Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door het versterken van de glastuinbouwcluster, de herstructurering van de glastuinbouwgebieden en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten van de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) glastuinbouwontwikkelingsmaatschappijen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door de inzet van diverse instrumenten op het gebied van de glastuinbouw en herstructurering van glasduingebieden en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en fysieke bereikbaarheid.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om het cluster glastuinbouw te versterken en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, aantrekkingskracht en de fysieke bereikbaarheid voor te staan.

Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling.

Activiteiten

Naast de (projectmatige) ontwikkeling van glastuinbouw wordt het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met herstructurering van de glastuinbouw voorgestaan, waarbij de economische potenties wordt benut.

Bevoegdheden

Wet ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten en verordeningen.

Specifiek Deel

Naam

Holding Integraal Ontwikkeling Westland (IOPW) N.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V.

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

 

Postadres

Postbus 693, 2675 ZX Honselersdijk

 

Bezoekadres

Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk

 

E-mailadres

info@onwbv.nl

 

Telefoonnummer

0174-639639

 

Vestigingsplaats

Naaldwijk

 

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

13,66%

IOPW Holding N.V: AvA. : R. van der Sande

Bestuur Holding N.V.: G. Veldhuijzen

 

6,83%

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV:

Raad v. Vennoten: G. Veldhuijzen

 
 

ONW B.V.: A.v.A.: G. Veldhuijzen

 

Andere deelnemers

en aandeel

   

Holding N.V. 50%

Provincie Zuid-Holland 13,66%, Westland 77,5%, HHR Delfland 9,1%

 

Holding N.V. 50%

50% BNG gebiedsontwikkeling

 

ONW C.V. 49,75%

Provincie Zuid-Holland 6,83%, Westland 38,37%, HHR Delfland 4,55%

 

ONW C.V. 49,75%

49,75 Bankpartijen

 

ONW B.V. 0,5%

Holding N.V. heeft via B.V. 0,5% aandeel in C.V.

 

Financieel Belang

13, 66% in Holding IOPW N.V. Totale beheerskosten € 16.000: Provinciaal deel 13,7%.

6,83% in ONW CV = € 1.354.533 gestort kapitaal tot 1-1-2010 € 980.491.

(2004: € 478.100 en 2007: € 375.000).

Provincie Zuid-Holland heeft zich als aandeelhouder in 2002 voor 10 jaar verbonden voor max.

€ 22.689.010 bij te dragen c.q. garant te staan ten behoeve van niet rendabele projecten. Daarvan is voor € 5.536.118 de locatie Vijverberg te Naaldwijk (door de provincie) aangekocht om de aanleg van de (verlengde) veilingroute mogelijk te maken. De restant aanspraak van € 17.152.892 is per 21 maart verlopen en daardoor niet meer opeisbaar.

 

Financiële kengetallen

Holding N.V.

Gebaseerd op de jaarrekening 2011

Eigen vermogen:

2010: € 102.661

2011: € 108.328

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

NCW resultaat:

2010: € - 1.268.000

2011: € 5.667.000

Financiële kengetallen

ONW CV

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 20.089.000

2011: € 16.579.000

2012: € 14.951.000

Vreemd vermogen:

2010: € 891.000

2011: € -3.510.000

2012: € 18.810.000

Dividend uitkering:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

Holding N.V.

Nominale waarde Intrinsieke waarde Stille reserve Belang PZH

2010: € 7.200 € 14.269 € 7.069 13,73%

2011: € 7.200 € 14.095 € 6.895 13,73%

2012: € 7.200 € 14.873 € 7.673 13,73%

ONW CV

Nominale waarde Intrinsieke waarde Stille reserve Belang PZH

2010: € 980.491 € 1.245.350 € 329.274 6,4869%

2011: € 980.491 € 1.303.148 € 322.657 6,4869%

2012: € 980.491 € 1.075.459 € 94.968 6,4869%

               

Naam

Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder BV / CV (GOP)

Postadres

Dr. Kuyperstraat 12, 2514 BB Den Haag

Bezoekadres

Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag

E-mailadres

--

Telefoonnummer

070-3119900

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

AvA GOP Beheer B.V.

R. van der Sande

G. Veldhuijzen

De RvV en de AvA zijn via een schriftelijke ronde afgedaan

GOP Beheer B.V.

en C.V.

Namens de provincie is L. van der Sar (ex-gedeputeerde) commissaris in de

GOP Beheer BV en vennoot in de GOP CV.

