Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014

Raming 2015

Raming 2016

Raming 2017

Lokale heffingen (opcenten MRB en precario)

325.850

327.850

329.850

329.850

Provinciefonds

159.784

124.017

104.456

103.456

Dividend (deelnemingen)

700

700

700

700

Saldo van de financieringsfunctie

200

0

0

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

-1.004

17.275

16.261

19.214

Totaal algemene dekkingsmiddelen

485.530

469.842

451.267

453.220

Hieronder staat een toelichting per algemeen dekkingsmiddel.

Lokale heffingen

Bij de raming van de inkomsten uit de opcenten MRB is rekening gehouden met de ontwikkelingen in het wagenpark (volume en gemiddeld gewicht) en de effecten van de afschaffing van de vrijstelling van het betalen van Motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s. De gevolgen van een mogelijke afschaffing van de vrijstelling voor oldtimers van 25-40 jaar oud is nog niet verwerkt, aangezien de belastingdienst (nog) niet kan berekenen wat het effect van deze vrijstelling zal zijn.

Provinciefonds

Bij de inkomsten uit het Provinciefonds gaat het zowel om de algemene uitkering als om de zogeheten integratie- en decentralisatieuitkeringen. De omvang van inkomsten uit het Provinciefonds nemen af door eenzijdige kortingen (in verband met de eerder door het Rijk doorgevoerde BTW-verhoging en in verband met de maximering van het BTW-Compensatiefonds), de overdracht van taken aan derden (jeugdzorg, regionale omroepen) en de afloop van diverse meerjarige decentralisatieuitkeringen (ISV, externe veiligheid, bodem en bedrijventerreinen).

Vanwege de aanhoudende onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de economische crisis en de aard van het kabinetsbeleid als antwoord hierop, is meerjarig rekening gehouden met een neutrale ontwikkeling van het accres.

Saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie bestaat vooral uit geldleningen kleiner dan 1 jaar. Er kan in principe alleen geraamd worden over 2014.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De fluctuaties gedurende 2014 tot en met 2017 komen voort uit de bespaarde rente en de nog niet ingevulde taakstellingen Personeel en Organisatie vanaf 2014 structureel.