Bijlage 2 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

De jaarrekening is de basis voor de verantwoording over de 'Single information en Single audit' uitkeringen naar het Rijk. Er behoeven geen afzonderlijke verantwoordingen en controleverklaringen per specifieke uitkering meer te worden opgesteld. Kerndoel is sturen op hoofdlijnen en minder administratieve lasten.

Er zijn zeven SiSa-uitkeringen:

  1. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  2. Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

  3. Brede Doeluitkering verkeer en vervoer

  4. Quick wins binnenhavens

  5. Verzameluitkering Economische Zaken

  6. Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

  7. Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)