Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

Ieder kind in Zuid-Holland dient de kans te hebben zich goed te ontwikkelen. Veilig, gezond en gelukkig opgroeien hoort daarbij voor iedereen bereikbaar te zijn. In de gevallen waarbij dat niet lukt, dient er hulp aanwezig te zijn om de jeugdige en de ouders / opvoeders te ondersteunen in de weg naar volwassenheid van de jeugdige. De provincie heeft krachtens de Wet op de jeugdzorg een sturings- en financieringsrol en is verantwoordelijk voor:

  • De toegang tot de jeugdzorg door het in stand houden van een stichting Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg heeft als kerntaak het opstellen van indicaties voor de geïndiceerde jeugdzorg, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de uitvoering van jeugdbescherming- en jeugdreclasseringmaatregelen.
  • Het plannen en financieren van voldoende aanbod op indicatie van Bureau Jeugdzorg voor jeugdzorg bij opvoedings-, psychosociale en gedragsproblemen.
  • Een goede aansluiting tussen het gemeentelijk preventief jeugdbeleid en het provinciale jeugdzorgbeleid waaronder het geven van advies en het bieden van deskundigheidsbevordering.
  • Een samenwerkende en effectieve keten van preventie tot nazorg.
  • Versterking van de nazorg van uitbehandelde jongeren.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

87%

(uitstroom = 1660)

70%

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.3.b

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

2,8%

(30/9-2011)

(vraag 6227 aanbod 6052)

5%

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting Effectindicatoren

Uitgaande dat op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet wordt ingevoerd, waarin geen zorgtaak voor de provincie is opgenomen.

4.3.a: Jeugdzorgaanbieders leveren informatie over de mate van effectiviteit van de verleende jeugdzorg. De belangrijkste prestatie-indicator is de mate waarin de ernst van de problematiek is verminderd. In 2014 moet van 70% van de cliënten die uitstromen uit de jeugdzorg de ernst van de problematiek zijn verminderd.

4.3.b: In de provincie is een gevarieerd aanbod beschikbaar dat geleverd wordt door vier zorgaanbieders die door de provincie worden gesubsidieerd, te weten Horizon, TriviumLindenhof, Cardea en Stek. Wanneer er niet voldoende zorg beschikbaar is in de provincie, kan de aanspraak op jeugdzorg tot gelding worden gebracht bij een jeugdzorgaanbieder die door een andere provincie wordt gesubsidieerd (buiten-provinciale plaatsing) of kan specialistische zorg van een landelijk werkende instelling worden ingezet. Voor het jaar 2014 is deze maximale procentuele afwijking tussen aanbod en vraag naar jeugdzorg op 5% gesteld.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

 

2014

2015

2016

2017

4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

87%

(uitstroom = 1660)

Begroot

70%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Prognose

86%

     

Toelichting afwijking

Zowel in 2012 als in 2013 is er een hoger percentage van 'jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd' gerealiseerd dan begroot. Ook in 2014 wordt verwacht dat eenzelfde resultaat wordt gerealiseerd als voorgaande jaren. Jeugdzorginstellingen rapporteren per kwartaal aan de provincie over de gerealiseerde doelen.

 

Wat hebben we bereikt?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.3.a

Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de problematiek is verminderd

87%

(uitstroom = 1660)

70%

 

93%

4.3.b

Maximale procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg

2,8%

(30/9-2011)

(vraag 6227 aanbod 6052)

5%

 

6 w na afloop Q4 bekend

 
Verantwoording Effectindicatoren

4.3.a: Het doel is geheel gerealiseerd. Per 3e kwartaal 2014 bleek dat bij 93% van de jeugdzorgcliënten de vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd, derhalve is het veilig om aan te nemen dat het doel voor 2014 geheel gerealiseerd is. Jeugdzorginstellingen rapporteren per kwartaal aan de provincie over de gerealiseerde doelen.

 

4.3.b: De prestatie is naar verwachting geheel gerealiseerd. Op basis van de 3e kwartaalcijfers 2014 wordt verwacht dat in 2014 het aanbod (beschikbare capaciteit bij jeugdzorgaanbieders) voldoende zal zijn om aan de vraag (aantal nieuwe cliënten) naar jeugdzorg te voldoen. Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft naar verwachting minder aanvragen voor indicatiestellingen ontvangen als gevolg van voorbereiding op de transitie jeugdzorg naar gemeenten door bijvoorbeeld pilots en experimenteerruimte (cliënten ambulante zorg zonder indicatiebesluit, maar tussenkomst van BJZ). Middels de kwartaalrapportages zijn gedurende het jaar ontwikkelingen van het zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg gemonitord en zo nodig bijgestuurd.