Financiële Begroting

Inleiding

De Financiële Begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de Financiële Begroting is als volgt:

 • Overzicht van baten en lasten
 • Toelichting van baten en lasten
  • Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
  • Indexering materiële budgetten en gesubsidieerde instellingen
  • Rente
  • Loonkosten
  • Kostenverdeling
  • Uitkering Provinciefonds
  • opcenten Motorrijtuigenbelasting
  • Kapitaallasten
  • Investeren, waarderen en afschrijven
  • Verklaring verschillen Begroting na wijziging (Voorjaarsnota) 2013 - Begroting 2014
  • Verklaring verschillen Jaarrekening 2012 - Begroting 2014
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Incidentele baten en lasten
 • Overzicht van inkomsten en uitgaven: investeringen
 • Uiteenzetting financiële positie
  • Nieuw beleid in 2014
  • Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
  • Verleende garanties en waarborgen
  • Staat van reserves en voorzieningen 2014
  • Staat van activa 2014
  • Investerings- en financieringsstaat 2014