Paragraaf Subsidies

In deze paragraaf staan de budgettaire grenzen voor de subsidieverstrekking vermeld, zoals die door Provinciale Staten zijn vastgesteld.

Subsidies 2014 en het Uniform Subsidie Kader (USK)

Een subsidie wordt verstrekt op basis van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Hiertoe hebben Provinciale Staten (PS) een Algemene subsidieverordening vastgesteld. De nieuwe Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv) is op 12 december 2012 door PS vastgesteld. Op 1 juli 2013 is deze in werking getreden. Naast de Asv zijn er subsidies die worden verstrekt op grond van de Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Zuid-Holland 2013 (BDU).

In de Asv en in de BDU zijn de uitgangspunten van het Uniform Subsidie Kader (USK) opgenomen. Deze betreffen:

Tabel 1: Uitgangspunten USK

Uitgangspunten Uniform Subsidie Kader

1

Uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen: proportionaliteit en sturing op prestaties

Maatregel

Hoogte subsidiebedrag

Verantwoording

Arrangement 1

Tot € 25.000

Desgevraagd verantwoording over de prestatie

(doorgaans steekproefsgewijs)

Arrangement 2

Vanaf € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie

(aanvullend steekproefsgewijs)

Arrangement 3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over de kosten en prestaties

2

Uniformering en vereenvoudiging van begrippen en subsidieprocessen

3

Het opzetten en uitvoeren van een beleid om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen: verantwoord vertrouwen

Voor de subsidieregelingen, die in de tabel boekjaar- en projectsubsidies 2014 zijn opgenomen zijn nieuwe regels vastgesteld en is het USK van toepassing. Alleen voor de subsidieregeling Externe Veiligheid 2011-2014 zijn de arrangementen niet van toepassing en geldt nog de voorgaande Algemene subsidieverordening.

De basis voor de subsidieplafonds 2014

Op grond van art. 5 van de Asv en art. 1.3 van de BDU stellen PS subsidieplafonds vast. Gedeputeerde Staten (GS) kunnen een door PS vastgesteld plafond onderverdelen in deelplafonds voor afzonderlijke onderdelen van de regels waarvoor het plafond is vastgesteld. Indien deelplafonds worden vastgesteld doen GS daarvan mededeling aan PS. De subsidies worden vervolgens met inachtneming van de vastgestelde subsidieplafonds verstrekt.

De meeste subsidieplafonds 2014 zijn gelijktijdig met de Kadernota 2014-2017 door PS vastgesteld met statenvoordracht 6587 van 27 juni 2013. Bijstellingen en aanvullingen hierop zijn gelijktijdig met deze begroting vastgesteld.

Bezuinigingen verwerkt in subsidieplafonds 2014

Op basis van de ‘Notitie Bezuinigingen op subsidies’, die door Provinciale Staten op 9 november 2011 is vastgesteld, zijn subsidieplafonds met ingang van 2012 heroverwogen. Nadien is op deze notitie een voortgangsrapportage ‘Bezuinigingen op subsidies’ in juni 2012 gevolgd. De notitie en de voortgangs­rapportage hebben tot een derde (nu concreet voor het jaar 2014) neerwaartse bijstelling geleid van een aantal subsidieplafonds als onderdeel van de eerder aangekondigde taakstelling op subsidies. Dit betekent onder andere dat voor een aantal instellingen geen begrotingssubsidie meer wordt opgenomen. Dit blijkt uit tabel 2.

Tabellen met de subsidiebedragen 2014

Voor het inzicht in de totale subsidieomvang voor begrotings-, boekjaar- en de projectsubsidies worden in de onderstaande tabellen samengevat.

Tabel 2: begrotingssubsidies 2014 in vergelijking met 2013

Programma

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2013

Maximaal te subsidiëren bedrag 2014

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade zandmotor)

241.500

243.500

1

1.1

Veiligheidsregio Haaglanden (coördinerende taken zandmotor)

45.000

45.000

1

1.2

Hoogheemraadschap van Rijnland

180.000

0

1

1.2

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

11.226

0

1

1.2

Waterschap Hollandse Delta (Dordtse Biesbosch)

583.749

0

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

2.166.685

1.509.391

2

2.2

Gemeente Delft (spoortunnel)

6.000.000

0

1

1.5

Landschapsbeheer Zuid Holland

0

167.500

2

2.2

Fietsersbond

40.932

41.955

2

2.2

Arriva NL (sociale veiligheid)

431.200

501.500

2

2.3

Connexxion Water (veerdienst)

287.223

175.314

2

2.3

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

157.594

161.534

2

2.4

Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland

500.000

0

1

1.4

Consulentschap IVN-Zuid Holland

324.114

324.114

3

3.4

Kennisalliantie

529.540

0

3

3.4

Medical Delta

200.000

200.000

3

3.4

ROM Zuidvleugel

0

1.000.000

3

3.4

West Foreign Investement Agency (WFIA)

241.921

0

3

3.4

Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT)