 

R.v.C. heeft besloten de GOP op te heffen. Uitschrijving KvK is gebeurd en de liquidatie balans is opgesteld. Daarbij is aan de provincie Zuid-Holland een eindbedrag van € 1121,- overgemaakt.

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door de ‘nieuw-ontwikkeling’ van bedrijfsterreinen en de herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen. Voorts speelt de provincie ook een rol bij bodemsanering, de herontwikkeling van saneringslocaties en het storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) glastuinbouwontwikkelingsmaatschappijen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door nieuw- en herontwikkeling van bedrijfsterreinen, bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties, alsmede de mogelijkheden van het storten van afval door het in verhuur geven van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om bedrijfsterreinen te (her)ontwikkelen en de regionale economie te stimuleren. Verder vindt via een stichtingsvorm bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties plaats.

De verhuur van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven verloopt door middel van een NV-constructie.

Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in een publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappijen of stichtingsvorm, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling. Voorts vindt verhuur via een NV-vorm plaats.

Activiteiten

· Herstructurering en nieuw-ontwikkeling bedrijventerreinen;

· Bodemsanering en herbestemming saneringslocaties;

· Voorkomen maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging;

· Verhuur van grond stortplaats.

Bevoegdheden

· Wet ruimtelijke ordening;

· Wet Bodemsanering;

· Burgerlijk wetboek.

Specifiek deel

Naam

ROM-Drechtsteden

Postadres

Postbus 310, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250

E-mailadres

pvismans@ROM-D.nl

Telefoonnummer

078-7702900

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

8,5% in Holding NV

4,5% in Beheer NV

14% in CV

R. van der Sande

G. Veldhuijzen

 

ROM-D is een publiek private samenwerking met een structuur van Holding NV - Beheer NV - CV. De zeggenschap als eigenaar loopt ook via die structuur. De overheidspartijen zitten in de Holding. De Holding is aandeelhouder in Beheer NV (dus niet rechtstreeks). CV is de uitvoeringsorganisatie en de aandeelhouders (vennoten) mogen daar geen beheersdaden doen. Dat mag alleen ROM-D Beheer.

Er zijn drie vergaderingen: AVA Holding, AVA Beheer en Vennotenvergadering CV.

Tot nu toe werden AVA Holding en Vennotenvergadering CV gecombineerd gehouden, en AVA Beheer apart. De bedoeling is om in de toekomst alles te combineren tot 1 vergadering. Er is een Raad van Commissarissen (zit PZH niet in) waar de zeggenschap ligt tesamen met de directie. Aandeelhouders kunnen alleen maar goed- of afkeuren.

In 2005/2006 is een evaluatie opgesteld door de Drechtsteden en de provincie en in 2009 zijn kaders vastgesteld voor de vernieuwde ROM-D. In 2010 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10,0 mln kapitaalinjectie heeft bij Voorjaarsnota in 2012 plaatsgevonden. Daarna kan de vernieuwde ROM-D daadwerkelijk van start, onder de voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt met Drechtsteden over de loskoppeling van het project Noordoevers.

Andere deelnemers

en aandeel

42,6% Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam 28,3% BNG gebiedsontwikkeling

14% Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).

Financieel Belang

Holding ROM-D NV: aandeel PZH 8,5% (€ 3.857,13) van het gestort maatschappelijk kapitaal. ROM-D Beheer NV: aandeel PZH 4,5% (€ 2.042,14) van het gestort maatschappelijk kapitaal. ROM-D CV: deelname PZH 14% (€ 561.155) in het commanditair kapitaal, exclusief de extra storting van de gemeente Dordrecht. De rendementsuitkering wordt gedoteerd aan de projecten in ontwikkeling

ROM-D zal komende tijd veranderen als gevolg van veranderingen in de organisatie en structuur (voornemen tot uittreden uit de Holding etc. en toetreden tot Capital).

Gewerkt wordt aan de vernieuwing en versterking van ROM-D. GS hebben aangegeven dit, onder voorwaarden, te ondersteunen. Er is een nieuw bedrijfsplan opgesteld. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10,0 mln kapitaalinjectie heeft in 2012 plaatsgevonden. Daarna kan de vernieuwde ROM-D Capital daadwerkelijk van start. Daarbij zal een beheer N.V. in het leven worden geroepen en een CV projecten waarin de verschillende projecten kunnen worden ondergebracht. Ten aanzien van deze bestuursstructuur zal worden gekeken of deze kan worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste gaat van de inbreng en invloed van de provincie op het geheel.

