Leeswijzer

Voor u ligt de Begroting 2014 van de provincie Zuid-Holland inclusief het meerjarenbeeld tot en met 2017. Hierin treft u de doelen en prestaties aan die de provincie nastreeft voor deze periode. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar begrotingsjaar 2014.

De begroting geeft inzicht in de inhoudelijke kant van de doelen en prestaties en de financiën die daarbij horen. Zo ontstaat per doel een beeld van wat ermee beoogd wordt, wat ervoor wordt gedaan en wat het mag kosten. De doelen bestaan uit taken die verder uitgewerkt zijn in de Productenraming 2014.

 

De Begroting 2014 is opgebouwd uit zes onderdelen:

 1. Bestuurlijke inleiding
 2. Budgettair kader
 3. Programmabegroting
 4. Paragrafen
 5. Financiële Begroting
 6. Bijlagen

In de Bestuurlijke inleiding worden de belangrijkste doelstellingen per programma weergegeven. Daarnaast wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de provincie en wijzigingen in de begroting.

In het Budgettair kader geeft de provincie inzicht in het meerjarenbeeld 2014-2017 en worden de begrotingsvoorstellen toegelicht. Bovendien wordt aan een aantal bijzondere onderwerpen aandacht geschonken, namelijk het financieel meerjarenperspectief, EMU-saldo en wet HOF en de reservepositie.

Daarna volgt de uitwerking van de zes begrotingsprogramma’s. Elk programma begint met een inleiding rondom de aard van het programma, gevolgd door inzicht in de middeleninzet. Hierna volgt een uitwerking per doel. De doelen zijn afgeleid van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 en de bestuurlijke aandachts­punten voor deze coalitieperiode. Per doel wordt aangegeven wat de provincie wil bereiken. Door middel van Effectindicatoren wordt dit meetbaar gemaakt. Per doel zijn vervolgens taken geformuleerd. Deze geven aan wat Gedeputeerde Staten gaan doen om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Aan deze taken zijn prestatie-indicatoren gekoppeld die aangeven wat er gedaan gaat worden om de taak te realiseren. Aan zowel de doelen als aan de taken (Productenraming) zijn financiële middelen gekoppeld. In het ambtelijke domein (Jaarplannen) zijn de taken verder uitgewerkt in producten en activiteiten.

De inzet van financiële middelen loopt in de pas met de begrotingscijfers 2013 waarin de besluitvorming tot en met Voorjaarsnota 2013 verwerkt is.

Na de programma’s zijn de verschillende paragrafen opgenomen, waaronder de paragrafen weerstandsvermogen, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen.

De Financiële Begroting bevat specifieke financiële overzichten over exploitatie en balansposten, waaronder het overzicht van baten en lasten, algemene dekkingsmiddelen, toelichtingen investeringen, staat van reserves en voorzieningen, staat van activa en de investerings- en financieringsstaat. De toelichtingen hebben grotendeels betrekking op de balansposten.

Ten slotte is nog een aantal bijlagen opgenomen waaronder de Statenvoordracht en een overzicht van de aangenomen moties en amendementen en het MPI projectenoverzicht.

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2014. De Voorjaarsnota 2014 is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. De opzet van deze Voorjaarsnota is gebaseerd op de besluiten van de Subcommissie Bestuur en Middelen van 15 februari 2012 en 12 februari 2014. Deze besluiten betreffen de aard van de rapportage (over afwijkingen) en de presentatie van de afwijkingen in de Voorjaarsnota.

Allereerst is in de Voorjaarsnota 2014 een bestuurlijke inleiding opgenomen. Vervolgens wordt in het budgettair kader het financieel perspectief van de Begroting 2014 geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma zijn op doelniveau de Effectindicatoren die wijziging ondergaan of waarvan wordt verwacht dat de realisatie ervan zal afwijken van de begrote waarde, als volgt opgenomen:

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

 

2013

2014

2015

2016

1.1

Omschrijving indicator

X

 

Begroot

X

X

X

X

Prognose

       

Toelichting afwijking:

De ‘Begroot-regel’ in de tabel geeft de streefwaarde weer zoals deze in de Begroting 2014 is opgenomen. De ‘Prognose-regel’ wordt ingevuld als sprake zal zijn van een verwachte afwijking van de streefwaarde of als de streefwaarde wordt aangepast. Dit laatste kan plaatsvinden op basis van de toezeggingen die in de Begroting 2014 zijn opgenomen. De afwijking of aanpassing van de streefwaarde wordt vervolgens toegelicht.

Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Voor de presentatie van de toelichting wordt onderstaande opzet gehanteerd:

Financiële mutaties

Toelichting op / onderbouwing van mutatie

Lasten

Eenmalig ja/nee

Dekking

 

Categorie bijstelling beleid

 

€ x,x mln (v / n)

     
       

Categorie bijstelling budget

 

€ x,x mln (v / n)

     
       

Categorie bijstelling planning

 

€ x,x mln (v / n)

     
       

Categorie bijstelling administratief

 

€ x,x mln (v/n)

     
       

Baten

     

€ x,x mln (v / n)

     

Bijdrage uit reserve

     

€ x,x mln (v / n)

 

N.v.t.

 

Storting in reserve

     

€ x,x mln (v / n)

 

N.v.t.

 

De presentatie van dit onderdeel bestaat uit:

1e kolom met duiding van de afwijkingscategorie. Er worden vier categorieën onderscheiden, te weten:

 • bijstelling beleid: hieronder wordt begrepen de afwijking ten opzichte van het door Provinciale Staten vastgestelde beleid;
 • bijstelling budget: hieronder wordt verstaan een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning;
 • bijstelling planning: hieronder worden begrepen de bijstellingen die het gevolg zijn van een gewijzigde planning. Het doel zelf staat niet ter discussie, evenmin als de omvang van het daarvoor benodigde budget;
 • bijstelling administratief: hieronder vallen de financieel-technische verschuivingen van budgetten en de aanpassing van de kapitaallasten.

In de 1e kolom staan ook de bedragen die gemoeid zijn met de bijstelling.

In de 2e kolom wordt gemeld of de bijstelling een eenmalig of meerjarig karakter heeft.

De 3e kolom bevat de aanduiding van het dekkingsmiddel. Mogelijke dekkingsmiddelen (met tussen haakjes de gebruikte afkorting) zijn:

 • Reserve (RES)

 • Overlopende passiva (OVP)

 • Overige baten (BAT)

 • Financiële ruimte (FR)

In de 4e kolom is de toelichting op de bijstelling opgenomen.

Daarna treft u de paragraaf Bedrijfsvoering aan.

Voor u ligt de Najaarsnota 2014. De Najaarsnota 2014 is een rapportage over afwijkingen van het voorgenomen beleid en op de voorgenomen middeleninzet op doelniveau. De opzet van de Najaarsnota is gebaseerd op de besluiten van de Subcommissie Bestuur en Middelen van 15 februari 2012 en 12 februari 2014. Deze besluiten betreffen de aard van de rapportage (over afwijkingen) en de presentatie van de afwijkingen in de Najaarsnota.

De Najaarsnota 2014 begint met de bestuurlijke inleiding. In het budgettair kader wordt vervolgens het financieel perspectief van de Begroting 2014 geactualiseerd. Hierin worden onder meer de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken toegelicht. Hierna zijn de programma's opgenomen. In elk programma zijn op doelniveau de Effectindicatoren die wijziging ondergaan of waarvan wordt verwacht dat de realisatie zal afwijken van de begrote waarde, als volgt opgenomen:

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

 

2013

2014

2015

2016

1.1

Omschrijving indicator

X

 

Begroot

X

X

X

X

(eventueel) Prognose VJN

       

Prognose NJN

       

Toelichting afwijking

De ‘Begroot-regel’ in de tabel geeft de streefwaarde weer zoals deze in de Begroting 2014 is opgenomen of is aangepast bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2014. De ‘Prognose-regel’ wordt ingevuld als er sprake is van een verwachte afwijking van de ‘Begroot-regel’ en/of bij de Voorjaarsnota afgegeven prognose.