534.930

0

4

4.4

Sportservice Zuid Holland

605.642

0

4

4.4

Sensoor Zuid-Holland Noord

216.601

0

4

4.4

Sensoor Zuid-Holland Zuid

365.874

0

4

4.4

Stichting Tympaan Instituut

1.735.983

1.690.299

4

4.4

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

3.013.498

2.678.665

4

4.4

Verzetsmuseum

148.500

0

4

4.4

Stichting JSO - Jeugd

2.787.287

2.647.922

4

4.4

Stichting JSO - Wmo

4.647.370

3.950.264

4

4.3

Regio Holland Rijnland

728.133

0

4

4.3

Stadsgewest Haaglanden

25.000

0

4

4.3

Regio Midden Holland

391.640

0

4

4.3

Stadsregio Rotterdam

25.000

0

4

4.3

Regio Zuid, subregio Goeree Overflakkee

132.161

0

4

4.3

Regio Zuid, subregio Drechtsteden

435.816

0

4

4.3

Regio Zuid, subregio Alblasserwaard Vijfheerenlanden

250.453

0

4

4.3

Regio Zuid, subregio Hoeksche Waard

177.389

0

4

4.5

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.644.843

1.644.843

4

4.5

Jeugdtheaterhuis Zuid Holland

200.000

200.000

4

4.5

Kunstgebouw

2.438.762

1.200.000

4

4.5

Theatergroep MAX

0

0

4

4.5

Zuid-Hollandse Popunie

143.932

125.000

4

4.5

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.000

20.000

4

4.6

Probiblio

5.000.139

5.000.139

4

4.6

RTV Rijnmond

9.680.684

0

4

4.6

RTV West

9.700.447

0

4

4.5

SKR / S.E.O.P.

77.786

30.000

4

4.5

Bevrijdingsfestival

23.218

23.218

4

4.5

Kastelenstichting Holland en Zeeland

174.831

0

         
   

Totalen

57.266.603

23.580.158

Uit de tabel blijkt welke organisaties op basis van de ‘Notitie bezuinigingen op subsidies’ en andere ontwikkelingen, ten opzichte van 2013 in 2014 geen subsidie meer ontvangen. De recentralisatie van de omroepen is hierin ook meegenomen.

Tabel 3: Boekjaar- en projectsubsidies 2014

Subsidie-regeling nr.

Paragraaf of hoofdstuk

Titel van de regeling

Doel

Vergelijkbaar subsidie-plafond 2013

Totaal subsidie-plafond 2014

1.6.13

2.3

Herstructurering / ontwikkeling bedrijventerreinen

3.4

0

0

1.6.30

 

Subsidieregeling externe veiligheid 2011-2014 Zuid-Holland

2.4

3.000.000

3.000.000

1.6.36

 

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013

4.5

1.514.381

1.514.381

1.6.41

 

Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland 2013

2.4

5.000.000

1.200.000

1.6.43

 

Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013

2.4

105.000.000

 
 

overige

Overige paragrafen

   

96.370.000

 

8

Toegankelijkheid bushaltelocaties

2.4

0

750.000

 

10

Mobiliteitsmanagement

2.4

0

430.000

 

11

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

2.4

0

4.550.000

 

12 en 13

Veerprojecten en Veerinfrastructuur

2.4

0

2.900.000

1.6.44

 

Subsidieregeling Landelijk Gebied 2013

1.5

   
 

2.1

Boekjaarsubsidie natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap

1.5

710.924

167.500

 

2.2

Boekjaarsubsidies terreinbeheer door natuurbeschermingsorganisaties

1.4

1.637.100

559.625

 

2.3

Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie

1.3

53.500

53.500

 

2.4

Boekjaarsubsidies Structurele activiteiten ter uitvoering van het provinciale faunabeleid als bedoeld in de Flora- en faunawet

1.4

149.000

165.000

 

2.5

Boekjaarsubsidie, proefproject 'boeren voor natuur' in polder Biesland

1.5

139.422

139.422

 

3.1, art. 42, lid 1

Projectsubsidie Verwerving en inrichting (provinciale) ecologische verbindingen (EHS)

1.4

0

0

 

3.1, art. 42, lid 2

Projectsubsidie Verwerving en inrichting (provinciale) ecologische verbindingen (EHS)

1.4

0

0

 

3.3

Projectsubsidies Milieutekorten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) gebieden

1.4

0

0

 

3.4

Projectsubsidies Maatregelen in de ecologische hoofdstructuur

1.4

180.000

180.000

 

3.5

Projectsubsidie Soortenbeleid Leefgebied

1.4

0

0

 

3.6

Projectsubsidie Natuurbeschermingswet

1.4

135.000

0

 

3.6A

Projectsubsidie ingevolge art. 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.4

0

135.000

 

3.6B

Projectsubsidie ingevolge art. 10a Natuurbeschermingswet 1998

1.4

130.000

0

 

3.7

Projectsubsidie landelijke routenetwerken

1.3

274.250

0

 

3.8

Projectsubsidie Ontsluiting landelijk gebied; wandelen over boerenland

1.3

0

0

 

3.8 A

Projectsubsidie voor aanleg en inrichting Wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020

