Programma 2 Mobiliteit en milieu

Programma 2 Mobiliteit en milieu

Wegschap Tunnel Dordtse Kil – Algemeen deel

Het wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en ’s-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname.

Visie en beleidsvoornemens

De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Bestuurlijk belang

De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en ‘s-Gravendeel.

In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Activiteiten

Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door:

· De financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen;

· De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken;

· Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Wegschap Tunnel Dordtse Kil – specifiek deel

Naam

Wegschap Dordtse Kil

Postadres

Postbus 348, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Provincialeweg 43 nr. 102

E-mailadres

info@kiltunnel.nl

Telefoonnummer

078-6540849

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 3 stemmen = 6/14e stemaandeel

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

Mw. I. de Bondt (vakgedeputeerde)

Mw. I. de Bondt

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Dordrecht

Gemeente Binnenmaas

Gemeente Strijen

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 8.089.500

Totale deelnemersbijdragen 2014 € 775.000

PZH bijdrage € 387.500 = 50% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Dordrecht € 325.500 = 42% garantenbijdrage

Binnenmaas € 46.500 = 6%

Strijen € 15.500 = 2%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 11.220.000

2011: € 9.617.000

2012: € - 8.164.000

Vreemd vermogen:

2010: € 52.983.000

2011: € 49.412.000

2012: € 46.378.000

Resultaat na bestemming:

2010: € 1.211.273

2011: € 1.602.309

2012: € 1.453.000

         

Regionale omgevingsdiensten – Algemeen deel

Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale uitvoeringsdiensten, zogenaamde RUD’s, opgericht die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken op het gebied van omge­vings­recht, vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname.

Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) op te richten. Deze RUD’s houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring.

De omgevingsdiensten voeren wettelijke provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 van het college van Gedeputeerde Staten ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de begroting 2013 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciaal werkplan 2013 van de omgevingsdiensten Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten.

Rechtsvorm en doel

De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Bestuurlijk belang

De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omge­vings­recht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en- beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie.

Activiteiten

Structurele taken:

· Reguliere (milieu)taken;

· RUD taken;

· Toezicht indirecte lozingen;

· Werkzaamheden in het kader van Besluit;

· Brandveiliggebruik Gebouwen.

Aanvullende taken:

· Regie uitvoering Wabo –taken op gebied bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (BRIKS)

· BRIKS-adviezen gemeenten

Bevoegdheden

Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma’s en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij onder andere om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur.

Regionale omgevingsdiensten – Specifiek deel

Naam

DCMR Milieudienst Rijnmond

Postadres

Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Bezoekadres

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

E-mailadres

info@DCMR.nl

Telefoonnummer

010-2468000

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 x 14 stemmen =42/112e stemaandeel ( 37,5%)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

I. de Bondt

R.A. Janssen

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 21 stemmen = 42

Stemaandeel (37,5%)

Rotterdam

14 x 2 stemmen = 28

totaal 25% stemaandeel

Albrandswaard

Barendrecht

Bernisse

Brielle

Capelle aan den IJssel

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland

Maassluis

Ridderkerk

Schiedam

Spijkenisse

Vlaardingen

Westvoorne

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 58.899.507

PZH bijdrage: € 21.155.397 = 35,9% van de begroting van DCMR 2014.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012 van DCMR

Eigen vermogen:

2010: € 10.336.209

2011: € 9.914.402

2012: € 9.456.866

Vreemd vermogen:

2010: € 8.119.002

2011: € 0

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 4.958.557

2011: € 1.603.193

2012: € 373.943

           

Naam

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)Zuid-Holland Zuid

Postadres

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht

E-mailadres

algemeen@ozhz.nl

Telefoonnummer

078-7708585

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Tussen 35-40% stemaandeel

(gewogen op basis van jaaromzet jaarrekening)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vz) (vakgedeputeerde)

Procedureel voorzitter (geen stem)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten * per 1-1-2013 gemeente Molenwaard.

