Programma 4 Bestuur en Samenleving

Inleiding

De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en doelmatige provincie. Daartoe concentreert de provincie haar middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van haar kerntaken.

De provincie Zuid-Holland heeft een bovenlokale systeemverantwoordelijkheid voor het functioneren van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor krachtige, slagvaardige en robuuste gemeenten die, ondanks taakverzwaring en teruglopende middelen, de lokale taken en de regionale opgaven goed kunnen oppakken.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de benodigde jeugdzorg. De provincie Zuid-Holland ondersteunt regio’s bij de voorbereiding op de stelselwijziging. Via transitiebijeenkomsten, pilots, overleg en samenwerking met gemeenten via het Overhedenoverleg en Transitieplatform wordt aan kennis- en expertise overdracht gewerkt. In het kader van een zorgvuldige overgang van jeugdzorgtaken naar gemeenten worden overgangsmaatregelen per regio gemaakt in de op te stellen regionale arrangementen, de huidige financiers, waaronder provincie, worden hierbij betrokken. De provincie blijft zolang de Wet op de jeugdzorg van kracht is haar wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het huidige kwaliteitsniveau uitvoeren en verbeteringen doorvoeren.

De provincie Zuid-Holland heeft krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van gemeentelijk beleid om de participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers.

De provincie zet zich in op behoud, beleving en benutting van onze grote monumentale complexen, die op het raakvlak van groen en water liggen en over gemeente- en regiogrenzen heengaan. Tot deze doorgaande ‘erfgoedlijnen’ rekenen wij de Landgoederenzone, de Romeinse Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, onze Trekvaarten, de Atlantikwall, Goeree en de Waterdriehoek en de Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch).

Ingevolge de Mediawet hebben de provincies een instandhoudingsplicht voor minstens één regionale omroep. De kerntaak van de regionale omroep ligt bij de invulling van de functie van een rampenzender en bij de dagelijkse regionale nieuwsvoorziening.

Samen met de provincie Noord-Holland houdt de provincie Zuid-Holland Probiblio in stand, die een tweedelijnsondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken.

Middeleninzet programma 4

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Lasten

183.912

70.253

52.253

51.922

Baten

116.273

861

861

861

Resultaat voor bestemming

-67.639

-69.393

-51.393

-51.062

Onttrekking reserves

55

1.000

0

0

Storting reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-67.584

-68.393

-51.393

-51.062

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Incidentele lasten

6.083

6.317

338

7

Incidentele baten

8.249

4.986

7

7

Resultaat voor bestemming

2.166

-1.331

-331

0

Onttrekking reserves

55

1.000

0

0

Resultaat na bestemming

2.221

-331

-331

0

Middeleninzet programma 4

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2014

Lasten

183.912

3.909

0

187.821

Baten

116.273

3.389

0

119.662

Totaal saldo van baten en lasten

-67.639

-520

0

-68.159

Onttrekking reserves

55

146

0

200

Storting reserves

0

0

0

0

Resultaat

-67.584

-374

0

-67.958

Middeleninzet programma 4

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde begroting 2014

Lasten

183.912

3.909

3.664

191.484

Baten

116.273

3.389

457

120.119

Totaal saldo van baten en lasten

-67.639

-520

-3.207

-71.365

Onttrekking reserves

55

146

1.583

1.783

Storting reserves

0

0

225

225

Resultaat

-67.584

-374

-1.849

-69.807

 

Inleiding/conclusie

 

Dit programma bevat de volgende doelen:

4.1 Krachtige en slanke provincie

4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

4.6 Mediavoorzieningen met een goed bereik

 

De provincie Zuid-Holland streeft naar een sterke en doelmatige provincie. Daartoe concentreert de provincie haar middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van haar kerntaken.

De provincie Zuid-Holland heeft een bovenlokale systeemverantwoordelijkheid voor het functioneren van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor krachtige, slagvaardige en robuuste gemeenten die, ondanks taakverzwaring en teruglopende middelen, de lokale taken en de regionale opgaven goed kunnen oppakken.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de benodigde jeugdzorg tot 1 januari 2015. De provincie Zuid-Holland ondersteunde regio's bij de voorbereiding op de stelselwijziging. Via transitiebijeenkomsten, pilots, overleg en samenwerking met gemeenten via het Overhedenoverleg en Transitieplatform is aan kennis- en expertise-overdracht gewerkt. In het kader van een zorgvuldige overgang van jeugdzorgtaken naar gemeenten zijn overgangsmaatregelen per regio gemaakt.

De provincie Zuid-Holland heeft krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tot 1 januari 2015 de taak om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van gemeentelijk beleid om de participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers te bevorderen.

De provincie zet zich in op behoud, beleving en benutting van onze grote monumentale complexen, die op het raakvlak van groen en water liggen en over gemeente- en regiogrenzen heengaan. Tot deze doorgaande 'erfgoedlijnen' rekent de provincie de Landgoederenzone, de Romeinse Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, onze Trekvaarten, de Atlantikwall, Goeree-Overflakkee en de Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht en Biesbosch). Voor de realisatie daarvan netwerkt de provincie aan erfgoedtafels met tal van andere belanghebbenden.

Het laatste doel heeft betrekking op de bibliotheekvoorziening. Ingevolge de aangepaste Mediawet in 2014 vervullen de provincies geen kerntaak meer op het gebied van mediavoorzieningen. Samen met de provincie Noord-Holland houdt de provincie Zuid-Holland ProBiblio in stand, die een tweedelijnsondersteuningsfunctie vervult voor de gemeentelijke bibliotheken.

 
Middeleninzet programma 4

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Oorspron-kelijke Begroting 2014

Wijzigingen Voorjaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Lasten

203.416

183.912

3.909

3.664

191.484

190.163

1.321

Baten

122.803

116.273

3.389

457

120.119

122.922

2.804

Totaal saldo van baten en lasten

-80.613

-67.639

-520

-3.207

-71.365

-67.241

4.124

Onttrekking reserves

55

55

146

1.583

1.783

1.212

-572

Storting reserves

2.200

0

0

1.147

1.147

1.147

0

Resultaat

-82.758

-67.584

-374

-2.771

-70.729

-67.176

3.553