1.3

1.670.000

0

 

3.8 B

Projectsubsidie wandelen over boerenland

1.3

180.000

180.000

 

3.9

Projectsubsidie POP2-maatregel 111 (Beroepsopleiding en voorlichting)

1.5

0

0

 

3.10

Projectsubsidie POP2-maatregel 125 (infrastructuur voor de ontwikkeling / aanpassing van de land- en bosbouw)

1.5

400.000

0

 

3.11

Projectsubsidie POP2-maatregel 216 (niet productieve investeringen, verdrogingsbestrijding)

1.5

0

0

 

3.11

Projectsubsidie POP2-maatregel 216 onderdeel A3 Waterbeheer

1.5

0

0

 

3.12

Projectsubsidies POP2-maatregelen 311 (diversificatie naar niet-agrarische activiteiten) en 311b (hernieuwbare energie)

1.5

0

0

 

3.15

Projectsubsidie POP2-maatregel 321 (Basisvoorzieningen voor economie en plattelandsbevolking)

1.5

0

0

 

3.13, 3.14, 3.16 t/m 3.18

Projectsubsidies POP2-maatregel 312, 313, 323 en 341

1.5

0

0

 

3.19 t/m 3.23

Projectsubsidies POP2 Leaderaanpak maatregelen 411, 412, 413, 421 en 431

1.5

750.000

0

 

3.24

Projectsubsidie Gebiedsgerichte ontwikkeling van groenblauwe diensten

1.5

200.000

0

 

3.25

Projectsubsidie Ontwikkelen en instandhouding Nationale Landschappen

1.5

0

0

 

3.26

Projectsubsidie Akkerrandenregeling

1.5

250.000

250.000

 

3.27

Projectsubsidie Stimuleren regionaal landschapsbeleid

1.5

0

0

 

3.28

Projectsubsidie voor het versterken van de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het landelijk gebeid

1.5

0

0

 

3.29

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen

1.5

185.425

155.400

 

3.30

Projectsubsidie ter uitvoering van de verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn overgegaan op de provincie bij WILG

1.5

70.498.800

0

 

3.31

Projectsubsidie grootschalige proef van onderwaterdrainage

1.5

135.000

0

1.6.45

 

Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid-Holland

2.3

40.000

40.000

1.6.46

 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4.5

3.420.000

1.143.980

1.6.47

 

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en Greenports Zuid-Holland

3.4

0

 
 

2

Planvorming Bedrijventerreinen

 

1.000.000

500.000

 

3

Planvorming Greenportlocaties

 

0

500.000

1.6.48

 

Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013

4.3

   
 

2

Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid-Holland

4.3

109.675.031

107.842.951

 

2

Boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen

4.3

4.737.558

3.591.053

 

3

Buiten provinciale plaatsingen

4.3

1.500.000

1.500.000

 

3

Innovatie

4.3

1.135.023

1.385.543

 

3

Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg

4.3

500.000

0

 

3

Kwetsbare jongeren

4.3

289.934

900.000

 

3

Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod

4.3

4.285.296

3.663.627

 

3

Transitie pilot projecten

4.3

0

1.200.000

 

3

Transitie jeugdzorg

4.3

2.723.614

 
   

Deelplafond: Holland Rijnland

4.3

0

1.288.623

   

Deelplafond: Midden Holland

4.3

0

696.875

   

Deelplafond: Zuid-Holland Zuid

4.3

0

1.426.258

1.6.51

 

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013

3.1

   
   

Deelplafond: bemiddeling

3.1

580.000

338.024

1.6.53

 

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid-Holland 2013

4.5

176.000

176.000

1.6.55

 

Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen er op

3.5

1.000.000

863.720

   

Totaal

 

323.255.258

239.756.482

Ter toelichting dienen de volgende opmerkingen:

1. Indien bij de subsidieverstrekking rangschikking aan de orde is, is dit vermeldt in de betreffende subsidieregeling;

2. De kolom ‘vergelijkbaar subsidieplafond 2013’ geeft het subsidieplafond aan van de ‘oude subsidieregelingen’, die vanwege de inwerkingtreding van de Asv per 1 juli 2013, alle zijn herzien en een nieuwe naam hebben gekregen;

3. Omdat de Asv geen voorgeschreven tijdvakken / aanvraagperiodes meer kent, worden die kolommen niet meer in de begroting opgenomen.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

 

Inleiding

Op 1 juli 2013 is het Uniform Subsidie Kader (USK) in werking getreden. Dit houdt in dat vanaf dat moment, subsidies worden verstrekt conform de richtlijnen die hiervoor vanuit het Rijk zijn aangegeven. De inzet van het USK is lastenverlichting. Met het USK zijn zowel de aanvrager als de subsidieverstrekker minder tijd kwijt aan het subsidieproces, in het bijzonder voor wat betreft de verantwoording over de verstrekte subsidie. Het USK is verder gebaseerd op doelgericht controleren en gaat uit van verantwoord vertrouwen. Het USK is vastgelegd bij de vaststelling van de Algemene Subsidieverordening Zuid Holland 2013 (in december 2012).

