Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

2012

2013 na VJN

2014

2015

2016

2017

Lasten

Programma

1

Groen en Water

118.816

229.467

151.004

113.526

94.411

76.719

2

Mobiliteit en Milieu

363.422

423.369

374.925

398.608

379.443

379.540

3

Ruimte, Wonen en Economie

86.567

129.858

80.794

47.544

48.118

41.914

4

Bestuur en Samenleving

213.373

211.575

183.912

70.253

52.253

51.922

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

21.091

17.288

8.428

4.407

3.945

3.471

6

Middelen

8.025

5.197

14.226

2.493

2.379

-393

Totaal lasten

811.293

1.016.753

813.289

636.832

580.549

553.174

Baten

Programma

1

Groen en Water

68.725

129.531

78.344

36.578

34.776

34.126

2

Mobiliteit en Milieu

110.234

150.103

109.545

101.227

99.676

105.508

3

Ruimte, Wonen en Economie

10.673

7.810

1.288

890

890

890

4

Bestuur en Samenleving

113.591

117.879

116.273

861

861

861

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

13.301

30

30

30

30

30

6

Middelen

539.221

507.450

499.755

468.754

452.406

451.377

Totaal baten

855.747

912.803

805.236

608.340

588.637

592.791

Resultaat voor bestemming

44.454

-103.950

-8.053

-28.492

8.088

39.618

Bijdrage uit reserve

Programma

1

Groen en Water

18.418

35.923

16.638

11.824

14.853

431

2

Mobiliteit en Milieu

34.012

33.468

47.543

78.161

31.152

10.245

3

Ruimte, Wonen en Economie

15.972

61.080

14.759

1.518

362

0

4

Bestuur en Samenleving

4.203

298

55

1.000

0

0

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

3.142

13.815

4.949

800

450

0

6

Middelen

49.852

8.887

362

292

126

0

Totaal bijdrage uit reserve

125.598

153.471

84.306

93.593

46.943

10.675

Storting in reserve

Programma

1

Groen en Water

32.416

1.070

10.450

423

75

0

2

Mobiliteit en Milieu

58.052

21.718

49.959

60.986

36.881

17.452

3

Ruimte, Wonen en Economie

39.486

16.818

1.100

1.100

0

0

4

Bestuur en Samenleving

3.175

1.000

0

0

0

0

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

11.300

5.000

3.200

0

0

0

6

Middelen

10.552

3.915

11.544

2.500

0

0

Totaal storting in reserve

154.982

49.520

76.252

65.009

36.956

17.452

Resultaat na bestemming

15.070

0

0

92

18.075

32.841

Toelichting baten en lasten

In het overzicht van baten en lasten staat opgenomen wat het resultaat is voor bestemming (alleen exploitatie) en wat het resultaat is na bestemming (inclusief bijdragen en stortingen in reserves).

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De basis voor de begroting en het meerjarenperspectief is het financieel perspectief tot en met de Voorjaarsnota 2013. De Begroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 zijn opgebouwd op basis van de vastgestelde meerjarenraming 2013-2016, de Voorjaarsnota 2013, de Kadernota 2014 en de Meicirculaire. Voor de ontwikkeling van de financiële ruimte wordt verwezen naar het overzicht in het Budgettair kader aan het begin van dit boekwerk. Bij het opstellen van de begroting is verder onder andere rekening gehouden met de onderstaande uitgangspunten.

Indexering materiële budgetten en gesubsidieerde instellingen

De indexeringen van de provinciale materiele budgetten en gesubsidieerde instellingen vinden dit jaar niet plaats. Er vindt alleen indexering plaats, waarin dit verplicht en/of extern van aard is. De budgetten van gemeenschappelijke regelingen, subsidieregeling Landelijk Gebied, IODS en Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur zijn geïndexeerd.

Rente

In deze begroting zijn de rentelasten gebaseerd op de in de meerjarenraming verwerkte ontwikkeling van de (groeiende) financieringsbehoefte enerzijds en de teruglopende eigen financieringsmiddelen anderzijds. Voor 2014 is bij de berekening van het te hanteren rentepercentage op investeringen rekening gehouden met de volgende vier rentepercentages:

Rentepercentage voor lang geld: 2,67%

Prognose marktrente 2,94%

Feitelijke rentedruk 4,44%

Rekenrente laatst vastgestelde begroting 3,41%

De omrekening van deze percentages leidt tot een berekende rente van 3,37%.

