Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

 

Exploitatie & Reserves
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Oorspron-kelijke Begroting 2014

Wijziging VJN

Wijziging NJN

Begroting 2014 na wijziging

Jaarrekening 2014

Vergelijking Begroting 2014

na wijziging Rekening 2014

Lasten

             

Programma

             

1

Groen en Water

150.989

151.004

24.817

1.873

177.694

176.806

888

2

Mobiliteit en Milieu

385.414

374.925

14.884

69.536

459.346

445.105

14.240

3

Ruimte, Wonen en Economie

93.038

80.794

19.620

-9.167

91.248

75.591

15.656

4

Bestuur en Samenleving

203.416

183.912

3.909

3.664

191.484

190.163

1.321

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

16.722

8.428

-275

107

8.260

7.557

704

6

Middelen

9.600

14.226

2.568

-5.135

11.660

9.370

2.289

Totaal Lasten

859.179

813.289

65.523

60.879

939.691

904.593

35.098

Baten

             

Programma

             

1

Groen en Water

164.803

78.344

-54.115

22.937

47.166

56.824

9.657

2

Mobiliteit en Milieu

112.572

109.545

8.400

8.079

126.025

127.471

1.446

3

Ruimte, Wonen en Economie

3.648

1.288

6.830

12.689

20.807

16.646

-4.161

4

Bestuur en Samenleving

122.803

116.273

3.389

457

120.119

122.922

2.804

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

43

30

0

100

130

131

1

6

Middelen

499.556

499.755

45.775

12.439

557.969

556.057

-1.912

Totaal Baten

903.425

805.236

10.279

56.702

872.216

880.051

7.834

Totaal saldo van baten en lasten

44.246

-8.053

-55.244

-4.177

-67.475

-24.542

42.933

Programma

             

1

Groen en Water

15.163

16.638

23.802

-9.816

30.625

27.009

-3.615

2

Mobiliteit en Milieu

46.332

47.543

-2.819

140.043

184.767

179.337

-5.430

3

Ruimte, Wonen en Economie

29.150

14.759

14.745

-9.331

20.174

15.218

-4.955

4

Bestuur en Samenleving

55

55

146

1.583

1.783

1.212

-572

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

13.442

4.949

-275

0

4.674

4.245

-429

6

Middelen

20.208

362

18.584

30

18.976

17.953

-1.023

Totaal Bijdrage uit reserve

124.351

84.306

54.183

122.510

260.999

244.975

-16.024

Programma

             

1

Groen en Water

83.134

10.450

790

10.670

21.910

21.258

652

2

Mobiliteit en Milieu

23.843

49.959

-5.451

82.453

126.961

125.998

962

3

Ruimte, Wonen en Economie

18.271

1.100

3.600

19.572

24.272

24.028

244

4

Bestuur en Samenleving

2.200

0

0

1.147

1.147

1.147

0

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

5.000

3.200

0

0

3.200

3.200

0

6

Middelen

9.815

11.544

0

4.491

16.034

16.034

0

Totaal Storting in reserve

142.262

76.252

-1.061

118.333

193.524

191.666

1.858

Resultaat

26.334

0

0

0

0

28.767

28.767

Toelichting begrotingswijzigingen

 

Programma 1

 

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 24,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 1,4

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Deze bijstelling volgt uit het Integraal versterkingsplan Zwakke schakel Katwijk, waarin subsidie wordt verleend aan het Hoogheemraadschap van Rijnland.

+ € 21,2

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

- € 11,4

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als gevolg van het bereiken van de maximaal toegezegde bijdrage aan het project “Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)/Midden-IJsselmonde komt de opgenomen bijdrage te vervallen.

+ € 1,5

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Deze bijstelling betreft de transisitiekosten voor de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid Holland (G.Z-H).

+ € 6,7

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

+ € 12,2

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

De betaling van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van de A4 wordt op basis van het aangepaste Projectplan van de Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) doorgeschoven van 2013 naar 2014.

- € 7,5

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

In 2014 wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

+ € 0,3

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Deze bijstelling volgt uit de vaststelling van het projectplan voor het Hof van Delfland.

 

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 54,1 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

- € 0,5

Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water

Dit betreft de in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden die wordt omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve (decentralisatie akkoord Natuur).

- € 10,7

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) en het project “Mainport Rotterdam” (PMR) worden begrote onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.

- € 9,5

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Dit betreft de in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden die wordt omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve (Decentralisatieakkoord Natuur).

- € 12,2

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit

Dit betreft de in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden die wordt omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve (Decentralisatieakkoord Natuur).

- € 21,6

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Dit betreft de in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de OVP ILG-gelden die wordt omgezet in een bijdrage vanuit de programmareserve (Decentralisatieakkoord Natuur).

+ € 0,3

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Door een wijziging in de lasten voor het project Hof van Delfland wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast en de bijdrage van derden opgenomen.

 

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 1,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

- € 6,5

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als gevolg van bijstelling van de planning van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) worden de begrote middelen doorgeschoven naar 2015 via toevoeging aan de programmareserve.

+ € 3,4

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Voor het project “Mainportontwikkeling (PMR) 750ha en IJsselmonde wordt het voor 2014 benodigde budget verhoogd ten behoeve van grondaankopen.

- € 0,4

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Een deel van de geraamde frictiekosten voor de verzelfstandiging van Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) wordt in later jaren verwacht en de middelen worden toegevoegd aan programmareserve 6, onderdeel Frictiekosten Algemeen

- € 1,9

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Deze bijstelling betreft de eindafrekening van het RodS-project Eendragtspolder. Het aan de provincie terugbetaalde bedrag wordt toegevoegd aan de programmareserve.

- € 3

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Door uitstel van de uitvoering van natuurprojecten door het Waterschap is het bedrag aan de provincie terugbetaald en toegevoegd aan de programmareserve.

+ € 1,5

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Deze bijstelling betreft de kosten van de in 2014 te verrichten extra werkzaamheden in het kader van SNL Natuurbeheer en wordt beschikbaar gesteld vanuit de programmareserve.

+ € 0,3

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Deze bijstelling betreft de gemaakte proceskosten als gevolg van de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

+ € 19,1

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

De in 2014 verwachte (nog niet begrote) opbrengsten uit verkoop van BBL-grond wordt deels ingezet voor de ontwikkelopgave EHS en grotendeels ten behoeve van de ontwikkelopgave natuur gereserveerd en daartoe toegevoegd aan de OVP.

- € 0,3

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Voor het opschonen van de balansverplichtingen en de afrekening van eerder verstrekte subsidies is een verwachte vrijval begroot.

- € 8,2

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Als gevolg van bijstelling van de planning van het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) worden de begrote middelen doorgeschoven naar 2015 via toevoeging aan de programmareserve.

- € 2,3

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

De uitvoering van ILG-projecten in het kader van verspreid glas zijn lager dan geraamd. De hierdoor terugbetaalde subsidiemiddelen blijven beschikbaar door toevoeging aan de programmareserve.

 

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 22,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 3,4

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

+ € 19,1

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

De bijstelling betreft de in 2014 verwachte (nog niet begrote) opbrengsten uit verkoop van BBL-grond voor de ontwikkelopgave natuur (grond-voor-grond en pacht).

+ € 0,5

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Dit betreft de van de EU verwachte bijdrage voor het project Deltanatuur.

 

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 0,9 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,3

v

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Eind 2014 is in het kader van het beheer van de Zandmotor een akkoord met Dunea bereikt over de afkoop van de drainage. Dit heeft geleid tot extra lasten van € 0,6 mln. Bij de overige budgetten voor waterveiligheid is sprake van diverse kleine verschillen die optellen tot een voordeel van € 0,9 mln.

€ 3,7

n

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Dit wordt met name verklaard door de afwaardering van de RodS-gronden in het bezit van de provincie ultimo 2014. Voor de overige projecten (waaronder met name Bentwoud) en subsidies (met name betrekking hebbend op de routenetwerken) is een gevolg van vertragingen in de uitvoering van het UPG. Voor de subsidies betrekking hebbend op de kwaliteitsverbetering recreatiegebieden is uiteindelijk in 2014 meer gerealiseerd dan was geraamd, ondanks de langere voorbereidingstijd voor de subsidieverlening waardoor de raming aan subsidielasten 2014 bij Najaarsnota 2014 naar beneden was bijgesteld.

€ 0,5

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Voor het project Mainportontwikkeling (PMR) IJsselmonde geldt dat er vertragingen zijn opgetreden in de grondverwerving. Dit werd veroorzaakt omdat meer tijd nodig was voor een goede afstemming met de betrokken gebiedspartijen.

€ 0,9

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

In 2014 is door de provincie minder aan bijdrage betaald aan de recreatieschappen en heeft er binnen het Koepelschap een verrekening over eerdere jaren plaatsgevonden.

€ 1,0

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Apparaatslasten.

€ 2,6

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

De lasten voor Natura2000 en PAS Natura2000 zijn onderschreden als gevolg van vertraging bij de uitvoering projecten, voornamelijk bij het landelijk monitoringkader voor de PAS.

€ 6,8

n

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

De lasten binnen de uitvoering van het UPG zijn overschreden met € 6,8 mln (n). Dit is voornamelijk het gevolg van de niet begrote afwaardering van ruim mln van EHS gronden in de Krimpenerwaard. De omvang van deze afwaardering kon pas aan het einde van 2014 bepaald worden. In de eerste plaats heeft er een eindafrekening met de provincie plaatsgevonden in het kader van de opheffing van DLG. Het gaat hierbij vooral om nog te verrekenen (project)kosten gecorrigeerd voor verleende voorschotten. Daarnaast hebben wijzigingen in het projectplan voor het project Deltanatuur en andere projecten geleid tot het doorschuiven van werkzaamheden naar 2015.

€ 1,5

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

De lasten voor ecologische verbindingszones en de uitvoering van agrarisch Natuurbeheer zijn. De in voorbereiding zijnde ecologische verbindingszones hebben nog niet tot uitvoeringskosten in 2014 geleid. Voor de transitieperiode Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn met het ministerie van EZ afspraken gemaakt over de verdeling van de tijdelijke lasten in de periode 2014 - 2016. In 2014 is de verantwoording van beheerlasten via RVO.nl aangepast aan de richtlijnen. Dit leidt eenmalig tot extra lasten.

€ 1,9

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

De lasten binnen de uitvoering van de Ontwikkelopgave Natuur voor wat betreft het tijdelijke beheer, pachtopbrengsten en opbrengsten grond voor grond zijn onderschreden.