 

1. Inzicht in de toepassing van de arrangementensystematiek

In de "€œStartnotitie Implementatie Rijksbreed Subsidiekader Zuid Holland"€ (RSK=USK), welke in augustus 2011 door de Statencommissie Bestuur en Middelen voor kennisgeving werd aangenomen, zijn voor de toepassing van het USK een viertal uitgangspunten opgenomen, te weten:

  1. Het proportionaliteitsbeginsel

  2. Sturing op prestaties

  3. Uniformering en vereenvoudiging regels, begrippen en verplichtingen

  4. Verantwoord vertrouwen

Deze vier uitgangspunten monden voor de subsidieverstrekking uit in drie uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen. Dit zijn concreet :

 

Arrangement

Subsidies:

Subsidieregime

1a of 1b

Tot € 25.000

Direct vaststellen en enkel desgevraagd verantwoording over de prestatie leveren.

2

Van € 25.000 tot € 125.000

Verantwoording over de prestatie.

3

Vanaf € 125.000

Verantwoording over kosten en prestatie.

 

Via deze arrangementensystematiek wordt een (verdere) vermindering van de administratieve lasten in het hele subsidieproces (dat bestaat uit de stappen aanvraag-verlening-uitvoering-verantwoording-vaststelling) bereikt door in ieder geval in twee van de drie arrangementen, processtappen van het subsidieproces minder zwaar in te vullen.

In de praktijk zien wij nu hoe de subsidieverstrekkingen over 2014 op basis van de arrangementensystematiek zijn verlopen. Hier komt het onderstaande beeld uit naar voren.

 

Arrangement

Verleende beschikkingen

Verleende subsidies (€)

Aantal

% t.o.v. totaal

Bedrag

% t.o.v. totaal

0

Geen arrangement

163

25,0%

23.348.877

7,7%

1b

0 - € 24.999

229

35,1%

2.777.391

0,9%

2

25.000 - € 124.999

146

22,4%

8.313.683

2,7%

3

125.000 of meer

114

17,5%

269.854.395

88,7%

Totaal

652

100,0%

304.294.346

100,0%

 

Ter toelichting op bovenstaande tabel dient het volgende:

  • Geen arrangement: voor subsidieverleningen, waarbij specifieke uitkeringen (o.a. gedeeltelijk voor de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer) of Europese subsidies dan wel specifiek staatssteun vrijstellingen aan de orde zijn, geldt de arrangementsystematiek niet. Deze subsidies worden op basis van een financiële verantwoording vastgesteld;

  • De subsidies die onder de arrangementen 1b en 2 zijn verleend, beslaan bijna 60% van het totaal aantal verleende subsidies, maar beslaan vanuit financieel opzicht nog geen 4% van het verleende bedrag. De verminderde controle op deze subsidies is hiermee in ieder geval proportioneel. Het financiële risico dat we over deze subsidies lopen is door de genomen beheersmaatregelen en het lage volume klein tot zeer klein te noemen. Naast de strengere controle op de begroting aan de voorkant en de steekproefsgewijze controle aan de achterkant, worden deze subsidies ook op behaalde prestaties beoordeeld. Vallen de prestaties lager uit, dan wordt er ook lager vastgesteld

  • Ook voor arrangement 3 geldt dat hierover financiële verantwoording moet worden afgelegd, inclusief een controleverklaring. De afrekening vindt plaats op basis van werkelijke kosten in relatie tot de prestaties. Dit betreft financieel gezien 88,7% van de verleende subsidies.

 

Verantwoording benutting subsidieplafonds

In overeenstemming met de toepassing van het USK en in relatie met de subsidieregelingen, die door het college zijn vastgesteld, wordt in de volgende paragrafen verantwoording afgelegd over de benutting van de subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een plafondbedrag opgenomen, dat bij de Begroting 2014 is vastgesteld en zo nodig tussentijds is bijgesteld. Indien er sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is onderaan de betreffende tabel een toelichting opgenomen.

In deze paragraaf wordt eveneens over de verleende project- en boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij verslag over de verleende incidentele subsidies. De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds juni 2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies. De financiële gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich over meerdere jaren uitstrekken.

Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website vindt er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag.

 

2. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2014 waarvoor wel subsidieplafonds werden vastgesteld

Ter toelichting vooraf: in het aantal ontvangen aanvragen in de onderstaande tabel kunnen aanvragen begrepen zijn die door de aanvrager later zijn ingetrokken of buiten behandeling gesteld zijn. Hiervoor is geen afzonderlijke kolom in de tabel opgenomen. In die gevallen komt het totaal van het aantal verleende, geweigerde en onderhanden subsidies niet overeen met het totaal aantal ontvangen aanvragen. Dit geldt tevens voor de opgenomen bedragen in Euro's.

 

Subsidie-regeling nr.

Par.