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit:

A. Afschrijvingen en toegerekende rente en

B. bespaarde rente.

Ad A. Afschrijvingen en toegerekende rente

Onderwerp (bedragen x € 1 mln)

2014

2015

2016

2017

Raming Begroting 2013

101,58

112,36

122,91

122,91

mutaties toegerekende rente

-6,86

-6,77

-4,77

-1,33

mutaties afschrijvingen

-2,75

-2,29

1,51

4,99

Totaal mutatie kapitaallasten

-9,62

-9,06

-3,26

3,66

Raming Begroting 2014

91,66

103,30

119,65

126,58

De kapitaallasten bestaan uit afschrijvingen op de activa en de toegerekende rente op deze activa. De mutaties op de afschrijvingen zijn voornamelijk het gevolg van verschuivingen in de investeringen in de jaren 2013 t/m 2016.

De mutaties op de toegerekende rente heeft meerdere oorzaken:

· Het rentepercentage is gewijzigd. In Begroting 2013 is voor het jaar 2014 gerekend met 3,30%. In de huidige begroting wordt gerekend met een rentepercentage van 3,37%.

· Er heeft een verschuiving van investeringen naar latere jaren plaatsgevonden.

Ad B. Bespaarde rente

Onderwerp

(bedragen x € 1 mln)

2014

2015

2016

2017

Stand bij Begroting 2013

19,67

23,08

21,13

21,13

Mutaties toegerekende rente aan activa

-6,86

-6,77

-4,77

-1,33

Mutaties betaalde rente opgenomen geldleningen

-0,11

-0,60

0,52

-2,95

Totaal mutatie

-6,97

-7,41

-4,25

-4,78

Stand bij Begroting 2014

12,70

15,67

16,88

16,85

De bespaarde rente is het verschil tussen de betaalde rente op opgenomen geldleningen en de toegerekende rente aan de activa.

De mutaties op de bespaarde rente zijn voornamelijk veroorzaakt door verschuivingen in de geplande investeringen voor de jaren 2013 tot en met 2016:

Onderwerp

(bedragen x € 1 mln)

2013

2014

2015

2016

Begrote investeringen in Begroting 2013

150

177

217

226

Begrote investeringen in Begroting 2014

142

208

282

168

Mutatie investeringen

-8

31

65

-58

Als gevolg van gewijzigde investeringsbedragen wijzigt de toegerekende rente, maar ook de financieringsbehoefte wijzigt. De financieringsbehoefte zal in eerste instantie naar achteren verschuiven, zoals ook te zien is bij de mutaties betaalde rente opgenomen geldleningen. In 2015 en 2016 is meer financiering nodig dan in 2013 gepland om alle investeringen uit te kunnen voeren. In die jaren is de investeringsbehoefte ten opzichte van Begroting 2013 toegenomen.

Loonkosten

De loonkosten worden normatief in de begroting opgenomen. Voor iedere functieschaal is een normbedrag vastgesteld gebaseerd op 98% van het maximum van de functieschaal. Vervolgens wordt, rekening houdend met een vacatureruimte van minimaal 2%, het loonbudget bepaald op basis van 98% van de formatie x het normbedrag. Jaarlijks worden de normbedragen bijgesteld met de gevolgen van CAO-stijgingen en het werkgeversaandeel van de premies.

Kostenverdeling

Tot en met 2011 kende de provincie een kostenverdeling op het niveau van productgroep en werden organisatiekosten grotendeels doorbelast op basis van ingeschatte inspanningspercentages. Vanaf 2012 wordt, conform het door PS vastgestelde beleid (besluit 6172 d.d. 28 april 2010), de kostenverdeling verder verfijnd naar het niveau van deelproducten en worden kosten feitelijk toegerekend op basis van tijdschrijven.

De opbouw van de organisatiekosten en de doorbelasting naar programma’s kan als volgt worden weergegeven:

Kosten

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2013

Begroting 2014

Loonkosten

119.847

117.274

Indirecte kosten

29.648

28.531

Totaal te verdelen

149.495

145.805

Verdeling naar programma

   

1 Groen en Water

26.319

27.641

2 Mobiliteit en Milieu

64.920

62.773

3 Ruimte, Wonen en Economie

23.834

23.550

4 Bestuur en Samenleving

25.276

23.957

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

102

107

6 Middelen

9.044

7.778

Totale verdeling

149.495

145.805

Uitkering Provinciefonds

De meerjarenraming voor de uitkering uit het Provinciefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2013.