Vervolgens zijn de financiële bijstellingen per doel gepresenteerd en toegelicht. Voor de presentatie van de toelichting wordt onderstaande opzet gehanteerd:

Financiële mutaties

Toelichting op / onderbouwing van mutatie

Lasten

Eenmalig ja/nee

Dekking

 

Categorie bijstelling beleid

 

€ x,x mln (v / n)

     
       

Categorie bijstelling planning

 

€ x,x mln (v / n)

     
       

Categorie bijstelling budget

 

€ x,x mln (v / n)

     
       

Categorie bijstelling administratief

 

€ x,x mln (v/n)

     
       

Baten

     

€ x,x mln (v / n)

     

Bijdrage uit reserve

     

€ x,x mln (v / n)

 

N.v.t.

 

Storting in reserve

     

€ x,x mln (v / n)

 

N.v.t.

 

De presentatie van dit onderdeel bestaat uit:

 • 1e kolom met duiding van de afwijkingscategorie. Er worden vier categorieën onderscheiden, te weten:

  • bijstelling beleid: hieronder wordt begrepen de afwijking ten opzichte van het door Provinciale Staten vastgestelde beleid;

  • bijstelling planning: hieronder worden begrepen de bijstellingen die het gevolg zijn van een gewijzigde planning. Het doel zelf staat niet ter discussie, evenmin als de omvang van het daarvoor benodigde budget;

  • bijstelling budget: hieronder wordt verstaan een autonome wijziging van het budget, niet veroorzaakt door bijstelling van beleid of planning;

  • bijstelling administratief: hieronder vallen de financieel-technische verschuivingen van budgetten en de kostenverdeling.

 • In de 1e kolom staan ook de bedragen die gemoeid zijn met de bijstelling.

 • In de 2e kolom wordt gemeld of de bijstelling een eenmalig of meerjarig karakter heeft.

 • De 3e kolom bevat de aanduiding van het dekkingsmiddel. De dekkingsmiddelen (met tussen haakjes de gebruikte afkorting) zijn:

  • Reserve (RES)

  • Overlopende passiva (OVP)

  • Overige baten (BAT)

  • Financiële ruimte (FR)

  • Niet van toepassing (n.v.t.)

 • In de 4e kolom is de toelichting op de bijstelling opgenomen. De totalen van bijstellingen kunnen afwijken van de totalen in de cijfermatige overzichten vanwege afrondingsverschillen en marginale bijstellingen.

Daarna treft u de paragraaf Bedrijfsvoering aan.

In de bijlage is de Actualisatie financiele consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming opgenomen.

 

Voor u liggen de Jaarstukken 2014. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Dit betekent onder meer dat de opzet van de Begroting 2014 leidend is voor de Jaarstukken 2014. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014.

 

Het Jaarverslag 2014 bestaat uit:

 • De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen en resultaten van 2014.

 • Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2014 en in het bijzonder de analyse van het rekeningresultaat.

 • De programmaverantwoording, met daarin:

  • de inleiding per programma, met daarin een toelichting op de onderwerpen die deel uitmaken van het programma;

  • de verantwoording over de realisatie van de doelen (Wat hebben we bereikt?) op basis van Effectindicatoren;

  • de toelichting op de realisatie van de taken (Wat hebben we gedaan?) op basis van prestatie-indicatoren;

  • de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het gekost?) op basis van afwijkingen van meer dan € 0,3 mln[1].

 • De verantwoording in de in het BBV voorgeschreven paragrafen en de aanvullende paragrafen Duurzaamheid en Subsidies.

 

De jaarrekening bestaat uit:

 • De programmarekening met een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen (Voorjaarsnota en Najaarsnota) en de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging.

 • De balans en de toelichting op de balans.

 • De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

In de jaarrekening zijn veel optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal.

De controle van de onafhankelijke accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de jaarrekening.

Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn voorgeschreven in het BBV, vormen de jaarstukken een omvangrijk boekwerk. De jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website http://www.begrotingzuidholland.nl/

De door Gedeputeerde Staten vastgestelde Productenrealisatie 2014 is ter kennisneming beschikbaar gesteld aan de Statengriffie.

De grondslag voor de hoogte van de minimale afwijking is gebaseerd op de prestatie-indicator 'behoedzaam ramen' waarbij de maximale afwijking tussen budget en realisatie 5% mag zijn. De gekozen grens van € 0,3 mln is 5% van het doel met het kleinste budget.