Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

De provincie wil dat Zuid-Hollandse burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De provincie heeft krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Sociale kwaliteit (het wegen en waarderen van sociale effecten bij provinciale beleidskeuzes) draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. De provincie maakt met samenwerkende gemeenten afspraken over inzet van de provinciale ondersteuningsinstellingen JSO (expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling) en Tympaan Instituut. De ondersteuning sluit aan op de belangrijkste prestatievelden van de Wmo en de decentralisaties (Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ à Wmo) in het sociaal domein.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

4.4.

Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (index)

100

104

105

105

105

Toelichting Effectindicatoren

Participatie van kwetsbare burgers op basis van de sociale barometer. De barometer geeft aan hoe het staat met de leefbaarheid en participatie (zelfredzaamheid) van burgers aan de hand van indicatoren. De provincie zet in via de ondersteuningsinstellingen en door middel van regio-overstijgende signalering, agendering en adressering.

Op basis van de sociale barometer wordt op 11 indicatoren in acht verschillende regio’s de kwetsbaarheid van burgers op de thema’s jeugd, participatie en kwetsbare groepen in Zuid-Holland gemeten. Dit betekent dat 8 x 11 = 88 (indicator) waarden beschikbaar zijn over deze kwetsbaarheid. De voor 2012 gemeten waarden kunnen op 100 worden gesteld (index). Voor de volgende jaren kan worden gemeten welke toe- of afname zichtbaar is.

 

Wat hebben we bereikt?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.4.a

Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer sociale kwaliteit (index)

100

104

 

104

 
Verantwoording Effectindicatoren
  • Tympaan Instituut meet een aantal prestaties[4] in het sociaal domein op de aspecten jeugd, leefomgeving en participatie van kwetsbare groepen. Meting 2012 = 100. Op basis van informatie per gemeente respectievelijk regio.

  • Hoger scoorden (positief): Er is sprake van minder schooluitval (105) en behoefte aan ondersteuning voor zorg jeugd door onder andere afname tienermoeders (105) en mantelzorg (126). Er is sprake van minder jeugdcriminaliteit en daling instroom jeugdreclassering (114); minder onveiligheid en criminaliteit (108) en overlast en vervuiling (109). Nagenoeg gelijk bleven indices voor kwetsbare jeugd (98), kwaliteit openbare ruimte (99) en betrokkenheid van bewoners bij hun buurt (99).

  • Daarentegen nam de jeugdwerkloosheid toe (95), het aantal kwetsbare groepen is toegenomen door toename van aantal bijstands- en WW-uitkeringen (86) en toename van het aantal arbeidsgehandicapten (Wajong-aanvragen) alsmede de daling van gemeentelijke uitgaven en de wachttijd bij de sociale werkvoorzieningen (92).

  • De provincie heeft met name Stichting Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en omgeving (JSO) ingezet op ondersteuningsvragen onder andere in kader van de voorbereiding op de 3 decentralisaties (3D) en naar behoefte van de regionale en/of lokale overheid. In nagenoeg alle gemeenten in Zuid-Holland heeft JSO desgevraagd ondersteuning geboden. De rapportage zal naar verwachting in april 2015 beschikbaar komen.

Weergegeven in indexcijfers.