Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt voort uit het publiek belang. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen (GR). Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s dient op grond van het BBV en de Wet gemeenschappelijke regeling de paragraaf Verbonden Partijen opgenomen te worden in de begroting en rekening. Naast de wettelijk verplichte informatie is per verbonden partij aangegeven wie de vertegenwoordigende gedeputeerde is en welke rol hij of zij vervult (opdrachtgever of eigenaar).

Wijzigingen

Er hebben zich in 2013 een aantal wijzigingen bij de verbonden partijen voorgedaan. Deze wijzigingen hebben zowel betrekking op het aantal deelnemingen als de provinciale bijdrage en/of intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal. Hieronder volgen enkele kentallen en een nadere toelichting of specificatie.

Verbonden partijen

Ultimo 2012

Ultimo 2013

Ultimo 2014

Verschil en toelichting

Aantal

41 partijen

35 partijen

31 partijen

- 4 partijen (- 5 uittredingen + 1 toetreding)

Bij de natuur- en recreatieschappen vindt naar verwachting in 2014 een eerste opschaling plaats. Het betreft de samenvoeging van de natuur- en recreatieschappen Grevelingen met Haringvliet, en Krimpenerwaard met Reeuwijkse Plassen.

Verder is de provincie Zuid-Holland geen deelnemer meer in de Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder BV / CV (GOP), omdat deze in 2013 is geliquideerd. Het streven is om de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard ook te liquideren per medio 2014 en te laten opgaan in de omgevingsdienst Midden Holland. Daarnaast treedt de provincie Zuid-Holland per 1 mei 2014 uit de gemeenschappelijke regeling Grondwateronttrekking Delft.

Naast bovenstaande 5 uittredingen uit verbonden partijen is de provincie toegetreden bij de nieuw opgerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel B.V.

Totaal bedrag

€ 78.693.171

€ 91.123.194

€ 110.810.081

+ € 19.686.887

De toename van de deelnemersbijdrage van de provincie Zuid-Holland wordt voornamelijk veroorzaakt door een storting van € 10,0 mln in een nieuwe Capital B.V. bij de ROM-Drechtsteden en een storting in een nieuw opgerichte ROM-Zuidvleugel B.V.

Programma 1 Groen en Water

€ 5.429.733

€ 5.367.461

€ 5.078.415

- € 289.046

De provinciale bijdrage is licht gedaald. Dit heeft te maken met de uittreding per 1 mei 2014 uit de gemeenschappelijke regeling Grondwateronttrekking Delft. Hierdoor hoeft slechts een gedeelte van de jaarbijdrage te worden voldaan.

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

€ 30.962.639

€ 43.045.256

€ 43.389250

De bijdrage van de provincie is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013.

Programma 3 Ruimte, Wonen en

Economie

€ 3.094.823

€ 2.955.288*

€ 12.195.379

€ 30.236.685

+ € 18.041.306

De bijdrage is fors gestegen. Dit heeft te maken met een storting van € 10,0 mln in een nieuwe Capital B.V. bij de ROM-Drechtsteden en een storting van ook

€ 10,0 mln in een nieuw opgerichte ROM-Zuid-vleugel B.V.

Programma 4 Bestuur en

Samenleving

€ 11.008.976

€ 10.447.317*

€ 1.206.266

 

€ 1.206.226

De totale bijdrage is niet gewijzigd.

Programma 5 Integrale Ruimtelijke

Projecten

€ 2.086.000

€ 1.945.716

€ 1.933.330

- € 12.386

De bijdrage is nagenoeg gelijk gebleven.

Programma 6 Middelen

€ 26.111.000

€ 27.362.156

€ 28.966.175

+ € 1.604.019

De intrinsieke waarde van de aandelen Delta, BNG en Nederlandse Waterschapsbank zijn gestegen.

*De intrinsieke waarde van Proav N.V. is in 2013 abusievelijk bij programma 4 opgeteld, het totaalbedrag in programma 3 had moeten zijn € 12.195.379 en van programma 4 € 1.206.226.