Financiële kengetallen

Holding ROM-D NV: het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.910. Van het kapitaal is € 45.382 geplaatst en volgestort.

2009: EV € 42.994 VV € 0 resultaat na belastingen: -€ 251

2010: EV € 42.681 VV € 20.000 resultaat na belastingen: - € 313

ROM-D Beheer NV: het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.910 van het kapitaal is € 45.384 geplaatst en volgestort.

2009: EV € 45.384 VV € 217.317 resultaat na belastingen: € 0

2010: EV € 45.384 VV € 318.566 resultaat na belastingen: € 0

ROM-D CV: commanditair kapitaal totaal € 10.174.689 inclusief de extra storting van de gemeente Dordrecht in verband met de overname van Dordtse Kil III (€ 6.164.806).

2009: EV € 17,3 mln VV € 1,8 mln resultaat na belastingen: € - 5,9 mln

2010: EV € 13,7 mln VV € 0,4 mln resultaat na belastingen: -/- € 3,6 mln

ROM Drechtstreden C.V.

Nominale waarde Intrinsieke waarde Stille reserve Belang PZH

2010: € 561.326 € 953.555 € 392.229 5,5169%

2011: € 561.326 € 756.756 € 195.430 5,5169%

Capital B.V.

Nominale waarde Intrinsieke waarde Sille reserve Belang PZH

2012: € 10.000.000 € 10.000.000 € 0 € 0

ROM Drechtsteden

Holding N.V.

Nominale waarde Intrinsieke waarde Stille reserve Belang PZH

2010: € 3.857 € 3.654 € - 203 8,5%

2011: € 3.857 € 3.627 € - 230 8,499%

2012: € 3.857 € 3.604 € - 253 8,499%

ROM Drechtstreden

Beheer N.V.

Nominale waarde Intrinsieke waarde Stille reserve Belang PZH

2010: € 2.042 € 2.042 € 0 4,5%

2011: € 2.042 € 2.042 € 0 4,4994%

2012: € 2.042 € 2.042 € 0 4,4994%

Naam

ROM-Zuidvleugel B.V.

Postadres

Postbus 90602, 2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

communicatie@zuidvleugel.nl

Telefoonnummer

070 - 441 62 29

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

36,1% van de Rom-Zuidvleugel B.V.

AvA

Gedeputeerde Veldhuijzen

Andere deelnemers

en aandeel

Ministerie van EZ

Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Delft

Gemeente Leiden

Gemeente Dordrecht

Gemeente Westland

TU Delft

Universiteit Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

 

De beoogde taken van de ROM-Zuidvleugel zijn:

· Het stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid-Holland door het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten (financiering & participatie);

Deze taak is ondergebracht in de Participatie Zuidvleugel B.V.

· Het stroomlijnen van de organisatie van de internationale marketing en acquisitie voor Zuid-Holland en versterking van de internationale concurrentiepositie door een heldere positionering en profilering van de regio (marketing & acquisitie);

· Het stimuleren en faciliteren van ontwikkeling en innovatie door het verbinden van partijen in de triple helix (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) voor economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven (ontwikkeling & innovatie).

De inhoudelijke focus van de ROM-Zuidvleugel ligt bij de speerpunten Clean Technology (biobased, water- en deltatechnologie, infrastructuur en mobiliteit), Life Sciences & Health en Safety & Security. De geografische focus ligt op de gehele provincie Zuid-Holland.

Financieel Belang

Bijdrage PZH € 10.000.000 t.b.v. financiering en participatie.

Voor de overige taken (marketing & acquisitie en ontwikking & innovatie bestaan) een (boekjaar) subsidierelatie. Boekjaarsubsidie PZH € 1,0 mln.

Financiële kengetallen

Totale bijdrage in participatiefonds bedraagt € 27.700.000,--

ROM Zuidvleugel B.V.

Bijdrage PZH € 10.000.000

Bijdrage ministerie EZ € 10.000.000

Bijdrage gemeenten en kennisinstellingen € 7.700.000

Voor de overige taken (marketing & acquisitie en ontwikking & innovatie) bestaan een (boekjaar)subsidierelatie. Totaalbedrag aan subsidies € 3.430.000 waarvan PZH € 1,0 mln.

