Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Wat willen we bereiken?

In 2014 wordt de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld. In de nieuwe visie zal een herijking van de provinciale belangen en doelen plaatsvinden. Maatschappelijke opgaven zijn het vertrekpunt. Dit biedt niet alleen andere partners uit het netwerk aanknopingspunten om hun initiatieven te positioneren en eventueel te verbinden aan deze doelen, maar dit biedt ook kansen om de relatie tussen de visie Ruimte en Mobiliteit en de provinciale begroting eenduidiger te leggen en mogelijk ook de relatie met andere beleidsdocumenten te versterken. Parallel aan het opstellen van deze producten zullen ook de begrotingsindicatoren die hiermee verband houden worden herzien en aangepast aan de doelen uit de visie.

De VRM zal begin 2014 ter visie worden gelegd. De verwachting is dat de Visie, het programma en de verordening medio 2014 zullen worden geagendeerd in PS voor definitieve besluitvorming. Op basis van de VRM worden medio 2014 de strategieën Wonen van de Zuidvleugel, Groene Hart en Delta in samenwerking met de regio’s doorontwikkeld naar een adaptieve (flexibele) Agenda Wonen en Verstedelijking. Hierin wordt de gezamenlijke aanpak van de provincie en de regionale samenwerkingspartners bepaald om de doelen op het gebied van Wonen en Verstedelijking te realiseren. In de koersnotitie van de VRM is als uitwerking van de Ladder voor Duurzame verstedelijking aangegeven dat in beginsel gebouwd wordt binnen Bestaand Stads en Dorpsgebied (BSD). Uitbreiding daarbuiten moet (ook voor geldende plannen) worden verantwoord. Deze verantwoording kan betrekking hebben op een strategische toevoeging van kwaliteit (woonmilieus) aan de woningvoorraad of een bijdrage van een plek aan de vestigingsplaatsfactoren ter versterking van de agglomeratiekracht.

 
Effectindicatoren

Barometer provinciale belangen

Nulmeting

2013

2014

1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel

     

1.1 Behouden en aantrekken van economische clusters

Goed

Goed

Goed

       

2. Duurzame en klimaatbestendige Deltaprovincie

     

2.1 Verbeteren van de waterveiligheid

Onbekend

Wisselend beeld

Wisselend beeld

2.2 Robuust en veerkrachtig watersysteem

Goed

Wisselend beeld

Wisselend beeld

2.3 Duurzame energievoorziening

Goed

Wisselend beeld

Wisselend beeld

       

3. Divers en samenhangend stedelijk gebied

     

3.1 Versterken stedelijk netwerk

Wisselend beeld

Goed

Goed

3.2 Optimaal benutten van bestaande ruimte voor bedrijvigheid

Onbekend

Slecht

Slecht

3.3 Verbeteren interne en externe bereikbaarheid

Slecht

Slecht

Slecht

3.4 Voldoende aanbod in verschillende woonmilieus

Slecht

Wisselend beeld

Wisselend beeld

3.5 Voorzien in een gezonde leefomgeving

Onbekend

Wisselend beeld

Wisselend beeld

       

4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap

     

4.1 Ontwikkelen en behouden van een vitaal en waardevol landelijk gebied

Wisselend beeld

Wisselend beeld

Wisselend beeld

4.2 Behouden van cultuurhistorische hoofdstructuur

Onbekend

Onbekend

Onbekend

4.3 Verbetering belevingswaarde en vermindering verrommeling

Slecht

Goed

Goed

4.4 Behouden en ontwikkelen ecologische hoofdstructuur

Onbekend

Slecht

Slecht

       

5. Stad en land verbonden

     

5.1 Versterken recreatieve functie en groenstructuur

Slecht

Slecht

Slecht

Bron: Monitor Ruimte 2012 (vastgesteld door GS op 10 juli 2012)

 
Toelichting Effectindicatoren

In 2013 is er geen nieuwe barometer verschenen, waardoor geen informatie over de voortgang beschikbaar is. De inschatting van de voortgang van de provinciale belangen voor 2014 is gelijk gehouden aan de inschatting van de voortgang in 2013. Ieder belang is voorzien van één of meerdere indicatoren aan de hand waarvan de voortgang is bepaald. Een compleet overzicht van de onderliggende indicatoren en de wijze waarop de voortgang is bepaald is te vinden op de website Monitor Ruimte.

De barometer provinciale belangen wordt aan de hand van de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit aangepast in 2014. De bron voor de barometer zal dus ook worden herzien. De nulmeting van de herziene monitor, behorende bij de vaststelling van de nieuwe visie, is daarmee het eerstvolgende moment om de scores van de Effectindicatoren te actualiseren. Daarnaast wordt deze monitor ondergebracht in de Staat van Zuid-Holland, waardoor presentatie en inhoud moeten worden afgestemd met andere monitors en barometers.

Wat hebben we bereikt?

De Barometer provinciale belangen was onderdeel van de Monitor ruimte. Deze monitor is komen te vervallen met de vaststelling door Provinciale Staten van de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) in juli 2014, aangezien de indicatoren uit die monitor niet overeenkomen met het beleid in de VRM. In de VRM zijn de provinciale belangen niet meer expliciet benoemd. De bijbehorende monitor zal dan ook geen barometer provinciale belangen bevatten. De eerste helft van 2015 wordt een monitorprogramma opgesteld voor de VRM. Provinciale Staten worden hierbij betrokken middels informatieve sessies. De eerste uitwerkingen van de monitor verschijnen in de tweede helft van 2015 in de Staat van Zuid-Holland.

In de Staat van Zuid-Holland zijn factsheets met feitelijke informatie opgenomen over de aan provinciale belangen gerelateerde onderwerpen (http://staatvan.zuid-holland.nl)