Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

Kern van de activiteiten betreft de bescherming, beleving en benutting van gezichtsbepalend erfgoed in Zuid-Holland. De belangrijkste ontwikkeling is de door het Rijk ingezette modernisering van het monumentenbeleid, in dit kader zijn middelen gedecentraliseerd. In lijn daarmee vindt er een verdere accentverschuiving plaats: van behoud naar ontwikkeling en van objectgerichte naar gebiedsgerichte monumentenzorg. Activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie zijn afgebouwd. Er wordt alleen nog een basisvoorziening in stand gehouden.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

4.5

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

106

110

110

110

Toelichting Effectindicatoren

De barometer culturele kwaliteit is een gewogen index van vooral door de provincie te beïnvloeden resultaten op gebied van cultureel erfgoed. Voor het basisjaar is de index op 100 gesteld. Er wordt een totale groei tussen nu en 2016 van 10% verwacht. Het gaat hier om de volgende acht items: aantal omwentelingen molens, aantal groenbeheerplannen voor molenbiotopen met de initiële kwalificatie 'matig' of 'slecht', percentage met erfgoededucatie bereikte leerlingen, aantal betalende bezoekers Provinciaal Archeologisch Centrum, aantal bezoekers Werelderfgoed Kinderdijk, beleving ruimtelijke kwaliteit door inwoners Zuid-Holland, aantal aantastingen van cultuurhistorische 'kroonjuwelen' (Provinciale Structuurvisie) en het multipliereffect van de modernisering van de monumentenzorg (MoMo). Als gevolg van overdracht van rijkstaken (MoMo), inzet op erfgoedlijnen en herbestemming wordt een stijgende index verwacht.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

 

2014

2015

2016

2017

4.5.

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

Begroot

106

110

110

110

Prognose

NJN

110

110

115

115

Toelichting afwijking

De prognose voor 2014 wordt verhoogd/bijgesteld naar 110. Dit komt met name door het groeiende aantal betalende bezoekers aan het werelderfgoed Kinderdijk. Oorzaak is de kaartverkoop op de Waterbus en aanlegafspraken met diverse cruisemaatschappijen. Ook het aantal bezoekers aan het Archeologiehuis laat een flinke stijging zien. Dit is te danken aan meer bekendheid van het in 2012 geopende Archeologiehuis Zuid-Holland. De overige indicatoren zijn nog niet allemaal bekend, maar op basis van de positieve ontwikkeling op de genoemde indicatoren kan de prognose nu al bijgesteld worden.

 

Wat hebben we bereikt?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.5.a

Barometer culturele kwaliteit conform meetinstrument Tympaan instituut

100

106

116

 
Verantwoording Effectindicatoren

De prestatie is geheel gerealiseerd. Er is boven verwachting gepresteerd. In de Najaarsnota was de barometer voor de jaren 2014 en 2015 reeds verhoogd van 106 naar 110 en voor 2016 en verder naar 115. De realisatie is echter nog positiever dan voorspeld. Alle indicatoren over het jaar 2014, met uitzondering van het multipliereffect van de modernisering monumentenzorg, zijn nu bekend. Er kan zodoende een betere berekening worden gemaakt dan het voorgaande jaar. De groei komt enerzijds door de 50.030 bezoekers aan het Archeologiehuis Zuid-Holland. Anderzijds komt dat door het grote aantal bezoekers aan het werelderfgoed Kinderdijk. In 2013 waren er 160.000 bezoekers, en in 2014 zijn dat er 210.000 geweest. Belangrijkste redenen daarvoor zijn gebiedsontwikkeling, productontwikkeling en marketing.