Titel van de regeling

Doel

Totaal subsidie-plafond 2014

Ontvangen

aanvragen

Verleende subsidies

Geweigerde

aanvragen

Onderhanden

aanvragen

Afwijking

plafond

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Bedrag

1.6.13

 

Herstructurering bedrijventerreinen

3.4

1.000.000

1

1.000.000

1

1.000.000

       

0

1.6.30

 

Subsidieregeling externe veiligheid 2011-2014 Zuid-Holland

2.4

3.000.000

6

2.968.032

5

2.879.958

   

1

88.074

120.042

1.6.36

 

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013

4.5

2.736.541

46

7.166.102

20

2.735.949

8

1.410.092

13

1.173.559

592

1.6.41

 

Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid Holland 2013

2.4

 

2

260.000

   

2

260.000

   

0

1.6.42

 

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

4.5

3.704.242

52

3.704.208

50

3.539.208

   

2

165.000

165.034

1.6.43

 

Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013

2.4

                 

0

 

overige

Overige paragrafen

2.4

96.370.000

117

85.960.738

101

79.926.951

   

14

6.308.696

16.443.049

 

8

Toegankelijkheid bushaltelocaties

2.4

991.500

9

992.500

9

981.500

       

10.000

 

10

Mobiliteitsmanagement

2.4

430.000

10

322.135

9

293.426

   

1

19.500

136.574

 

11

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

2.4

4.590.000

12

4.672.189

12

4.552.632

       

37.368

 

12/13

Veerprojecten en Veer infrastructuur

2.4

2.900.000

9

1.282.467

8

962.542

   

1

163.620

1.937.458

1.6.44

 

Subsidieregeling Landelijk Gebied 2013

1.5

                   
 

2.1

Boekjaarsubsidie natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap

1.5

167.500

1

150.000

1

60.932

       

106.568

 

2.2

Boekjaarsubsidies terreinbeheer door natuurbeschermings-organisaties

1.4

559.625

1

400.346

1

400.346

       

159.279

 

2.3

Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie

1.3

53.500

4

63.199

3

53.500

1

8.199

   

0

 

2.4

Boekjaarsubsidies Structurele activiteiten ter uitvoering van het provinciale faunabeleid als bedoeld in de Flora- en faunawet

1.4

165.000

1

307.260

1

165.000

       

0

 

2.5

Boekjaarsubsidie, proefproject 'boeren voor natuur' in polder Biesland

1.5

139.422

1

118.362

1

118.362

       

21.060

 

3.4

Projectsubsidies Maatregelen in de ecologische hoofdstructuur

1.4

180.000

1

100.000

1

100.000

       

80.000

 

3.6A

Projectsubsidie ingevolge art. 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.4

135.000

9

106.964

8

92.104

   

1

1.560

42.896

 

3.6B

Projectsubsidie ingevolge art. 10a Natuurbeschermingswet 1998

1.4

0

1

1.311

1

1.311

       

-1.311

 

3.8 B

Projectsubsidie wandelen over boerenland

1.3

180.000

               

180.000

 

3.26

Projectsubsidie Akkerrandenregeling

1.5

250.000

1

250.000

1

250.000

       

0

 

3.29

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen

1.5

155.400

               

155.400

 

3.31

Projectsubsidie grootschalige proef van onderwaterdrainage

1.5

0

2

3.455

2

3.455

       

-3.455

1.6.45

 

Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid Holland

2.3

80.000

6

80.000

6

80.000

       

0

1.6.46

 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4.5

1.143.980

34

918.079

24

703.997

2

7.980

8

206.102

439.983

1.6.47

 

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en Greenports Zuid Holland

3.4

                   
 

2

Planvorming Bedrijventerreinen

 

500.000

86

921.131

48

494.203

37

410.166

   

5.797

 

3

Planvorming Greenportlocaties

 

500.000

23

817.220

17

425.912

1

11.375

4

368.603

74.088

1.6.48

 

Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013

4.3

                   
 

2

Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid Holland

4.3

111.369.866

7

110.296.486

7

113.431.797

       

-2.061.931

 

2

Boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen

4.3

3.591.053

3

3.494.470

3

3.511.365

       

79.688

 

3

Buiten provinciale plaatsingen

4.3

1.500.000

74

2.061.634

58

1.699.375

   

9

154.374

-199.375

 

3

Innovatie

4.3

1.385.543

9

1.329.926

8

1.283.949

       

101.594

 

3

Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg

4.3

0

               

0

 

3

Kwetsbare jongeren

4.3

900.000

6

685.648

6

685.648

       

214.352

 

3

Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod

4.3

3.663.627

13

2.158.733

12

2.035.093

1

123.640

   

1.628.534

 

3

Transitie pilot projecten

4.3

1.200.000

4

439.900

4

439.900

       

760.100

 

3

Transitie jeugdzorg

4.3

                 

0

   

Deelplafond: Holland Rijnland

4.3

1.288.623

               

1.288.623

   

Deelplafond: Midden Holland

4.3

696.875

1

696.875

1

696.875

       

0

   

Deelplafond : Zuid-Holland Zuid

4.3

1.426.258

4

1.361.776

4

1.332.937

       

93.321

1.6.51

 

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013

3.1

                   
   

