Bijlage 4 Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen

Het meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud Wegen en Vaarwegen is onderdeel van het Beheerplan Wegen en Vaarwegen 2012-2015 (door PS op 14 december 2011 vastgesteld als uitwerking bij de Nota onderhoud kapitaalgoederen 2012-2015). In het meerjarenprogramma zijn de eerstvolgende

vier jaren uitgewerkt en wordt een doorkijk gegeven naar het meerjarige perspectief. Het meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld bij de begroting.

Meerjarenplanning wegen

Meerjarenplanning vaarwegen

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de jaarstukken 2014.