Hierin zijn zowel de meerjarige ontwikkelingen aangegeven ten aanzien van de algemene uitkering als van decentralisatieuitkeringen. Bij het ramen van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een behoedzaamheidsmarge van 1%.

opcenten Motorrijtuigenbelasting

Bij het ramen van de inkomsten uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in het wagenpark. Hierbij gaat het zowel om volume (aantallen auto's) als gewicht. Deze variabelen zijn van invloed op de inkomsten. Bij de raming wordt rekening gehouden met een behoedzaamheidsmarge van 1% om beperkte afwijkingen in volume, gewicht en dergelijke op te kunnen vangen.

In het Hoofdlijnenakkoord is ten aanzien van de opcenten opgenomen de inflatiecorrectie voor de helft achterwege te laten. Per jaar wordt bezien of de volledige correctie achterwege kan blijven, afhankelijk van het financieel perspectief. Om de lastenverhoging voor de burger te beperken, is voor 2014 de verhoging met de helft van de inflatie achterwege gelaten.

Investeren, waarderen en afschrijven

De investeringen en afschrijvingen voor 2014 en verder zijn opgenomen conform de beleidsuitgangspunten zoals vastgesteld in de beleidsnota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen 2010.

Verschillen Begroting 2013 na Voorjaarsnota 2013 - Begroting 2014

(bedragen

x € 1.000)

Begroting na wijziging 2013

Begroting 2014

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1

                 

Doel 1.1

9.744

1.337

-8.407

5.819

290

-5.529

3.925

-1.047

2.878

Doel 1.2

6.604

2.640

-3.964

5.629

1.883

-3.746

974

-757

217

Doel 1.3

139.076

89.472

-49.604

72.305

41.425

-30.881

66.771

-48.048

18.723

Doel 1.4

32.035

12.609

-19.426

27.553

13.018

-14.535

4.482

409

4.891

Doel 1.5

42.008

23.473

-18.535

39.698

21.729

-17.969

2.310

-1.744

566

Subtotaal

229.467

129.531

-99.936

151.004

78.344

-72.660

78.463

-51.187

27.276

Programma 2

                 

Doel 2.1

111.424

4.171

-107.254

107.114

4.263

-102.851

4.311

92

4.403

Doel 2.2

134.137

39.237

-94.899

118.173

23.573

-94.600

15.964

-15.664

299

Doel 2.3

90.089

77.062

-13.027

90.515

78.310

-12.205

-427

1.248

821

Doel 2.4

87.719

29.633

-58.086

59.123

3.400

-55.723

28.596

-26.233

2.363

Subtotaal

423.369

150.103

-273.266

374.925

109.545

-265.379

48.444

-40.558

7.886

Programma 3

                 

Doel 3.1

14.302

330

-13.973

15.248

0

-15.248

-946

-330

-1.276

Doel 3.2

16.469

117

-16.352

14.009

0

-14.009

2.460

-117

2.343

Doel 3.3

35.798

6.267

-29.531

17.381

910

-16.472

18.417

-5.357

13.059

Doel 3.4

59.918

1.096

-58.822

32.432

379

-32.053

27.487

-717

26.769

Doel 3.5

3.370

0

-3.370

1.724

0

-1.724

1.646

0

1.646

Subtotaal

129.858

7.810

-122.048

80.794

1.288

-79.506

49.063

-6.521

42.542

Programma 4

                 

Doel 4.1

18.569

666

-17.903

17.985

666

-17.318

585

0

585

Doel 4.2

5.415

131

-5.284

4.710

131

-4.579

705

0

705

Doel 4.3

131.427

117.014

-14.414

128.998

115.412

-13.586

2.430

-1.602

828

Doel 4.4

15.460

0

-15.460

12.477

0

-12.477

2.983

0

2.983

Doel 4.5

16.142

68

-16.074

14.649

63

-14.586

1.493

-5

1.489

Doel 4.6

24.561

0

-24.561

5.093

0

-5.093

19.468

0

19.468

Subtotaal

211.575

117.879

-93.696

183.912

116.273

-67.639

27.663

-1.606

26.057

Programma 5

                 

Doel 5.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Doel 5.2

2.263

30

-2.233

2.117

30

-2.087

146

0

146

Doel 5.3

13.455

0

-13.455

4.174

0

-4.174

9.281

0

9.281

Doel 5.4

425

0

-425

343

0

-343

82

0

82

Doel 5.5

1.145

0

-1.145

1.496

0

-1.496

-351

0

-351

Doel 5.6

0

0

0

298

0

-298

-298

0

-298

Subtotaal

17.288

30

-17.258

8.428

30

-8.398

8.860

0

8.860

Programma 6

                 

