Programma 5 Ruimtelijke Projecten

Wat willen we bereiken?

Samen met de regionale partners wil de provincie een kwaliteitsimpuls aan het gebied langs de Oude Rijn geven. Dit wordt bereikt door verstedelijking (wonen en werken) te koppelen aan infrastructuur en te verbinden met de groen-blauwe structuur. Daarnaast moet worden voorzien in een (betere) recreatieve toegankelijkheid van dit deel van het Groene Hart. Samen met de gemeenten werkt de provincie aan de herstructurering van 160 ha bedrijventerreinen, verbetering van de infrastructuur (waaronder aanleg van de Maximabrug en de verbetering van de aansluiting N11-Zoeterwoude), woningbouw en de recreatieve bereikbaarheid van het Groene Hart (door middel van fiets- en wandelpaden en oeververbindingen over de Oude Rijn).

 

Wat hebben we bereikt?

 

In de afgelopen jaren heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het programma voor de Oude Rijnzone. In 2010 is de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone (ORZ) opgericht met als doel om in die zone nieuwe woon- en werkgebieden te ontwikkelen, bestaande bedrijfslocaties te herstructureren en de water- en natuurkwaliteiten te versterken. De Gemeenschappelijke Regeling is verantwoordelijk voor de programmering en planning, de gemeenten (Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk) voor de uitvoering. De provincie maakte, door middel van in een Ontwikkelstrategiekader en business case vastgelegde financiële bijdragen, mede de uitvoering mogelijk. Bij de evaluatie in 2014 is geconcludeerd dat belangrijke stappen zijn gezet in de transformatie van de Oude Rijnzone. Een groot deel van de beoogde resultaten zijn inmiddels bereikt. De komende jaren zullen lopende projecten worden afgerond. De Gemeenschappelijke Regeling ORZ loopt per 31 december 2014 af.