Programma 5 Ruimtelijke Projecten

Wat willen we bereiken?

In het project Zuidplaspolder wordt gewerkt aan een integrale ontwikkeling van de Zuidplas. Het gaat hierbij om woningbouw (met het accent op landelijk wonen en dorpsuitbreidingen), de geconcentreerde ontwikkeling van nieuwe en verplaatsing van verspreide kassen in een glastuinbouwbedrijvenlandschap, de realisatie van bedrijventerreinen en de aanleg van infrastructuur en groen en natuur.

In het vastgestelde Ontwikkel Strategie Kader (OSK) 2013/2014 hebben de deelnemers in de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) het indicatieve programma vastgesteld. Hierin zijn de werkzaamheden voor de komende jaren beschreven. Het betreft de realisatie van 1340 woningen tot 2020, starten met ontwikkeling van 2 glastuinbouwbedrijvenlandschappen en 3 bedrijventerreinen en afronden van diverse infrastructurele en groenprojecten.

Als gevolg van de veranderde markt en beleid zijn voor de Zuidplaspolder in 2013 herijkingstudies op het gebied van werken, infrastructuur en de groenblauwe structuur uitgevoerd. Op basis hiervan, alsmede de nieuwe Nota Ruimte en Mobiliteit, wordt in 2014 bepaald of de ambitie voor de ontwikkeling in de Zuidplaspolder moet worden bijgesteld.

 

Wat hebben we bereikt?

 

In de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is de Zuidplaspolder bevestigd als integrale ontwikkellocatie voor het opvangen van de bovenregionale behoefte aan glas- en bedrijvenlocaties, en landelijke en dorpse woonmilieus. In de VRM is aangegeven dat voor de verdere ontwikkeling de in 2013 vastgestelde herijkingsstudie Zuidplaspolder als uitgangspunt geldt. Met deze besluiten kunnen betrokken partijen de komende jaren de gebiedsontwikkeling verder uitvoeren. Ook blijft er een goed ontwikkelperspectief voor de door de Grondbank RZG Zuidplas verworven gronden.

De in 2013 ingezette ontvlechting van de verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen is in 2014 doorgezet. Door de deelnemers is besloten de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder (ROZ) per 1 januari 2015 op te heffen. Met partners zijn afspraken gemaakt over toekomstige samenwerking en afstemming, de inzet van beschikbare subsidiemiddelen en blijvende aandacht voor kwaliteit.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft met de gebiedsgedeputeerde de starthandeling van de aanleg van de Parallelstructuur A12 en de Moordrechtboog verricht.

Een van de vier nog te realiseren omzettingen van gelijkvloerse- naar ongelijkvloerse spoorkruisingen is opgeleverd, een andere is in uitvoering. Prorail heeft in 2014 besloten van de nog resterende aanpassingen er één niet uit te voeren en de andere kruising op te heffen.

De eerste nieuwbouwprojecten zijn succesvol in ontwikkeling gegaan. Het betreft dorpsuitbreidingen in zowel Zevenhuizen als Moerkapelle van totaal circa 200 woningen. De starthandeling in Moerkapelle is door de minister van Wonen verricht.

Voor de ontwikkeling van glastuinbouwbedrijvenlocatie Glasparel+ in Waddinxveen is door de gemeente het bestemmingsplan vastgesteld. Hierop is beroep aangetekend bij de Raad van State; eind 2014 heeft de zitting plaatsgevonden.