Doel 6.1

5.197

202.450

197.253

14.226

174.755

160.529

-9.029

-27.695

-36.724

Doel 6.2

0

305.000

305.000

0

325.000

325.000

0

20.000

20.000

Subtotaal

5.197

507.450

502.253

14.226

499.775

485.529

-9.029

-7.695

-16.724

Resultaat voor bestemming

1.016.753

912.803

-103.950

813.289

805.236

-8.053

203.464

-107.567

95.897

Conform het BBV is er een toelichting gemaakt op de aanmerkelijke verschillen tussen de geraamde bedragen van het begrotingsjaar 2014 en de geraamde bedragen van het vorig begrotingsjaar na wijziging (Begroting 2013 na Voorjaarsnota 2013). Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met + een voordeel is en met een - teken een nadeel is.

Hieronder worden de aanmerkelijke verschillen per programma toegelicht:

Programma 1 Groen en Water

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

     

Fluctuaties in de rijksbijdrage aan de zandmotor

2.027

-1.047

980

Fluctuaties in de uitvoering van het project zwakke schakels

2.010

 

2.010

Apparaatslasten

-212

 

-212

Diverse aanpassingen van geringe omvang

100

 

100

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

     

Fluctuaties in de rijksbijdrage aan de synergieprojecten water

631

-757

-126

Fluctuaties in de uitvoering van het project raingain

251

 

251

Apparaatslasten

85

 

85

Diverse aanpassingen van geringe omvang

7

 

7

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

     

Fluctuaties in de uitvoering van PMR projecten

-14.755

14.743

-12

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma groen

81.470

-62.600

18.870

Fluctuaties in de bedrijfsvoering G.Z-H

191

-190

1

Kapitaallasten

114

 

114

Apparaatslasten

-179

 

-179

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-70

 

-70

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

     

Fluctuaties in de uitvoering van EU projecten

2.453

-2.453

0

Fluctuaties in de rijksbijdrage aan het project programmatische aanpak stikstof

-1.663

1.801

138

Fluctuaties in de rijksbijdrage voor het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen

-671

1.267

596

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma groen

4.150

-207

3.943

Apparaatslasten

18

 

18

Diverse aanpassingen van geringe omvang

195

 

195

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

     

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma groen

2.007

-1.319

688

Fluctuaties in de uitvoering van het project Hof van Delfland

482

-425

57

Fluctuaties in de uitvoering van het project IODS A4-Midden Delfland

-493

 

-493

Kapitaallasten

52

 

52

Apparaatslasten

93

 

93

Diverse aanpassingen van geringe omvang

169

 

169

Saldo

78.463

-51.187

27.276

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

     

Fluctuaties in baten en lasten beheer en onderhoud exploitatie

2.432

92

2.524

Ontwikkeling kapitaallasten

-3.509

0

-3.509

Ontwikkeling apparaatslasten

5.388

0

5.388

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

     

Regionale infrastructuur

18.185

-17.778

407

Goederenvervoer

-2.609

4.893

2.284

Ontwikkeling kapitaallasten

3.543

0

3.543

Ontwikkeling apparaatslasten

-3.251

0

-3.251

Diverse activiteiten en projecten mobiliteit

96

-2.779

-2.683

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

     

Exploitatie OV

0

1.222

1.222

Exploitatie Waterbus / Fast Ferry

-500

27

-473

Ontwikkeling apparaatslasten

215

0

215

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-142

-1

-143

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met milieu met minder hinder

     

Luchtkwaliteit NSL

25.575

-24.575

1.000

Leren voor duurzame ontwikkeling 2

663

-663

0

IPO-activiteiten

1.052

-1.052

0

Uitvoeringsdiensten (lump-sum)

869

0

869

Ontwikkeling kapitaallasten

38

0

38

Ontwikkeling apparaatslasten

86

0

86

Diverse aanpassingen van geringe omvang

313

57

370

Saldo

48.444

-40.558

7.886

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

     

Opruimen verspreid glas'12-15

-594

0

-594

Projectmanagementkosten Deltapoort

347

-307

40

Ontwikkeling apparaatslasten

-920

0

-920

Diverse aanpassingen van geringe omvang

222

-23

199

Doel 3.2

Vraag en aanbod aan woningen in balans

     

