Bijlage 6 Afkortingenlijst

A&O

Arbeidsmarkt en Onderwijs

AKR

Actieprogramma Klimaat en Ruimte

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

APW

Actieprogramma Water

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

   

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

 

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BDU

Brede doeluitkering

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BLS

Besluit Locatiegebonden subsidies

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Bestuursovereenkomst

BOR

Bereikbaarheidsoffensief Randstad

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRTN

Basisrecreatietoervaartnet

BRZO

Besluit Risico Zware Ongevallen

BSD

Bestaand Stads en Dorpsgebied

bvo

Bruto vloeroppervlak

BZK

(ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

   

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CdK

Commissaris van de Koningin

COR

Commissie voor Onderzoek van de Rekening

CPB

Centraal Planbureau

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CVTO

Continue VrijeTijds Onderzoek

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

   

DAV

Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DLG

Dienst Landelijk Gebied

DO

Definitief ontwerp

DRIP

Dynamisch route-informatiepaneel

DRIS

Dynamisch reisinformatiesysteem

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

DVS

Dienst Verkeer en Scheepvaart

   

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EHS

Ecologische Hoofdstructuur

EMU

Economische en Monetaire Unie

EL&I

(ministerie van) Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

EU-ROR

Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s

EVC

methodiek Erkenning van Verworven Competenties

   

Fido

Financiering Decentrale Overheden

   

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (van Europa)

GOP

Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GS

(college van) Gedeputeerde Staten

G.Z-H

Groenservice Zuid-Holland

   

HBPO

Holland Business Promotion Office

HMC

Hogere Milieu Categorie

HNP

Huis der Nederlandse Provincies

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HWN-OWN

Hoofdwegennet Onderliggend wegennet

   

I&M

(ministerie van) Infrastructuur en Milieu

ILG

Investeringsbudget Landelijk Gebied

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IOPW

Integraal Ontwikkelingsplan Westland

IPO

Interprovinciaal overleg

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IVW

Inspectie Verkeer en Waterstaat

IWA

Investeringen, waarderingen en afschrijvingen

   

JSO

(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding

   

KADO

Kader Afweging Duurzame Ontwikkeling

KMR

Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam

KRW

Kaderrichtlijn Water

KTO

Klanttevredenheidsonderzoek

   

LNV

(ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

   

MER / m.e.r.

Milieueffectrapportage

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MON

Mobiliteit Onderzoek Nederland

MPI

Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MTR

Midterm review

MUP

Meerjaren Uitvoeringsprogramma

   

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid

NWB

Nederlandse Waterschapsbank

   

OCW

(ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ONW

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland

OP West

Operationeel programma West

ORZ

Oude Rijnzone

OSK

Ontwikkelingsstrategiekader Zuidplas

OV

Openbaar vervoer

OVP

Overlopende passiva

OvT

Organisatie van de Toekomst

OvV

Onderzoeksraad voor Veiligheid

OZHZ

Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid

   

P&C

Planning en Control

P+R

Parkeren en Reizen

PAK

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAL

Provinciaal Actieprogramma Lucht

PCC

Provinciaal Coördinatiecentrum

PIP

Provinciaal Inpassingsplan

pMJP

Provinciaal meerjarenprogramma

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

Provincie Nieuwe Stijl

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

POW

Personenvervoer over water

PPC

Provinciale Planologische Commissie

 

Publiek-private samenwerking

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

Proav

Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf

 

(college van) Provinciale Staten

PSV

Provinciale Structuurvisie

PVVP

Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan

PZH

Provincie Zuid-Holland

   

RAB

RisicoApplicatie Buitendijks

RAS

Regionale Agenda Samenleving

RGL

RijnGouweLijn

RGR

Rijnlandroute

RO

Ruimtelijke ordening

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROV

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid

ROZ

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas

RPA

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

RPV

Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid

RSL

Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

RU

Randstad Urgent

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

   

SLMA

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

STRONG

Rijksstructuurvisie Ondergrond

   

TBM

Terrein Beheer Model

TUM

Toekomstige Uitvoering Milieutaken

   

UHB

Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen

UPG

UitvoeringsProgramma Groen

UPS

UitvoeringsProgramma Structuurvisie

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

   

V&W

(ministerie van) Verkeer en Waterstaat

VCC

Vervoerscoördinatiecentrum

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VRI

Verkeers Regel Installaties

VRM

Visie Ruimte en Mobiliteit

VROM

(ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VTH

Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

   

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WFIA

West-Holland Foreign Investment Agency

WILG

Wet inrichting landelijk gebied

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wro

Wet ruimtelijke ordening

   

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de jaarstukken 2014.