Er zijn minder lasten gemaakt voor tijdelijk beheer en is er minder in de OVP Ontwikkelopgave Natuur gestort door minder pachtopbrengsten

Daarnaast hebben de grondtransacties, voornamelijk lagere kostprijs verkopen en een verrekening met DLG, per saldo geleid tot voordeel.

€ 2,0

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

Het project Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS): De belangrijkste oorzaak is de lagere begrotingssubsidie aan Midden-Delfland op grond van lagere realisatiekosten.

€ 0,3

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

De lasten binnen de uitvoering van het UPG zijn onderschreden als gevolg van het naar 2015 en verder doorschuiven van subsidielasten met name op het gebied van Ontwikkelen landschapselementen.

€ 0,6

v

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

De lasten binnen de uitvoering van Groene Subsidies (POP-subsidies) voor ruimtelijke kwaliteit en voor landbouw en landschap zijn onderschreden als gevolg van lagere subsidielasten.

 

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 9,7 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,6

v

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen

Extra benodigd bedrag voor de afkoop beheer drainage is betaald uit de voor het beheer van de Zandmotor beschikbare rijksmiddelen.

€ 0,8

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

De baten van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) zijn hoger als gevolg van opbrengsten uit extra opdrachten van de natuur- en recreatieschappen.

€ 1,1

n

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Voor het Project PMR/IJsselmonde zijn minder rijksmiddelen ingezet.

€ 1,9

n

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

De grondopbrengsten zijn lager dan geraamd in verband met een onverwachte verrekening van DLG. Ook is er een hogere onttrekking van de OVP Ontwikkelopgave Natuur, voornamelijk in verband met de niet begrote afwaardering.

€ 10,9

v

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

Vanwege hogere lasten binnen het UPG is er meer uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur onttrokken.

Programma 2

 

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 14,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

- € 1,6

Programma 2 Kapitaallasten

De daling van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door achterblijvende investeringen 2013.

+ € 10

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Door een verschuiving van minder investeringen naar meer exploitatiebudget als gevolg van een uitwerking van de notitie Lange termijn inzicht kapitaal- en beheerlasten, is er een hoger exploitatiebudget benodigd in 2014 en 2015. Voor 2014 wordt dit bedrag gedekt uit de Egalisatiereserve bereikbaarheid en de algemene reserve.

+ € 0,5

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Als gevolg van het in beheer nemen van nieuw areaal in 2014, waaronder de Zuidwestelijke Randweg en de Hartelfietsbrug nemen de lasten toe.

- € 2,1

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

De bijdrage voor verkeersveiligheidsmaatregelen (MPI) in diverse projecten is ten onrechte in de Begroting 2014 opgenomen. De bijdrage wordt via de reserve Integrale bereikbaarheid overgeheveld naar 2015.

+ € 2,1

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Een aantal werkzaamheden die in combinatie met werk voor derden zijn uitgevoerd, zijn verschoven van 2013 naar 2014. Hierdoor zijn zowel de geraamde baten als de lasten verschoven naar 2014. Het betreft onder andere het project N206d.

+ € 3,1

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Naar aanleiding van de bestuursovereenkomst die is afgesloten op basis van het PS-besluit HOV-Net Zuid-Holland Noord zal de provincie een subsidie verstrekken voor het bevorderen van de ketenmobiliteit in Gouda.

+ € 0,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Voor de afrondende werkzaamheden in het kader van Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) aan de DRIS-panelen, waaronder het plaatsen van panelen in Leiden is nog budget benodigd. Dit is beschikbaar in de OVP BDU.

+ € 0,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Voor het onderdeel van Beter Benutten, Mobiliteitsmanagement, loopt een project waarbij mobiliteitsmanagers inventariseren welke activiteiten mobiliteit kunnen bevorderen. De uitgaven waren bij het maken van de begroting niet precies bekend, maar worden bij Voorjaarsnota opgevoerd door een onttrekking aan de OVP BDU.

+ € 0,6

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

In verband met de in 2014 af te sluiten overeenkomst met het recreatieschap Rottemeren en de gemeente Zuidplas wordt het budget voor de aanleg van de brug over de ringvaart in de Eendragtspolder van 2015 naar 2014 overgeheveld.

+ € 0,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Uit de programmareserve 1%-regeling Kunst wordt het kunstwerk Melarium gerealiseerd in het kader van het kunstplan Landschapsparken.

+ € 0,3

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Voor het Tarievenbeleid OV waren in 2014 geen uitgaven begroot, maar naar huidige inzichten zullen wel kosten gemaakt worden.

- € 0,5

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Met ingang van 2014 vindt er geen periodieke rentetoevoeging meer plaats aan de OVP BDU als gevolg van de wijziging van de Wet BDU van 15 december 2013.

- € 0,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Als gevolg van een toename van de BDU-uitkering worden de inkomsten en uitgaven in evenwicht gebracht en verlaagt een hogere ontvangst de onttrekking aan de reserve.

- € 6,1

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Door de overheveling van de wettelijke taken van Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB-taken) per 1 januari 2014 naar de gemeenten vervallen deze kosten en wordt het budget voor de Omgevingsdiensten verlaagd.

+ € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Voor uitvoering van het beleid als gevolg van de nota Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), vastgesteld in december 2013 door Provinciale Staten, is extra budget nodig.

+ € 4,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De provincie heeft voor het verbeteren van de luchtkwaliteit de subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart vastgesteld, voor de 2e tranche is extra budget nodig.

+ € 1,5

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Voor nieuw op te starten projecten uit het maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek en voor de start van het project verduurzaming waterbus wordt dit bedrag onttrokken aan de programmareserve 2 luchtkwaliteit.

+ € 1,1

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De lasten voor de uitvoering van de projecten binnen het IPO programma Externe Veiligheid, extra projecten in het kader van de kennisinfrastructuur externe veiligheid en het verbeterprogramma groepsrisico worden gedekt uit de OVP externe veiligheid.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De provincie ondersteunt voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) innovatieve projecten rond prioritaire beleidsopgaven. Dekking vindt plaats via de OVP LvDO.

 

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 8,4 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 2,1

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Een aantal werkzaamheden die in combinatie met werk voor derden zijn uitgevoerd, zijn verschoven van 2013 naar 2014. Hierdoor zijn zowel de geraamde baten als de lasten verschoven naar 2014. Het betreft onder andere het project N206d.

+ € 0,6

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Als gevolg van wijziging in de lasten voor DRIS en mobiliteitsmanagement worden de begrote onttrekkingen uit de OVP's aangepast.

+ € 0,3

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Als gevolg van wijziging in de lasten in verband met het tarievenbeleid OV wordt de begrote onttrekking uit de OVP aangepast.

+ € 3,9

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De lasten voor het regionaal samenwerkingsproject met de gemeente en stadregio Rotterdam worden gedekt door bijdragen van de partners, EFRO subsidie en uit de OVP luchtkwaliteit.

+ € 0,8

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Voor het IPO-programma Externe Veiligheid ontvangt de provincie bijdragen van de overige provincies.

+ € 0,8

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De begrote onttrekkingen uit de OVP's worden aangepast als gevolg van wijzigingen in de lasten voor LvDO, kennisinfrastructuur externe veiligheid, monitoring van het actieplan geluid en 'bestuurlijke strafbeschikking milieu'.Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 69,5 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 2,8

Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma's en doelen. Dit leidt tot een lasten-verhoging bij dit programma.

+ € 1

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

De positieve projectresultaten worden ingezet voor de vergoeding van het onderhoud bij de fietsbrug A4 en de vergoeding van onderhoud voor de overdracht N463 aan de gemeente Waddinxveen.

- € 1,1

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Door vertragingen in de voorbereidingsfase van enkele projecten in het programma Wegen wordt in 2014 minder gerealiseerd dan voorzien.

+ € 3,2

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

In het Kaderbesluit Infrastructuur is voorgesteld om reserves in te zetten om de kapitaallasten te verminderen. In 2014 wordt de Egalisatiereserve Kaderbesluit Infra deels ingezet om projecten niet te hoeven activeren.

- € 1

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Door positieve projectresultaten is minder budget nodig voor de uitvoering van het programma.

+ € 72,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

In het Kaderbesluit Infrastructuur is voorgesteld om reserves in te zetten om het investeringsniveau te verlagen, zodat de kapitaallasten structureel zullen afnemen. In 2014 wordt de Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra hiervoor deels ingezet.

- € 3,1

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

De vertraging van een aantal MPI projecten leidt tot verlaging van de projectbudgetten. De belangrijkste projecten zijn N207-N456 Rotonde 't Weegje, F269.7 Westelijk deel Vlinderstrik, F504 Delft Zuid-TU wijk Gelatinebrug, Julianasluis nieuwe brugbediening.

- € 3,5

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

De projecten Beter benutten goederenvervoer en goederenvervoer kwaliteitsnet verschuiven in de tijd doordat de uitvoering/subsidieverlening afhankelijk is van het 3-in-1 project (wegenproject Westland) en de uitvoering van projecten van derden die zijn vertraagd.

- € 1

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Het project doorstromingsmaatregelen aansluiting N219 is naar achteren geschoven in de planning door vertraging bij de grondverwerving.

- € 1,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

De uitvoering van het project rotonde Wetering heeft vertraging opgelopen als gevolg van de slechte ondergrond en het in samenspraak met de stakeholders bepalen van de juiste fundering.

+ € 0,4

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

Een deel van het door Provinciale Staten bij Voorjaarsnota 2014 beschikbaar gestelde budget voor verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit wordt nu in de begroting verwerkt. Het restant wordt doorgeschoven naar 2015.

- € 4,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

De onttrekking uit de programmareserve 2, onderwerp RijnGouweLijn was al begroot in de oorspronkelijke begroting. Bij de Jaarrekening 2013 is deze onttrekking naar voren gehaald om een deel van de geactiveerde voorbereidingskosten voor de RijnGouweLijn direct af te boeken. De definitieve scope van het project HOV-net is nog niet vastgesteld, maar de middelen blijven hiervoor beschikbaar.

- € 2

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

In het Kaderbesluit Infra 2014 is onder andere de maatregel opgenomen om de in het MPI nog toe te delen middelen niet in te zetten. Deze middelen worden nu in de reserve Kaderbesluit Infra gestort.

- € 0,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Er is minder geld nodig dan voorzien bij de opstelling van het bestedingsplan BDU 2014 omdat de subsidie voor sociale veiligheid bij de concessie Zuid-Holland Noord is geïntegreerd in de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de concessiehouder.

