Paragraaf Duurzaamheid

De Paragraaf Duurzaamheid maakt sinds de Begroting 2010 onderdeel uit van de begrotingscyclus. De Paragraaf Duurzaamheid is een weergave van een selectie van doelen die in de begroting staan. Bij het opstellen van deze paragraaf is een balansbenadering gebruikt. Concreet gaat het om het vinden van een balans tussen sociaal-culturele, ecologische en economische ontwikkeling (People, Planet en Profit). Per saldo wordt een evenwicht nagestreefd. Met het hanteren van deze balansbenadering wordt aangesloten bij de algemeen gangbare definitie van duurzaamheid, waarbij duurzame ontwikkeling aansluit op de behoeften van het heden zonder de behoeften elders of van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid. Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich, maar een aspect dat meegenomen kan worden. Er is gezocht naar de balans tussen een consistente Paragraaf Duurzaamheid en een presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te staan.

Er is gekozen voor doelen en Effectindicatoren:

  • waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft;
  • waarbij sprake is van een afweging tussen ‘People, Planet en Profit’.

De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de voortgang op de geselecteerde indicatoren. Het doelbereik wordt ook zichtbaar gemaakt in een diagram, deze zal in de Jaarrekening 2014 gepresenteerd worden.

Uit de begroting zijn de volgende doelen geselecteerd met bijbehorende Effectindicatoren.

Thema

Maatschappelijk doel

Effectindicator

Toelichting

Water

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.

In het kader van waterveiligheid zet de provincie de duurzame versterking van de dijken onverminderd voort.

Water

Voldoende schoon en zoet water

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

In de provinciale verordening worden de regels voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater vastgelegd.

Recreatie

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland

Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door groene recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden.

Natuur

Behoud van biodiversiteit

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland

De duurzame aanleg, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.

Mobiliteit

Adequaat regionaal vervoersaanbod

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

Er wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de BDU is dit een ambitieuze doelstelling.

Gezondheid

Beter leefmilieu met minder hinder

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

Goede luchtkwaliteit is een essentiële voorwaarde voor een duurzame leefomgeving. De provincie heeft hier een wettelijke verantwoordelijkheid.

Economie

Een sterke regionale economie

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten Gedeputeerde Staten deze collegeperiode in op herstructurering van bedrijventerreinen.

Energie

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

De provincie faciliteert via haar ruimtelijk instrumentarium initiatieven voor duurzame energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte.

Cultuur

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Barometer culturele kwaliteit

Het is van belang dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van cultureel historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.

Effectindicator

nulmeting

2014

2015

2016

2017

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.

0

0

0

0

0

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

4 (3%)

-

10 (8%)

-

-

Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland

131.000

7%

7%

3%

3%

Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid Holland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010)

100

100

100

100

100

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

465 miljoen kilometer

0%

1%

2%

3%

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid‑Holland

81.000

(2009)

10%

(8100)

70%

(56.700)

0%

0%

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

75

125

150

150

150

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

250

325

350

375

400

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan Instituut

100

106

110

110

110

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

 

De paragraaf Duurzaamheid is een weergave van een selectie van doelen die in de begroting staan. Deze paragraaf maakt sinds de Begroting 2010 onderdeel uit van de begrotingscyclus. De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid. Er is gekozen voor doelen en Effectindicatoren waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft en waarbij sprake is van een afweging tussen 'People, Planet en Profit'. Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich, maar een aspect dat meegenomen kan worden. Er is gezocht naar de balans tussen een consistente paragraaf Duurzaamheid en een presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te staan.

De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de voortgang op de geselecteerde indicatoren. Uit de begroting zijn de volgende doelen geselecteerd met bijbehorende Effectindicatoren.

 

Thema

Maatschappelijk doel

Effectindicator

Toelichting

Water

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolg van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.

In het kader van waterveiligheid zet de provincie de duurzame versterking van de dijken onverminderd voort.

Water

Voldoende schoon en zoet water

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

In de provinciale verordening worden de regels voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater vastgelegd.

Recreatie

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland

Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door groene recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden.

Natuur

Behoud van biodiversiteit

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland

De duurzame aanleg, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.

Mobiliteit

Adequaat regionaal vervoersaanbod

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

Er wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de BDU is dit een ambitieuze doelstelling.

Gezondheid

Beter leefmilieu met minder hinder

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

Goede luchtkwaliteit is een essentiële voorwaarde voor een duurzame leefomgeving. De provincie heeft hier een wettelijke verantwoordelijkheid.

Economie

Een sterke regionale economie

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten Gedeputeerde Staten deze collegeperiode in op herstructurering van bedrijventerreinen.

Energie

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

De provincie faciliteert via haar ruimtelijk instrumentarium initiatieven voor duurzame energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte.

Cultuur

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Barometer culturele kwaliteit

Het is van belang dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van cultureel historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.Effectindicator

Doelbereik

Doel 2014

Prestatie 2014

Aantal inwoners dat getroffen wordt door overstromingen als gevolgen van het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.

0

0

0

Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

4 (3%)

-

3

Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland

131.000

7%

4%

Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland op basis van Alterrasystematiek (index ten opzichte van 2010)

100

100

104

Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies

465 mln kilometer

0%

Wordt niet gerapporteerd

Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland

81.000

(2009)

10%

(8100)

20%

(16.870)

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

75

125

97

Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie

250

325

316

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

106

116