Naam

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

Postadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

Bezoekadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

E-mailadres

secretariaat@sbk-krimpenerwaard.nl

Telefoonnummer

018-2346060 (L.A.M. van Ewijk)

Vestigingsplaats

Stolwijk

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

Raad van Toezicht:

G. Veldhuijzen

Andere deelnemers

en aandeel

De ministeries van VROM en DLG

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Waterschap de Hollandsche Delta

Landinrichtingscommissies Krimpen en Krimpenerwaard

Noordelijk Land- en Tuinbouworganisatie

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Gemeenten Ouderkerk, Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek.

 

Onderzoeksrapport uitgebracht naar doel en werkwijze van de stichting. Samenvoeging en onderbrenging bij de omgevingsdienst Midden-Holland is per 2013 gebeurd, waarbij de directeur van de omgevingsdienst tevens directeur is geworden van de Stichting. Het streven is om medio 2014 de stichting op te heffen en te laten opgaan in de omgevingsdienst Midden-Holland.

Financieel Belang

Totale baten begroting 2012 € 802.000.

PZH bijdrage via budgetfinanciering door middel van goedkeuren begroting.

Financieel protocol om eerst vermogen in te teren en activa ineens af te schrijven.

Rekening 2010:

€ 453.800 op grond van bestuursovereenkomst (met looptijd tot 2018)

€ 11.300 uit algemene middelen ten behoeve van bodembescherming

€ 293.700 algemene kosten inclusief doorberekening personeel

€ 68.067 voor algemene kosten zoals huisvesting

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekening 2011 (Nog niet ontvangen)

Eigen vermogen:

2010: € 763.100

Vreemd vermogen:

2010: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € - 350.587

2011: n.n.b.

2011: n.n.b.

2011: n.n.b.

Naam

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

Postadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

Bezoekadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

E-mailadres

harry.hermanns@zellingwijk.nl

Telefoonnummer

0182-379924

Vestigingsplaats

Gouderak

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuur

Dagelijks bestuur

 

G. Veldhuijzen

De directeur Bijzondere Projecten vertegenwoordigt de provincie als bestuurder in de stichting (GS-besluit van 13 januari 2004).

Andere deelnemers

en stemaandeel

De Gemeente Ouderkerk

Staat der Nederlanden (ministerie van I en M)

 

In 2012 wordt de sanering en herinrichting van de Zellingwijk afgerond. Medio 2012 is de oplevering van de wijk gebeurd en zijn de huizen in de verkoop gegaan.

In 2013 zijn de eerste woningen betrokken.

Financieel Belang

Financiering vanuit Wet bodembescherming op basis van de begroting en door middel van bevoorschotting. Omzet circa € 63,0 mln, waarvan € 43,0 mln WBB middelen. Overige middelen verkregen via derden. Na afronding wordt de stichting geliquideerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekening 2011 (Nog niet ontvangen)

Eigen vermogen:

2010: € n.n.b.

2011: € n.n.b.

Vreemd vermogen:

2010: € n.n.b.

2011: € n.n.b.

Resultaat na bestemming:

2010: € n.n.b.

2011: € n.n.b.

         

Naam

Proav NV

Postadres

Postbus 30715, 2500 GS Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

 

Telefoonnummer

070-3426082

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

AvA

100% aandeelhouder

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

Uitoefening taken aandeelhouders gedelegeerd aan Statencie B. & M.

Directietaken gemandateerd aan 1e en 2e rapporteur Financiën (vertegenwoordigende taken) en de directeur Bijzondere Projecten (procuratiehouder).

 

Stortplaats gaat per 1-1-2013 sluiten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats.

Andere deelnemers

en aandeel

De provincie is enig aandeelhouder

 

Opgecomen Landen B.V. is een 100% deelneming van Proav N.V.

Financieel belang en Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 9.241.091

2011: € 7.557.084

Vreemd vermogen:

2010: € 1.160.134

2011: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 561.659

2011: € -1.684.007

Proav N.V.

Nominale waarde Intrinsieke waarde Stille reserve Belang PZH

2010: € 0 € 9.802.750 € 9.802.750 100%

2011: € 0 € 9.241.091 € 9.241.091 100%

2012: € 0 € 7.557.084 € 7.557.084 100%

         

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

 

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol als het gaat om de regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Het verder uitbouwen van de regionale economie vindt plaats door:

 • 'nieuw-ontwikkeling' van bedrijfsterreinen;

 • herstructurering van de bestaande bedrijfsterreinen;

 • structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;

 • verbetering van de ruimtelijke kwaliteit inclusief het vergroten de aantrekkingskracht van het vestigingsklimaat en een betere fysieke bereikbaarheid;

 • herontwikkeling van saneringslocaties;

 • storten van afval door het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht;

 • versterken van de glastuinbouwcluster;

 • herstructurering van de glastuinbouwgebieden.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) (glastuinbouw)ontwikkelingsmaatschappijen. Onder het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

 

Visie en beleidsvoornemens

Regionale economische ontwikkelingen in Zuid-Holland worden versterkt en uitgebouwd door nieuw- en herontwikkeling van bedrijfs- en glastuinbouwterreinen, het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten, bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties, alsmede de mogelijkheden van het storten van afval door het in verhuur geven van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven.