Deelplafond : bemiddeling

3.1

438.024

1

67.250

1

67.250

       

370.774

1.6.53

 

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid-Holland 2013

4.5

176.000

8

176.000

8

176.000

       

0

1.6.54

 

Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014

2.4

4.800.000

35

5.392.083

25

3.352.913

1

55.080

4

687.128

1.447.087

1.6.55

 

Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen er op

3.5

863.720

42

142.428

37

130.768

5

17.670

   

732.952

1.6.56

 

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid Holland

4.2

250.000

6

212.440

4

127.440

   

1

35.000

122.560

1.6.58

 

Subsidieregeling R-net Zuid Holland

                     
   

Deelplafond haltevoorzieningen HOV Corridor Leiden-Zoetermeer

2.2

1.500.000

               

1.500.000

   

Deelplafond gemeentelijke maatregelen HOV corridor Noordwijk-Schiphol

2.2

22.500.000

1

80.000

0

0

   

1

80.000

22.500.000

1.6.59

 

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid Holland 2014

                     
 

2.1

Integrale groenprojecten

1.5

18.600.000

39

21.674.565

28

17.374.201

   

1

150.000

1.225.799

 

2.2

Projectverkenningen

1.5

500.000

11

268.812

5

130.300

   

5

126.819

369.700

 

2.3

Pilots

1.5

1.500.000

9

1.406.282

5

331.373

   

4

1.074.909

1.168.627

 

3.2

Projectsubsidie agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

5

261.501

3

151.688

   

2

109.813

348.312

 

3.3

Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

1.5

180.000

1

180.000

1

180.000

       

0

 

3.4

Projectsubsidie fietsen en wandelen

1.5

                   
   

Art. 49 lid 4 Boerenlandpaden

1.5

180.000

1

4.095

1

4.095

       

175.905

   

Art. 49 lid 3 Wandelroutes

1.5

1.500.000

16

1.742.202

9

1.278.237

   

5

228.965

221.763

   

Art. 49 lid 1 Ontbrekende schakels en voorzieningen

1.5

1.000.000

               

1.000.000

   

Art. 49 lid 2 Stad-Landverbinding

1.5

900.000

4

634.904

2

300.000

   

1

94.904

600.000

 

3.4.2

Verbetering van het landelijk netwerk voor de recreatietoervaart

1.5

600.000

1

173.100

       

1

173.100

600.000

 

3.4.3

Het realiseren van Toeristische Overstap Punten (TOP's)

1.5

150.000

1

20.000

1

20.000

       

130.000

 

3.5

Projectsubsidie voor aanleg en herstel van landschapselementen

1.5

850.000

2

32.789

1

17.095

1

15.694

   

832.905

 

3.6

Projectsubsidie grootschalig proef van Onderwaterdrainage

1.5

100.000

               

100.000

 

3.7

Projectsubsidie innovatie in afzetketens voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

2

213.758

2

213.758

       

286.242

 

3.8

Projectsubsidie voor systeeminnovaties grondgebonden landbouw in veenweidegebieden

1.5

0

               

0

 

3.9

Projectsubsidie groenparticipatie

1.5

2.670.000

19

2.771.238

18

2.653.620

       

16.380

 

3.10

Kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden

1.5

4.000.000

13

2.519.035

10

2.191.660

   

3

327.375

1.808.340

 

3.11

Verwerving en inrichting ecologische verbindingen

1.5

1.500.000

0

0

0

0

   

0

0

1.500.000

 

4.1

Projectsubsidie ingevolge art. 10 Natuurbeschermingswet 1998

1.5

135.000

9

101.353

6

44.459

   

2

55.437

90.541

 

4.2

Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapelementen

1.5

155.400

54

87.455

25

83.038

19

2

9

1.911

72.362

1.6.60

 

Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2013

1.5

                   
 

1.1

Natuur-en Landschapsbeheer binnen EHS

1.5

16.684.000

17

18.457.724

10

15.719.851

7

2.737.873

1

2.266.938

16.684.000

 

1.1.a

Natuur-en Landschapsbeheer buiten EHS

1.5

116.000

2

351.255

2

107.193

 

244.062

   

8.807

 

2.1

Investeringssubsidies natuur en landschap

1.5

700.000

8

32.889

       

8

32.869

700.000

 

2.2

Subsidie functieverandering

1.5

7.300.000

8

1.218.273

       

8

1.218.273

7.300.000

1.6.61

 

Subsidieregeling Actieprogramma Luchtkwaliteit Zuid Holland

2.4

                   
 

2

Maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek

2.4

1.855.000

3

954.882

3

954.882

       

900.118

 

3

Mobiliteitsmanagement binnen Beter Benutten

2.4

120.500

7

51.500

5

21.000

   

2

30.500

99.500

 

4

Verduurzaming waterbusvloot

2.4

1.600.000

               

1.600.000

   

Totaal

 

341.377.199

881

294.324.939

645

270.569.048

85

5.301.833

112

15.343.029

70.808.151

 

Toelichting op de afwijking van de subsidieplafonds 2014

Hier onder worden grote (> € 0,1 mln) overschrijdingen en onderschrijdingen van de subsidieplafonds toegelicht.