- € 7,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Dit betreft een technische verwerking van het Kaderbesluit Infrastructuur 2014. De huidige onttrekking uit de programmareserve is niet meer nodig daar de dekking is gevonden binnen het bestedingsplan BDU.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Door een toezegging van Kansen voor West kan extra Europees geld worden ingezet voor de subsidieregeling Milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014.

+ € 11,9

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

In 2014 wordt in het kader van de afloop van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit het laatste deel aan subsidies afgerekend en verantwoord. De verantwoorde lasten worden uit de OVP Luchtkwaliteit gedekt.

+ € 0,9

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Ter dekking van het project Small scale LNG (vloeibaar gasketen voor de binnenvaart) vindt een onttrekking plaats uit de OVP Luchtkwaliteit.

+ € 0,8

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Voor de provinciale bijdrage aan de subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart vindt een onttrekking plaats uit de OVP Luchtkwaliteit.

+ € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De extra middelen die nodig zijn als gevolg van de overheveling van de Vvgb-taken naar de gemeenten en de daarbij behorende verschuiving van middelen van Provinciefonds naar Gemeentefonds kunnen worden gedekt uit de vrijval stelpost vorming RUD's.

- € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

De stelpost oprichting RUD's wordt niet volledig besteed. Dit geld valt vrij en heeft effect op de terugverdientijd, die wordt verkort naar eind 2015.

+ € 0,6

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Door het uitvoeren van de in de nota VTH neergelegde stringentere kaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving worden meer kosten gemaakt voor handhaving.

+ € 0,3

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van de betreffende Omgevingsdiensten worden de lumpsumbedragen van de Omgevingsdiensten geïndexeerd.

 

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 8,1 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

- € 1,1

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur.

Door vertragingen in projecten verschuift de bijdrage van andere overheden naar 2015.

- € 3,5

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

De projecten Beter benutten goederenvervoer en goederenvervoer kwaliteitsnet verschuiven in de tijd. Hierdoor worden de hieraan gerelateerde baten ook verlaagd.

- € 1,1

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid

De uitvoering van het project rotonde Wetering heeft als gevolg van de slechte ondergrond en het in samenspraak met de stakeholders bepalen van de juiste fundering, vertraging opgelopen. Hierdoor worden de hieraan gerelateerde baten ook vertraagd.

- € 0,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Omdat de lasten voor sociale veiligheid worden verminderd, is ook de onttrekking uit de OVP BDU navenant lager.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Extra toezegging Kansen voor West ten gunste van subsidieregeling Milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014.

+ € 11,9

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Ter dekking van de subsidielasten Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit vindt een onttrekking uit de OVP Luchtkwaliteit plaats.

+ € 0,4

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Door het uitvoeren van stringentere kaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals neergelegd in de nota VTH worden meer opbrengsten gerealiseerd voor dwangsommen.

+ € 0,9

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Dit betreft een onttrekking uit de OVP Luchtkwaliteit ter dekking van project Small scale LNG.

+ € 0,8

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Voor de provinciale bijdrage aan de subsidieregeling Milieumaatregelen binnenvaart wordt een onttrekking gedaan uit de OVP Luchtkwaliteit.

 

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 14,2 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 2,7

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Lagere apparaatslasten (€ 1,1 mln) en lagere kapitaallasten (€ 1,6 mln).

€ 0,9

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Lagere lasten m.b.t het planmatig beheer en onderhoud.

€ 2,7

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Vertraging van het planmatig beheer en onderhoud.

€ 0,2

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Vertraging in werkzaamheden waarvoor een bijdrage wordt geleverd.

€ 4,7

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Lagere apparaatslasten (€ 4,5 mln) en lagere kapitaallasten (€ 0,2 mln).

€ 1,5

n

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Als gevolg van de vernieuwde nota IWA mogen projecten niet langer geactiveerd, maar komen ten lasten van de exploitatie.

€ 1,4

n

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Door afwijking van uitgaven ten opzichte van bestedingsplan ten laste van de BDU middelen zijn kosten hoger dan geraamd.

€ 0,5

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Het budget voor verbetering procedures/financieel inzicht mobiliteit bleek in 2014 afdoende.

€ 1,1

v

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Door een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten en de realisatie, zijn zowel de lasten als de baten lager voor dit doel.

€ 0,5

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Lagere apparaatslasten.

€ 3,2

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Door sterke sturing op de lasten bij de omgevingsdiensten (€ 1,6 mln), het uitblijven van verwachte extra inzet voor handhaving en minder bouwaanvragen (€ 1,1 mln) en lagere uitgaven op diverse posten zijn kosten lager dan begroot.

€ 3,7

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Door vertraging van projecten in het kader van de subsidieregeling Binnenvaart 2e tranche en PAL worden lasten niet in 2014, maar in 2015 gerealiseerd.

 

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 1,4 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,1

n

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Als gevolg van minder strooibeurten voor derden zijn de baten lager.

€ 0,5

v

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Minder baten op de projecten gerealiseerd.

€ 1,4

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Aantal projecten lopen sneller dan in het bestedingsplan BDU was voorzien.

€ 0,4

n

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Geen afrekening BDU-bijdrage plaats gevonden voor project Beter benutten goederenvervoer.

€ 1,1

n

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod

Door een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten en de realisatie, zijn zowel de lasten als de baten lager voor dit doel.

€ 1,1

n

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Als gevolg van correcties op eerder (meerdere jaren) opgelegde leges zijn de baten lager

€ 0,8

n

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Door vertraging van projecten in het kader van de subsidieregeling Binnenvaart 2e tranche worden baten niet in 2014, maar in 2015 gerealiseerd.

Programma 3

 

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma € 19,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 0,6

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Door een wijziging in het werkplan voor het project Deltapoort worden de lasten en de baten opgehoogd.

+ € 12,7

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

In 2014 zal in het kader van ISV3 betaling plaatsvinden verdeeld over de beleidsgebieden Wonen, Bodem en Geluid. Dit bedrag wordt gedekt uit de OVP ISV3.

- € 11,7

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Dit betreft de decentralisatie-uitkering inzake ISV3 vanuit het Provinciefonds. Dit bedrag wordt gestort in de OVP ISV3.

+ € 1,3

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Naar verwachting worden de resterende zeven subsidiebeschikkingen in het kader van ISV1, ISV2 en woningbouwafspraken in 2014 definitief vastgesteld. De resterende betalingen worden gedekt uit de OVP ISV2.

- € 0,8

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De baten en lasten van de nazorgplicht gesloten stortplaatsen worden verrekend via de voorziening Fonds Nazorg en worden verwijderd uit de begroting.

+ € 0,3

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Om de voorziening Fonds Nazorg voor de gesloten stortplaatsen op peil te houden voor een adequate invulling van de wettelijke verantwoordelijkheden van de provincie dient deze elk jaar te worden verhoogd met 4%.

+ € 8,7

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Nader onderzoek naar de verontreinigde locaties is in 2013 afgerond. De lasten voor diverse onderdelen (w.o. Sanering gasfabriekterreinen, Aanpak spoedlocaties, Sanering waterbodems, Nazorg RUD's, Sanering Krimpenerwaard) waren niet in de begroting opgenomen. Hiertoe wordt nu een bedrag onttrokken aan de reserve Bodemsanering.

+ € 1,3

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Voor de uitvoering van de projecten Dijkpaal Geitenweide en Schanspolder in Ouderkerk uit het programma Hollandsche IJssel worden meer lasten verwacht dan begroot. De projecten zijn gesaneerd, maar er is toch emissie van schadelijke stoffen. Daarnaast worden voor enkele projecten op de Longlist aan de gemeente Gouda bijdragen beschikbaar gesteld. Dekking hiervoor vindt plaats binnen de reserve Bodemsanering.

+ € 2,9

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Omdat het programmabudget van het EFRO voor het Operationeel Programma Landsdeel West (OP-West) is uitgeput, stelt de provincie op basis van het maximale voorschotregime ter voorfinanciering middelen beschikbaar aan de Management Autoriteit van Kansen voor West om de goedgekeurde zeven overcommitteringsprojecten van de provincie te kunnen bevoorschotten. De voorfinancieringsmiddelen worden gedekt vanuit de programmareserve (Overcommittering OP-West).

+ € 2,3

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen in het kader van de subsidieregeling Cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West wordt het baten- en het lastenbudget verhoogd.

+ € 0,9

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Dit betreft het bedrag dat voor 2014 beschikbaar wordt gesteld in verband met het convenant 'asbestdak eraf, zonnepanelen erop' voor de periode 2013 en 2014 dat is aangegaan met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

+ € 0,7

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Provinciale Staten hebben ingestemd met intensivering op de prioriteiten Windenergie en Warmte en hiertoe worden extra middelen beschikbaar gesteld.

 

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma € 6,8 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 0,6

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Door een wijziging in het werkplan voor het project Deltapoort worden de lasten en de baten opgehoogd.

+ € 2,3

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Als gevolg van wijziging in de lasten voor het ISV worden de begrote onttrekkingen uit de OVP's aangepast.

+ € 2,5

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

In verband met het passeren van de leveringsakte van de verkoop van een appartementencomplex in Zellingwijk zullen de baten in 2014 plaatsvinden en niet zoals begroot in 2013.

- € 0,8

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De baten en lasten van de nazorgplicht gesloten stortplaatsen worden verrekend via de voorziening Fonds Nazorg en worden verwijderd uit de begroting.

+ € 2,3

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het Operationeel Programma Landsdeel West worden de begrote onttrekkingen uit de OVP bijgesteld.

 

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma € 9,2 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

- € 0,6

Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma's en doelen. Dit leidt tot een lastenverlaging bij dit programma.

+ € 0,5

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

De Visie Ruimte en Mobiliteit is in juli 2014 vastgesteld. Door de discussie over de Zuidvleugel wordt het onderzoeks- en communicatiebudget niet volledig benut. Ook voor de uitvoering die in de tweede helft van 2014 start, is niet het gehele jaarbudget nodig.

+ € 4,6

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Na uitvoerig onderzoek van acht waterbodemlocaties bleek dat er vijf locaties niet gesaneerd hoeven te worden. De drie overgebleven locaties blijken in 2014 minder te kosten dan verwacht. Daarnaast is de uitvoering van de sanering van het NAF-terrein in Alphen aan den Rijn verplaatst naar 2015.

+ € 3

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Er heeft inmiddels een maximale budgettoebedeling aan de RUD's voor dit jaar plaatsgevonden. De verwachting is dat zij niet meer spoedlocaties kunnen uitvoeren dan tot op heden is toebedeeld.

+ € 2,7

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Een deel van de kosten van de saneringen binnen het project Hollandsche IJssel schuift door naar 2015.