Rechtsvorm en doel

De private rechtsvormen N.V., B.V. en C.V. worden ingezet om bedrijfs- en glastuinbouwterreinen te (her)ontwikkelen, de regionale economie te stimuleren en de aantrekkingskracht en de fysieke bereikbaarheid te optimaliseren. Daarnaast vindt via een stichtingsvorm bodemsanering en herontwikkeling van saneringslocaties plaats. De verhuur van de afvalstortlocatie Derde Merwedehaven verloopt door middel van een NV-constructie.

Bestuurlijk belang

Samenwerking tussen partijen vindt plaats door participatie in een publiek-private regionale ontwikkelingsmaatschappijen of stichtingsvorm, waarbij de ontwikkeling van een gebied voorop staat en uitvoering wordt gegeven aan gebieds- en/of locatieontwikkeling.

Activiteiten

 • Herstructurering en nieuwe ontwikkeling bedrijventerreinen;

 • Structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten;

 • Bodemsanering en herbestemming saneringslocaties;

 • Voorkomen maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging;

 • Verhuur van grond stortplaats;

 • (Projectmatige) ontwikkeling van voormalige glastuinbouwterreinen, waarbij de economische potenties zoveel mogelijk worden benut.

Bevoegdheden

Wet ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten en verordeningen.

Specifiek deel

 

Naam

Holding Integraal Ontwikkeling Westland (IOPW) N.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V.

Commanditaire Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland C.V.

Postadres

Postbus 693, 2675 ZX Honselersdijk

Bezoekadres

Tiendweg 24, 2671 SB Naaldwijk

E-mailadres

info@onwbv.nl

Telefoonnummer

0174-639639

Vestigingsplaats

Naaldwijk

Bestuurders en aandeel

Provincie Zuid-Holland

13,66%

IOPW Holding N.V: A.v.A. : R.A.M. van der Sande

Bestuur Holding N.V.: G. Veldhuijzen

6,83%

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV:

Raad v. Vennoten: G. Veldhuijzen

 

ONW B.V.: A.v.A.: G. Veldhuijzen

Andere deelnemers

en aandeel

 

Holding N.V. 50%

Provincie Zuid-Holland 13,7%, Westland 77,5%, HHR Delfland 9,1%

Holding N.V. 50%

50% BNG gebiedsontwikkeling

ONW C.V. 49,75%

Provincie Zuid-Holland 6,5%, Westland 38,4%, HHR Delfland 4,5%

ONW C.V. 49,75%

49,75 Bankpartijen

ONW B.V. 0,5%

Holding N.V. heeft via B.V. 0,5% aandeel in C.V.

Financieel Belang

13,7% in Holding IOPW N.V. Totale beheerskosten € 16.000:

Provinciaal deel 13,7%.

 

6,5% in ONW CV = € 1.354.533 gestort kapitaal tot 1-1-2010 € 980.491.

(2004: € 478.100 en 2007: € 375.000).

 

Provincie Zuid-Holland heeft zich als aandeelhouder in 2002 voor 10 jaar verbonden voor maximaal € 22.689.010 bij te dragen c.q. garant te staan ten behoeve van niet rendabele projecten. Daarvan is voor € 5.536.118 de locatie Vijverberg te Naaldwijk (door de provincie) aangekocht om de aanleg van de (verlengde) veilingroute mogelijk te maken. De restant aanspraak van € 17.152.892 is per 21 maart verlopen en daardoor niet meer opeisbaar.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

Holding N.V.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 102.661

€ 8.928

€ - 1.268

€ 0

2011

€ 108.328

€ 4.204

€ 5.667

€ 0

2012

€ 92.296

€ 4.633

€ - 16.032

€ 0

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

ONW CV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 20.089.000

€ 17.653.000

€ 891.000

€ 0

2011

€ 16.579.000

€ 20.070.000

€ - 3.510.000

€ 0

2012

€ 13.951.000

€ 19.838.000

€ - 2.628.000

€ 0

2013

€ 17.138.000

€ 20.335.000

€ 690.000

€ 0

Holding N.V.

