Programma 5 Ruimtelijke Projecten

Wat willen we bereiken?

Het programma Zuidvleugel Zuid heeft tot doel om onder meer het gebied rond Dordrecht en IJsselmonde meer integraal op te pakken, met het oog op versterking van de economische structuur, verbeteren van de bereikbaarheid en vergroten van de leefbaarheid.

Het zuidelijk deel van de Zuidvleugel loopt achter in de ontwikkeling. Zowel op het gebied van economische, maatschappelijke als leefbaarheidsontwikkeling (inclusief waterveiligheid). Deze achterstand is het meest manifest op de Eilanden van Dordrecht en IJsselmonde. Hoewel in het zuidelijk deel van de Zuidvleugel de maakindustrie van de provincie is geconcentreerd en de belangrijkste haven van Europa is gelegen, blijft het bruto regionaal product achter. Op maatschappelijke ontwikkeling is er sprake van achterstand en mismatch vraag naar en aanbod van arbeid. De provincie wil een verbetering bereiken.

De rijkswegenstructuur van A4, A15, A16 en A29 zorgt dat er veel transport door het gebied gaat. Het regionale verkeer binnen de regio is slecht geaccommodeerd. Het spoorwegvervoer past niet goed meer bij de sterke verstedelijking van het gebied. Door deze ‘verrommelde’ situatie treedt naast economische schade veel schade voor de leefomgeving op. De provincie wil bereiken dat doorgaand verkeer en regionaal verkeer meer afzonderlijk kan worden afgewikkeld en dat lokale / regionale knelpunten worden opgelost. Voor het probleem van het risicovolle spoorwegtransport moet een oplossing komen.

De groene leefomgeving is de afgelopen 10 jaar onvoldoende mee ontwikkeld op de enorme verstedelijkings­ontwikkeling. De provincie wil bereiken dat Hollandse Biesbosch, in relatie met de Deltaontwikkeling, de gebiedsvisie Deltapoort en het Buijtenland van Rhoon wordt uitgevoerd in samenhang met genoemde maatschappelijke ontwikkeling. In het kader van het Deltaprogramma zal naast de formele veiligheid (toegestane overstromingskans) ook de daadwerkelijke beveiliging ter hand moeten worden genomen.

Wat hebben we bereikt?

De provincie formuleerde de problematiek van het gebied Zuidvleugel Zuid scherper. Daarnaast werd een aantal projecten en activiteiten van de provincie in beeld gebracht, gedeeld en werd waar nodig de interne samenwerking versterkt. Daarmee werd een bijdrage geleverd aan de bewustwording in de organisatie dat het een gebied betreft met een bijzondere opgave.