voeding

Programma Middelen.

Looptijd

2014.

Toelichting vermindering

Voor de realisatie van provinciale routenetwerken wordt € 0,8 mln onttrokken.

Onderwerp programmareserve:

Transitie subsidie

Inhoud en doel:

Een deel van het teveel bezuinigde budget bezuinigingen op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces.

Functie

Bestemming

Voeding

Programma Middelen (€ 3,15 mln in 2012).

Looptijd

2016.

Onderwerp programmareserve:

Frictiekosten Algemeen

Inhoud en doel:

Om uitvoering te geven aan het Hoofdlijnenakkoord is het programma Focus met ambitie opgesteld. Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie te kunnen voldoen is bij Najaarsnota 2012 de reserve Frictie algemeen gevormd. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.

Functie

Spaar (doel nog niet exact bekend).

Voeding

Programma Middelen (€ 9,5 mln in 2012).

Looptijd

Nog niet bekend.

Toelichting vermeerdering

Bij Najaarsnota 2012 is een reserve frictie algemeen ingesteld voor onder andere de frictiekosten in verband met Focus met Ambitie.

Deze reserve is bedoeld voor de met de inkrimping / reorganisatie van de organisatie gemoeide incidentele kosten. De benodigde omvang van deze reserve is vooralsnog geraamd op € 10,0 mln. De huidige omvang van deze reserve is nog niet voldoende om de te verwachten frictie­kosten te dekken. Conform Kadernota 2014-2017 wordt in 2014 en 2015 elk jaar € 2,5 mln gestort in de reserve frictie algemeen.

Toelichting vermindering

Onttrekking € 0,4 mln uit reserve voor frictiekosten 2014.

Onderwerp programmareserve:

2011 DP Diefdijk

Inhoud en doel:

Voor de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie wordt in het najaar een meerjarige subsidie verleend van € 1,09 mln, verspreid over 4 jaarschijven.

Functie

Doorgeschoven prestatie.

Voeding

Financiële ruimte.

Looptijd

2014.

Toelichting vermindering

Ter dekking van de laatste jaarschijf meerjarige subsidieverplichting cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie wordt € 0,1 mln onttrokken.

Voorzieningen

Onderwerp voorziening:

Frictiekosten personeel Muskusrattenbestrijding

Inhoud en doel

De voorziening is ingesteld bij Najaarsnota 2011. Het doel is om apparaatslasten van personeel die niet zijn meegegaan bij de wettelijke overdracht van de provincie naar de waterschappen voor de komende drie jaar af te dekken. De provincie en de waterschappen zijn beide een inspanningsverplichting aangegaan om deze mensen zo snel mogelijk binnen de organisaties een andere functie te geven. Indien dit gebeurd zal er vrijval vanuit de voorziening plaatsvinden.

Onderwerp voorziening:

DSM

Inhoud en doel

De voorziening is ingesteld bij het opstellen van de Jaarrekening 2006,

met het doel de te verwachten kosten te dekken van de verlaging in de

onttrekking grondwater door DSM Anti-Infectives te Delft. De kosten worden gedragen door de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en Hoogheemraadschap Delfland. De provincie Zuid-Holland betaalt de voorschotten en verrekent deze met de twee andere overheden. Vanaf

2009 is er een Gemeenschappelijke Regeling (GR Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord) van kracht, waarbij de provincie zich heeft verplicht tot een bijdrage tot en met 2014. De voorziening is bij Jaarrekening 2009 aangevuld, om de jaarlijkse bijdragen aan de GR tot en met 2014 te kunnen voldoen. Voorziene uittredingsdatum van de

provincie uit de GR is 1 mei 2014.

Toelichting vermindering

In 2014 wordt er € 0,17 mln onttrokken voor de reguliere provinciale bijdrage 2014 aan de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord.

Onderwerp voorziening:

Dubieuze debiteuren

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel om verwachte verliezen ten aanzien van dubieuze debiteuren af te dekken.

Onderwerp voorziening:

Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31-12-2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met

€ 30,0 mln afgewaardeerd. Een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR Grondbank is toegestaan voor de duur van 3 jaar. Lukt het binnen deze periode niet het negatieve eigen vermogen weg te werken, dan dienen de deelnemers het tekort aan te vullen. Hiervoor wordt nu een voorziening getroffen. De omvang van de voorziening bedraagt

€ 12,0 mln.