Voorzieningen

In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn bij enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken. De volgende (bijgestelde)voorzieningen zijn getroffen:

Voorziening

2011

2012

2013

Beheer Grondwaterontrekking Delft Noord

1.428.781

906.088

171.930

Warmtebedrijf Rotterdam

1.800.000

1.645.286

1.645.286

RZG Zuidplas

-

12.000.000

12.000.000

Totaal

3.228.781

14.551.374

13.817.216

Register verbonden partijen

Alvorens hieronder het register met de gegevens van de verbonden partijen weer te geven, volgt hieronder eerst een aantal definities die gebruikt zijn voor het cijfermateriaal.

Eigen vermogen:

Onder eigen vermogen wordt verstaan de algemene reserves en verschillende bestemmingsreserves.

Vreemd vermogen:

Onder vreemd vermogen wordt verstaan leningen en/of waarborgen met een looptijd langer dan één jaar.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

 

Inleiding

Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt voort uit het publiek belang. Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en gemeenschappelijke regelingen (GR). Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen 2013-2016.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico's dient op grond van het BBV en de Wet gemeenschappelijke regeling de paragraaf Verbonden Partijen opgenomen te worden in de begroting en rekening. Naast de wettelijk verplichte informatie is per verbonden partij aangegeven wie de vertegenwoordigende gedeputeerde is en welke rol hij of zij vervult (opdrachtgever of eigenaar).

 

Register verbonden partijen

Alvorens het analyseoverzicht en het register van de verbonden partijen weer te geven, volgt eerst een aantal definities die gebruikt zijn voor het cijfermateriaal. Deze definities zijn opgenomen omdat vooruitlopende op de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een aantal nieuwe kengetallen bij de individuele verbonden partijen zijn opgenomen.

 

Verbonden partij

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Een bestuurlijk belang houdt in dat de provincie op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de provincie financiële middelen ter beschikking heeft gesteld, die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie.

Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van artikel 379, boek 2 BW, dat wil zeggen een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- en privaatrechtelijke rechtsvormen betreffen.

 

Omzet

Het totaal aan alle (incidentele) baten van de verbonden partij.

 

Resultaat

Betreft resultaat na bestemming.

 

Provinciale deelnemersbijdrage

De jaarlijkse deelnemersbijdrage ten behoeve van de uitvoering van provinciale taken en/of ter dekking van het (exploitatie)tekort van de verbonden partij.

 

Waardering aandelenpakket

Het aandelenbezit van de provincie wordt aangemerkt als deelneming (art. 1, lid e, BBV) en tevens als verbonden partij (art.1, lid b, BBV). Waardering gebeurt tegen verkrijgingsprijs (art. 63 lid 1, BBV).

Ingeval sprake is van een duurzame waardevermindering gebeurt waardering tegen de (lagere) marktwaarde (art. 65, lid 2, BBV). Voor de beoordeling of sprake is van een duurzame waardevermindering kunnen diverse indicatoren worden gehanteerd. Ingeval van een going concern worden de intrinsieke waarde van de aandelen of de marktwaarde over meerdere jaren in ogenschouw genomen en afgezet tegen reeds bekende toekomstige ontwikkelingen.

 

Intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal

De intrinsieke waarde van het provinciaal aandeel wordt berekend door de totale intrinsieke waarde van het gestorte aandelenkapitaal te delen door het aantal aandelen dat de provincie bezit.

 

Eigen vermogen

Onder eigen vermogen wordt verstaan de algemene reserves en de verschillende bestemmingsreserves.

 

Vreemd vermogen

Onder vreemd vermogen wordt verstaan leningen en/of waarborgen.

 

Algemene reserve

Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en als belangrijkste functie heeft het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers.

 
Overige reserve

Een reserve die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen en waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven (bestemmingsreserve). Deze reserves dienen om ongewenste financiële schommelingen op te vangen.

 
Beschreven risico's

Risico's zoals door verbonden partijen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de desbetreffende verbonden partij.