 

Overschrijdingen

Alleen voor de subsidieregeling Jeugdzorg Zuid Holland 2013 is sprake van een overschrijding van een deelsubsidieplafond. Dit wordt verder integraal toegelicht bij de onderschriidingen.

 

Onderschrijdingen

Hieronder worden de grote onderschrijdingen (> € 0,1 mln) toegelicht. In onderstaande tabel zijn de minder of geen aanvragen met een X aangegeven. Bij andere oorzaken wordt een nadere toelichting gegeven.

 

Subsidie­regeling nummer

Par.

Titel van de subsidieregeling

Minder/geen aanvragen

Andere oorzaken

1.6.30

 

Externe Veiligheid 2011-2014 Zuid Holland

X

 

1.6.43

 

Uitvoeringsregeling Brede DoelUitkering verkeer en vervoer 2013

 

Het subsidieplafond van de overige paragrafen voor de Brede Doel Uitkering (BDU) sluit aan bij de bestedingen van het Bestedingsplan 2014 verminderd met de bedragen die voor de deelplafonds zijn vastgesteld. Uiteindelijk blijken er voor € 79,9 mln aan aanvragen in 2014 afgehandeld te zijn. Voor een bedrag van € 6,3 mln zijn aanvragen nog in behandeling. Door de jaarlijks in hoogte verschillende toekenningen binnen de BDU zijn er ieder jaar verschillen tussen het geraamde subsidieplafond en de toegekende subsidies. Het verschil van € 16,4 mln heeft geen consequenties voor de uitvoering van de BDU omdat de middelen beschikbaar blijven in programma 2, doel 2.3 in de OVP BDU. Het deelsubsidieplafond voor Veerprojecten en Veerinfrastructuur loopt nog door tot en met 31-12-2017. Het aantal aanvragen tot nog toe is beperkt gebleven.

1.6.44

 

Subsidieregeling Landelijk Gebied 2013

X

Dit geldt voor alle paragrafen van deze subsidieregeling.

1.6.46

 

Molens Zuid Holland 2013

X

 

1.6.48

2

Jeugdzorg Zuid-Holland 2013

 

In de gevallen van de boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen wordt de overschrijding van het subsidieplafond voornamelijk verklaard door bijstelling van de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) 2014, indexering pleegzorg en norm aanpassing van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gecorrigeerde bedragen zijn wel beschikt aan de jeugdzorginstellingen, maar niet in de subsidieplafonds opgenomen.

Totaal is minder subsidie jeugdzorg verstrekt dan beschikbaar was op basis van de deelsubsidieplafonds, omdat de jeugdzorginstellingen en transitieregio's druk waren met de voorbereiding van de transitie jeugdzorg naar gemeenten en de transformatie van de jeugdzorg, om deze per 1 januari 2015 gereed te hebben.

1.6.51

 

Sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw: sanering 2013

X

 

1.6.54

 

Milieumaatregelen SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014

X

 

1.6.55

 

Asbest eraf, zonnepanelen erop

X

 

1.6.56

 

Bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid Holland

X

 

1.6.58

 

R-net Zuid Holland

X

De subsidieplafonds voor deze regeling staan open tot en met 31-12-2020. Het aantal aanvragen tot nog toe is beperkt gebleven.

1.6.59

 

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid Holland 2014

X

Dit geldt voor alle paragrafen van deze subsidieregeling.

1.6.61

 

Subsidieregeling Actieprogramma Luchtkwaliteit Zuid Holland

X

Dit geldt voor alle paragrafen van deze subsidieregeling.

 

3. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2014 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld

Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafonds in 2014 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.

 
(bedragen x € 1)

Subsidie-regeling

Par.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Onderhanden

aanvragen

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

1.6.06

 

Bodemsanering voormalige gasfabriekterreinen

3.3

1

402.000

1

441.120

   

1.6.34

 

Fietsprojecten 2012 en 2013

2.2

27

15.416.445

23

13.730.145

4

1.686.300

   

Totaal

 

28

15.818.445

24

14.171.265

4

1.686.300

 

4. Tabel begrotingssubsidies 2014

In de tabel worden overschrijdingen en onderschrijdingen van hoger dan € 10.000 ten opzichte van de subsidieplafonds toegelicht.

 
(bedragen x € 1)

Progr.