Onderwerp voorziening:

Grondwaterheffing

Inhoud en doel

De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.

Toelichting vermindering

In 2014 wordt er € 0,24 mln onttrokken voor het verwachte saldo van uitgaven en inkomsten met betrekking tot grondwaterbeheer. In de uitgaven is voor 2014 ook € 0,07 mln opgenomen voor de reguliere provinciale bijdrage en € 0,32 mln extra provinciale bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord.

Onderwerp voorziening:

Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, heeft de provincie een voorziening nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.

Onderwerp voorziening:

Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen.

Toelichting vermeerdering

Voor de huidige GS leden wordt € 0,12 mln in de voorziening gestort voor opbouw pensioenen. De voorziening is voor de opbouw van de pensioenen toereikend.

Onderwerp voorziening:

Premieleningen

Inhoud en doel

De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.

Onderwerp voorziening:

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Inhoud en doel

De provincie is voor 40% deelnemer in de ROZ. De ROZ ontvangt van alle deelnemers een jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat deze bijdragen op enig moment worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de huidige gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas wordt dit uitgangspunt niet meer als reëel gezien.

Onderwerp voorziening:

Warmtebedrijf

Inhoud en doel

Provinciaal aandelenkapitaal provincie Zuid-Holland is voor 9,52% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra NV (WbR). Bij de start van het Warmtebedrijf heeft de provincie in 2006 in totaal € 2,0 mln aandelenkapitaal geplaatst. De slechte financiële situatie bij het Warmtebedrijf is een aantal jaren geleden bij de provincie aanleiding geweest om een voorziening te treffen van € 1,8 mln. Dit bedrag is gelijk aan het aankoopbedrag van de aandelen (€ 2,0 mln) minus reeds uitgekeerde bedragen aan de provincie (€ 0,2 mln). De provincie ging er dus toen vanuit dat zij het ingelegde geld kwijt zou zijn. De intrinsieke waarde van de provinciale aandelen is door de provincie begin 2012 bij Jaarrekening 2011 bepaald op € 0,15 mln. Deze waarde is bij jaarrekening in mindering gebracht op de huidige voorziening van € 1,8 mln die in de begroting staat opgenomen. Dat betekent dat de voorziening Warmtebedrijf Rotterdam is verlaagd naar € 1,65 mln en de verkoopwaarde van de aandelen bij verkoop maximaal € 0,15 mln bedraagt.

STAAT VAN ACTIVA

Investerings- en financieringsstaat 2014

 

Stand per

1-1-2014

Vermeerde-ringen 2014

Vermin­d-eringen

2014

Afschrij­ving in

2014

Stand per

1-1-2015

A INVESTERINGEN (tegen boekwaarde)

Onroerende / roerende bezittingen

941.672.431

285.804.174

86.267.437

48.954.701

1.092.254.467

Deelnemingen + overige verbonden partijen

21.976.394

 

-

-

-

21.976.394

 

Kapitaaluitgaven waartegenover geen bezittingen staan

67.260.563

18.839.000

10.512.000

6.146.575

69.440.988

Verstrekte langlopende geldleningen

32.871.234

-

-

-

32.871.234

Totaal investeringen (A)

1.063.780.622

304.643.174

96.779.437

55.101.275

1.216.543.084

 

B FINANCIERINGSMIDDELEN

Algemene reserve

41.857.586

8.949.556

-

-

50.807.142

Overige reserves

291.992.640

67.302.759

84.305.666

-

274.989.733

OVP

389.011.488

31.966.378

74.622.893

-

346.354.973

Voorzieningen

37.533.350

115.000

421.987

-

37.226.363

Subtotaal reserves, OVP en voorzieningen

760.395.064

108.333.693

159.350.546

-

709.378.211

 

Opgenomen vaste geldleningen

439.887.877

-

32.407.407

-

407.480.471

Leningen provinciehuis

100.431.034

-

2.817.241

-

97.613.793

Totaal financierings-middelen (B)

1.300.713.976

108.333.693

194.575.194

-

1.214.472.475

             

C Financieringstekort op basis van begrotingscijfers (A minus B)

- 236.933.354

     

2.070.609

Kasgeldlimiet: 7% van begrotingstotaal

56.930.000

     

56.930.000

             

D Financieren met kasgeld/kort geld

0

     

2.070.609

             

E Herfinancieren lang geld

0

     

0