Programma 6 Middelen

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een belastingdruk die past bij het provinciale voorzieningenniveau. De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting is veruit de belangrijkste belastingheffing van de provincie. Provinciale Staten stellen jaarlijks het opcententarief vast. Dit tarief is gebonden aan een wettelijk maximum, dat jaarlijks door het Rijk (op basis van de inflatieontwikkelingen) wordt aangepast. Beleidslijn van het college is om het huidige tarief gelijk te houden, zodat de relatieve lastendruk voor inwoners van Zuid-Holland afneemt (in het licht van de gevolgen van de economische crisis voor burgers).

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

6.2.

Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum[11]

90,4%

87,0%

85,7%

84,4%

83,2%

Toelichting Effectindicatoren

De relatieve lastendruk komt tot uitdrukking in het opcententarief in relatie tot het wettelijk maximum. Bij een gelijkblijvend opcententarief (95,0 opcenten) en een stijgend wettelijk maximum (als gevolg van een jaarlijkse inflatiecorrectie) neemt de relatieve lastendruk af. Het wettelijk maximum bedraagt voor 2014 109,2 opcenten.

Voor de jaren 2014-2016 is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van het wettelijk maximumtarief met 2,5%.

 

Wat hebben we bereikt?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

6.2.a

Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum

90,4%

87%

 

87%

Verantwoording Effectindicatoren

Jaarlijks wordt het wettelijk maximumtarief door het Rijk vastgesteld. Voor 2013 was dit 107,3 opcenten, voor 2014 bedroeg dit 109,2 opcenten. Het tarief van de provincie is gelijk gebleven op 95 opcenten. Daarmee is de doelstelling van 87% behaald.