Gewogen stemaandeel gebaseerd op jaaromzet

van de jaarrekening

Alblasserdam

Hendrik-Ido-Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

gezamenlijk 1 lid voor DB

Binnenmaas

Cromstrijen

Korendijk

Oud-Beijerland

Strijen

gezamenlijk 1 lid voor DB

Giessenlanden

Gorinchem

Graafstroom*

Hardinxveld-Giessendam

Leerdam

Liesveld*

Nieuw-Lekkerland*

Zederik

gezamenlijk 1 lid voor DB

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 23.141.078

PZH bijdrage:€ 7.523.691 = 37,4% van de begroting van OD ZHZ 2014.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012 van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Eigen vermogen:

2010: € 15.606

2011: € - 294.566

2012: € 229.227

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 2.500.000

2012: € 2.500.000

Resultaat na bestemming:

2010: € 0

2011: € 1.149.000

2012: € 830.031

 
             

Naam

Omgevingsdienst West-Holland

Postadres

Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden

E-mailadres

info@odwh.nl

Telefoonnummer

071-4083100

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 41 stemmen = 22% stemaandeel (gewogen op basis van inkomsten begroting)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

22% = gelijk provincie

Leiden

14%

4%

7%

4%

4%

6%

3%

5%

6%

3%

Alphen aan den Rijn

Hillegom

Kaag en Braassem

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Oegstgeest

Rijnwoude

Teylingen

Zoeterwoude

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 13.785.754

PZH bijdrage: € 3.663.700= 25% van de begroting van de Omgevingsdienst West Holland 2014.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012 van de milieudienst West Holland

Eigen vermogen:

2010: € 188.869

2011: € 149.341

2012: € 1.172.710

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 0

2011: € -51.415

2012: € 373.306

         

Naam

Omgevingsdienst Midden-Holland

Postadres

Postbus 45, 2800 AA Gouda

Bezoekadres

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

E-mailadres

info@odmh.nl

Telefoonnummer

0182-545700

Vestigingsplaats

Gouda

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 7 stemmen =35% stemaandeel (gewogen naar budget begroting, 1 stem per

€ 250.000, -)

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen, plv. voorzitter

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Gewogen stemaandeel naar budget begroting,

1 stem per € 250.000, -

Bergambacht

Bodegraven-Reeuwijk

Boskoop

Gouda

Nederlek

Ouderkerk

Schoonhoven

Vlist

Waddinxveen

Zuidplas

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 25.323.195

PZH bijdrage: € 4.038.178 = 35% van de begroting van de omgevingsdienst Midden-Holland 2014.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012 van de milieudienst / ISMH Midden-Holland.

Eigen vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 749.000

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 525.000

Resultaat na bestemming:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 257.000

         

Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Postadres

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

E-mailadres

 

Telefoonnummer

(070) 21 899 00

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 29 stemmen =58/200e stemaandeel ( 29% )

R. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

27 stemmen per lid,

Totaal 54 = 27%

Den Haag: 2 leden

28 stemmen x 1 lid= 14%

16 stemmen x 1 lid = 8%

16 stemmen x 1 lid = 8%

8 stemmen x 1 lid = 4%

8 stemmen x 1 lid = 4%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

Westland

Zoetermeer

Delft

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

Wassenaar

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 17.476.545

PZH bijdrage:€ 6.213.477 = 33,3 % van de begroting van de omgevingsdienst Haaglanden 2014.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012 van de omgevingsdienst Haaglanden.

Eigen vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 1.575.306

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

         

Warmtebedrijf Infra N.V. – Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland is voor circa 10% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra N.V. De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. In 2006 heeft de provincie € 2,0 mln als aandelenkapitaal geplaatst. In 2010 heeft een herstart plaatsgevonden en is het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname.

Visie en beleidsvoornemens

Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Infra N.V. levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.