- € 4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

In het kader van de Bedrijvenregeling zal dit bedrag naar schatting in 2014 worden uitbetaald. Deze gelden zullen worden teruggevorderd bij het ministerie van I&M.

+ € 2,4

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

In het najaar van 2014 is de actualisatie van de Economische Agenda Zuidvleugel voorzien. De lasten van de nieuwe projecten en programma's zullen zich vooral na 2014 voordoen, waardoor dit budget vrijvalt en in de programmareserve wordt gestort.

+ € 0,8

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Vanuit het Investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel zijn subsidies verleend voor zes projecten die van start zijn gegaan. Een deel van de lasten worden pas in 2015 gerealiseerd en doorgeschoven naar volgend jaar en een deel wordt in de programmareserve gestort voor toekomstige verplichtingen.

 

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma € 12,7 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 8,9

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Eind 2014 wordt de gemeenschappelijke regeling ROZ opgeheven. Nog niet bestede Nota Ruimte-middelen worden overgeheveld naar de provincie.

+ € 4,0

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

In 2014 wordt naar schatting € 4 mln bij het ministerie van I&M teruggevorderd in het kader van de Bedrijvenregeling.

- € 0,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

De verkoopopbrengst van de appartementen in Zellingwijk is € 0,4 mln lager dan begroot.

 

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 15,7 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,9

v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Veel projecten in eigen beheer zijn uitgevoerd en geen kosten gemaakt voor grote ruimtelijke programma's.

€ 0,3

v

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Apparaatslasten.

€ 1,0

v

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Vaststelling ISV2 subsidies achtergebleven.

€ 0,2

v

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Regionale woonvisie vastgesteld waardoor minder aanspraak op geraamd budget.

€ 0,2

n

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Voor ISV3 programma meer verleend dan geraamd.

€ 0,3

v

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

Meer terugontvangen na vaststelling van subsidies.

€ 0,2

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Onderuitputting beleid bodemgebruik.

€ 4,0

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Aanvragen voor subsidie bedrijvenregeling zijn achtergebleven en subsidie aanvraag bodemsanering gemeente Bodegraven uitgesteld vanwege bezwaarprocedure.

€ 0,8

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Subsidieaanvragen sanering gasfabriekterreinen achtergebleven vanwege economisch recessie.

€ 1,4

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Saneringswerkzaamheden waterbodem Nederwaard in Kinderdijk vinden plaats in 2015 en 2016.

€ 2,2

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Minder besteed aan aanpak spoedlocaties en bijdrage sanering van het EMK terrein van Krimpen aan den IJssel zal pas in 2015 plaatsvinden.

€ 0,6

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Veel te saneren locaties zijn nog in onderzoeksstadium waardoor geen financiële bijdrage noodzakelijk is geweest voor daadwerkelijke sanering.

€ 0,8

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

3 projecten ( Geitenwei, Stolwijkersluis en Voetgangersbrug) lopen trager dan gepland.

€ 0,3

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Apparaatslasten.

€ 1,0

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

De onderbesteding betreft meerjarige projectsubsidies Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). Een deel van de projecten/dossiers is in 2014 gesloten, waardoor de uitgaven achterblijven bij de planning.

€ 0,8

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Afrekening van project Isolatie Reststromen Gewassen vindt pas plaats in 2015.

€ 0,3

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Minder besteed voor het Schaalsprongprogramma.

€ 1,3

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

In 2014 is een deel van het budget Overcommitering OP West bestemd. Door fasering komt het resterende bedrag in 2015 tot uitkering. De onttrekking aan de reserve is daardoor in 2014 ook lager dan geraamd.

€ 1,2

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

De subsidielasten van de stimuleringsregelning Voordelta zijn € 1,2 mln hoger dan geraamd. Het betreft de realisatie van het project “Ouddorp Duijn”. Vanwege vertraging in de berichtgeving van de Europese Commissie heeft de besluitvorming hierover na de Najaarsnota plaatsgevonden. De baten zijn overeenkomstig verhoogd. (Zie baten).

€ 0,5

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Meer uitgaven voor project Clusterregeling en LSH Health Ties.

€ 0,2

v

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Apparaatslasten.

€ 0,7

v

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

De belangstelling voor het subsidieprogramma “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is kleiner dan verwacht.

 

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 4,2 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,3

n

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit

Achterblijvende baten veroorzaakt door gebiedsprogramma Deltapoort.

€ 0,8

n

Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans

De decentralisatieuitkering ISV-3 over 2013 is € 0,8 mln hoger dan de uitgaven in het kader van ISV-3. Het verschil wordt in de OVP ISV-3 gestort.

€ 4,0

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland

Geen verwachte bedragen ontvangen van ministerie van Infrastructuur en Milieu ter compensatie van de lasten in het kader van de bedrijvenregeling.

€ 0,8

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Bijdrage worden niet in 2014 maar in 2015 ontvangen als gevolg van fasering.

€ 0,5

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Meer E-bijdrage ontvangen voor project Clusterregeling en LSH Health Ties.

€ 1,2

v

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Het subsidiebesluit voor het project “Ouddorp Duijn” kon niet meer in de Najaarsnota worden verwerkt. De baten hebben betrekking op de hiervoor beschikbare middelen Voordelta Maasvlakte 2 (zie lasten).

Programma 4

 

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 3,9 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 3,4

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugd 2014 en door loon- en prijscompensatie (OVA 2013) en aanpassing normen justitiële jeugdzorg hogere doeluitkering Jeugdzorg 2014 worden de baten- en lastenramingen bijgesteld.

+ € 0,5

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en leefbaar cultureel erfgoed

Ter dekking van de subsidieverplichtingen 2014 vanuit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2013 en de subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 wordt de subsidie ten laste van de financiële ruimte gebracht.

 

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 3,4 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijziging had betrekking op:

 

+ € 3,2

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor jeugdhulpverlening wordt de begrote onttrekking uit de OVP bijgesteld.

 

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 3,7 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 1,3

Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma's en doelen. Dit leidt tot een nadelig resultaat voor dit programma.

+ € 0,5

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

De incidentele meerkosten die conform het werkplan Zuidvleugel 2014 worden uitgegeven, worden gedekt uit de OVP.

+ € 1,6

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

De verhoging van de lasten bestaat uit verplichtingen van subsidies aangegaan in het verleden en verleende beschikkingen van 2014. Dekking wordt gevonden in de programmareserve.

 

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 0,5 mln verhoogd.

 

+ € 0,5

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor Zuidvleugel wordt de onttrekking aan de OVP bijgesteld.

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de werkelijke lasten van dit programma met € 1,3 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,1

v

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Apparaatslasten.

€ 0,3

v

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Minder uitvoeringskosten dagelijkse bestuurstaken door Gedeputeerde Staten.

€ 0,3

v

Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur

Apparaatslasten.

€ 0,4

v

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Apparaatslasten.

€ 2,9

n

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

De verhoging van de rijksbijdrage wordt doorgegeven aan de jeugdzorginstellingen.

€ 1,3

v

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Het gaat hierbij voornamelijk om lagere vraag naar uitbreiding in verband met de transitie jeugdzorg. De raming van de rijksbijdragen Jeugdzorg is overeenkomstig verlaagd.

€ 0,5

v

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

In 2014 is sprake van een lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies RAS-regio's, door minder aanvragen subsidies kwetsbare jongeren. Daarnaast zijn hogere kosten gemaakt voor de subsidiering van de buiten provinciale plaatsing van jeugdigen.

€ 0,1

v

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

Apparaatslasten.

€ 0,3

v

Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers

De projectsubsidies Maatschappelijke participatie zijn lager dan geraamd als gevolg van lager dan geraamde aantallen opdrachten en projecten.

€ 0,1

n

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Apparaatslasten.

€ 0,2

v

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Lagere subsidie opdrachten Erfgoed en ruimte als gevolg van kostenbesparingen.

€ 0,6

v

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

De subsidielasten die voortvloeien uit de subsidieregeling Eestauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2014 zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van vertraging in de projectuitvoering die na het opstellen van de Najaarsnota zijn opgetreden.

 

Bij jaarrekening zijn de werkelijke baten van dit programma € 2,8 mln hoger dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,3

v

Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie

Meer bijdrage van derden voor bijzondere projecten.

€ 2,9

v

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

De verhoging van de rijksbijdrage wordt doorgegeven aan de jeugdzorginstellingen.

€ 0,3

n

Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg

Onttrekking aan de programmareserve, onderdeel Jeugdzorg, is verlaagd omdat de subsidielasten voor uitbreiding jeugdzorg lager zijn dan geraamd.

Programma 5

 

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,3 mln naar beneden bijgesteld. De voornaamste begrotingswijziging had betrekking op:

 

+ € 0,3

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

Een deel van de uitgaven voor de investeringsprojecten schuiven door naar volgende jaren, als gevolg van extra benodigde tijd, het maken van goede afspraken en de voorbereiding van projecten.

 

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,1 mln neerwaarts bijgesteld.

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 0,1 mln opwaarts bijgesteld.

 

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 0,7 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,4

v

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

Door vertraging in totstandkoming van de subsidieregeling zijn ook de daaruit volgende uitgaven vertraagd.

 

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma niet noemenswaardig hoger uitgevallen dan begroot.

 

Programma 6

 

Voorjaarsnota

Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 2,6 mln naar boven bijgesteld. Dit had betrekking op:

 

+ € 2,6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Dit betreft het nadelige saldo van de mutaties in de paragraaf Bedrijfsvoering.

 

Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 45,8 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 7,2

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Deze verhoging betreft de algemene uitkering uit het Provinciefonds minus een extra behoedzaamheidsmarge, die wordt gehanteerd gelet op de onzekerheid over de (onder-) uitputting van de rijksbegroting.

+ € 39,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Deze verhoging betreft de decentralisatieuitkering van het natuurbeleid, die wordt toegevoegd aan het Uitvoeringsprogramma Groen (programma 1); de overheveling vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds in verband met de overdracht van taken met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving naar gemeenten (dit wordt verrekend met programma 2); het bedrag dat de provincie jaarlijks structureel ontvangt voor de uitvoering van de Wet revitalisering generiek toezicht (in verband met het omgevingsrecht, toegevoegd aan de paragraaf Bedrijfsvoering).

- € 1,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Vanwege de achterblijvende investeringen in 2013 daalt de post bespaarde rente.

 

Najaarsnota

Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 5,1 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 5,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

De nog niet verdeelde indirecte kosten in programma Middelen worden via de kostenverdeling verdeeld over de doelen van de begroting. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal.