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 7.200

€ 14.269

€ 7.069

13,7%

2011

€ 7.200

€ 14.095

€ 6.895

13,7%

2012

€ 7.200

€ 14.873

€ 7.673

13,7%

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

13,7%

ONW CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 980.491

€ 1.303.148

€ 322.657

6,5%

2011

€ 980.491

€ 1.075.459

€ 94.968

6,5%

2012

€ 980.491

€ 904.984

€ - 75.507

6,5%

2013

€ 980.491

€ 1.171.101

€ 190.610

6,5%

Naam

ROM-Drechtsteden

Postadres

Postbus 310, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250

E-mailadres

pvismans@ROM-D.nl

Telefoonnummer

078-7702900

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

0,1% in Holding NV

5,2% in Kil lll CV

48,2 in Capital BV

R.A.M. van der Sande

G. Veldhuijzen

G. Veldhuijzen

 
 

ROM-D is een publiek private samenwerking met een structuur van Holding NV - Beheer NV – CV – Capital BV. De zeggenschap als eigenaar loopt ook via die structuur. De overheidspartijen zitten in de Holding. De Holding is aandeelhouder in Beheer NV (dus niet rechtstreeks). CV is de uitvoeringsorganisatie en de aandeelhouders (vennoten) mogen daar geen beheersdaden doen. Dat mag alleen ROM-D Beheer. Capital BV is eind 2012 als revolving fund opgericht.

 

Er zijn vier vergaderingen: A.v.A. Holding, A.v.A. Beheer, A.v.A. Capital BV en Vennotenvergadering CV. Tot nu toe werden A.v.A. Holding en Vennotenvergadering CV gecombineerd gehouden, en A.v.A. Beheer apart. De bedoeling is om in de toekomst alles te combineren tot één vergadering. Er is een Raad van Commissarissen (zit PZH niet in) waar de zeggenschap ligt tezamen met de directie. Aandeelhouders kunnen alleen maar goed- of afkeuren.

 

In 2005/2006 is een evaluatie opgesteld door de Drechtsteden en de provincie en in 2009 zijn kaders vastgesteld voor de vernieuwde ROM-D. In 2010 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de overgang van het project Noordoevers naar de gemeente Dordrecht. Besluitvorming over de in het vooruitzicht gestelde € 10 mln kapitaalinjectie heeft bij Voorjaarsnota in 2012 plaatsgevonden.

 

De vernieuwde ROM-D Capital BV is eind 2012 mede door deze kapitaalsinjectie van de provincie van start gegaan.

 

In 2013 is de structuur van de ROM-D aangepast. Hierdoor zijn in 2013 onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan tussen verschillende vennootschappen van de ROM-D groep. In 2013 zijn er daardoor meer en grotere onderlinge kapitaalsbelangen ontstaan. Daarnaast is een beheer NV in het leven geroepen en een CV projecten waarin de verschillende projecten zijn ondergebracht. Ten aanzien van deze bestuursstructuur zal worden gekeken of deze kan worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste gaat van de inbreng en invloed van de provincie op het geheel. In deze twee NV's heeft de provincie geen direct belang.

 

Door de financiële verschuivingen is het directe belang van de provincie in de Holding NV in 2013 gedaald van 8,5% naar 0,1% en is het belang in de nieuwe ROM-D CV (Kil 3) gedaald ten opzichte van de opgeheven ROM-D CV van 14% naar 5,2%.

 

Nog steeds wordt gewerkt aan de noodzakelijke verdere vernieuwing en versterking van ROM-D.

 

Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dit, onder voorwaarden, te ondersteunen. Er is daarvoor een nieuw bedrijfsplan opgesteld.

Financieel Belang

 

ROM-D Holding NV

PZH 0,1% (€ 3.858) van het gestort maatschappelijk kapitaal

Gemeente Dordrecht 69% ( € 3.175.095)

Gemeente Zwijndrecht 20% ( € 941.228)

Gemeente Papendrecht 3,3% ( € 150.496)

Gemeente Sliedrecht 2,8% ( € 127.819)

Gemeente Hendrik Ido Ambacht 2,4% ( € 109.216)

Gemeente Alblasserdam 2% ( € 93.517)

ROM-D Capital BV

PZH 48,2% (€ 10.000.000) van het gestort maatschappelijk kapitaal

Gemeente Dordrecht 29,7% ( € 6.164.806)

ROM-D Holding NV 22,1% ( € 4.573.847)