Rechtsvorm en doel

De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren van infra- structuur behorende tot een warmtetransportsysteem in het kader van CO²-emissie-beperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas.

Bestuurlijk belang

De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Activiteiten

De aanleg en instandhouding, het beheer, onderhoud en de ontwikkelingen van een warmtetransportsysteem in de regio Rotterdam. In 2012 wordt een warmte-uitkoppeling bij AVR gerealiseerd en de aanleg van warmtetransportleidingen. De eerste warmtelevering zal plaatsvinden in 2012.

Bevoegdheden

· Het warmtetransportsysteem is exclusief in gebruik gegeven aan het Warmtebedrijf Exploitatie N.V.;

· Het op instructie van het Exploitatiebedrijf aanleggen, verwerven, realiseren en instandhouden van nieuwe en bestaande infrastructuur;

· Het aangaan en uitvoeren van gebruikersovereenkomsten;

· De emissiereductie van CO² en NOx;

· Het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en anderen.

Warmtebedrijf Infra N.V. – Specifiek deel

Naam

Warmtebedrijf Infra N.V.

Postadres

Postbus 6575, t.a.v. S. Pistorius, 3002 AN Rotterdam

Bezoekadres

Beursplein 37, Kamer 5.21, 3011 AA Rotterdam

E-mailadres

s.pistorius@warmtebedrijfrotterdam.nl

Telefoonnummer

010-2053753

Vestigingsplaats

Rotterdam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

9,52% aandelen

R. van der Sande aandeelhouder in A.v.A.

Aandelen verpand en in onderpand gegeven bij Rabobank en BNG.

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

85% aandelen

5% aandelen

· Rotterdam. Kapitaalverstrekking in het kader van doorstart groot € 38,0 mln, waarvan

€ 10,0 mln tijdelijk. Tevens garantstelling voor € 100,0 mln ten behoeve van Rabobank en BNG, om de nodige kredietfaciliteiten ter beschikking te laten stellen. Banken hebben pandrecht op de aandelen.

· Woonbron.

Financieel Belang

Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie. PZH aandelen € 2.000.000 in Warmtebedrijf Infra N.V. = 9,52%.

Uitgekeerde bijdragen € 200.000. Getroffen voorziening € 1.800.000 - € 150.000 (intrinsieke waarde) = Huidige voorziening € 1.650.000.

10.000 extra (preferente) aandelen uitgegeven in 2010 aan gemeente Rotterdam.

Totale baten begroting 2013 € 8.000.000.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Winst/verlies:

2010: € - 23.559.103

2011: € - 23.287.431

2012: € - 23.656.186

Fiscaal resultaat:

2010: € - 1.196.204

2011: € 271.672

2012: € - 368.755

Dividend uitkering:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

 

2010: € 18.000.000

2011: € 18.000.000

2012: € 18.000.000

€ 0

€ 154.714

€ 114.714

€ 0

€ - 1.645.286

€ - 1.685.286

9,52%

8%

8%

               

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) – Algemeen deel

In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen zijn veel partijen actief. Het SLMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het SLMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de Stichting. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname.

Visie en beleidsvoornemens

De SLMA is opgericht door de provincies en fungeert voor hun als dienstverlenende organisatie voor het registreren en distribueren van de meldgegevens. Op grond daarvan kan de provincie toezicht en handhaving probleemgericht aanpakken.

Rechtsvorm en doel

De stichting heeft ten doel het registreren en distribueren van meldgegevens. Hierbij wordt het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij zijn betrokken vergroot. Het ministerie van I & M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

Bestuurlijk belang

De provincie verkrijgt door de meldgegevens inzicht in afvalstoffen en betrokken partijen. Het toezicht en de handhaving kan zij hierop afstemmen en probleemgericht aanpakken.

Activiteiten

Meldingsplicht voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. De SLMA heeft de uitvoering uitbesteed aan Agentschap NL en de automatisering (het systeem Amice) aan Logica.

