Bijlage 4 Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Met de Motie 200 is aan Gedeputeerde Staten opgedragen om via een integrale nota 'Financiële consequenties vorming regionale uitvoeringsdiensten' inzichtelijk te maken welke kosten er zijn en welke dekking benodigd is.

Tijdens de bespreking in de Statencommissie Bestuur en Middelen van 27 november 2013 is door Gedeputeerde Staten toegezegd de tabellen zoals deze gehanteerd worden in de notitie Motie 200: Actualisatie financiële consequenties en terugverdienperiode RUD-vorming, ook op te nemen in de P&C-producten voor de vergelijkbaarheid. Hierbij wordt aan die toezegging voldaan.

Ten aanzien van de laatste actualisatie (Najaarsnota 2014) hebben zich mutaties voorgedaan. Deze hebben een positieve invloed op de terugverdientijd. Deze wordt verkort. Eind 2015 zijn alle kosten terugverdiend.

  1. Totale programmakosten RUD-vorming

Kosten/lasten Voorstel RUD's Kadernota 2011-2014

Actualisatie geraamde kosten/lasten Motie 200 augustus 2012

 

(A)

Realisatie t/m dec 2013

 

 

 

(B)

Voordelig (+) Nadelig (-)

in vergelijking met de geactualiseerde raming motie 200

(A-B)

Frictiekosten

1,39

1,35

0,04

Desintegratiekosten

10,45

10,7

-0,25

Kosten programmateam

2,13

2,36

-0,23

Kosten interne reorganisatie DCZ/DO

2,26

1,52

0,74

Exploitatiereserve

0,21

0,18

0,03

Stelpost onvoorzien (10%)

1,2

1,19

0,01

Sociaal plankosten

2,73

3,01

-0,28

Projectkosten

3,44

3,38

0,06

Totale programmakosten

23,81

23,69

0,12

Toelichting op tabel 1

Er hebben voor wat betreft de kosten geen wijzigingen plaatsgevonden ten opzicht van de Najaarsnota 2014.

2. Totale dekking incidentele lasten RUD-vorming

Dekking komt van

(bedragen x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dekking incidentele projectkosten

             

Terugbetaling opstartkosten RUD's

0,84

2,53

2,68

3,43

3,70

3,70

3,70

Bijdrage Rijk

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

Dekking Begroting 2010-2011 programma TUM

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Resultaat huisvestingsvisie

0,00

0,06

0,12

0,18

0,24

0,30

0,36

Voordelig rekeningresultaat DO 2011

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

Voordelig rekeningresultaat DO 2012

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Voordelig rekeningresultaat DO 2013

 

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

(Voormalige) personele budgetten DO

 

0,29

0,58

0,87

1,16

1,45

1,74

(Voormalige) materiële budgetten DO

 

1,78

3,56

5,34

7,12

8,90

10,68

Overschot structurele dekking

1,98

4,36

5,05

5,80

5,85

5,97

6,09

Vrijval aanloopkosten DO Najaarsnota 2013

 

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Najaarsnota 2013 vrijval motie 200 t.g.v. financiële ruimte

 

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

Voorjaarsnota 2014 vrijval motie 200 t.g.v. financiële ruimte

   

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Najaarsnota 2014 vrijval motie 200 t.g.v. financiële ruimte

   

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Jaarrekening 2014 vrijval motie 200

t.g.v. financiële ruimte

   

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Totale dekking incidentele projectkosten

9,44

16,83

21,44

25,27

27,72

29,95

32,22

Kosten opheffen DO

             

Opheffing DO

 

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

DRM beleidsmatig opdrachtgeverschap

0,14

0,28

0,42

0,56

0,70

0,84

0,98

Totale uitgaven opheffing DO

0,14

0,68

0,82

0,96

1,10

1,24

1,38

Totale dekking RUD-Vorming

9,30

16,15

20,62

24,31

26,62

28,71

30,84

Dekking incidentele projectkosten

In de Voorjaarsnota 2014 heeft een vrijval financiële ruimte motie 200 plaatsgevonden ter grootte van een bedrag van € 1 mln.

In de Najaarsnota 2014 valt een incidenteel bedrag van € 0,6 mln vrij van de stelpost RUD. Alle omgevingsdiensten zijn opgestart, waarbij voor Z-H-Zuid en de DCMR de opstartfase is afgerond.

In de Jaarrekening 2014 is een bedrag van € 0,2 mln vrijgevallen.

Het is nu bekend dat dit bedrag niet meer ingezet zal worden voor kosten die met de oprichting van de RUD verband houden. De terugverdientijd kan hiermee terug worden gebracht naar eind 2015.

3. Totale structurele dekking RUD-vorming

Structurele dekking

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Huisvestingsvisie

 

0,24

2,07

2,07

2,33

2,55

2,55

2,55

Bedrijfsvoeringsbudgetten

0,93

1,66

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

Efficiency OD's

   

0,07

0,31

0,89

0,9

0,97

0,97

Totaal

0,93

1,9

3,96

4,2

5,04

5,27

5,34

5,34

Toelichting op tabel 3

Deze tabel is niet gewijzigd ten opzichte van de Najaarsnota 2014.