ROM-D Kil lll CV

PZH 5,2% (€ 561.326)

Commanditair Kapitaal Dordrecht 7,4% (€ 801.959)

Commanditair Kapitaal Zwijndrecht 2,7% (€ 286.376)

Commanditair Kapitaal Papendrecht 1,8% ( € 194.279)

Commanditair Kapitaal Sliedrecht 1,5% ( € 163.247)

Commanditair Kapitaal Hendrik Ido Ambacht 1,3% ( € 140.989)

Commanditair Kapitaal Alblasserdam 1,1% ( € 120.723)

Commanditair Kapitaal BNG Gebiedsontwikkeling 10,5% ( 1.134.451)

Commanditair Kapitaal ROM-D Beheer NV 0,4% ( 45.378)

Commanditair Kapitaal OBR 5,2% ( € 561.155)

Commanditair Kapitaal ROM-D Capital BV 62.9% ( € 6.793.369)

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekeningen

ROM-D Holding NV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 42.681

€ 20.000

€ - 313

€ 0

2011

€ 42.404

€ 20.000

€ - 277

€ 0

2012

€ 40.619

€ 21.500

€ - 1.785

€ 0

2013

€ 3.913.038

€ 4.557.197

€ - 1.834

€ 0

ROM-D Kill lll CV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 13.717.093

€ 8.422.077

€ - 3.567.210

€ 0

2011

€ 11.808.154

€ 9.546.612

€ - 1.908.939

€ 0

2012

€ 9.463.726

€ 10.626.027

€ - 2.344.426

€ 0

2013

€ 7.630.707

€ 15.630.647

€ 194.265

€ 0

ROM-D Capital BV

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2012

€ 16.338

€ 10.001.500

€ - 1.662

€ 0

2013

€ 17.688.910

€ 1.057.397

€ 81.362

€ 0

Holding ROM-D NV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 3.857

€ 3.627

€ - 230

8,5%

2011

€ 3.857

€ 3.604

€ - 253

8,5%

2012

€ 3.857

€ 3.452

€ - 405

8,5%

2013

€ 3.857

€ 3.280

€ - 577

8,5%

ROM-D CV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 561.326

€ 756.756

€ 195.429

14%

2011

€ 561.326

€ 651.442

€ 90.115

14%

2012

€ 561.326

€ 360.627

€ - 200.699

14%

2013

€ 561.326

€ 396.484

€ - 164.842

14%

ROM-D Capital BV

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2011

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2012

€ 10.000.000

(31/12/2012 gestort)

€ 10.000.000

€ 0

36,1%

2013

€ 10.000.000

€ 8.529.440

€ - 1.470.560

36,1%

Naam

InnovationQuarter (IQ)

Postadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

Bezoekadres

WTC The Hague, Prinses Margrietplantsoen 32, 2595 BR Den Haag

E-mailadres

info@innovationquarter.nl

Telefoonnummer

088-474 7255

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

A.v.A.

G. Veldhuijzen (eigenaar gedeputeerde)

Andere deelnemers

en aandeel

Ministerie van EZ

Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Delft

Gemeente Leiden

Gemeente Dordrecht

Gemeente Westland

TU Delft

Universiteit Leiden

Leids Universitair Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

 

De beoogde taken van IQ zijn:

 • Het stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid-Holland door het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en groeiende innovatieve technologiebedrijven en projecten (financiering & participatie);

 • Het stroomlijnen van de organisatie van de internationale marketing en acquisitie voor Zuid-Holland en versterking van de internationale concurrentiepositie door een heldere positionering en profilering van de regio (marketing & acquisitie);

 • Het stimuleren en faciliteren van ontwikkeling en innovatie door het verbinden van partijen in de triple helix (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) voor economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven (ontwikkeling & innovatie).

De inhoudelijke focus van IQ ligt bij de speerpunten Clean Technology (biobased, water- en deltatechnologie, infrastructuur en mobiliteit), Life Sciences & Health en Safety & Security. De geografische focus ligt op de gehele provincie Zuid-Holland.