Bevoegdheden

· Het verwerken van (schriftelijke) ontvangst- en afgiftemeldingen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke gevalstoffen;

· Het verstrekken van verwerkingsnummers;

· Het verstrekken en actualiseren van Amice-toegangsaccounts;

· Het verwerken van aanvragen voor bedrijfsnummers;

· Het doorvoeren van mutaties van gegevens in Amice;

· Rappellering aan niet-melders voor alle provincies;

· Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de database met meldgegevens.

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) – Specifiek deel

Naam

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Postadres

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

E-mailadres

www.ima.nl

Telefoonnummer

088-6025969

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

N.v.t.

R. van der Sande in Raad van Toezicht.

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

N.v.t.

Alle provincies hebben een GS lid in de Raad van Toezicht zitten.

Financieel Belang

82% van het jaarlijks budget (circa 2,2 mln) wordt door de provincies uit het Provinciefonds betaald. 18% van het jaarlijkse budget komt uit eigen middelen.

De provinciale bijdrage wordt in stappen verlaagd en vanaf 2013 met 25%.

Bijdrage PZH 2012 € 292.593.

Totale baten begroting 2013 € 2.241.729.

Het ministerie van I & M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

Het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de jaarrekening 2011

Eigen vermogen:

2010: € 3.339.526

2011: € 3.288.201

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € - 329.423

2011: € - 51.325

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Programma 2 Mobiliteit en milieu

 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil – Algemeen deel

 

Het wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N 217 leidt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel.

 

Visie en beleidsvoornemens

De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.

Bestuurlijk belang

De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en 's-Gravendeel.

In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het wegschap bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.

Activiteiten

Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door:

 • De financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen;

 • De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken;

 • Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil - Specifiek deel

 

Naam

Wegschap Dordtse Kil

Postadres

Postbus 348, 3300 AH Dordrecht

Bezoekadres

Provincialeweg 43 nr. 102

E-mailadres

info@kiltunnel.nl

Telefoonnummer

078-6540849

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 3 stemmen=

6/14e stemaandeel

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

Mw. I.G.M. de Bondt (vakgedeputeerde)

Mw. I.G.M. de Bondt

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Dordrecht

Gemeente Binnenmaas

Gemeente Strijen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 387.500

Jaarrekening 2012

€ 387.500

 

Begroting 2013

€ 387.500

Jaarrekening 2013

€ 387.500

 

Begroting 2014

€ 387.500

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)

Dordrecht = 42% garantenbijdrage

Binnenmaas = 6%

Strijen = 2%

€ 7.840.000

 

€ 775.000

€ 387.500

€ 325.500

€ 46.500

€ 15.500

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ -11.220.000

€ 52.983.000

€ 1.211.273

2011

€ -9.617.000

€ 49.412.000

€ 1.602.309

2012

€ -8.164.000

€ 46.378.000

€ 1.453.000

2013

€ -6.956.000

€ 43.879.000

€ 1.206.763

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

€ -11.848.586

€ 3.685.446

0

0

n.v.t.

 

Regionale omgevingsdiensten - Algemeen deel

Er zijn in Zuid-Holland vijf regionale uitvoeringsdiensten, zogenaamde RUD's, opgericht die de deelnemende gemeenten en de provincie ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van taken:

op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel.

 

Visie en beleidsvoornemens

De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) op te richten. Deze RUD's houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring.

De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieutaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Hoofdlijnenakkoord 2012-2015 van het college van Gedeputeerde Staten "€œZuid-Holland verbindt en geeft ruimte"€. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de Begroting 2013 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciaal werkplannen 2013 van de omgevingsdiensten

Daarbij beperkt de overheid zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereren ook de omgevingsdiensten.

Rechtsvorm en doel

De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in art. 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Bestuurlijk belang

De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Daarnaast voert zij incidentele en additionele opdrachten uit voor de provincie.

