Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

De betrokkenheid bij de regionale omroepen en bibliotheken is gebaseerd op respectievelijk de Mediawet en de Wet op het specifiek cultuurbeleid. De kerntaak van de regionale omroep ligt bij een invulling van de functie van de rampenzender en bij de dagelijkse regionale nieuwsvoorziening. Het kabinet is echter voornemens de Mediawet aan te passen en de regionale omroepen per januari 2014 te centraliseren. Dat betekent dat de zorgplicht en de financiering wordt overgedragen aan het Rijk. Dit gaat gepaard met een uitname uit het Provinciefonds. Voor Zuid-Holland bedraagt het aandeel ongeveer € 20,0 mln. Het wetsvoorstel wordt na de zomer 2013 besproken in de Staten-Generaal. Een definitief besluit over het wetsvoorstel wordt november 2013 verwacht.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

4.6.a

Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

24

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.6.b

Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

1

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.6.c

Ontwikkeling van het aantal deelnemende leerlingen aan het project ‘bibliotheek op school’

100

105

110

115

120

Toelichting Effectindicatoren

4.6.a/b: De Mediawet wordt aangepast waardoor de zorgplicht (bekostiging) van provincies voor regionale omroepen waarschijnlijk per 2014 vervalt.

4.6.c: De ‘Bibliotheek op school’ biedt bibliotheken een strategische aanpak voor de invulling van de educatieve functie voor het primair onderwijs. Aan deze aanpak wordt een dienstenpakket gekoppeld. De Bibliotheek op school is gebaseerd is op de programma's: Kunst van lezen, de bibliotheek in de basisschool, Biebsearch junior, Boek1Boek en Schoolbieb. Het project is in 2013 gestart met een deelname van ongeveer 20.000 leerlingen (circa 100 scholen).

 

Wat hebben we bereikt?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.6.a

Aantal uren radio op regionale zender per etmaal

24

N.v.t.

N.v.t.

4.6.b

Aantal uren unieke tv op regionale zender per etmaal

1

N.v.t.

N.v.t.

4.6.c

Ontwikkeling van het aantal deelnemende scholen aan het project "bibliotheek op school"€

100

105

 

160

 
Verantwoording Effectindicatoren

4.6.a: Deze taak is vervallen sinds 1 januari 2014.

 

4.6.b: Deze taak is vervallen sinds 1 januari 2014.

 

4.6.c: De getallen 100, 105 en 160 in bovenstaande matrix betreffen indexcijfers. Het doel is geheel gerealiseerd. Er is boven verwachting gepresteerd. De doelstelling heeft betrekking op 'het bereik' van het aantal deelnemende leerlingen aan het project 'bibliotheek op school'. Het project 'bibliotheek op school' bood bibliotheken een strategische aanpak voor de invulling van de educatieve functie voor het primair onderwijs. Aan deze aanpak wordt een dienstenpakket gekoppeld. De Bibliotheek op school is gebaseerd op de programma's: Kunst van lezen, de bibliotheek in de basisschool, Biebsearch junior, Boek1Boek en Schoolbieb. Op deze manier worden kinderen in staat te gesteld goed te lezen en schrijven, mediavaardig te zijn en daarmee wordt een basis gelegd voor adequate school- en arbeidsparticipatie. Het project is in 2013 van start gegaan met een deelname van ongeveer 20.000 leerlingen (circa 100 scholen). In 2014 zijn met het project 52.000 (199 scholen) leerlingen bereikt, een stijging van 160% in het aantal leerlingen ten opzichte van 2013. Zuid-Holland telt een kleine 1.200 basisscholen.