Programma 4 Bestuur en Samenleving

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2012
Jaarrekening
2013
Begroting 2013
na wijzigingen  
Oorspronkelijke
Begroting2014 
    Voorjaarsnota
2014 
Najaarsnota
2014
Jaarrekening
2014
               
Lasten              
DOEL 4.1  Krachtige en slanke provincie 20.387 16.782 18.569 17.985 17.985 19.083 18.589
DOEL 4.2  Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur 4.750 5.060 5.415 4.710 4.710 5.234 4.957
DOEL 4.3  Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 130.839 129.322 131.427 128.998 132.237 132.213 133.002
DOEL 4.4  Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers 14.582 13.290 15.460 12.477 12.627 12.645 12.191
DOEL 4.5  Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 16.683 14.365 16.142 14.649 15.169 17.160 16.300
DOEL 4.6  Mediavoorzieningen met een goed bereik 26.132 24.598 24.561 5.093 5.093 5.149 5.124
Totaal Lasten 213.373 203.416 211.575 183.912 187.821 191.484 190.163
               
Baten              
DOEL 4.1  Krachtige en slanke provincie 751 864 666 666 666 1.123 1.397
DOEL 4.2  Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur 0 0 131 131 131 131 0
DOEL 4.3  Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 112.357 121.830 117.014 115.412 118.801 118.801 121.469
DOEL 4.5  Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 484 109 68 63 63 63 56
Totaal Baten 113.591 122.803 117.879 116.273 119.662 120.119 122.922
Totaal saldo van baten en lasten   -99.781 -80.613 -93.696 -67.639 -68.159 -71.365 -67.241
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 4.1  Krachtige en slanke provincie 100 0 0 0 0 0 0
DOEL 4.3  Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 2.862 0 0 0 0 0 0
DOEL 4.4  Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers 400 0 0 0 0 0 0
DOEL 4.5  Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 841 55 298 55 200 1.783 1.212
Totaal Bijdrage uit reserve 4.203 55 298 55 200 1.783 1.212
               
Storting in reserve              
DOEL 4.1 Krachtige en slanke provincie 0 0 0 0 0 100 100
DOEL 4.3  Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg 0 1.000 1.000 0 0 0 0
DOEL 4.5  Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed 3.175 1.200 0 0 0 125 1.047
Totaal Storting in reserve 3.175 2.200 1.000 0 0 225 1.147
Resultaat -98.753 -82.758 -94.398 -67.584 -67.958 -69.807 -67.176