Activiteiten

Structurele taken:

 • Reguliere (milieu)taken;

 • RUD taken;

 • Toezicht indirecte lozingen;

 • Werkzaamheden i.h.k. van Besluit;

 • Brandveilig gebruik Gebouwen.

Aanvullende taken:

 • Regie uitvoering Wabo –taken op gebied bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (BRIKS)

 • BRIKS-adviezen gemeenten

Bevoegdheden

Het namens Gedeputeerde Staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma's en projecten met inachtneming van met de provincie overeengekomen beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij o.a. om de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in die wet in art. 5.1 genoemde wetten, Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, Provinciewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet geluidhinder, Luchtvaartwet, Wet bodembescherming, Waterwet (grondwater), Flora en Faunawet, Vuurwerkbesluit, Besluit bodemkwaliteit en Provinciale verordening bescherming landschap en natuur.

 

Regionale omgevingsdiensten - Specifiek deel

 

Naam

DCMR Milieudienst Rijnmond

Postadres

Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Bezoekadres

Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam

E-mailadres

info@DCMR.nl

Telefoonnummer

010-2468000

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 x 30 stemmen =

90/240e stemaandeel

( 37,5%)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

Mw. I.G.M. de Bondt

R.A. Janssen

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 45 stemmen = 90

37,5% stemaandeel

Rotterdam

Ieder 1x4 stemmen =

15x4 = 60

totaal 25% stemaandeel

Albrandswaard

Barendrecht

Bernisse

Brielle

Capelle aan den IJssel

Goeree-Overflakkee

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland

Maassluis

Ridderkerk

Schiedam

Spijkenisse

Vlaardingen

Westvoorne

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 18.436.204

Jaarrekening 2012

€ 21.603.634

 

Begroting 2013

€ 20.896.854

Jaarrekening 2013

€ 22.150.173

 

Begroting 2014

€ 21.155.397

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 33% (van de begroting van DCMR)

Rotterdam = 27%

€ 56.231.940

 

€ 46.231.940

€ 18.554.416

€ 17.806.200

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 10.336.209

€ 8.119.002

€ 4.958.557

2011

€ 9.914.402

€ 0

€ 1.603.193

2012

€ 9.456.866

€ 0

€ 373.943

2013

€ 9.027.533

€ 0

€ 1.317.727

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

€ 1.607.668

€ 6.102.138

€ 1.700.000

4,5

n.v.t.

 

 

Naam

Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Holland Zuid

Postadres

Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

Bezoekadres

Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht

E-mailadres

algemeen@ozhz.nl

Telefoonnummer

078-7708585

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

38,5% stemaandeel

(gewogen op basis van jaaromzet jaarrekening)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vz) (vakgedeputeerde)

Procedureel voorzitter (geen stem)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

30,3%

Dordrecht

1 lid voor DB

1,7%

1,6%

2,0%

2,2%

3,3%

Alblasserdam

Hendrik-Ido-Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

gezamenlijk

1 lid voor DB

2,8%

1,1%

0,9%

1,6%

0,8%

Binnenmaas

Cromstrijen

Korendijk

Oud-Beijerland

Strijen

gezamenlijk

1 lid voor DB

1,6%

1,9%

3,3%

2,1%

2,2%

1,7%

Giessenlanden

Gorinchem

Molenwaard

Hardinxveld-Giessendam

Leerdam

Zederik

gezamenlijk

1 lid voor DB

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 7.721.000

Jaarrekening 2012

€ 8.251.337

 

Begroting 2013

€ 8.520.912

Jaarrekening 2013

€ 8.961.076

 

Begroting 2014

€ 7.523.691

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 28% (van de begroting van OZHZ)

Dordrecht = 25%

€ 22.020.668

 

€ 21.436.168

€ 6.101.662

€ 5.336.349

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 15.606

€ 0

€ 0

2011

€ - 294.566

€ 2.500.000

€ 1.149.000

2012

€ 229.227

€ 2.500.000

€ 830.031

2013

€ 934.446

€ 0

€ 928.502

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ -2.024.741

€ 2.030.685

€ 1.138.000

0

n.v.t.

