Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

In het overzicht van incidentele baten en lasten dient op grond van de wijzigingen in het BBV met ingang van de Begroting 2014 een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten meerjarig per programma worden weergegeven, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden opgenomen. In onderstaand overzicht is de specificatie van de in omvang belangrijkste posten weergegeven. Het hierbij gehanteerde criterium is alle incidentele lasten en baten groter dan € 1,0 mln voor bestemming.

Ook wordt op grond van het BBV een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Alle toevoegingen en onttrekkingen aan programmareserves zijn incidenteel.

Programma

Baten / Lasten

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

(bedragen x

€ 1.000)

 

Totaal

Inciden-teel

Totaal

Inciden-teel

Totaal

Inciden-teel

Totaal

Inciden-teel

1

Groen en Water

Baten

78.344

57.174

36.578

15.408

34.776

13.606

34.126

12.956

Lasten

151.004

89.576

113.526

52.798

94.411

33.659

76.719

15.987

2

Mobiliteit en Milieu

Baten

109.545

21.509

101.227

17.752

99.676

7.335

105.508

11.799

Lasten

374.925

45.963

398.608

70.190

379.443

23.090

379.540

15.931

3

Ruimte, Wonen en Economie

Baten

1.288

399

890

0

890

0

890

0

Lasten

80.794

22.777

47.544

-8.382

48.118

8.862

41.914

2.500

4

Bestuur en Samenleving

Baten

116.273

8.249

860

4.986

861

7

861

7

Lasten

183.912

6.083

70.253

6.317

52.253

338

51.922

7

5

Integrale Ruimtelijke Projecten

Baten

30

0

30

0

30

0

30

0

Lasten

8.428

6.513

4.407

2.408

3.945

1.946

3.471

0

6

Middelen

Baten

499.755

15.957

468.754

494

452.406

1.000

451.377

0

Lasten

14.226

347

2.493

-2.849

2.379

-105

-393

0

Eindtotaal

 

-8.054

-67.971

-28.492

-81.842

8.090

-45.842

39.619

-9.664

Programma 1 Groen en Water: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

1.3

Rijksbijdrage Decentralisatie-akkoord natuur: Uitvoeringsprogramma Groen

9.500

0

0

0

1.3

RB Project Mainport Rotterdam: Midden-IJsselmonde, Project 750 ha

21.670

10.728

10.350

9.556

1.4

RB Decentralisatie-akkoord natuur:

Beheermaatregelen PAS Natura 2000, Natura 2000 Beheerplannen

3.613

3.258

2.837

2.981

1.5

Rijksbijdrage Decentralisatie-akkoord natuur : Greenports, Veenweidegebieden

21.591

0

0

0

 

Overige incidentele baten programma 1

800

1.422

419

419

Totaal

 

57.174

15.408

13.606

12.956

Programma 1 Groen en Water: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

1.3

Inrichting recreatiegebieden

1.491

0

0

0

1.3

Uitvoeringsprogramma Groen

10.700

18.800

12.200

1.750

1.3

Decentralisatie-akkoord natuur: Uitvoeringsprogramma Groen

9.500

0

0

0

1.3

Project Mainport Rotterdam: Midden-IJsselmonde, Project 750 ha

21.670

10.728

10.349

9.556

1.4

ILG Natuur

1.500

0

0

0

1.4

Ontwikkelopgave EHS

1.200

1.800

0

0

1.4

Decentralisatie-akkoord natuur: Beheermaatregelen PAS Natura 2000, Natura2000 Beheerplannen

3.613

3.258

2.102

2.696

1.5

IODS: Midden-Delfand

11.245

10.645

5.455

0

1.5

UPG Systeem innovatie landbouw

1.700

2.100

0

0

1.5

Decentralisatie-akkoord natuur : Greenports, Veenweidegebieden

21.591

0

0

0

 

Overige incidentele lasten programma 1

5.366

5.467

3.553

1.984

Totaal

 

89.576

52.798

33.659

15.987

Programma 2 Mobiliteit en Milieu: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