ISV3

1.128

0

1.128

IBB vervallen rijksbijdragen

117

-117

0

Ontwikkeling apparaatslasten

1.215

0

1.215

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

     

Aanpak spoedlocaties (bij Voorjaarsnota 2014 bijstelling op basis van de in 2013 opgestelde Midterm review)

1.000

0

1.000

Programma Herontwikkeling Gasfabrieksterreinen

3.500

0

3.500

Claim waterkwaliteitsbeheerders

8.280

0

8.280

Project Hollandsche IJssel

3.462

-5.538

-2.076

Diverse activiteiten bodemsanering

2.313

201

2.514

Ontwikkeling apparaatslasten

-159

0

-159

Diverse aanpassingen van geringe omvang

21

-20

1

Doel 3.4

Een sterke regionale economie

     

Apparaatslasten

294

0

294

In 2013 uitkering subsidie Hoeksche Waard - Alternatieve locatie Nieuw Reijerwaard

26.750

0

26.750

Fluctuaties in de uitvoering van herstructurering bedrijventerreinen

1.855

0

1.855

Fluctuaties in de uitvoering van diverse projecten met betrekking tot het versterken van de regionale clusters

-2.754

-650

-3.404

Subsidietaakstelling Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme

537

0

537

Diverse aanpassingen van geringe omvang

804

-67

737

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

     

Apparaatslasten

-97

0

-97

Green Deal (sanering asbestdaken)

1.500

0

1.500

Diverse aanpassingen van geringe omvang

243

0

243

Saldo

49.063

-6.521

42.542

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

     

Apparaatslasten

374

0

374

Diverse aanpassingen van geringe omvang

211

0

211

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

     

Apparaatslasten

605

0

605

Diverse aanpassingen van geringe omvang

100

0

100

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

     

Apparaatslasten

-202

0

-202

Bijstelling doeluitkering Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening

2.193

-1.572

621

Bezuiniging op subsidie Regionale Agenda Samenleving

458

0

458

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-19

-30

-49

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

     

Apparaatslasten

349

0

349

Bezuiniging op subsidies Maatschappelijke Participatie

2.588

0

2.588

Diverse aanpassingen van geringe omvang

46

0

46

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

     

Apparaatslasten

107

0

107

Bezuiniging op subsidies cultuurparticipatie

1.414

0

1.414

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-28

-5

-33

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik

     

Recentralisatie regionale omroepen

19.381

0

19.381

Apparaatslasten

87

0

87

Saldo

27.663

-1.606

26.057

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

     

Uitvoering van de strategie voor de verschillende deelgebieden.

146

0

146

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

     

Nota Ruimte Middelen voor Oude Rijn Zone

9.281

0

9.281

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

     

Jaar 2014 voor nadere uitwerking, implementatie en afronding

82

0

82

Doel 5.5

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

     

In 2014 worden een 6 tal projecten uitgevoerd.

-351

0

-351

Doel 5.6

Integrale projecten algemeen

     

Algemene middelen voor de IRP’s staan in de Begroting 2013 onder doel 5.5.

-298

0

-298

Saldo

8.860

0

8.860

Programma 6 Middelen

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

     

Ontwikkelingen Provinciefonds

 

-25.969

-25.969

Bijstelling resultaten uit vermogen en deelnemingen

 

-1.695

-1.695

Incidentele bezuiniging Voorjaarsnota 2013

-7.215

 

-7.215

Taakstelling en reserveringen

740

 

740

Ontwikkelingen apparaatslasten

1.266

 

1.266

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-220

-31

-251

Invoering IKB

-3.600

 

-3.600

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

     

Vervallen vrijstelling motorijtuigenbelasting voor energiezuinige auto’s

 

20.000

20.000

Saldo

-9.029

-7.695

-16.724

Verschillen Jaarrekening 2012 - Begroting 2014

(bedragen

x € 1.000)

Jaarrekening 2012

Begroting 2014

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1

                 

Doel 1.1

5.246

0

-5.246

5.819

290

-5.529

-573

290

-283

Doel 1.2

5.472

3.113

-2.359

5.629

1.883

-3.746

-157

-1.230

-1.387

Doel 1.3

53.375

30.966

-22.409

72.305

41.425

-30.881

-18.930

10.458

-8.472

Doel 1.4

17.988

11.800

-6.188

27.553

13.018

-14.535

-9.565

1.218

-8.347

Doel 1.5

36.736

22.846

-13.890

39.698

21.729

-17.969

-2.962

-1.117

-4.079

Subtotaal

118.816

68.725

-50.091

151.004

78.344

-72.660

-32.188

9.619

-22.569

Programma 2

                 