 

Naam

Omgevingsdienst West-Holland

Postadres

Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden

E-mailadres

info@odwh.nl

Telefoonnummer

071-4083100

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 35 stemmen=

20% stemaandeel

(gewogen op basis van inkomsten begroting)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

20% = gelijk provincie

Leiden

20% = gelijk provincie

18%

4%

6%

4%

4%

6%

6%

3%

6%

3%

Alphen aan den Rijn

Hillegom

Kaag en Braassem

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Oegstgeest

Teylingen

Zoeterwoude

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.676.759

Jaarrekening 2012

€ 1.801.393

 

Begroting 2013

€ 3.599.100

Jaarrekening 2013

€ 3.663.647

 

Begroting 2014

€ 3.663.700

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 22% (van de begroting van ODWH)

Leiden = 20%

Alphen aan den Rijn = 19%

€ 13.347.750

 

€ 13.260.708

€ 2.912.100

€ 2.582.379

€ 2.415.606

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 188.869

€ 0

€ 0

2011

€ 149.341

€ 0

€ -51.415

2012

€ 1.172.710

€ 0

€ 373.306

2013

€ 1.269.722

€ 0

€ 109.502

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

€ 600.373

€ 427.688

€ 739.453

1,5

n.v.t.

 

Naam

Omgevingsdienst Midden-Holland

Postadres

Postbus 45, 2800 AA Gouda

Bezoekadres

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

E-mailadres

info@odmh.nl

Telefoonnummer

0182-545700

Vestigingsplaats

Gouda

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 8 stemmen =

28,57% stemaandeel

(gewogen naar budget begroting, 1 stem per

250.000, -)

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen, plv. voorzitter

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1,79%

16,07%

1,79%

16,07%

1,79%

1,79%

0%

1,79%

8,93%

21,43%

Bergambacht

Bodegraven-Reeuwijk

Boskoop

Gouda

Nederlek

Ouderkerk

Schoonhoven

Vlist

Waddinxveen

Zuidplas

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.746.792

Jaarrekening 2012

€ 2.342.139

 

Begroting 2013

€ 3.493.583

Jaarrekening 2013

€ 3.901.653

 

Begroting 2014

€ 4.038.178

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 30% (van de begroting van ODMH)

Bodegraven Reeuwijk = 23%

Gouda = 11%

Zuidplas = 11%

€ 29.934.857

 

€ 12.188.803

€ 3.659.127

€ 2.750.992

€ 1.250.272

€ 1.250.235

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 0

€ 0

2011

€ 0

€ 0

€ 0

2012

€ 749.000

€ 525.000

€ 257.000

2013

€ 2.107.000

€ 0

€ 759.000

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

€ 632.000

€ 715.000

€ 957.500

1,5

n.v.t.

 

Naam

Omgevingsdienst Haaglanden

Postadres

Postbus 14060, 2501 GB Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

E-mailadres

 

Telefoonnummer

(070) 21 899 00

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 25 stemmen =

29% stemaandeel

(58/200e )

R.A.M. van der Sande (eigenaar-gedeputeerde)

R.A. Janssen (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

27 stemmen per lid = 27%

Den Haag 2 leden

28 stemmen x 1 lid= 14%

16 stemmen x 1 lid = 8%

16 stemmen x 1 lid = 8%

8 stemmen x 1 lid = 4%

8 stemmen x 1 lid = 4%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

4 stemmen x 1 lid = 2%

Westland

Zoetermeer

Delft

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

Wassenaar

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 660.330

Jaarrekening 2012

€ 660.330

 

Begroting 2013

€ 5.700.000

Jaarrekening 2013

€ 5.700.000

 

Begroting 2014

€ 6.213.477

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015/opdrachtbrief 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 31% (van de begroting van de ODH)

Den Haag = 29%

Westland = 19%

€ 19.313.547

 

€ 19.241.841

€ 5.934.644

€ 5.596.379

€ 3.637.191

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 0

€ 0

€ 0

2011

€ 0

€ 0

€ 0

2012

€ 1.575.306

€ 0

€ 0

2013

€ 2.477.290

€ 0

€ 2.082.285

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

€ 0

€ 395.005

900.000

2,3

n.v.t.