2.1

Bijdragen voor de uitvoering door de provincie van dagelijks en grootschalig beheer van de infrastructuur van derden

3.626

0

0

0

2.2

BDU bijdrage t.b.v. mobiliteitsprojecten

7.888

11.580

4.290

4.290

2.2

Rijksbijdragen voor goederenvervoer (Beter benutten)

5.543

2.278

0

0

2.2

Rijksbijdragen N210-Rotondes Ammerstol en Wetering

1.868

0

0

0

2.3

BDU bijdrage t.b.v. exploitatie openbaar vervoer

2.310

2.310

3.045

2.059

2.4

Luchtkwaliteit NSL

0

0

0

5.450

 

Overige incidentele baten programma 2

274

1.584

0

0

Totaal

 

21.509

17.752

7.335

11.799

Programma 2 Mobiliteit en Milieu: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

2.1

Uitvoering door de provincie van dagelijks en grootschalig beheer van de infrastructuur van derden

3.626

0

0

0

2.1

Grootschalig onderhoud wegen

2.061

6.670

0

0

2.2

Mobiliteitsprojecten

34.092

49.958

23.090

10.481

2.3

BDU Openbaar vervoer

3.636

9.762

0

0

2.4

Luchtkwaliteit NSL

0

0

0

5.450

2.4

Uitvoeringsdiensten Haaglanden, Midden-Holland en West-Holland

2.571

3.800

0

0

 

Overige incidentele lasten programma 2

23

0

0

0

Totaal

 

45.963

70.190

23.090

15.931

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

 

Overige incidentele lasten programma 3

399

0

0

0

Totaal

 

399

0

0

0

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

3.1

Opruimen verspreid glas

2.026

0

0

0

3.2

Uitvoering ISV3

11.675

0

0

0

3.3

Bodemsaneringsactiviteiten

8.288

0

0

0

3.4

Verschuiving budgetten naar 2015 en 2016 (Kadernota 2014-2017)

0

-5.500

0

0

3.4

Bijdrage van decentralisatiefonds voor Coolport

0

-2.300

0

0

3.4

Bedrijventerreinen

0

0

8.500

2.500

 

Overige incidentele lasten programma 3

788

-582

362

0

Totaal

 

22.777

-8.382

8.862

2.500

Programma 4 Bestuur en Samenleving: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

4.3

Rijksbijdrage Jeugdzorg ten behoeve van uitvoeringprogramma Jeugd 2014

8.242

4.979

0

0

 

Overige incidentele baten programma 4

7

7

7

7

Totaal

 

8.249

4.986

7

7

Programma 4 Bestuur en Samenleving: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

4.3

Jeugdzorg ten behoeve van uitvoeringprogramma Jeugd 2014

8.242

5.000

0

0

4.3

Incidentele taakstelling Jeugdzorg conform Kadernota 2014 -2017

-3.721

0

0

0

4.3

Overheveling budgetten beleid Regionale Agenda Samenleving naar beleid Jeugdzorg

3.836

0

0

0

4.4

Overheveling budgetten beleid Regionale Agenda Samenleving naar beleid Jeugdzorg

-3.836

0

0

0

 

Overige incidentele lasten programma 4

1.562

1.317

338

7

Totaal

 

6.083

6.317

338

7

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

5.2

Programma Zuidplaspolder

1.642

1.470

1.210

0

5.3

Subsidie Oude Rijnzone nota ruimte middelen

4.074

0

0

0

 

Overige incidentele lasten programma 5

797

938

746

0

Totaal

 

6.513

2.408

1.946

0

Programma 6 Middelen: Incidentele Baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

6.1

Decentralisatie-uitkering ISV3

11.675

0

0

0

6.1

Overige incidentele baten

3.350

0

0

0

 

Overige incidentele baten programma 6

932

494

1.000

0

Totaal

 

15.957

494

1.000

0

Programma 6 Middelen: Incidentele Lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Omschrijving

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bedrag 2017

6.1

Incidentele reserveringen

347

-2.849

0

0

 

Overige incidentele lasten programma 6

0

0

-105

0

Totaal

 

347

-2.849

-105

0