Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Inleiding

Dit programma beslaat de doelen en activiteiten die voortvloeien uit de (wettelijke) taken van de provincie op het terrein van ruimtelijke ordening (boven- en ondergronds), wonen en economie. Daarnaast wordt er kaderstellend beleid over de ontwikkeling hiervan vastgesteld.

De provincie beoogd een regierol te vervullen voor een toekomstbestendig ruimtegebruik. Door een integrale afweging van ruimtelijke ontwikkelingen biedt de provincie kaders (Structuurvisie, Verordening Ruimte en dergelijke) en geeft richting voor een mooie en schone leefruimte. In samenwerking met partners wordt de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit genomen.

De provincie streeft naar een goede balans tussen vraag en aanbod van woningen en woonmilieus in Zuid-Holland. Gelet op de maatschappelijke behoefte, de beschikbare ruimte en de bestaande woningvoorraad, wordt beoogd te bereiken dat er voldoende woningen worden geprogrammeerd en gebouwd en dat dit op de goede locaties en binnen de juiste woonmilieus gebeurt. Dit om een kwalitatief goed, divers en duurzaam woon- en leefklimaat te waarborgen.

De provincie is als regionale autoriteit eindverantwoordelijke voor het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. Doel is de internationale concurrentiepositie van Zuid-Holland te versterken. De uitdagingen waar de regio en het hier gevestigde bedrijfsleven voor staan zijn immens. Veel sectoren bevinden zich in een transitie die hen noodzaakt krachtig te innoveren en te verduurzamen. De provincie zet daarbij in op het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ruimte te scheppen voor (nieuwe) economische activiteiten, het stimuleren van innovatie bij de prioritaire clusters, het verbinden van partijen en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek te faciliteren.

 

Middeleninzet programma 3

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Lasten

80.794

47.544

48.118

41.914

Baten

1.288

890

890

890

Resultaat voor bestemming

-79.506

-46.654

-47.228

-41.025

Onttrekking reserves

14.759

1.518

362

0

Storting reserves

1.100

1.100

0

0

Resultaat na bestemming

-65.847

-46.236

-46.866

-41.025

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Incidentele lasten

22.777

-8.382

8.862

2.500

Incidentele baten

399

0

0

0

Resultaat voor bestemming

-22.379

8.382

-8.862

-2.500

Onttrekking reserves

14.759

1.518

362

0

Storting reserves

1.100

1.100

0

0

Resultaat na bestemming

-8.720

8.800

-8.500

-2.500

Middeleninzet programma 3

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2014

Lasten

80.794

19.620

0

100.414

Baten

1.288

6.830

0

8.118

Totaal saldo van baten en lasten

-79.506

-12.791

0

-92.296

Onttrekking reserves

14.759

14.745

0

29.504

Storting reserves

1.100

3.600

0

4.700

Resultaat

-65.847

-1.645

0

-67.492

Middeleninzet programma 3

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde begroting 2014

Lasten

80.794

19.620

-9.167

91.248

Baten

1.288

6.830

12.689

20.807

Totaal saldo van baten en lasten

-79.506

-12.791

21.856

-70.440

Onttrekking reserves

14.759

14.745

-9.331

20.174

Storting reserves

1.100

3.600

19.572

24.272

Resultaat

-65.847

-1.645

-7.046

-74.539

 

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

3.4 Een sterke regionale economie

3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

 

Dit programma beslaat de doelen en activiteiten die voortvloeien uit de (wettelijke) taken van de provincie op het terrein van ruimtelijke ordening, wonen en economie. Hiernaast beoogt de provincie een regierol te vervullen voor een toekomstbestendig ruimtegebruik. Door een integrale afweging van ruimtelijke ontwikkelingen biedt de provincie kaders en geeft richting voor een aantrekkelijke leefomgeving. Het in 2014 vastgestelde kader Visie Ruimte en Mobiliteit is samen met betrokken partijen tot stand gekomen en in samenwerking met partners wordt de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke kwaliteit genomen.

De provincie streeft naar een goede balans tussen vraag en aanbod van woningen en woonmilieus in Zuid-Holland. Gelet op de maatschappelijke behoefte, de beschikbare ruimte en de bestaande woningvoorraad wordt beoogd te bereiken dat er voldoende woningen worden geprogrammeerd en gebouwd en dat dit op de goede locaties en binnen de juiste woonmilieus gebeurt. Dit om een kwalitatief goed, divers en duurzaam woon- en leefklimaat te waarborgen.

De provincie wil voor het realiseren van haar maatschappelijke opgave dat het beleid voor bodem en ondergrond meer onderdeel gaat uitmaken van de ruimtelijke ontwikkeling, mede naar aanleiding van het met het Rijk gesloten Bodemconvenant. Voorts is de provincie verantwoordelijk voor de aanpak van verontreinigde locaties. Daarnaast is de provincie op grond van de Wet milieubeheer bestuurlijk, financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen.

De provincie is als regionale autoriteit eindverantwoordelijke voor het regionaal ruimtelijk-economisch beleid. Doel is de internationale concurrentiepositie van Zuid-Holland te versterken. De uitdagingen waar de regio en het hier gevestigde bedrijfsleven voor staan zijn groot. Veel sectoren bevinden zich in een transitie die hen noodzaakt krachtig te innoveren en te verduurzamen. De provincie zet daarbij in via de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter op het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven door ruimte te scheppen voor (nieuwe) economische activiteiten, het stimuleren van innovatie bij de prioritaire clusters, het verbinden van partijen en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek te faciliteren.

Aan het doel een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland levert de provincie een bijdrage door de ruimtelijke voorwaarden te scheppen voor de productie van duurzame energie en de economische bedrijvigheid te versterken. De provinciale bijdrage is gebaseerd op Europese en nationale afspraken.

 
Middeleninzet programma 3

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Oorspron-kelijke Begroting 2014

Wijzigingen Voorjaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Lasten

93.038

80.794

19.620

-9.167

91.248

75.591

15.656

Baten

3.648

1.288

6.830

12.689

20.807

16.646

-4.161

Totaal saldo van baten en lasten

-89.390

-79.506

-12.791

21.856

-70.440

-58.945

11.495

Onttrekking reserves

29.150

14.759

14.745

-9.331

20.174

15.218

-4.955

Storting reserves

18.271

1.100

3.600

19.572

24.272

24.028

244

Resultaat

-78.511

-65.847

-1.645

-7.046

-74.539

-67.755

6.784