Overzicht van inkomsten en uitgaven: investeringen

Overzicht van inkomsten en uitgaven: investeringen

Investeringen per programma (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2012

Begroting 2013 na Voorjaarsnota

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Uitgaven

Programma

1

Groen en Water

1.252

504

2.129

841

341

565

2

Mobiliteit en Milieu

175.753

213.322

292.119

384.741

294.904

213.882

3

Ruimte, Wonen en Economie

1.600

1.644

1.248

832

2.406

0

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

114

108

0

0

0

0

6

Middelen

10.080

35

0

0

0

0

7

Bedrijfsvoering

5.521

9.722

9.147

12.622

13.010

7.820

Totaal Uitgaven

194.321

225.335

304.643

399.036

310.661

222.267

Inkomsten

Programma

1

Groen en Water

0

270

270

270

270

270

2

Mobiliteit en Milieu

65.485

82.017

95.755

115.736

141.746

71.997

3

Ruimte, Wonen en Economie

0

0

0

0

-39

0

6

Middelen

846

795

755

754

754

754

Totaal Inkomsten

66.331

83.081

96.779

116.761

142.731

73.021

Saldo Investeringen

-127.990

-142.254

-207.864

-282.275

-167.930

-149.246

Toelichtingen investeringen

Programma 1

Uitgaven

Voor de uitvoering van het project Meeslouwerplas is € 0,5 mln voor 2014 opgenomen in de begroting conform het vastgestelde projectplan Meeslouwerplas.

De investering in het provinciaal recreatiegebied Vlietland betreft de aanleg van een parkeerplaats en een toegangsweg in het provinciale recreatiegebied Vlietland. Door vertragingen bij het afsluiten van het erfpachtcontract voor het provinciaal recreatiegebied is de planning van de investering gewijzigd. De uitgaven zijn € 1,3 mln in 2014 en € 0,5 mln in 2015.

Tot slot zijn de uitgaven in het kader van de Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) voor 2014 begroot op € 0,4 mln. Voor 2015 is de investeringsuitgave begroot op € 0,3 mln, voor 2016 op € 0,3 mln en voor 2017 op € 0,6 mln. Het betreft hier de kosten voor de projectorganisatie, communicatie, advisering en engineering.

Inkomsten

Het betreft hier de inkomsten van het project Meeslouwerplas voor storten van grond of slib in de plas met een bedrag van € 0,27 mln meerjarig.

Programma 2

Uitgaven en inkomsten

Nota Budgetbehoefte DBI

Vanuit de nota Budgetbehoefte worden voor 2014 en verder grootschalig onderhoud, niet vallend onder functionele verbetering (zie toelichting MPI), de onderstaande bedragen aan investeringsuitgaven en-inkomsten geraamd. In 2015 worden naast het reguliere programma ook de doorgeschoven complexere projecten opgepakt, waardoor incidenteel extra investeringsuitgaven worden gedaan. Het meerjarige gemiddelde aan investeringsuitgaven blijft binnen de kaders zoals geformuleerd in de nota Budgetbehoefte.

(bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Lasten

67.082

69.852

41.593

50.296

Baten

11.013

3.335

2.000

0

Netto

56.069

66.517

39.593

50.296

MPI

Elk jaar wordt het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur, afgekort MPI, tegelijk met de begroting van de provincie Zuid-Holland opgesteld en vastgesteld. De investeringen in de provinciale (vaar)weginfrastructuur zijn opgenomen in het MPI 2014 t/m 2028. Het betreft investeringen in wegen, openbaar vervoer, fietspaden, verkeersveiligheid en vaarwegen.

(bedragen x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Lasten

225.037

314.889

253.311

163.586

Baten

84.742

112.401

139.746

71.997

Netto[19]

140.295

202.488

133.565

91.589

De ervaring leert dat ten opzichte van de onderbouwde planning van mobiliteitsprojecten nog vertraging optreedt, zonder dat vooraf te voorspellen is welk projecten hiermee te maken krijgen. Om deze reden wordt er een financieel-technische maatregel ingevoerd. De investeringen voor mobiliteitsprojecten in de jaarschijven van de begroting worden technisch verlaagd met 10% in het begrotingsjaar (2014) en 20% in de drie volgende jaren (2015 t/m 2017). Het is nadrukkelijk geen bezuiniging: alle budgetten van de projecten blijven via de opname van budgettotalen in de begroting gegarandeerd, alleen wordt het gedeelte dat neerslaat in de vier jaarschijven van de meerjarenraming verlaagd. Door het gebruik van de financieel-technische maatregel ontstaat een reëler beeld van de investeringen en daarmee een beter inzicht in het verwachte EMU-saldo.

Programma 3

Dit betreft de provinciale bijdrage infrastructuur aan alternatief bedrijventerrein Hoeksche Waard (Westelijke Dordtse oevers).

Programma 6

Uitoefenen Treasuryfunctie.

Programma 7

Uitgaven

Bedrijfsvoering

De investeringen in de bedrijfsvoering bestaan uit: uitvoering Strategische huisvestingsvisie in 2014-2016, Meerjarig onderhoud- en investeringsprogramma gebouwen en het Meerjaren bedrijfs- en informatieplan

2012-2015. In 2014 zijn de uitgaven € 9,2 mln.

Huisvesting

De Strategische huisvestingsvisie is in 2010 vastgesteld. De visie spitst zich toe op de punten flexibel kantoorconcept (bouwdeel A/B/D-punt) en modernisering bestuursgebouw (bouwdeel C). Voor de projecten flexibel kantoorconcept en modernisering C-gebouw is in totaal € 13,3 mln investeringsbudget beschikbaar gesteld. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De uitvoering is gepland voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Het budget is voor deze jaren verdeeld in respectievelijk € 1,6 mln, € 5,3 mln en € 5,0 mln.

Voor regulier beheer en onderhoud van de provinciale gebouwen zijn investeringsmiddelen benodigd voor onder andere vervanging van technische installaties. In 2014 is voor het Meerjarig onderhoud- en investeringsprogramma gebouwen (MJOP) een budget van € 2,9 mln gereserveerd.

ICT

In het Meerjaren Bedrijfs- en Informatieplan 2013-2016 zullen processen, informatietechnologie en informatievoorziening op integrale wijze verder worden ontwikkeld. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen worden concrete projecten geselecteerd en geprioriteerd die zo veel mogelijk bijdragen aan de doelen van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015. Deze investeringen vragen jaarlijks een projectenbudget van € 4,3 mln en een budget voor vervangingsinvesteringen van € 0,4 mln.

De bedragen wijken af van de totalen in het MPI omdat een klein deel van de MPI-investeringen in andere programma’s is opgenomen en door de stelpost (financieel-technische verlaging) van de investeringsuitgaven en- inkomsten.