- € 0,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Voor het opschonen van de balansverplichtingen uit voorgaande jaren en de afrekening van eerder verstrekte meerjarige subsidies is een vrijval begroot. Deze vrijval wordt gerealiseerd bij de overige programma's.

+ € 0,3

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

In de begroting is geld gereserveerd voor indexering van de lumpsumbedragen van de omgevingsdiensten. De indexering is conform besluit van het Algemeen Bestuur van de omgevingsdiensten.

 

Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 12,4 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:

 

+ € 1,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Dit betreft de vrijval van de bij Voorjaarsnota opgenomen extra behoedzaamheidsmarge en het gunstiger uitgevallen accres van het Provinciefonds.

+ € 6,8

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Op grond van de Meicirculaire worden de decentralisatieuitkeringen bijgesteld en deze vallen hoger uit. Deze worden binnen de betreffende programma's inhoudelijk uitgewerkt.

+ € 0,6

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Aangezien er meer aanslagen zijn opgelegd aan benzinestations zullen de precario en leges baten hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd.

+ € 3

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

De ontvangen informatie van de Belastingdienst over de ontwikkeling van het wagenpark en de werkelijke ontvangsten tot en met juli 2014 geven aan dat voor 2014 de behoedzaamheidsmarge van 1% niet nodig is.

 

Jaarrekening

Bij jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 2,3 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 2,1

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Bij Begroting 2013 is in de meerjarenraming incidenteel voor 2014

€ 2,3 mln opgenomen voor Focus met Ambitie. Bij Najaarsnota 2014 is hieruit € 0,2 mln opgenomen ten behoeve van het traineeprogramma 2014-2016. Het resterende bedrag is niet aangewend wegens een aantal factoren zoals een terughoudend vacaturebeleid en de strakke sturing op loonkosten.

€ 0,5

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Er zijn geen onvoorziene omstandigheden geweest. Daarom is geen gebruik gemaakt van de stelpost onvoorzien. Deze post van € 0,5 mln valt volledig vrij in het rekeningresultaat.

€ 0,4

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Apparaatslasten. Zie paragraaf bedrijfsvoering

€ 0,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Kapitaallasten deelnemingen (zie Financiële begroting, Overzicht van baten en lasten).

 

Bij jaarrekening zijn de baten van dit programma € 1,9 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 4,2

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Er is sprake van een positieve ontwikkeling van het Provinciefonds. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: extra bijdrage voor bodemsanering € 0,5 mln, programmatische aanpak stikstof € 2,7 mln en door storting van de reguliere behoedzaamheidsmarge € 1,5 mln. Daarnaast is er - € 0,4 mln correctie op de algemene uitkering.

€ 6,4

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Er is een nadelig saldo op de post 'Bespaarde rente'. De oorzaak van dit verschil is een aanname bij de renteberekening bij het opstellen van de Begroting 2014. Hierdoor is het budget voor de aan de programma's toegerekende rentelasten (kapitaallasten) en de in programma 6 geraamde bespaarde rente, te hoog. Dit had geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat de bedragen tegen elkaar wegvallen.

In de jaarrekening zijn hierdoor op programmaniveau afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen ontstaan. De gerealiseerde bedragen zijn gebaseerd op de herziene renteberekening. Net als in de begroting vallen de afwijkingen in de jaarrekening tegen elkaar weg en heeft dit geen gevolgen voor het rekeningsaldo.

€ 0,2

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

De rente op geldlening < 1 jaar is hoger dan geraamd.

€ 0,4

v

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding

Op de overige batenposten in Programma 6 is in totaal een voordelig resultaat van € 0,4 mln gerealiseerd

€ 0,3

v

Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau

Opbrengsten motorrijtuigenbelasting is iets lager dan is geraamd.

 

Reserves

 

Programma 1

Bij Voorjaarsnota is storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 0,8 mln. De voornaamste bijstelling had betrekking op:

 

+ € 0,8

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen; Zandmotor

Het bij Jaarrekening 2013 vrijgevallen bedrag om de meerjarige verplichtingen voor het beheer en onderhoud van de Zandmotor te kunnen nakomen, wordt in de reserve gestort.

 

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve opwaarts bijgesteld met € 23,8 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

 

+ € 1,4

Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen; Zwakke Schakels

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve Zwakke Schakels bijgesteld.

+ € 5,7

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie; Groene Ambities en Decentralisatie-akkoord Natuur

De onttrekking uit de programmareserves bestaat uit de volgende posten:

 • Als gevolg van de omzetting van de bijdrage OVP naar bijdrage vanuit de programmareserve wordt de begrote onttrekking verhoogd met € 9,5 mln.

 • € 2,7 mln wordt ingezet vanuit de programmareserve Groene Ambitie.

 • De voor dit doel via het Provinciefonds ontvangen Integratie-uitkering Natuur bedraagt € 17,5 mln. Hiervan wordt € 11 mln ingezet in 2014. Het meerdere (€ 6,5 mln) wordt toegevoegd aan de programmareserve.

+ € 3,8

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit; Groene Ambities

De onttrekking uit de programmareserve (Groene Ambities) dient ter dekking van de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

+ € 12,7

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen; IODS, Groene subsidies, Sanering glastuinbouw

Deze onttrekking dient ter dekking van de te betalen bijdrage voor IODS, het Uitvoeringsprogramma en de verstrekte subsidies voor sanering glastuinbouw.

 

Bij Najaarsnota is de storting in de reserve opwaarts bijgesteld met € 10,7 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

 

+ € 2,8

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen; Groene Ambities

Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het UPG worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen in de programmareserve gestort.

+ € 7,9

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen; Groene ambities, Decentralisatieakkoord natuur

Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het UPG worden de in 2014 niet bestede provinciale middelen in de programmareserve gestort.

 

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve verlaagd met € 9,8 mln. De voornaamste bijstellingen hadden betrekking op:

 

+ € 5,5

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie; Groene ambities, Decentralisatieakkoord natuur

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor met name het UPG en het project Eendragtspolder worden de begrote onttrekkingen uit de reserve naar beneden bijgesteld.

+ € 2,1

Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit; Groene ambities, Groene subsidies, Decentralisatieakkoord natuur

Als gevolg van wijzigingen in de lasten van met name het UPG, ILG en SNL Natuurbeheer worden de begrote onttrekkingen uit de reserve bijgesteld.

+ € 2,3

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen; Decentralisatieakkoord natuur

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor het ILG wordt de onttrekking uit de reserve naar beneden bijgesteld.

 

Bij jaarrekening is € 0,7 mln minder in de reserves gestort dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

 

€ 0,7

n

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

Er is in het kader van het Uitvoeringsprogramma (UPG) meer subsidielasten in 2014 gerealiseerd dan was geraamd voor de kwaliteitsverbetering recreatiegebieden. Dit leidt tot een lagere storting dan begroot.

 

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 3,6 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 4,9

v

Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie

De overschrijding komt met name door de afwaardering van de RodS-gronden die vanuit de programmareserve 1 (Decentralisatieakkoord natuur) wordt gedekt. Deze overschrijding wordt bij de jaarstukken als beslispunt ter goedkeuring aan Provinciale Staten voorgelegd.

€ 5,7

n

Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit

De bijdrage uit de reserve Groene Ambities is lager dan geraamd. De bijdrage uit de programmareserve, onderdeel Decentralisatieakkoord Natuur is lager dan geraamd.

€ 2,6

n

Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen

De bijdrage uit de reserve Groene Ambities is lager dan geraamd.

De bijdrage uit de reserve Groene Subsidies is lager dan geraamd.

Zie toelichting bij de lasten.

 

Programma 2

Bij Voorjaarsnota is de storting in de reserves met € 5,5 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste mutaties hadden betrekking op:

 

+ € 6,7

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve HOV-Net Zuid-Holland Noord

Een deel van de onttrekkingen aan de reserve Integrale bereikbaarheid staat bruto in de begroting (er wordt dus tegelijkertijd gestort en onttrokken). Met deze wijziging wordt dit verrekend tot een netto storting in de reserve.

- € 0,5

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve Integrale Bereikbaarheid

Conform het Hoofdlijnenakkoord worden de overtollige middelen behouden voor mobiliteitsdoeleinden. Het beklemde deel van het resultaat 2013 wordt in de reserve gestort.

- € 0,7

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reserve Coolport middelen

Als gevolg van lagere investeringen 2013 zijn ook de kapitaallasten afgenomen. Het voordelige verschil op de afschrijvingen binnen programma 2 wordt aan de programmareserve toegevoegd.

 

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking aan de reserve neerwaarts bijgesteld met € 2,8 mln. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op:

 

+ € 1,8

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur; reservering Integrale bereikbaarheid, Egalisatiereserve bereikbaarheid

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor verkeersmaatregelen (MPI) en het onderhoud wegen wordt de begrote onttrekking uit de programmareserve bijgesteld.

+ € 6

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reservering Integrale bereikbaarheid

Een deel van de onttrekkingen aan de reserve Integrale bereikbaarheid staat bruto in de begroting (er wordt dus tegelijkertijd gestort en onttrokken). Met deze wijziging wordt dit verrekend tot een netto storting in de reserve.

- € 3,4

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid;1%-regeling Kunst, HOV Net Zuid-Holland Noord

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor de bestuursovereenkomst met de gemeente Gouda (HOV-Net Zuid-Holland Noord), voor het kunstplan Landschapsparken en voor de aanleg van een brug over de ringvaart in de Eendragtspolder wordt de begrote onttrekking aan de reserve bijgesteld.

+ € 0,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod; Impuls openbaar vervoer

Als gevolg van een toename van de BDU-uitkering wordt de begrote onttrekking uit de reserve bijgesteld.

- € 2

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Luchtkwaliteit NSL

Als gevolg van toename in de lasten voor het maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek en verduurzaming waterbus en een toename in de lasten voor de 2e tranche subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart worden de begrote onttrekkingen bijgesteld.

 

Bij Najaarsnota is de storting in de reserve naar boven bijgesteld met een bedrag van € 82,5 mln. De voornaamste storting had betrekking op:

 

+ € 82,1

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; Reservering integrale bereikbaarheid, Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld, inclusief de overboeking van doel 2.2 naar 2.1.

 

Bij Najaarsnota is de onttrekking uit de reserve € 140 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste redenen hiervoor waren:

 

+ € 3,4

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur; Reservering integrale bereikbaarheid, Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote onttrekking in de programmareserve bijgesteld.