 

weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de financiële omvang van de geïdentificeerde risico's. Hieruit volgt een kengetal waarmee tot uitdrukking wordt gebracht in welke mate de verbonden partijen in staat zijn om de financiële gevolgen van risico's op te vangen. Een weerstandsvermogen van 1 wordt als voldoende beschouwd.

 

Gronden-€“ en terreinen

Gronden- en terreinen in eigendom van de verbonden partij en die tegen de boekwaarde staan opgenomen op de balans (materiële vaste activa).

 

Wijzigingen

Er hebben zich in 2014 een aantal wijzigingen bij de provinciale verbonden partijen voorgedaan. Dit zijn de opschalingen en samenvoegingen van vier bestaande natuur- en recreatieschappen naar twee nieuwe schappen.

Deze natuur - en recreatieschappen zijn in 2014 formeel samengevoegd en de nieuwe schappen zullen per 1 januari 2015 alle bestaande rechten en plichten overnemen, waarna liquidatie van de oude schappen kan plaatsvinden. Verder is per 1 mei 2014 de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Grondwateronttrekking Delft Noord beëindigd en is besloten tot opheffing van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidplas.

 

Analyse(overzicht) van de belangrijkste financiële kentallen van de verbonden partijen

Voor de provinciale Jaarrekening 2014 worden de resultaten van de Jaarrekeningen 2013 van de publiekrechtelijke verbonden partijen en de Jaarrekeningen 2012 van de privaatrechtelijke verbonden partijen afgezet tegen de geprognotiseerde budgetten van de provinciale Begroting 2013. De resultaten van de Jaarrekeningen 2014 van publieke verbonden partijen en de Jaarrekeningen 2013 van de private verbonden partijen zijn pas medio 2015 beschikbaar en zijn niet in deze jaarrekening opgenomen.

Verbonden partijen

Prognose /Resultaat

 

Prognose

Verschil en toelichting

PZH

Begr.

2013

VP'en

Rek.

2013/2012

 

PZH

Begr.

2014

(bedragen zijn x € 1 mln en afgerond op 1 decimaal)

Programma's 1 t/m 6

       

Het verschil en de toelichting hebben betrekking op de verantwoording van de Jaarrekeningen 2013 van publieke verbonden partijen en Jaarrekeningen 2012 van private verbonden partijen. Waar dit een meerwaarde heeft wordt naar de Begrotingen 2013 en 2014 van de verbonden partijen gekeken.

Totaal aantal partijen

35

35

 

31

Eind 2014 is het aantal verbonden partijen verder gedaald naar 31 partijen. Dit vanwege het opschalen van een viertal schappen, het uitreden uit GWO Delft Noord en het opheffen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidplas.

Totaal deelnemersbijdragen

€ 52,2

€ 54,4

 

€ 52,3

De extra uitgaven worden in 2013 veroorzaakt door de aanvullende opdrachten aan de omgevingsdiensten in de loop van dat jaar.

Totaal intrinsieke waarde

€ 38,9

€ 38,9

 

€ 58,5

De intrinsieke waarde van het provinciale aandelenpakket is in 2014 aanzienlijk gestegen door (extra) aandelenparticipatie in de ROM-D Capital BV en Innovation Quarter.

Totaal Financieel belang

€ 91,1

€ 92,3

 

€ 110,8

 
           

Prog.1 Groen & Water

       

In programma 1 zijn opgenomen alle natuur- en recreatieschappen en de Grondwateronttrekking Delft.

Subtotaal aantal partijen

12

12

 

9

Eind 2014 is het aantal verbonden partijen teruggelopen door het uittreden bij GWO Delft Noord (per 1 mei 2014) en de opschaling van vier natuur-en recreatieschappen in twee nieuwe.

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 5,4

€ 5,4

 

€ 5,1

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0

€ 0

 

€ 0

 

Totaal financieel belang

€ 5,4

€ 5,4

 

€ 5,1

 
           

Prog.2 Mobiliteit & Milieu

       

In programma 2 zijn opgenomen alle omgevingsdiensten, de Dordtse Kil, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, NV Warmtebedrijf Rotterdam en Stichting Zellingwijk

Subtotaal aantal partijen

8

8

 

8

 

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 42,9

€ 45,1

 

€ 43,3

De extra uitgaven worden in 2013 veroorzaakt door de aanvullende opdrachten aan de omgevingsdiensten.