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag 2014

Verleend

Afwijking

-*/*Reden van de afwijking

1

1.1

Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade Zandmotor)

262.842

262.842

0

 

1

1.1

Veiligheidsregio Haaglanden (coördinerende taken Zandmotor)

45.000

0

45.000

Is via een opdracht verstrekt

1

1.2

Hoogheemraadschap van Rijnland

94.000

0

94.000

Eerder meerjarig verleend

1

1.2

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

5.857

0

5.857

Eerder meerjarig verleend

1

1.2

Waterschap Hollandse Delta (Dordtse Biesbosch)

389.166

0

389.166

Eerder meerjarig verleend

1

1.4

Consulentschap IVN-Zuid Holland

324.114

324.114

0

 

1

1.5

Recreatieschap Midden Delfland

1.509.391

1.509.391

0

 

1

1.5

Faunabeheereenheid Zuid-Holland

70.000

59.260

10.740

Minder aangevraagd

1

1.5

Stichting Wandelnet

40.994

81.988

-40.994

Meerjarige subsidie 2014-2015 verleend

1

1.5

Stichting Landelijk Fietsplatform

35.893

71.787

-35.894

Meerjarige subsidie 2014-2015 verleend

2

2.2

Fietsersbond

41.955

41.866

89

 

2

2.2

Arriva NL (sociale veiligheid)

501.500

501.500

0

 

2

2.2

Gemeente Zuidplas (brug over de ringvaart)

600.000

600.000

0

 

2

2.3

Connexxion Water (veerdienst)

175.314

175.314

0

 

2

2.3

Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk)

161.534

161.534

0

 

2

2.4

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

250.000

250.000

0

 

3

3.4

Medical Delta

200.000

134.000

66.000

Minder aangevraagd

3

3.4

ROM Zuidvleugel

1.000.000

1.000.000

0

 

4

4.4

Stichting Tympaan Instituut

1.690.299

1.690.298

1

 

4

4.4

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

2.678.665

2.703.665

-25.000

Gelijktijdig € 25.000 subsidie voor cliëntenzorg in de jeugdzorg verleend

4

4.4

Stichting JSO - Jeugd

2.647.922

2.647.922

0

 

4

4.4

Stichting JSO - Wmo

3.950.264

3.950.168

96

 

4

4.5

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.644.843

1.644.843

0

 

4

4.5

Jeugdtheaterhuis Zuid Holland

200.000

200.000

0

 

4

4.5

Kunstgebouw

1.200.000

1.200.000

0

 

4

4.5

Zuid-Hollandse Popunie

125.000

125.000

0

 

4

4.5

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.000

20.000

0

 

4

4.6

Probiblio

5.000.139

5.000.139

0

 

4

4.5

SKR/S.E.O.P.

30.000

30.000

0

 

4

4.5

Bevrijdingsfestival

23.218

23.218

0

 
   

Totalen

24.917.910

24.408.849

509.061

 

 

5. Tabel incidentele subsidies 2014

Naast project-boekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma´s in de begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van de verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister 2013. Eén aanvraag voor een incidentele subsidie werd ingetrokken.

 
(bedragen x € 1)

Subsidie-regelingnr.

Titel van de regeling

Doel

Ontvangen aanvragen

Verleende subsidies

Geweigerde subsidies

Onderhanden

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

1.6.50

Algemene subsidieverordening

diversen

20

11.645.492

5

11.102.997

12

214.017

3

 

6. Relatie USK met betrekking tot het M&O-beleid

Tevens is beleid ontwikkeld op onder andere het misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies en zijn procedures aangepast en opnieuw beschreven. Het beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) maakt onderdeel uit van het Uniform Subsidiekader. De gedachte erachter is dat het vertrouwen en de vereenvoudigde vaststelling een strengere handhaving/controle met zich meebrengt. Aan de subsidieverlening is verbonden dat een verandering in het subsidieplan tijdig moet worden gemeld (bijvoorbeeld een wijziging in de begroting of looptijdverlenging). Als die melding niet (tijdig) wordt gedaan, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld, omdat dan niet aan een verplichting in de subsidieverlening is voldaan (art. 4:46 lid 2 onder b Awb). Hoeveel lager wordt vastgesteld, is vastgelegd in het M&O-beleid voor een beperkt aantal categorieën. Dit betreft echter maar een klein aantal nalatigheden, waar onder andere een te late melding (juist hetgeen waar het M&O-beleid om draait) niet in is vermeld.

De huidige toepassing van het M&O-beleid op vast te stellen subsidies stuit in de praktijk op problemen. Het besluit is niet in alle voorkomende gevallen volledig juridisch afgedekt. In afwachting van de ontwikkeling van nieuw beleid wordt met het M&O-beleid tijdelijk terughoudend omgegaan.

 

7. Hoe verder het USK evalueren

Analoog aan het Rijk is voorzien dat twee jaar na de inwerkingtreding van het USK een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden naar de wijze waarop het USK bij de provincies is geïmplementeerd. Ten behoeve van de uitvoering van het interne onderzoek is budget beschikbaar gesteld vanuit het IPO. Het ministerie van Financiën heeft een vergelijkbaar onderzoek gedaan bij de departementen en heeft in juli 2013 hierover gerapporteerd aan de Tweede Kamer. De vragenlijst die daarvoor gebruikt is kan als basis dienen voor de provinciale evaluatie. De begeleiding van dit onderzoek zal uitgevoerd worden door de provincies Limburg en Zuid-Holland die een coördinerende rol hebben binnen de IPO werkgroep USK.

Daarnaast zal ook een extern klantenonderzoek worden uitgevoerd. Dit wordt meegenomen in het Herijkingsproces van Verstrekken subsidies.