+ € 143,3

Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; Fietsprojecten, Reservering integrale bereikbaarheid, RijnGouweLijn, Impuls openbaar vervoer, COA P&R Knooppunten, Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra

Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de begrote storting in de programmareserve bijgesteld, inclusief de overboeking van doel 2.2 naar 2.1.

- € 7,4

Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod; Impuls openbaar vervoer

Dit is een technische verwerking van het Kaderbesluit Infrastructuur. De huidige onttrekking uit de programmareserve is niet meer nodig daar dekking is gevonden binnen het bestedingsplan BDU.

 

Bij jaarrekening zijn de stortingen in de reserve € 1 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 1

v

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI ; Vertraging en lagere baten zijn de oorzaak van een lagere storting in de reserve.

 

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve € 5,4 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 3,5

n

Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur

Egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra en reserve bereikbaarheid; Vertraging van het planmatig beheer en onderhoud.

€ 1,1

n

Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Egalisatiereserve exploitatieprojecten MPI ; Vertraging en lagere lasten zijn de oorzaak van een lagere bijdrage uit de reserve.

€ 0,2

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Kosten/risico bestuursdwang OD's; De verwachte hogere kosten voor handhaving zijn uitgebleven waardoor de bijdrage uit de reserve achterwege kon blijven

€ 2,1

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Luchtkwaliteit (NSL); Deel van de projecten vinden in 2015 plaats.

€ 0,7

v

Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder

Stimulering duurzame energie; Lagere vaststelling en intrekking van subsidies uit voorgaande jaren.

Programma 3

Bij Voorjaarsnota is de storting in de reserve voor een bedrag van € 3,6 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste stortingen hadden betrekking op:

 

+ € 2,5

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid‑Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

De baten voortvloeiend uit de verkoop onroerende zaken in Zellingwijk komen ten gunste van de reserve.

+ € 1,1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; reserve ROM-D

De reserve wordt gevormd ter dekking van het risico van eventuele waardevermindering van de deelname in het aandelenkapitaal Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital BBV.

 

Bij Voorjaarsnota is de onttrekking uit de reserve voor een bedrag van € 14,7 mln naar boven bijgesteld. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op:

 

+ € 10

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid‑Holland; reserve Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor verontreinigde locaties en projecten binnen Hollandsche IJssel wordt de begrote onttrekking aan de reserve bijgesteld.

+ € 3,3

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Manden maken, Overcommitering OP-West, Bedrijventerreinen: IRP oude Rijnzone

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen in de programmareserves bijgesteld.

+ € 1,6

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland; Migratie/Energie, Greendeal Zonnepanelen asbest

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserve bijgesteld.

 

Bij Najaarsnota is de storting in de reserve voor een bedrag van € 19,6 mln omhoog bijgesteld. De voornaamste stortingen hadden betrekking op:

 

+ € 9

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

De baten voortvloeiend uit de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder komen ten gunste van de reserve, onderdeel Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder (zie de toelichting bij de baten).

+ € 6,7

Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

De decentralisatieuitkering die de provincie ontvangt voor het project Ontwikkeling Zuidplaspolder wordt dit jaar niet uitgegeven en in de reserve gestort.

- € 0,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid‑Holland; Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

Als gevolg van een lagere opbrengst van de verkoop van de appartementen in Zellingwijk kan er minder worden gestort in de programmareserve.

+ € 1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Overcommittering OP-West

De vrijvallende middelen in de reserve Overcommittering OP-West worden gestort in de reserve Economische Agenda Zuidvleugel.

+ € 3,2

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Economische agenda Zuidvleugel

Als gevolg van wijzigingen in de kosten 2014 van het Investeringsprogramma Economische agenda Zuidvleugel wordt de storting in de programmareserve bijgesteld.

Bij Najaarsnota is de onttrekking uit de reserve € 9,3 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste redenen hiervoor waren:

 

+ € 10,4

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid‑Holland: Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

De lasten van dit doel werden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor spoedlocaties, waterbodemsaneringen en project Hollandsche IJssel wordt de begrote onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

- € 1

Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Overcommittering OP-West

Voor twee projecten is het bedrag van de feitelijke overcommittering lager dan waarvoor aan de Management Autoriteit overcommitteringsverklaringen zijn afgegeven. Hierdoor valt het bedrag waarvoor de provincie garant moet staan lager uit. De vrijvallende middelen worden toegevoegd aan de reserve.

 

Bij jaarrekening zijn de stortingen in de reserve € 0,2 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,2

v

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid‑Holland: Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014; Lagere opbrengst appartementen Zellingwijk

 

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve ad € 5 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 1,8

n

Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid‑Holland: Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014

Lagere lasten Hollandse IJssel.

€ 1,0

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

Subsidie UHB programmareserve (Bedrijventerreinen). Zie toelichting onder lasten.

€ 1,3

n

Doel 3.4 Een sterke regionale economie

De onttrekking aan de reserve Overcommitering OP West is, door fasering naar 2015, lager dan geraamd. (Zie lasten).

€ 0,7

n

Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland

Bij het subsidieprogramma “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is als gevolg van achterblijvende uitgaven sprake van een lagere bijdrage uit de reserve.

Programma 4

Bij Voorjaarsnota zijn geen middelen in de reserve gestort.

 

Bij Voorjaarsnota is € 0,2 mln aan de reserve onttrokken. De onttrekking heeft betrekking op:

 

+ € 0,1

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, Cultuurbehoud

Als gevolg van wijziging in de lasten voor het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt de begrote onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

 

Bij Najaarsnota zijn geen middelen in de reserve gestort.

 

Bij Najaarsnota is € 1,6 mln aan de reserve onttrokken. De onttrekking heeft betrekking op:

+ € 1,6

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, Cultuurbehoud

Als gevolg van wijziging in de lasten voor het Maatregelenpakket erfgoedlijnen wordt de begrote onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

 

Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserves niet wezenlijk af van de begrote bedragen.

 

Bij jaarrekening zijn de bedragen uit de reserve € 0,6 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,6

n

Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Restauratie rijksmonumenten en erfgoed: in verband met de lagere uitgaven voor de restauratie van monumenten is de onttrekking aan de reserve verlaagd (zie lasten).

Programma 5

Bij Voorjaarsnota is de storting in de reserves van dit programma niet bijgesteld.

 

Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 0,3 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op:

 

+ € 0,3

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee; reserve IRP Goeree Overflakkee

De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten) worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.

 

Bij Najaarsnota zijn de stortingen in en onttrekkingen uit de reserve niet bijgesteld.

Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserve niet af van de begrote bedragen.

 

Bij jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve € 0,4 mln lager uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

€ 0,4

n

Doel 5.5 Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee

Door vertraging in totstandkoming van de subsidieregeling is de bijdrage niet volledig aangewend.Programma 6

Bij Voorjaarsnota heeft geen storting in de reserve plaatsgevonden.

 

Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 18,6 mln aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op:

 

+ € 12,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve

De budgetbijstellingen leiden tot aanpassing/verrekening van de algemene reserve (beklemd deel resultaat 2013; toename exploitatielasten voor onderhoud en beheer wegen als gevolg van verschuiving van investeringslast naar exploitatielast; financieel resultaat van de Voorjaarsnota).

+ € 3,7

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Frictiekosten Algemeen

Onttrekking vindt plaats ten behoeve van de verwachte frictiekosten FmA, de transitiekosten die verband houden met de verzelfstandiging van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) en de kosten van medewerkers die niet zijn overgegaan naar de regionale uitvoeringsdiensten. De lasten zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

+ € 1,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Transitie subsidie

De reserve transitie subsidies is gevormd uit de extra realisatie van de bezuiniging op subsidies. Deze middelen zijn voor een groot deel ingeleverd vanuit doel 3.4. Gelet op de gerealiseerde bezuinigingen op subsidies kan een deel vrijvallen.

+ € 1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Frictiekosten RUD

Bij twee van de vijf RUD's is de lumpsum-periode afgelopen en is de dekking om de financiële consequenties op te vangen in de reserve niet meer nodig.

 

Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 4,5 mln in de reserve gestort. De voornaamste storting had betrekking op:

 

+ € 4,1

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve

Het financieel saldo van de Najaarsnota wordt gestort in de algemene reserve.

 

Bij Najaarsnota is de onttrekking aan de reserve met € 0,9 mln naar beneden bijgesteld. De voornaamste onttrekking had betrekking op:

 

+ € 0,9

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve

De lasten van dit doel worden deels gedekt uit programmareserves. Als gevolg van wijzigingen in de lasten voor frictiekosten Focus met Ambitie (zie toelichting paragraaf Bedrijfsvoering) en transitiekosten G.Z-H (zie toelichting bij doel 1.3) wordt de onttrekking aan de programmareserve bijgesteld.

 

Bij jaarrekening wijken de stortingen in de reserve niet af van de begrote bedragen.

Bij jaarrekening zijn bijdragen uit de reserve de reserve € 1 mln hoger uitgevallen dan begroot.

De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:

 

+ € 1,0

 

Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding; Algemene Reserve

Frictiekosten algemeen; Voor Frictiekosten algemeen is € 1 mln minder onttrokken dan begroot.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Jaar-rekening
2013

Oorspron-kelijke
Begroting

2014

Wijziging VJN

Wijziging NJN

Wijziging Verzamel- wijziging

Begroting 2014 na wijziging

Rekening 2014

Vergelijking Begroting 2014 na wijziging Rekening 2014

Uitgaven

 

1 - Groen en Water

324

2.129

0

0

-1.666

463

0

463

2 - Mobiliteit en Milieu

167.184

292.119

-6.300

0

-193.774

92.045

23.846

68.200

3 - Ruimte, Wonen en Economie

1.600

1.248

0

0

-1.248

0

0

0

5 - Integrale Ruimtelijke Projecten

37

0

0

0

0

0

0

0

6 - Middelen

10.091

0

0

0

0

0

323

-323

7 - Bedrijfsvoering

2.758

9.147

2.680

0

-3.877

7.950

3.040

4.910

Totaal Uitgaven

181.994

304.643

-3.620

0

-200.564

100.459

27.208

73.251

 

Inkomsten

               

1 - Groen en Water

100

270

0

0

0

270

1.000

730

2 - Mobiliteit en Milieu

63.169

95.755

0

0

-1.822

93.933

11.011

-82.922

6 - Middelen

850

755

0

0

0

755

854

99

Totaal Inkomsten

64.119

96.779

0

0

-1.822

94.958

12.865

-82.093

Saldo Investeringen

-117.875

-207.864

3.620

0

198.743

-5.501

-14.343

-8.842

 

Toelichting investeringen

 

Algemeen

Met het vaststellen van de nota IWA, besluit 6655 van 11 december 2013, is besloten dat met ingang van 2014 projecten pas worden geactiveerd als deze gereed zijn gemeld. Tot en met 2013 werden de uitgaven en inkomsten van projecten jaarlijks geactiveerd.