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0,2

€ 0,2

 

€ 0,1

 

Subtotaal financieel belang

€ 43,1

€ 45,2

 

€ 43,4

 
           

Prog.3 Ruimte & Wonen & Economie

       

In programma 3 zijn opgenomen de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland NV/BV/CV (ONW), de Glastuinbouw-ontwikkelingsmaatschappij Overbuursche Polder BV/CV (GOP), de ROM-Drechtsteden NV/BV/CV (ROM-D), het Innovation Quarter (IQ voorheen ROM-Zuidvleugel genoemd), de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) en de Proav NV

Subtotaal aantal partijen

6

6

 

6

GOP is in 2013 geliquideerd. IQ is in 2014 gestart.

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 0,8

€ 0,8

 

€ 0,8

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 11,4

€ 11,4

 

€ 29,4

De intrinsieke waarde is in 2014 aanzienlijk gestegen door (extra) aandelenparticipatie in de ROM-D Capital BV (€ 10 mln) en Innovation Quarter (€ 10 mln). Dit heeft echter niet geleid tot een evenredige stijging met € 20 mln vanwege de lagere intrinsieke waarde bij onder meer Proav NV, ROM-D CV en ONW CV

Subtotaal financieel belang

€ 12,2

€ 12,2

 

€ 30,2

 
           

Prog.4 Bestuur & Samenleving

       

In programma 4 zijn opgenomen Interprovinciaal Overleg orgaan (IPO), Regio Randstad (P4) en Huis van de Nederlandse Provincie (HNP).

Subtotaal aantal partijen

3

3

 

3

 

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 1,2

€ 1,2

 

€ 1,2

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0

€ 0

 

€ 0

 

Subtotaal financieel belang

€ 1,2

€ 1,2

 

€ 1,2

 
           

Prog.5 Integrale Ruimtelijke Projecten

       

In programma 5 zijn opgenomen de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ), Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank Zuidplas) en de Oude Rijnzone (ORZ).

Subtotaal aantal partijen

3

3

 

3

Eind 2014 is besloten tot opheffing van de ROZ.

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 1,9

€ 1,9

 

€ 1,9

Er is in 2013 een lichte daling van de deelnemersbijdrage te zien door de afname van de rentelasten bij de Grondbank Zuidplas.

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 0

€ 0

 

€ 0

 

Subtotaal financieel belang

€ 1,9

€ 1,9

 

€ 1,9

 
           

Prog.6 Middelen

         

Subtotaal aantal partijen

3

3

 

3

In programma 6 zijn opgenomen de Delta NV (Delta), de Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

Subtotaal deelnemersbijdragen

€ 0

€ 0

 

€ 0

 

Subtotaal intrinsieke waarde

€ 27,4

€ 27,4

 

€ 29,0

De waarde van het provinciale aandelenpakket laat een stijging zien voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de waarde van de aandelen van BNG.

Subtotaal financieel belang

€ 27,4

€ 27,4

 

€ 29,0

 

 

Voorzieningen en reserveringen

In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn bij enkele verbonden partijen voorzieningen of reserveringen getroffen om de mogelijke financiële nadelige gevolgen in de toekomst af te dekken. Het betreft de volgende (bijgestelde)voorzieningen en reserveringen:

 

Voorziening op grond van provinciale jaarrekening

2011

2012

2013

2014

Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord

1,4

0,9

0,1

0

Warmtebedrijf Rotterdam

1,8

1,6

1,7

1,7

RZG Zuidplas

-

12,0

12,0

12,0

Totaal

3,2

14,5

13,8

13,7

Reservering op grond van provinciale jaarrekening

2011

2012

2013

2014

Innovation Quarter

-

-

1,1

2,2

ROM-D

-

-

-

1,1

Totaal

   

1,1

3,3