Doel 2.1

100.974

5.187

-95.786

107.114

4.263

-102.851

-6.140

-925

-7.065

Doel 2.2

106.411

22.794

-83.617

118.173

23.573

-94.600

-11.762

779

-10.983

Doel 2.3

73.928

63.559

-10.368

90.515

78.310

-12.205

-16.588

14.751

-1.837

Doel 2.4

82.109

18.694

-63.415

59.123

3.400

-55.723

22.987

-15.294

7.693

Subtotaal

363.422

110.234

-253.187

374.925

109.545

-265.379

-11.503

-689

-12.192

Programma 3

                 

Doel 3.1

12.341

100

-12.240

15.248

0

-15.248

-2.908

-100

-3.008

Doel 3.2

13.704

-2.099

-15.803

14.009

0

-14.009

-305

2.099

1.794

Doel 3.3

25.328

1.862

-23.466

17.381

910

-16.472

7.946

-952

6.994

Doel 3.4

32.344

10.756

-21.588

32.432

379

-32.053

-87

-10.378

-10.465

Doel 3.5

2.850

54

-2.795

1.724

0

-1.724

1.126

-54

1.072

Subtotaal

86.567

10.673

-75.893

80.794

1.288

-79.506

5.772

-9.385

-3.613

Programma 4

                 

Doel 4.1

20.387

751

-19.636

17.985

666

-17.318

2.402

-84

2.318

Doel 4.2

4.750

0

-4.750

4.710

131

-4.579

40

131

171

Doel 4.3

130.839

112.357

-18.482

128.998

115.412

-13.586

1.841

3.056

4.896

Doel 4.4

14.582

0

-14.582

12.477

0

-12.477

2.105

0

2.105

Doel 4.5

16.683

484

-16.199

14.649

63

-14.586

2.034

-421

1.613

Doel 4.6

26.132

0

-26.132

5.093

0

-5.093

21.039

0

21.039

Subtotaal

213.373

113.591

-99.781

183.912

116.273

-67.639

29.461

2.681

32.142

Programma 5

                 

Doel 5.1

4.525

558

-3.967

0

0

0

4.525

-558

3.967

Doel 5.2

3.054

-25

-3.079

2.117

30

-2.087

937

55

992

Doel 5.3

12.633

12.549

-84

4.174

0

-4.174

8.459

-12.549

-4.090

Doel 5.4

871

219

-652

343

0

-343

528

-219

309

Doel 5.5

8

0

-8

1.496

0

-1.496

-1.488

0

-1.488

Doel 5.6

0

0

0

298

0

-298

-298

0

-298

Subtotaal

21.091

13.301

-7.790

8.428

30

-8.398

12.663

-13.271

-608

Programma 6

                 

Doel 6.1

8.025

225.675

217.649

14.226

174.755

160.529

-6.201

-50.920

-57.120

Doel 6.2

0

313.547

313.547

0

325.000

325.000

0

11.453

11.453

Subtotaal

8.025

539.221

531.196

14.226

499.775

485.529

-6.201

-39.446

-45.667

Resultaat voor bestemming

811.293

855.747

44.454

813.289

805.236

-8.053

-1.996

-50.511

-52.507

Conform het BBV wordt er een toelichting gegeven op de aanmerkelijke verschillen tussen Begroting 2014 en de Jaarrekening 2012. Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met + een voordeel is en met een - teken een nadeel is.

Hieronder worden de aanmerkelijke verschillen per programma toegelicht:

Programma 1 Groen en Water

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 1.1

Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

     

Fluctuaties in de rijksbijdrage aan de zandmotor

-290

290

0

Fluctuaties in de uitvoering van het waterveiligheidsbeleid

-591

 

-591

Apparaatslasten

308

 

308

Doel 1.2

Voldoende schoon en zoet water

     

Fluctuaties in de rijksbijdrage aan de synergieprojecten water

976

-976

0

Fluctuaties in de uitvoering van de grondwaterheffing

 

245

245

Fluctuaties in uitvoering project Hollandsche IJssel (Zellingwijk)

 

-498

-498

Apparaatslasten

-1.005

 

-1005

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-128

-1

-129

Doel 1.3

Toename recreatie in het groen binnen de provincie

     

Fluctuaties in de uitvoering van PMR projecten

-14.085

14.166

81

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma groen / ILG

-6.403

-2.804

-9207

Fluctuaties in de bedrijfsvoering GZH

2.013

-904

1109

Kapitaallasten

35

 