 

 

Warmtebedrijf Infra N.V. - Algemeen

De provincie Zuid-Holland is voor circa 10% aandeelhouder van het Warmtebedrijf Infra N.V. De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. In 2006 heeft de provincie € 2 mln als aandelenkapitaal geplaatst. In 2010 heeft een herstart plaatsgevonden en is het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Onder het algemene deel volgt het specifieke deel.

 

Visie en beleidsvoornemens

Door middel van deelname aan het Warmtebedrijf Infra N.V. levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen door reductie van de broeikasgassen. Door het warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woning-equivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 ton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit.

Rechtsvorm en doel

De vennootschap heeft ten doel het in eigendom houden en het beheren van infra- structuur behorende tot een warmtetransportsysteem in het kader van CO²-emissie-beperking en verbetering van lokale luchtkwaliteit door benutting van warmte in plaats van gas.

Bestuurlijk belang

De provincie ondersteunt dit initiatief en levert zo haar bijdrage in de reductie van het broeikaseffect. Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Activiteiten

De vennootschap Warmte Infra N.V. verzorgt de aanleg en instandhouding, het beheer, onderhoud en de ontwikkelingen van een warmtetransportsysteem in de regio Rotterdam. In 2012 werd een warmte-uitkoppeling bij AVR gerealiseerd en ook de aanleg van warmtetransportleidingen. De eerste warmtelevering heeft plaatsgevonden in 2012.

Bevoegdheden

 • Het warmtetransportsysteem is exclusief in gebruik gegeven aan het Warmtebedrijf Exploitatie N.V.;

 • Het op instructie van het Exploitatiebedrijf aanleggen, verwerven, realiseren en in stand houden van nieuwe en bestaande infrastructuur;

 • Het aangaan en uitvoeren van gebruikersovereenkomsten;

 • De emissiereductie van CO² en NOx;

 • Het financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en anderen.

 

Warmtebedrijf Infra N.V. - Specifiek deel

 

Naam

Warmtebedrijf Infra N.V.

Postadres

Postbus 6575, t.a.v. S. Pistorius, 3002 AN Rotterdam

Bezoekadres

Beursplein 37, Kamer 5.21, 3011 AA Rotterdam

E-mailadres

s.pistorius@warmtebedrijfrotterdam.nl

Telefoonnummer

010-2053753

Vestigingsplaats

Rotterdam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

8% aandelen

R.A.M. van der Sande aandeelhouder

in A.v.A.

Aandelen verpand en in onderpand gegeven bij Rabobank en BNG

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

85% aandelen

5% aandelen

Rotterdam. Kapitaalverstrekking in het kader van doorstart groot € 38 mln, waarvan

€ 10 mln tijdelijk. Tevens garantstelling voor € 100.000.000 ten behoeve van Rabobank en BNG, om de nodige kredietfaciliteiten ter beschikking te laten stellen. Banken hebben pandrecht op de aandelen.

Woonbron

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2013

 

Het warmtebedrijf is op 2 juli 2010 gesplitst in Warmtebedrijf Infra en Warmtebedrijf Exploitatie.

Uitgekeerde bijdragen aan de provincie € 200.000.

Getroffen voorziening € 1.800.000 - € 150.000 (intrinsieke waarde) = huidige voorziening € 1.650.000.

In de periode 2011/2012 heeft de gemeente Rotterdam extra kapitaal bijgestort ter versteviging van de balanspositie mede in verband met de aard en omvang van de aanlegkosten van het leidingennetwerk.

