Paragraaf Lokale Heffingen

Inleiding

De Paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland heft op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, precario, Wabo-leges, de heffing voor grondwaterbeheer en de heffing voor de nazorg van stortlocaties. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige drie heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

Meerjarenraming

De meerjarenraming van de opbrengsten uit de lokale heffingen is opgenomen in onderstaande tabel.

Opbrengsten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2012

Begroting 2013 na Voorjaarsnota

Begroting 2014

Meerjaren­raming 2015

Meerjaren­raming 2016

Meerjaren­raming 2017

opcenten MRB

313.547

305.000

325.000

327.000

329.000

329.000

Precario

678

881

850

850

850

850

Wabo leges

1.578

2.880

3.200

3.200

3.200

3.200

Grondwaterbeheer

1.125

1.370

1.370

1.370

1.370

1.370

Totaal

316.928

310.131

330.420

332.420

334.420

334.420

Toelichting op de heffingen

Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting

Op grond van de Provinciewet en de betreffende door Provinciale Staten vastgestelde Verordening heft de provincie opcenten over de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Jaarlijks stellen Provinciale Staten (tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting) het opcententarief vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Dit tarief is gekoppeld aan een wettelijk voorgeschreven maximum dat jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief voor 2014 bedraagt 109,2 opcenten.

In 2013 bedroeg het opcententarief van Zuid-Holland 95,0 opcenten. Om de lastenverhoging voor de burger te beperken, wordt voorgesteld om het opcententarief niet te verhogen door elders op de begroting incidentele dekking in te zetten. Hierdoor neemt de relatieve lastendruk (dat wil zeggen de verhouding tussen het feitelijke en het maximaal toegestane tarief) de komende jaren af.

De inkomsten nemen in 2014 toe als gevolg van de afschaffing van de vrijstelling Motorrijtuigenbelasting voor energiezuinige auto’s. De meeropbrengst wordt negatief beïnvloed door de afname van het totale wagenpark en de daling van het gemiddelde gewicht.

Verordening precariobelasting Zuid-Holland

De provincie heft precariobelasting ‘voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde provinciale grond’. In de bij de verordening precariobelasting behorende tarieventabel zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. In 2014 zijn de tarieven voor de precariobelasting niet geïndexeerd.

Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo)

Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De provincie was al bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC / BRZO), maar met de inwerkingtreding van de Wabo is de provincie ook het bevoegd gezag voor de zogeheten BRIKS-taken.[12] Voorheen waren deze taken de bevoegdheid van gemeenten. Voor de uitvoering hiervan heeft de provincie niet zelf de expertise in huis gehaald. De provincie geeft gemeenten de opdracht om te adviseren over de ‘BRIKS-onderdelen’ van een vergunning. De provincie int hiervoor leges, die in belangrijke mate de kosten moeten dekken.

De Wabo legesverordening is herzien en hernoemd als Legesverordening Omgevingsrecht Provincie

Zuid-Holland 2013.

Heffingsverordening grondwaterbeheer Zuid-Holland

Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water.

Verordening Nazorgheffing gesloten stortplaatsen

Het Fonds Nazorg is een zelfstandig rechtspersoon. Provinciale Staten stellen jaarlijks het tarief van de heffing vast. Het feit dat de nazorgheffing wordt opgelegd door de provincie is aanleiding om de heffing hier te noemen. De heffing heeft echter geen effect op de provinciale begroting.

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing.

In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven.

Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten

Jaar

(bedragen in €)

2011

2012

2013

2014

Gemiddelde lastendruk per auto

door opcentenheffing

235

239

239

227

De afname van de gemiddelde lastendruk wordt veroorzaakt door de daling van het gemiddelde gewicht per auto. De zeer zuinige auto’s die per 1 januari 2014 in de heffing komen, zijn veelal kleine lichte auto’s. Dit zorgt voor een daling van het gemiddelde gewicht.