Bij de opgaaf voor de Verzamelwijziging 2014 (besluit 6754 van 12 november 2014) van de gereedmelding van projecten is dan ook uitgegaan van het jaar van gereedmelding c.q. ingebruikname van de projecten. Het kan echter zijn dat voor projecten die al gereed zijn gemeld en/of in gebruik zijn genomen nog activiteiten dienen te worden afgerond, waardoor de financiële afwikkeling nog niet kan plaatsvinden. Daarbij kan worden gedacht aan natuurcompensatie, schadeclaims, afrondende werkzaamheden in bermen en dergelijke.

Bij de Begroting 2016 zal de omvang hiervan te duiden zijn en zal mogelijk bijstelling van de investeringskredieten plaatsvinden.

 

Programma 1

Er zijn minder lasten gerealiseerd bij het project Meeslouwerplas door wijzigingen in de projectplanning (onder andere het doorschuiven investering geluidsscherm).

Er zijn minder baten gerealiseerd bij ditzelfde project als een gevolg van een lager aanbod van slib en bagger (opbrengsten verontdieping).Programma 2

Bij de Verzamelwijziging 2014 zijn onder andere de investeringskredieten vastgesteld voor de projecten met 2014 als jaar van gereed melden (zie onderstaande tabel). Daarbij zijn de projecten > € 10 mln bruto specifiek benoemd en de overige projecten getotaliseerd. Voor een deel van de projecten moeten ook na 2014 nog resterende activiteiten worden uitgevoerd. Om deze reden is besloten een aantal projecten niet in 2014 te activeren, om te voorkomen dat over meerdere jaren geactiveerd wordt.

 
Uitgaven

De uitgaven blijven € 68,2 mln achter bij de raming.

Hiervan is € 51,4 mln het gevolg van het niet activeren van projecten en € 16,8 mln het resultaat op de geactiveerde projecten.

 
Inkomsten

De inkomsten blijven € 82,9 mln achter bij de raming.

Hiervan is € 8,7 mln het gevolg van het niet activeren van projecten en € 1,8 mln het resultaat op de geactiveerde projecten. Daarnaast is de geraamde bijdrage aan de investeringen uit de egalisatiereserve kapitaallasten Kaderbesluit Infra ad € 72,4 mln op een andere wijze ingevuld: bij het Kaderbesluit infrastructuur 2014, nr. 6701 vastgesteld in de PS-vergadering van 25 juni 2014, is besloten € 75,6 mln in te zetten uit de reserves Exploitatieprojecten MPI en Impuls openbaar vervoer met als doel de meerjarige kapitaallasten te verminderen. Bij Najaarsnota 2014 is hiertoe € 72,4 mln ingezet als bijdrage aan de te activeren projecten 2014 en is € 3,2 mln toegekend aan het beheer- en onderhoudsbudget voor projecten die niet meer worden geactiveerd (ruil tussen investerings- en exploitatiemiddelen).

Bij het opstellen van deze jaarrekening blijken de te activeren projecten 2014 van onvoldoende omvang om de in de Najaarsnota 2014 opgenomen bijdrage uit de reserve ad € 72,4 mln te kunnen realiseren. Om de reservemiddelen toch volledig in 2014 in te kunnen zetten, worden deze nu gebruikt ter dekking van een vervroegde afschrijving ad € 72,4 mln op in 2012 en 2013 geactiveerde projecten. De bij het Kaderbesluit Infra beoogde verlaging van de meerjarige kapitaallasten wordt op deze wijze alsnog gerealiseerd.

 
Overzicht Verzamelwijziging 2014 (uitgaven en inkomsten bruto opgenomen)
(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014

Realisatie 2014[8]

Geactiveerd ja/nee

Prog

Doel

Projectnr

Naam project

Uitgaven

Inkom-
sten

Netto

Uitgaven

Inkom-
sten

Netto

 

2

 

2

 

B120728

N207 OTA plus omleiding N207/RW1, 1e en 2e fase

4.963

98

4.865

     

nee

B120733

N207 ZW Randweg Gouda

5.058

51

5.007

     

nee

B120934

N209 Verbreding Bergschenhoek

7.442

322

7.120

1.648

336

1.312

ja

B121020

N210 Wegvak Krimpenerwaard

1.805

1.368

437

48

0

48

ja

B121920

N219 Omleiding Zevenhuizen

2.153

0

2.153

     

nee

B144015

N440 Landscheidingsweg

424

0

424

0

0

0

ja

B260000

HOV-Net Algemeen

78

0

78

129

0

129

ja

B261000

Spoor-corridors HOV-net ZHN

1.759

0

1.759

     

nee

B262400

HOV Leiden CS-Zoetermeer

2.512

0

2.512

1.656

0

1.656

ja

Diverse

Projecten bruto < € 10 mln per project (MPI)

6.648

5.775

873

4.136

5.212

-1.076

ja

9.732

7.487

2.245

     

nee

1

Diverse

Projecten bruto < € 10 mln per project (MPO/MPI)

21.752

5.383

16.369

16.080

5.463

10.617

ja

27.719

1.080

26.639

     

nee

     

Subtotaal projecten

92.045

21.564

70.481

23.697

11.011

12.686

 
     

Bijdrage Egalisatiereserve Kapitaallasten Kaderbesluit Infra

0

72.369

-72.369

0

0

0

Ingezet voor vervroegde afschrijving

Totaal programma 2

92.045

93.933

-1.888

23.697

11.011

12.686

 
 
Niet geactiveerde projecten
 • B120728 N207 OTA plus omleiding N207/RW1, 1e en 2e fase en B120733 N207 ZW Randweg Gouda. De N207 is in gebruik genomen, maar er zijn nog diverse activiteiten te verrichten (onder andere het aanleggen van een wachtplaats, de inrichting van het sluiseiland en de verkoop van percelen) die op dit moment een financiële afronding in de weg staan. De kosten voor de nog lopende activiteiten worden in 2015 geactiveerd.

 • B121920 N219 Omleiding Zevenhuizen. Er loopt een zaak bij het Hof van Amsterdam over de afwikkeling van een aankoop en een hoger beroep over de afwikkeling van een planschade.

 • B261000 Spoor-corridors HOV-net Z-H Noord. De kosten voor dit onderdeel van het HOV-Net hebben betrekking op de afwikkeling van activiteiten voor de RijnGouweLijn (voorganger HOV), waarbij op dit moment nog niet duidelijk is of en voor welk deel er een relatie is met de scope van het HOV-Net. De gemaakte kosten blijven vooralsnog op het onderhanden werk staan en zullen, afhankelijk van de uitkomsten van het DO van het HOV-Net, worden geactiveerd voor de onderdelen die binnen de scope van het HOV-Net vallen en ten laste van de exploitatie worden gebracht als de onderdelen buiten de scope van het HOV-Net vallen.

 
Geactiveerde projecten
 • B120934 N209 Verbreding Bergschenhoek en N210 Wegvak Krimpenerwaard. Deze projecten zijn opgenomen in de doorlichting MPI, waarvan de resultaten op 4 februari 2015 zijn besproken in de commissie Verkeer en Milieu.

 • B262400 R-net Leiden Centraal – Zoetermeer. In 2015 worden nog werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van een belbus en de aanpassing van station Leiden CS in de stijl van R-net. Omdat de busbaan medio december in gebruik is genomen, worden deze kosten dit jaar geactiveerd.

 
MPO-projecten

Het achterblijven van activeringen in 2014 heeft voor een belangrijk deel te maken met het nog niet conform de nota IWA begroten van projecten. Het jaar van technisch gereed sluit niet aan met het jaar van gereed als opgenomen in de verzamelwijziging. Het betreft zowel het planmatige onderhoud aan wegen, vaarwegen als vernieuwing van steunpunten. Zoals in de algemene inleiding is gemeld, wordt met de Voorjaarsnota 2015 hierover een voorstel voorgelegd. Zoals in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt gepresenteerd, zijn in 2014 wel investeringsuitgaven gedaan, maar mogen deze conform de provinciale regelgeving nog niet worden geactiveerd.

 

Programma 6

Op de kapitaaldienst zijn de lasten opgenomen met betrekking tot de investeringen in deelnemingen verbonden partijen ad € 0,2 mln. Voor personeelsgerelateerde investeringen zijn voor € 0,1 mln zowel lasten als baten opgenomen .

 

Paragraaf Bedrijfsvoering

Huisvesting

In 2014 is gewerkt aan de verdere uitwerking en Europese aanbesteding van een aantal grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw en invoering flexibel kantoorconcept, evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. De plannen zijn verder bijgesteld in samenhang met de in 2013 vastgestelde beleidsnota 'Het Nieuwe Werken'. In het najaar van 2014 is gestart met de verbouw van de bouwdelen A en B. Het ontwerp en aanbesteding van de voorgenomen uitvoering van bouwdeel C en de daarmee noodzakelijke vervanging van installatietechnische voorzieningen is uitgesteld naar medio 2015. Hierdoor is in 2014 een onderschrijding van het investeringsbudget ontstaan van € 1,8 mln.

 
ICT

In 2014 is een aantal geplande automatiseringsprojecten vertraagd. De besluitvorming over de aanschaf van tablets in het kader van “Het Nieuwe Werken” is eind 2014 afgerond, waarna deze in 2015 worden aangeschaft en lopen een aantal projecten nog door tot in 2015. Hierdoor is in 2014 een onderschrijding van het investeringsbudget ontstaan van € 3,1 mln.

 

Kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen over activa (investeringen). Ze worden berekend conform de uitgangspunten in de beleidsnota Investeren, Waarderen en Afschrijven 2013 (Nota IWA) en de beleidsnota Kostprijsberekening en Renteberekening (2011). De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatiebudgetten voor de beleidsdoelen. De activa en de kapitaallasten zijn gespecificeerd in de staat van activa. In onderstaand overzicht zijn de geraamde en gerealiseerde kapitaallasten per programma weergegeven.

