Programma 1 Groen en Water

Wat willen we bereiken?

De provincie wil de diversiteit van de waardevolle en aantrekkelijke landschappen in Zuid-Holland, zoals de veenweidegebieden, de kleipolders en de droogmakerijen, ontwikkelen en behouden. De provincie richt zich specifiek op de volgende landschappen: Groene Hart, Hoeksche Waard, Midden-Delfland, Wijk en Wouden, Duin Horst en Weide, Hollands Plassengebied, Bentwoud-Rottemeren en IJsselmonde. De verschillende kernkwaliteiten van de diverse landschappen staan daarbij voorop. Dit gebeurt door landschapselementen zoals (hak)houtwallen en- singels, grienden en kreken in stand te houden en te herstellen. Hierbij is de samenhang tussen de verschillende elementen in een landschap van belang. De mate waarin de kernkwaliteiten ongeschonden aanwezig zijn en de ruimtelijke samenhang tussen de diverse onderdelen zijn bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit.

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

1.5.a

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen

0

0

0

0

0

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

3%

(405 van 7246 bedrijven)

3%

3%

2%

2%

 
Toelichting Effectindicatoren

1.5.a: Op de geactualiseerde kwaliteitskaart van de Provinciale Structuurvisie worden de diverse landschappen benoemd. Daarbij wordt gekeken naar de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen. Om de diversiteiten van het landschap in stand te houden is het noodzakelijk de karakteristieke landschapselementen te behouden en te herstellen. Deze collegeperiode wordt ingezet op behoud van de landschapselementen.

1.5.b: Deze collegeperiode wordt ingezet op een jaarlijkse groei van het aantal multifunctionele landbouwbedrijven. Tot en met 2015 is 3% mogelijk en daarna zal dit afnemen tot 2% per jaar. Op basis van de CBS gegevens 2013 zullen de groeicijfers worden geactualiseerd bij de Voorjaarsnota 2014.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

 

2014

2015

2016

2017

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

3%

(405 van 7246 bedrijven)

Begroot

3%

3%

2%

2%

Prognose

       

Toelichting afwijking

1.5.b In de Begroting 2014 is aangegeven dat de streefwaarden bij Voorjaarsnota 2014 geactualiseerd worden op basis van CBS-gegevens 2013. De in 2013 beschikbaar gekomen CBS-gegevens geven geen aanleiding de streefwaarden bij deze effectindicator aan te passen.

Wat willen we bereiken?

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

 

2014

2015

2016

2017

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis van CBS-gegevens)

3%

(405 van 7246 bedrijven)

Begroot

3%

3%

2%

2%

Prognose

NJN

0%

0%

0%

0%

Toelichting afwijking

Met het 'Stimuleringskader voor Innovaties in de grondgebonden landbouw van Zuid-Holland' zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het beleid inzake de multifunctionele landbouwbedrijven (zie Jaarstukken 2013). Daarin werd gemeld dat er in 2013 geen groei meer was in het aantal multifunctionele landbouwbedrijven. Ook deze bedrijven volgen de algemene landelijke ontwikkeling in de grondgebonden landbouw. Gestreefd wordt voor 2014 en daarna het absoluut aantal multifunctionele landbouwbedrijven te handhaven op hetzelfde niveau. De provinciale activiteiten blijven gericht op het vergroten van de afzetmogelijkheden van de landbouw en het binden van de stad als directe klant voor directe verkoop, recreatie, educatie, zorg en dergelijke.

Bij de Begroting 2015 zal worden voorgesteld de streefwaarden van deze indicator aan te passen.

 

Wat hebben we bereikt?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.5.a

Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen

0

0

0

1.5.b

Procentuele jaarlijkse groei multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)

3%

(405 van 7246 bedrijven)

3%

 

0%

 
Verantwoording Effectindicatoren

1.5.a: Deze doelstelling is gehaald. Het aantal verschillende landschappen is in 2014 niet gewijzigd. In de kwaliteitskaart, die in 2014 is opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit, zijn de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in Zuid-Holland benoemd. In 2014 zijn de laatste 7 gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld. De gebiedsprofielen zijn regionale uitwerkingen van de Kwaliteitskaart. Hiermee ligt er een goede basis voor sturing op de ruimtelijke kwaliteit en het in stand houden van de diversiteit aan landschappen in Zuid-Holland.

 

1.5.b: Deze doelstelling is niet gehaald. In de Najaarsnota 2014 is de prognose verlaagd naar 0% omdat het aantal multifunctionele landbouwbedrijven niet meer groeit. Ook deze bedrijven volgen de algemene landelijke ontwikkeling in de grondgebonden landbouw. Gestreefd wordt voor 2014 en daarna het absoluut aantal multifunctionele landbouwbedrijven te handhaven op hetzelfde niveau.

De uitvoering van ons kader systeeminnovatie grondgebonden landbouw is gestart. Dit heeft geresulteerd in het innovatieprogramma veenweiden van het Veenweide Innovatiecentrum (VIC), en de start van drie trajecten voor korte voedselketens en de opbouw van netwerken. Hiermee is 85% van het beschikbare budget beschikt. Deze activiteiten hebben geen effect op het aantal multifunctionele bedrijven omdat zij de landelijke ontwikkeling naar verwachting niet zullen kunnen keren. Dit kan echter niet worden aangetoond omdat het CBS geen gegevens over multifunctionele landbouwbedrijven in 2014 heeft verzameld.