35

Apparaatslasten

-490

 

-490

Doel 1.4

Behoud van biodiversiteit

     

Fluctuaties in de uitvoering van EU projecten

     

Fluctuaties in de rijksbijdrage aan het project programmatische aanpak stikstof

-2.687

2.618

-69

Fluctuaties in de rijksbijdrage voor het opstellen van de Natura 2000 beheerplannen

-1.214

1.034

-180

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma groen

-5.610

-977

-6587

Fluctuaties in de uitvoering van agrarisch natuurbeheer

 

-1.457

-1457

Apparaatslasten

-54

 

-54

Doel 1.5

Ontwikkeling en behoud waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

     

Fluctuaties in de uitvoering van het uitvoeringsprogramma groen

-232

-1.117

-1349

Fluctuaties in de uitvoering van de sanering verspreid glastuinbouw

3.927

 

3927

Fluctuaties in de uitvoering van het Groene Hartbeleid

975

 

975

Fluctuaties in de uitvoering van het project IODS A4-Midden Delfland

-7.864

 

-7864

Kapitaallasten

33

 

33

Apparaatslasten

199

 

199

Saldo

-32.188

9.619

-22.569

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 2.1

Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

     

Fluctuaties in baten en lasten beheer en onderhoud exploitatie

-803

-925

-1.728

Ontwikkeling kapitaallasten

-6.615

0

-6.615

Ontwikkeling apparaatslasten

1.278

0

1.278

Doel 2.2

Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

     

Regionale infrastructuur

2.159

-6.300

-4.141

Goederenvervoer

-5.246

5.543

297

ROV

-961

969

8

Ontwikkeling kapitaallasten

-5.012

0

-5.012

Ontwikkeling apparaatslasten

-3722

0

-3.722

Diverse aanpassingen van geringe omvang

1.020

567

1.587

Doel 2.3

Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

     

Exploitatie OV

-12.549

14.680

2.131

Toegankelijkheid OV

-1.169

0

-1.169

Onderhoud / vervanging veren

-1.000

0

-1.000

Sociale veiligheid

-559

0

-559

Ontwikkeling apparaatslasten

-115

0

-115

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-1.196

71

-1.125

Doel 2.4

Een beter leefmilieu met milieu met minder hinder

     

Luchtkwaliteit NSL

14.647

-14.022

625

Vergunningverlening en handhaving DCMR

1.098

-19

1.079

Uitvoering overig grijze wetgeving

1.411

-621

790

Uitvoeringsdiensten (lump-sum)

-10.293

0

-10.293

Ontwikkeling apparaatslasten

15.471

0

15.471

Ontwikkeling kapitaallasten

40

0

40

Diverse aanpassingen van geringe omvang

613

-632

-19

Saldo

-11.503

-689

-12.192

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 3.1

Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

     

Opruimen verspreid glas 2012-2015

224

0

224

Projectmanagementkosten Merwedezone en Deltapoort

-300

0

-300

Ontwikkeling apparaatslasten

-2.435

0

-2.435

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-397

-100

-497

Doel 3.2

Vraag en aanbod aan woningen in balans

     

ISV3

-1.367

2.119

752

Collectief particulier opdrachtgeverschap

350

0

350

Ontwikkeling apparaatslasten

705

0

705

Diverse aanpassingen van geringe omvang

7

-20

-13

Doel 3.3

Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

     

Aanpak spoedlocaties

-4.475

8

-4.467

Programma Herontwikkeling Gasfabrieksterreinen

1.580

0

1.580

Nazorg stortplaatsen Wm

7.289

369

7.658

Project Hollandsche IJssel

1.956

-1.069

887

St. Bodembeheer Krimpenerwaard

666

0

666

Ontwikkelingen apparaatslasten

-135

0

-135

Diverse aanpassingen van geringe omvang

1.064

-260

805

Doel 3.4

Een sterke regionale economie

     

Apparaatslasten

1.128

 

1.128

Hoeksche Waard - Alternatieve locatie Nieuw Reijerwaard: In 2012 ontvangen rijksmiddelen ad € 5,0 mln en bijdragen derden wegens kosten provinciaal inpassingsplan

384

-5.394

-5.011

Fluctuaties in de uitvoering van herstructurering bedrijventerreinen

-276

-2.579

-2.855

Fluctuaties in de uitvoering van diverse projecten met betrekking tot het versterken van de regionale clusters

