Bijlage 7 Afkortingenlijst

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Arhi

(Wet) algemene regels herindeling

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

BBP

Bruto binnenlands product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede Doeluitkering

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bruto nationaal product

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRTN

Basisrecreatietoervaartnet

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

bvo

Bruto-vloeroppervlakte

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DP

Doorgeschoven prestatie

DRIS

Dynamisch Reizigers Informatie Systeem

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

EAZ

Economische Agenda Zuidvleugel

EC

Europese Commissie

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMU

Economische en Monetaire Unie

EPZ

Economische Programma Raad Zuidvleugel

EZ

(Ministerie van) Economische Zaken

FES

Fonds Economische Structuurversterking

Fido

(wet) Financiering decentrale overheden

FmA

Focus met Ambitie

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

HHR

Hoogheemraadschap

HNP

Huis van de Nederlandse Provincies

HOF

(Wet) houdbare overheidsfinanciën

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HWGO

Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

I&M

(Ministerie van) Infrastructuur en Milieu

IBOI

Index Bruto Overheidsinvesteringen

IBT

Interbestuurlijk toezicht

IKB

Individueel Keuzebudget

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

IMF

Internationaal Monetair Fonds

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOPW

Integraal Ontwikkelingsplan Westland

IPO

Interprovinciaal Overleg

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

JSO

(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding

KRW

Kaderrichtlijn Water

M&O

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MoMo

Modernisering Monumentenzorg

MON

Mobiliteit Onderzoek Nederland

MoU

Memorandum of Understanding

MPI

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur

MPO

Meerjarenprogramma Onderhoud

MRB

Motorrijtuigenbelasting

Nationaal Natuur Netwerk

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

O&O

Onderzoek en ontwikkeling

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODMH

Omgevingsdienst Midden Holland

ONW

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland

OP West

Operationeel programma West

OV

Openbaar vervoer

OViN

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

OVP

Overlopende passiva

P&C

Planning en Control

PAL

Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PKB

Planologische Kernbeslissing

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PNB-regeling

Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

POW

Personenvervoer over water

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PSV

Provinciale Structuur Visie

PZH

Provincie Zuid-Holland

RodS

Recreatie om de Stad

REO

Regionaal Economische Overlegorganen

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RPV

Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

SBK

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

SER

Sociaal-Economische Raad

SGBP

Stroomgebiedbeheerplan

SHV

Strategische Huisvestingsvisie

SiSa

Single information Single audit

SKNL

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

SLMA

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

SNL

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer

STRONG

Structuurvisie Ondergrond

SWUNG

Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid

TBM

Terrein Beheer Model

TBO

Terreinbeherende organisaties

TBR

Toekomstig Beheer Recreatiegebieden

UHB

Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

URG

Uitvoeringsregeling Groen

USK

Uniform Subsidiekader

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

VenJ

(Ministerie van) Veiligheid en Justitie

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRM

Visie Ruimte en Mobiliteit

VROM

(Voormalig ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vvgb

Verklaring van geen bedenkingen

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wbb

Wet bodembescherming

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wjz

Wet op de jeugdzorg

WKO

Warmte-Koude Opslag

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wob

Wet openbaar bestuur

Wro

Wet ruimtelijke ordening