Programma 6 Middelen

Inleiding

In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken. De algemene middelen bestaan onder andere uit:

  • lokale heffingen (opcenten Motorrijtuigenbelasting, precario en leges);
  • Provinciefonds;
  • resultaten uit vermogen en deelnemingen;
  • taakstellingen en reserveringen.

Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Lasten

14.226

2.493

2.379

-393

Baten

499.755

468.754

452.406

451.377

Resultaat voor bestemming

485.529

466.261

450.027

451.770

Onttrekking reserves

362

292

126

0

Storting reserves

11.544

2.500

0

0

Resultaat na bestemming

474.347

464.053

450.153

451.770

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Incidentele lasten

347

-2.849

-105

0

Incidentele baten

15.957

494

1.000

0

Resultaat voor bestemming

15.610

3.344

1.105

0

Onttrekking reserves

362

292

126

0

Storting reserves

11.544

2.500

0

0

Resultaat na bestemming

4.429

1.135

1.231

0

Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2014

Lasten

14.226

2.568

0

16.794

Baten

499.755

45.775

0

545.530

Totaal saldo van baten en lasten

485.529

43.207

0

528.736

Onttrekking reserves

362

18.584

0

18.946

Storting reserves

11.544

0

0

11.544

Resultaat

474.347

61.791

0

536.138

Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde begroting 2014

Lasten

14.226

2.568

-5.135

11.660

Baten

499.755

45.775

12.439

557.969

Totaal saldo van baten en lasten

485.529

43.207

17.574

546.310

Onttrekking reserves

362

18.584

-892

18.054

Storting reserves

11.544

0

4.491

16.034

Resultaat

474.347

61.791

12.191

548.329

 

Inleiding/conclusie

 

Dit programma bevat de volgende doelen:

6.1 Financieel gezonde huishouding

6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

 

In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken. De algemene middelen bestaan onder andere uit:

  • lokale heffingen (opcenten Motorrijtuigenbelasting, precario en leges);

  • Provinciefonds;

  • resultaten uit vermogen en deelnemingen;

  • taakstellingen en reserveringen.

 
Middeleninzet programma 6

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Oorspron-kelijke Begroting 2014

Wijzigingen Voorjaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Lasten

9.600

14.226

2.568

-5.135

11.660

9.370

2.289

Baten

499.556

499.755

45.775

12.439

557.969

556.057

-1.912

Totaal saldo van baten en lasten

489.956

485.529

43.207

17.574

546.310

546.687

378

Onttrekking reserves

20.208

362

18.584

30

18.976

17.953

-1.023

Storting reserves

9.815

11.544

0

4.491

16.034

16.034

0

Resultaat

500.349

474.347

61.791

13.113

549.252

548.606

-645