Programma 2 Mobiliteit en Milieu

Inleiding

De provincie Zuid-Holland is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen om deze in bruikbare en veilige toestand te houden. Dit wordt planmatig vormgegeven waarbij de infrastructuur structureel, trajectgewijs en integraal wordt onderhouden. Deze collegeperiode is € 24,0 mln extra beschikbaar gesteld om het kwaliteitsniveau van wegen en vaarwegen te behouden. Deze intensivering is in de begroting vertaald naar de budgetten voor beheer en onderhoud.

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid-Holland. Zonder ingrijpen blijft het huidige mobiliteitspatroon zorgen voor files, verkeersonveiligheid en leefbaarheidsproblemen. In deze collegeperiode wordt het verkeer- en vervoerbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid ontwikkeld en is € 335,0 mln extra investeringsruimte beschikbaar gesteld. Dit betreft € 200,0 mln voor het oplossen van knelpunten, € 35,0 mln voor de aanpak van fietspaden en € 100,0 mln voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute.

De provincie werkt aan een beter openbaar vervoer in Zuid-Holland door te investeren in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Het doel is om zoveel mogelijk reizigers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Dit betekent een hoge frequentie van veel gebruikte lijnen. Ondanks de bezuiniging van het Rijk op de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer en de onzekere economische verwachtingen, streeft de provincie Zuid-Holland naar een reizigersgroei in het openbaar vervoer. Hiervoor investeert de provincie Zuid-Holland in de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk door introductie van Randstadnet en door het slimmer aanbesteden van openbaar vervoer.

De provincie richt zich op het verminderen van de hinder die kan worden veroorzaakt door (te) hoge niveaus van luchtverontreiniging, geluidsbelasting en risicovolle activiteiten door verkeer, bedrijven en luchtvaart. De provincie sluit aan bij de kwaliteit die vanuit de wetgeving verwacht mag worden. Doel van de vorming van de omgevingsdiensten is een kwaliteitsverbetering van vergunningverlening en handhaving, het verminderen van bestuurlijke drukte en het ontstaan van één loket voor bedrijven en burgers. Zuid-Holland is de eerste provincie die de uitvoeringsdiensten voor haar gehele grondgebied operationeel heeft.

 

Middeleninzet programma 2

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Lasten

374.925

398.608

379.443

379.540

Baten

109.545

101.227

99.676

105.508

Resultaat voor bestemming

-265.379

-297.381

-279.767

-274.032

Onttrekking reserves

47.543

78.161

31.152

10.245

Storting reserves

49.959

60.986

36.881

17.452

Resultaat na bestemming

-267.796

-280.207

-285.496

-281.239

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Incidentele lasten

45.963

70.190

23.090

15.931

Incidentele baten

21.509

17.753

7.335

11.799

Resultaat voor bestemming

-24.454

-52.437

-15.755

-4.133

Onttrekking reserves

47.543

78.161

31.152

10.245

Storting reserves

39.259

50.086

25.681

6.112

Resultaat na bestemming

-16.170

-24.363

-10.285

0

Middeleninzet programma 2

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde

Begroting 2014

Lasten

374.925

14.884

0

389.809

Baten

109.545

8.400

0

117.946

Totaal saldo van baten en lasten

-265.379

-6.484

0

-271.863

Onttrekking reserves

47.543

-2.819

0

44.724

Storting reserves

49.959

-5.451

0

44.508

Resultaat

-267.796

-3.852

0

-271.648

Middeleninzet programma 2

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014

Bijstelling Voorjaarsnota

Bijstelling Najaarsnota

Bijgestelde begroting 2014

Lasten

374.925

14.884

69.536

459.345

Baten

109.545

8.400

8.079

126.025

Totaal saldo van baten en lasten

-265.379

-6.484

-61.457

-333.320

Onttrekking reserves

47.543

-2.819

140.043

184.767

Storting reserves

49.959

-5.451

82.453

126.961

Resultaat

-267.796

-3.852

-3.867

-275.491

Inleiding/conclusie

Dit programma bevat de volgende doelen:

2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

 

De provincie Zuid-Holland is wettelijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen om deze in bruikbare en veilige toestand te houden. Dit wordt planmatig vormgegeven in het Meerjarenprogramma Onderhoud, waarbij de infrastructuur structureel, trajectgewijs en integraal wordt onderhouden. Deze collegeperiode is in totaal € 24 mln extra beschikbaar gesteld om de lijn van het vorige college vast te houden in relatie met het gewenste kwaliteitsniveau van wegen en vaarwegen.

Door vaststelling op 11 december 2013 van de herziene nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (nota IWA 2014) en op 28 mei 2014 de herziene Financiële verordening door Provinciale Staten, is geregeld dat van een investeringsproject de omvang van het investeringskrediet, het dekkingsplan en het jaar van gereedkomen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase wordt vastgesteld, in plaats van jaarlijkse investeringsbudgetten (jaarbudgetten).

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk Zuid-Holland. Zonder ingrijpen blijft het huidige mobiliteitspatroon zorgen voor files, verkeersonveiligheid en leefbaarheidsproblemen. In deze collegeperiode is het verkeer- en vervoersbeleid in nauwe samenhang met het ruimtelijke en economische beleid ontwikkeld en is € 335 mln extra investeringsruimte beschikbaar gesteld. Dit betreft € 200 mln voor het oplossen van knelpunten, € 35 mln voor de aanpak van fietspaden en € 100 mln voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute.

De provincie werkt aan een beter openbaar vervoer in Zuid-Holland door te investeren in duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Het doel is om zoveel mogelijk reizigers gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Dit betekent een hoge frequentie van veel gebruikte lijnen. Hiervoor investeert de provincie Zuid-Holland in de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk door introductie van Randstadnet en door het slimmer aanbesteden van openbaar vervoer. Verder zoekt de provincie naar oplossingen om ook de minder bevolkte gebieden zo goed mogelijk bereikbaar te houden met kleinschalige vormen van openbaar vervoer.

De provincie richt zich op het verminderen van de hinder die kan worden veroorzaakt door (te) hoge niveaus van luchtverontreiniging, geluidsbelasting en risicovolle activiteiten door verkeer, bedrijven en luchtvaart. De provincie sluit aan bij de kwaliteit die vanuit de wetgeving verwacht mag worden. Door het vormen van de omgevingsdiensten is een kwaliteitsverbetering voorzien van vergunningverlening en handhaving, het verminderen van bestuurlijke drukte en het ontstaan van één loket voor bedrijven en burgers. Het motto 'vertrouwen vooraf' heeft plaatsgemaakt voor 'vertrouwen verdienen'. Eind 2014 voldoen de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1.

 
Middeleninzet programma 2

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Oorspron-kelijke Begroting 2014

Wijzigingen Voorjaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Begroting na wijziging

Rekening 2014

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2014

Lasten

385.414

374.925

14.884

69.536

459.346

445.105

14.240

Baten

112.572

109.545

8.400

8.079

126.025

127.471

1.446

Totaal saldo van baten en lasten

-272.841

-265.379

-6.484

-61.457

-333.321

-317.635

15.686

Onttrekking reserves

46.332

47.543

-2.819

140.043

184.767

179.337

-5.430

Storting reserves

23.843

49.959

-5.451

82.453

126.961

125.998

962

Resultaat

-250.352

-267.796

-3.852

-3.867

-275.515

-264.296

11.219