 
 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

Dividend PZH

2010

€ 1.933.921

€ 2.043.237

€ - 1.196.204

€ 0

2011

€ 17.825.593

€ 2.804.628

€ - 271.672

€ 0

2012

€ 35.336.838

€ 78.528.757

€ - 368.755

€ 0

2013

€ 34.862.581

€ 87.218.826

€ - 474.257

€ 0

 

Nominale waarde

Intrinsieke waarde

Stille reserve

Belang PZH

2010

€ 1.800.000

€ 154.714

€ - 1.645.286

8%

2011

€ 1.800.000

€ 114.714

€ - 1.685.286

8%

2012

€ 1.800.000

€ 136.447

€ - 1.663.552

8%

2013

€ 1.800.000

€ 106.947

€ - 1.693.053

8%

 

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) - Algemeen

In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen zijn veel partijen actief. Het SLMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het SLMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van het wegschap. Na het algemene deel volgt het specifieke deel.

 

Visie en beleidsvoornemens

De SLMA is opgericht door de provincies en fungeert voor hen als dienstverlenende organisatie voor het registreren en distribueren van de meldgegevens. Op grond daarvan kan de provincie toezicht en handhaving probleemgericht aanpakken.

Rechtsvorm en doel

De stichting heeft ten doel het registreren en distribueren van meldgegevens. Hierbij wordt het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij zijn betrokken vergroot.

Het ministerie van I&M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

In het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

Bestuurlijk belang

De provincie verkrijgt door de meldgegevens inzicht in afvalstoffen en betrokken partijen. Het toezicht en de handhaving kunnen zij hierop afstemmen en probleemgericht aanpakken.

Activiteiten

Meldingenplicht voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer. De SLMA heeft de uitvoering uitbesteed aan Agentschap NL en de automatisering (het systeem Amice) aan Logica.

Bevoegdheden

 • Het verwerken van (schriftelijke) ontvangst- en afgiftemeldingen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen;

 • Het verstrekken van verwerkingsnummers;

 • Het verstrekken en actualiseren van Amice-toegangsaccounts;

 • Het verwerken van aanvragen voor bedrijfsnummers;

 • Het doorvoeren van mutaties van gegevens in Amice;

 • Rappellering aan niet-melders voor alle provincies;

 • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de database met meldgegevens.

 

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA) - Specifiek deel

 

Naam

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Postadres

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

E-mailadres

www.ima.nl

Telefoonnummer

088-6025969

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

n.v.t.

R.A.M. van der Sande in Raad van Toezicht

Andere aandeelhouders

en stemaandeel

Gemeenten

n.v.t.

Alle provincies hebben een GS-lid in de Raad van Toezicht zitten

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 334.054

Jaarrekening 2012

€ 334.054

 

Begroting 2013

€ 292.593

Jaarrekening 2013

€ 288.568

 

Begroting 2014

€ 276.210

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2014

 

Totale baten begroting (omzet)

Bijdrage PZH

 

82% van het jaarlijks budget (circa € 2,2 mln) wordt door de provincies uit het Provinciefonds betaald.

18% van het jaarlijkse budget komt uit eigen middelen.

De provinciale bijdrage wordt in stappen verlaagd en vanaf 2013 met 25%.

Het ministerie van I&M heeft besloten om per 1 januari 2013 de taken van de stichting onder te brengen bij een nieuwe unit leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

In het 4e kwartaal 2015 vindt een evaluatie plaats en zal de rechtsvorm opnieuw worden bezien.

€ 2.137.073

€ 276.210

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 3.339.526

€ 0

€ - 329.423

2011

€ 3.288.201

€ 0

€ - 51.325

2012

€ 3.320.427

€ 0

€ 32.226

2013

€ 2.904.412

€ 0

€ - 416.015

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.060.987

€ 979.727