-1.877

-2.159

-4.036

Diverse aanpassingen van geringe omvang

554

-246

308

Doel 3.5

Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

     

Apparaatslasten

-204

0

-204

Actieprogramma duurzame innovatie

544

0

544

SLOK

324

0

324

Diverse aanpassingen van geringe omvang

462

-54

408

Saldo

5.772

9.385

3.613

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 4.1

Krachtige en slanke provincie

     

Apparaatslasten

119

 

119

Europese netwerken

-147

 

-147

Relatie Provincie en Regio's

-175

 

-175

In de Jaarrekening 2012 is de voorziening pensioenen GS-leden eenmalig verhoogd met € 3,6 mln ten laste van de exploitatie

3.598

 

3.598

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-993

-84

-1.077

Doel 4.2

Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

     

Apparaatslasten

75

 

75

Dekking apparaatslasten

 

131

131

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-35

 

-35

Doel 4.3

Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

     

Apparaatslasten

-428

 

-428

Bijstelling doeluitkering Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening

-6.377

3.055

-3.322

RAS-regio's

8.492

 

8.492

Diverse aanpassingen van geringe omvang

154

0

154

Doel 4.4

Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

     

Apparaatslasten

-362

 

-362

Bezuiniging op subsidies Maatschappelijke Participatie

2.551

 

2.551

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-84

 

-84

Doel 4.5

Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

     

Apparaatslasten

435

 

435

Subsidie restauratie Fort Wierickerschans 2012

652

 

652

Bezuiniging op subsidies cultuurparticipatie

4.316

 

4.316

Toevoeging middelen basisvoorziening cultuurparticipatie

-231

 

-231

Toevoeging rijksmiddelen voor restauratie rijksmonumenten

-3.044

 

-3.044

Beëindiging provinciefondsuitkering voor cultuurparticipatie

1.500

 

1.500

Toevoeging herallocatiemiddelen cultureel erfgoed

-2.000

 

-2.000

Opdrachten erfgoed en ruimte

387

 

387

Diverse aanpassingen van geringe omvang

20

-421

-401

Doel 4.6

Mediavoorzieningen met een goed bereik

     

Recentralisatie regionale omroepen en bezuiniging 2013

20.437

 

20.437

Bezuiniging op subsidie Probiblio

557

 

557

Apparaatslasten

50

 

50

Diverse aanpassingen van geringe omvang

-5

 

-5

Saldo

29.461

2.681

32.142

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 5.1

Aantrekkelijke en bereikbare kust

     

IRP Programma Kust is met ingang van 01-01-2013 geen IRP meer

4.526

-558

3.966

Doel 5.2

Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen

     

Uitvoering van de strategie voor de verschillende deelgebieden.

937

55

992

Doel 5.3

Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur

     

Nota Ruimte Middelen voor Oude Rijn Zone

8.459

-12.549

-4.090

Doel 5.4

Integrale ontwikkeling Zuidvleugel Zuid: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving

     

Jaar 2014 voor nadere uitwerking, implementatie en afronding

528

-219

309

Doel 5.5

Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree-Overflakkee

     

In 2014 worden een 6 tal projecten uitgevoerd.

-1.488

0

-1.488

Doel 5.6

Integrale projecten algemeen

     
 

De algemene middelen voor de IRP’s staan in de Jaarrekening 2012 onder Doel 5.5

-298

0

-298

Saldo

12.663

-13.271

-608

Programma 6 Middelen

(bedragen x € 1.000)

   

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Doel 6.1

Financieel gezonde huishouding

     

Ontwikkelingen binnen het Provinciefonds (zie doel 6.1 voor toelichting verlaging uitkering Provinciefonds)

 

-55.349

-55.349

Bijstelling Resultaten uit vermogen en deelnemingen

 

7.184

7.184

Vrijval diverse OVP's in 2012

 

-2.322

-2.322

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren in 2012

 

-746

-746

Vrijval balansverplichtingen

800

 

800

Taakstelling en reserveringen (onder andere stelpost transitie subsidie, focus met ambitie en onvoorzien)

-3.576

 

-3.576

Overig

175

312

487

 

Invoering IKB

-3.600

 

-3.600

Doel 6.2

Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

     

Vervallen vrijstelling motorijtuigenbelasting voor energiezuinige auto’s en het aantal auto's waarvoor deze vrijstelling geldt neemt jaarlijks toe.

 

11.453

11.453

Saldo

-6.201

-39.446

-45.667