 

Kapitaallasten
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2013

Begroting 2014 na wijziging

Rekening 2014

Vergelijking Begroting na wijziging Rekening 2014

Groen en Water

645

584

541

44

Mobiliteit en Milieu[9]

69.124

74.241

140.495

-66.254

Ruimte, Wonen en Economie

133

240

217

23

Middelen

512

22

695

-672

Indirecte kapitaallasten

14.772

14.223

13.100

1.123

Totaal

85.186

89.312

155.048

-65.737

 
Toegerekende rente

Het voordelige resultaat op de kapitaallasten van € 6,6 mln is hoofdzakelijk het gevolg van een daling van het renteomslag-percentage van 0,56% ten opzichte van de begroting. Conform de beleidsnota Kostprijsberekening en Renteberekening 2010, wordt de rente bij jaarrekening gecorrigeerd bij een afwijking van meer dan 0,25% van het renteomslag-percentage.

 
Bespaarde rente

Bespaarde rente is het verschil tussen de toegerekende rente en de werkelijk betaalde rente. De bespaarde rente wordt in programma 6 verantwoord als baat. Als gevolg van het lagere renteomslag-percentage is de bespaarde rente € 6,4 mln lager dan begroot.

De afwijkingen tussen de toegerekende rente en de bespaarde rente vallen tegen elkaar weg en hebben daardoor nagenoeg geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat.


Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013

Begroting

2014

Wijziging
VJN

Wijziging
NJN

Begroting na
wijziging

Rekening

2014

Verschil Rekening - wijziging na Begroting

Lokale heffingen

306.077

325.850

0

3.580

329.430

329.107

-323

Provinciefonds

183.702

159.784

46.859

8.549

215.192

219.433

4.241

Dividend

488

700

0

0

700

122

-578

Saldo van de financieringsfunctie

536

200

0

0

200

439

239

Overige algemene dekkingsmiddelen

-848

-1.005

-3.652

5.445

788

-2.414

-3.202

Totaal algemene dekkingsmiddelen

489.956

485.529

43.207

17.574

546.310

546.687

378

 

Het overzicht verschaft een goed inzicht in de algemene dekkingsmiddelen. De onderdelen voldoen aan het BBV.

De grootste afwijkingen in Provinciefonds en Overige algemene dekkingsmiddelen zijn respectievelijk veroorzaakt door Uitkering Provinciefonds en Bespaarde rente. Deze verschillen zijn nader toegelicht in programma Middelen.

 

Incidentele baten en lasten

Het overzicht Incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV gebaseerd op incidenteel beleid. Het incidenteel beleid duurt vanaf aanvang maximaal drie jaar. Er is vervolgens inzicht gegeven in de belangrijkste incidentele baten en lasten per programma. Alle mutaties in de reserves zijn incidenteel van aard.

 

Incidentele lasten en baten

(bedragen x € 1.000)

Lasten

2014

Lasten

2014

incidenteel

Baten

2014

Baten

2014

incidenteel

Programma's

       

1 Groen en Water

176.806

55.000

56.824

18.300

2 Mobiliteit en Milieu

445.105

114.300

127.471

23.500

3 Ruimte, Wonen en Economie

75.591

21.660

16.646

5.560

4 Bestuur en Samenleving

190.163

9.000

122.922

8.650

5 Integrale Ruimtelijke Projecten

7.557

0

131

0

6 Middelen

9.370

70

556.057

750

Totaal programma's (Resultaat voor bestemming)

904.593

200.030

880.051

56.760

Reserves

       

Bijdrage uit reserve

   

244.975

244.975

Storting in reserve

191.666

191.666

   

Totaal programma's (Resultaat na bestemming)

1.096.258

391.696

1.125.025

308.833

Programma 1 Groen en Water

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Ontwikkelopgave RodS

9.300

 

PMR, Midden IJsselmonde, Project 750 ha

13.200

13.200

Ontwikkelopgave EHS

-2.500

 

Decentralisatieakkoord natuur: PAS Natura 2000 en Natura 2000 beheerplannen

800

700

IODS Midden Delfland

21.700

200

Decentralisatieakkoord natuur: Greenports/Veenweidegebieden

7.000

 

Dienst landelijk gebied

3.200

3.200

Overige incidentele lasten programma 1

2.300

1.000

Totaal programma 1

55.000

18.300

Programma 2 Mobiliteit en Milieu

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Uitgevoerd werk voor derden

4.700

4.700

Overdracht N453

800

0

Luchtkwaliteit

15.800

15.800

Leren voor duurzame ontwikkeling

200

200

Infrastructurele exploitatieprojecten

13.100

1.200

Kwaliteitsnet goederenvervoer

1.600

1.600

HOV-Net Zuid-Holland Noord

3.100

0

Sociale veiligheid

500

0

Vervroegde afschrijving infrastructurele werken

72.400

0

Overige incidentele lasten programma 2

2.100

0

Totaal programma 2

114.300

23.500

Programma 3 Ruimte, Wonen en economie

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Bodemsanering en nazorg

5.500

2.300

Bedrijventerreinen (inclusief Oude Rijnzone)

8.600

 

Pieken in de Delta

650

 

Overcommittering

2.600

 

Mitigatie/Energie

760

 

Voordelta 2e Maasvlakte

1.350

1.350

Clusterregeling

1.740

1.740

Overige posten

660

170

Totaal programma 3

21.660

5.560

Programma 4 Bestuur en Samenleving

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Restauratie monumenten en erfgoed

1.010

 

Jeugdzorg

7.000

8.000

Diverse afrekeningen jeugdzorg, onder andere Cardea en RAS

400

650

Overige posten

590

0

Totaal programma 4

9.000

8.650

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Totaal programma 5

0

0

Programma 6 Middelen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Verkoop onroerende goederen

70

550

Rentebaten van geldleningen korter dan een jaar

 

200

Totaal programma 6

70

750

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT-verantwoording is opgesteld conform de Beleidsregels toepassing WNT en de Regeling

bezoldigingscomponenten WNT. Dit houdt in dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan het wettelijke maximum (de WNT-norm), dat bezoldigingen van topfunctionarissen openbaar worden gemaakt, of dit nou meer of minder is dan de norm en dat een ontslagvergoeding maximaal € 75.000 bedraagt. In 2014 was de WNT-norm: maximaal 130% van het ministersalaris, wat neerkomt op € 230.474.

Binnen de provincie Zuid-Holland is deze norm in 2014 niet overschreden.

 

Provinciesecretaris

Naam

J.A.M. Hilgersom

Duur dienstverband in 2014

01-01-2014 / 31-12-2014

Omvang dienstverband (in fte)

1

Gewezen topfunctionaris (j/n) [10]

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking (j/n) [11]

Ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

 

Soort bezoldiging

2013

2014

Realisatie

Toepasselijk WNT-Maximum [12]

Realisatie

Beloning (incl fiscale bijtelling)

155.281

187.340

155.837

Belastbare onkostenvergoedingen

0

8.263

0

Voorzieningen betaalbaar op termijn

28.449

34.871

26.945

       

Totaal

183.730

230.474

182.782

Griffier

Naam

drs. RH van Luijk

Duur dienstverband in 2014

01-01-2014 / 31-12-2014

Omvang dienstverband (in fte)

1

Gewezen topfunctionaris (j/n) 10

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking (j/n) 11

Ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

 

Soort bezoldiging

2013

2014

Realisatie

Toepasselijk WNT-Maximum 12

Realisatie

Beloning (incl fiscale bijtelling)

88.312

187.340

95.684

Belastbare onkostenvergoedingen

0

8.263

0

Voorzieningen betaalbaar op termijn

21.006

34.871

15.810

       

Totaal

109.318

230.474

111.494

Grondslagen resultaatbepaling

In de jaarrekening worden de baten en lasten (exploitatie) toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd

 1. De verdeling van de directe en de doorbelaste apparaatslasten (indirecte materiële kosten en indirecte personeelslasten) zijn in de rekening gebaseerd op tijdschrijfgegevens. Met betrekking tot de kostenverdeling wordt voor een toelichting verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
 2. Stortingen in en onttrekkingen uit de algemene reserve worden in de rekening verwerkt.
 3. Het rekeningsaldo van het vorig verslagjaar is gestort in de algemene reserve. Beschikkingen over dit rekeningsaldo worden als bijdrage uit de algemene reserve in de jaarrekening verwerkt.
 4. Volgens art. 40a BBV zijn onder de overlopende activa opgenomen de van derden nog te ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Volgens art. 49 BBV zijn onder de OVP opgenomen de van derden ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
 5. Schoningsacties voor debiteuren en crediteuren met betrekking tot oude dienstjaren en balansverplichtingen worden naar gelang de aard van een correctie verwerkt in een desbetreffend programma van de rekening van baten en lasten en beïnvloeden op deze wijze mede het resultaat. Voor zover het vrijval betreft met betrekking tot reserves en doeluitkeringen komen de bedragen ten gunste van de betreffende reserves en programma's.
 6. De afschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de nota IWA. Deze nota is op 13 december 2013 door Provinciale Staten vastgesteld (statenbesluit 6655) en is geldend tot en met het jaar 2017. De eerste afschrijving heeft plaats in het jaar na de activering. De berekening van de afschrijvingen vindt plaats over de verkrijgingsprijs onder aftrek van subsidies en bijdragen van derden.
 7. In tegenstelling tot wat in de nota IWA is bepaald voor bedrijfsgebouwen, geldt voor de afschrijving van het provinciehuis een termijn van 30 jaar en de afschrijving begint in het jaar van aanschaf. Deze afschrijving is bepaald in de besluitvorming door Gedeputeerde Staten inzake de aankoop van het provinciehuis.
 8. De instelling van een voorziening vereist geen afzonderlijk besluit van Provinciale Staten, maar geschiedt financieel-technisch via de vaststelling van de programma's van de begroting/jaarrekening of via begrotingswijziging.
 9. In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 worden de lasten netto verantwoord. De betaalde en bij het BTW-compensatiefonds teruggevorderde BTW verloopt via balansrekeningen.
Voor projecten die niet in 2014 zijn geactiveerd is de realisatie 2014 opgenomen op het onderhanden werk.
De bedragen van programma 2, Mobiliteit en Milieu, zijn gecorrigeerd voor een versnelde afschrijving van € 72,3 mln. Deze afschrijving heeft tot doel om het investeringsniveau te verlagen, zodat de toekomstige kapitaallasten structureel afnemen. Bij Najaarsnota 2014 is besloten om hiervoor in Programmareserve 2 gereserveerde middelen in te zetten. De totale kapitaallasten 2014 voor programma 2, inclusief de versnelde afschrijving van € 72,3 mln, komen hiermee op € 140,5 mln.
Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als 'gewezen topfunctionaris'.
Indien 'ja': afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien 'nee': alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris)
y = (a x b x) / 365 cwaarbij: a = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, b = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en c = functieduur in kalenderdagen