Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Inleiding

Conform Hoofdlijnenakkoord wordt gewerkt aan vier Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP). De al langer lopende projecten Zuidplaspolder en Oude Rijnzone, het nieuwe IRP Goeree-Overflakkee, een stimulerend programma voor de (ruimtelijke) ontwikkeling en het coördinerend programma Zuidvleugel-Zuid, waarbinnen een heel aantal projecten worden gecoördineerd qua planning en communicatie.

Een integraal ruimtelijk project is altijd een boven-sectoraal programma dat wordt uitgevoerd met verschillende andere partijen, die ook belangen hebben in het programma. De rol van de provincie in de integrale ruimtelijke projecten kan verschillen. Soms is de provincie trekker, soms een van de andere partijen. De nadruk moet continu op de gezamenlijkheid liggen, zodat alle partijen zich medeverantwoor­delijk voelen. De integrale ruimtelijke projecten in dit programma zijn hierna per doel nader uitgewerkt.

Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Lasten

8.428

4.407

3.945

3.471

Baten

30

30

30

30

Resultaat voor bestemming

-8.398

-4.377

-3.915

-3.441

Onttrekking reserves

4.949

800

450

0

Storting reserves

3.200

0

0

0

Resultaat na bestemming

-6.649

-3.577

-3.465

-3.441

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Incidentele lasten

6.513

2.408

1.946

0

Incidentele baten

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

-6.513

-2.408

-1.946

0

Onttrekking reserves

4.949

800

450

0

Storting reserves

3.200

0

0

0

Resultaat na bestemming

-4.764

-1.608

-1.496

0

Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2014

Lasten

8.428

-275

0

8.153

Baten

30

0

0

30

Totaal saldo van baten en lasten

-8.398

275

0

-8.123

Onttrekking reserves

4.949

-275

0

4.674

Storting reserves

3.200

0

0

3.200

Resultaat

-6.649

0

0

-6.649

Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde begroting 2014

Lasten

8.428

-275

107

8.260

Baten

30

0

100

130

Totaal saldo van baten en lasten

-8.398

275

-7

-8.130

Onttrekking reserves

4.949

-275

0

4.674

Storting reserves

3.200

0

0

3.200

Resultaat

-6.649

0

-7

-6.656

 

Inleiding/conclusie

 

Dit programma bevat de volgende doelen:

5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust (dit voormalig Integraal Ruimtelijk Project is met ingang van de Begroting 2013 opgenomen in programma 1, Groen en Water (taak 1.1.1)

5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

5.4 Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

5.6 Integrale projecten algemeen

 

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt gewerkt aan vier Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP), te weten Zuidplaspolder, Oude Rijnzone, Zuidvleugel Zuid en Goeree-Overflakkee.

Een integraal ruimtelijk project is altijd een boven-sectoraal programma dat wordt uitgevoerd met verschillende andere partijen, die ook belangen hebben in het programma. De rol van de provincie in de integrale ruimtelijke projecten kan verschillen. Soms is de provincie trekker, soms een van de andere partijen. De nadruk moet continu op de gezamenlijkheid liggen, zodat alle partijen zich medeverantwoordelijk voelen. De integrale ruimtelijke projecten in dit programma zijn hierna per doel nader uitgewerkt.

 
Middeleninzet programma 5

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Oorspron-kelijke Begroting 2014

Wijzigingen Voorjaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Lasten

16.722

8.428

-275

107

8.260

7.557

704

Baten

43

30

0

100

130

131

1

Totaal saldo van baten en lasten

-16.679

-8.398

275

-7

-8.130

-7.426

704

Onttrekking reserves

13.442

4.949

-275

0

4.674

4.245

-429

Storting reserves

5.000

3.200

0

0

3.200

3.200

0

Resultaat

-8.237

-6.649

0

-7

-6.656

-6.381

275