IPPC staat voor ‘Integrated Pollution Prevention and Control’; BRZO staat voor ‘Besluit Risico Zware Ongevallen. BRIKS staat voor ‘Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop’.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Inleiding

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland heft op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, precario, Wabo-leges, de heffing voor grondwaterbeheer en de heffing voor de nazorg van stortlocaties. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige drie heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

 

Meerjarenraming

De meerjarenraming van de opbrengsten uit de lokale heffingen is opgenomen in onderstaande tabel.

Opbrengsten

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Primaire Begroting 2014

Gewijzigde Begroting 2014

Jaarrekening 2014

Verschil gewijzigde Begroting - Jaarrekening

opcenten MRB

305.347

325.000

328.000

327.677

-323

Precario

730

850

1.430

1.431

1

Wabo-leges

2.463

3.200

3.000

1.580

-1.420

Grondwaterbeheer

1.363

1.370

1.370

1.308

-62

Nazorg

0

0

0

0

0

Totaal

309.904

330.420

333.800

331.996

-1.804

 

Toelichting op de heffingen

Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting

Op grond van de Provinciewet en de betreffende door Provinciale Staten vastgestelde Verordening heft de provincie opcenten over de hoofdsom van de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Jaarlijks stellen Provinciale Staten (tegelijkertijd met het vaststellen van de begroting) het opcententarief vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Dit tarief is gekoppeld aan een wettelijk voorgeschreven maximum dat jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. Het maximale tarief voor 2014 bedraagt 109,2 opcenten.

Ontwikkelingen in het wagenpark in 2014 die direct van invloed zijn op de inkomsten uit de MRB is het aantal auto's, en het gemiddeld gewicht. In de Najaarsnota is de raming naar boven bijgesteld. De definitieve opbrengst (0,1% lager dan de bijgestelde raming) geeft aan dat de bijstelling van het budget terecht is geweest.

 
Verordening precariobelasting Zuid-Holland

precariobelasting wordt geheven over het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie Zuid-Holland.

In de verordening precariobelasting zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. Voor het belastingjaar 2014 zijn de tarieven voor de precariobelasting niet geïndexeerd. De heffingen 2014 zijn opgelegd conform de bij de verordening behorende tarieventabel.

 
Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo)

Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel BRIKS. De provincie was al bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC/BRZO), maar met de inwerkingtreding van de Wabo is de provincie ook het bevoegd gezag voor de zogeheten BRIKS-taken[5]. Voorheen waren deze taken de bevoegdheid van gemeenten. Voor de uitvoering hiervan heeft de provincie niet zelf de expertise in huis gehaald. De provincie heeft deze taak belegd bij de omgevingsdiensten. Over de BRIKS-onderdelen van een vergunning mag de provincie leges heffen. De geïnde leges dekken grotendeels de kosten gemaakt ten behoeve van de BRIKS-onderdelen en voor de integratie daarvan in de Omgevingsvergunning.

De Wabo-legesverordening is in 2012 herzien en benoemd als Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013.

 
Heffingsverordening grondwaterbeheer Zuid-Holland

Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per kubieke meter onttrokken hoeveelheid water. De heffingen 2014 zijn opgelegd conform de bij de verordening tarieventabel.

 
Verordening Nazorgheffing gesloten stortplaatsen

Het Fonds Nazorg is een zelfstandig rechtspersoon. Provinciale Staten stellen jaarlijks het tarief van de heffing vast. Het feit dat de nazorgheffing wordt opgelegd door de provincie is aanleiding om de heffing hier te noemen. De heffing heeft echter geen effect op de provinciale begroting. De heffingen 2014 zijn opgelegd conform de bij de verordening behorende tarieventabel.

 

Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing.

In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven.

 
Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten

Jaar

(bedragen in €)

2011

2012

2013

2014

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

235

240

212

231

 

De lastendruk is iets meer toegenomen dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de toename van het gemiddeld gewicht van het wagenpark.

IPPC staat voor 'Integrated Pollution Prevention and Control'; BRZO staat voor 'Besluit Risico Zware Ongevallen. BRIKS staat voor 'Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop'.