Financieel Belang PZH

Bijdrage PZH € 10.000.000

Financiële kengetallen

Totale bijdrage in participatiefonds bedraagt € 25.000.000

Bijdrage PZH € 10.000.000

Bijdrage ministerie EZ € 10.000.000

Bijdrage gemeenten en kennisinstellingen € 5.000.000

Naam

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

Postadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

Bezoekadres

't Vaartland 15, 2821 LH Stolwijk

E-mailadres

secretariaat@sbk-krimpenerwaard.nl

Telefoonnummer

018-2346060 (L.A.M. van Ewijk)

Vestigingsplaats

Stolwijk

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

Raad van Toezicht:

G. Veldhuijzen

Andere deelnemers

en aandeel

De ministeries van VROM en DLG

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Waterschap de Hollandsche Delta

Landinrichtingscommissies Krimpen en Krimpenerwaard

Noordelijk Land- en Tuinbouworganisatie

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Gemeenten Ouderkerk, Vlist, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek.

 

Onderzoeksrapport uitgebracht naar doel en werkwijze van de stichting. Samenvoeging en onderbrenging bij de omgevingsdienst Midden-Holland is per 2013 gebeurd, waarbij de directeur van de omgevingsdienst tevens directeur is geworden van de stichting. Het streven is om medio 2014 de stichting op te heffen en te laten opgaan in de omgevingsdienst Midden-Holland.

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 826.867

Jaarrekening 2012

€ 826.867

 

Begroting 2013

€ 826.867

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2013

 

Totale baten begroting (omzet)

PZH bijdrage via budgetfinanciering door middel van goedkeuren begroting. Financieel protocol om eerst vermogen in te teren en activa ineens af te schrijven.

Rekening 2010:

Op grond van bestuursovereenkomst (met looptijd tot 2018)

Uit algemene middelen ten behoeve van bodembescherming

Algemene kosten inclusief doorberekening personeel

Algemene kosten zoals huisvesting

€ 826.867

 
 
 
 

€ 453.800

€ 11.300

€ 293.700

€ 68.067

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen (nog niet ontvangen)

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 763.100

€ 0

€ - 350.587

2011

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2012

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Naam

Stichting Herontwikkeling Zellingwijk

Postadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

Bezoekadres

Dorpsstraat 87, 2831 AN Gouderak

E-mailadres

harry.hermanns@zellingwijk.nl

Telefoonnummer

0182-379924

Vestigingsplaats

Gouderak

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Bestuur

 
 

G. Veldhuijzen

De directeur Bijzondere Projecten vertegenwoordigt de provincie als bestuurder in de stichting (GS-besluit van 13 januari 2004).

Andere deelnemers

en stemaandeel

De Gemeente Ouderkerk

Staat der Nederlanden (ministerie van I&M)

 

In 2012 wordt de sanering en herinrichting van de Zellingwijk afgerond. Medio 2012 is de oplevering van de wijk gebeurd en zijn de huizen in de verkoop gegaan.

In 2013 zijn de eerste woningen betrokken.

Financieel Belang

Financiering vanuit Wet bodembescherming op basis van de begroting en door middel van bevoorschotting.

Omzet circa € 63 mln, waarvan € 43 mln WBB-middelen. Overige middelen verkregen via derden. Na afronding wordt de stichting geliquideerd.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2011 (nog niet ontvangen)

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2011

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2012

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

2013

n.n.t.b.

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Naam

Proav NV

Postadres

Postbus 30715, 2500 GS Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

 

Telefoonnummer

070-3426082

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

aandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemene vergadering Aandeelhouders

 

A.v.A.

100% aandeelhouder

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

Uitoefening taken aandeelhouders gedelegeerd aan Statencommissie Bestuur & Middelen.

Directietaken gemandateerd aan 1e en 2e rapporteur Financiën (vertegenwoordigende taken) en de directeur Bijzondere Projecten (procuratiehouder).

 

Stortplaats gaat per 1-1-2013 sluiten en er wordt gewerkt aan een gecombineerd plan dat de wijze beschrijft van eindafwerking, herinrichting en nazorg van de stortplaats.

Andere deelnemers

en aandeel

De provincie is enig aandeelhouder

Financieel belang PZH en

Financiële kengetallen

Opgecomen Landen B.V. is een 100% deelneming van Proav N.V.

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 9.241.091

€ 4.024.111

€ - 561.659

€ 0

2011

€ 7.557.084

€ 3.638.280

€ - 1.684.007

€ 0

2012

€ 6.950.575

€ 967.793

€ - 606.509

€ 0

2013

€ 5.736.619

€ 111.755

€ - 1.213.956

€ 0

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 0

€ 9.241.091

€ 9.241.091

100%

2011

€ 0

€ 7.557.084

€ 7.557.084

100%

2012

€ 0

€ 6.950.575

€ 6.950.575

100%

2013

€ 0

€ 5.736.619

€ 5.736.619

100%